Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ranitidin Sandoz

   150 mg och 300 mg filmdragerade tabletter
   ranitidin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ranitidin Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ranitidin Sandoz
   3. Hur du använder Ranitidin Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ranitidin Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ranitidin Sandoz är och vad det används för

   Ranitidin Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas H2-receptorblockerare och fungerar genom att minska mängden syra i din magsäck.

   Ranitidin Sandoz används för vuxna (18 år och äldre) för att:

   • läka sår i magsäcken, eller den del av tarmen som magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen)

   • förebygga magsår

   • förebygga att magsår blöder

   • läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”.

   • undvika att syra kommer upp i matstrupen från magsäcken vid nedsövning under operationer.

   För barn (3 till 18 år) används Ranitidin Sandoz för att:

   • läka sår i magsäcken, eller den del av tarmen som magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen).

   • läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”.

   Ranitidin som finns i Ranitidin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ranitidin Sandoz

   Ta inte Ranitidin Sandoz:

   • om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ranitidin Sandoz om du:

   • har cancer i magen

   • har nedsatt njur- eller leverfunktion

   • har haft akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner)

   • är äldre än 65 år

   • har någon lungsjukdom

   • har diabetes

   • har något problem med ditt immunförsvar

   • har haft magsår innan och du använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

   Andra läkemedel och Ranitidin Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka hur Ranitidin Sandoz fungerar, eller ge ökad risk för biverkningar. Ranitidin Sandoz kan också påverka hur andra läkemedel fungerar. Dessa omfattar:

   • prokainamid eller n-acetylprokainamid (används mot hjärtproblem)

   • warfarin (används som blodförtunnande medel)

   • triazolam (används mot sömnproblem)

   • glipizid (används för att sänka blodsockret)

   • midazolam (ett lugnande medel som kan ges precis före en operation)

   • ketokonazol (används mot svampinfektioner)

   • atazanavir eller delaviridin (används mot HIV)

   • gefitinib (används mot lungcancer)

   • teofyllin (bronkvidgande medel)

   • fenytoin (används vid epilepsi)

   • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (används mot smärta och inflammation)

   Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av Ranitidin Sandoz och därför bör Ranitidin Sandoz intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Ranitidin Sandoz.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Läkaren kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Ranitidin Sandoz.

   Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med Rantidin Sandoz.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Ranitidin Sandoz kan biverkningar som yrsel och trötthet förekomma. Under dessa omständigheter kan reaktionsförmågan påverkas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ranitidin Sandoz innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Ranitidin Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din exakta dos beror på ditt magproblem. Läkaren kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig.


   Tabletterna sväljs tillsammans med ett glas vatten. Tabletten kan sväljas hel, delas eller krossas. Tabletterna kan tas med eller utan mat.

   Användning för barn

   Barn 3-11 år (och över 30 kg i vikt)

   Läkaren kommer att berätta vilken dos du ska ge ditt barn baserat på kroppsvikten.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du har tagit för stor mängd av Ranitidin Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Ranitidin Sandoz

   Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är tid för din nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Ranitidin Sandoz

   Det är viktigt att du fullföljer hela behandlingen med Ranitidin Sandoz. Sluta inte för tidigt, även om du mår bättre. Om du inte fullföljer hela behandlingen är det inte säkert att behandlingen är effektiv och dina symtom kan komma tillbaka.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Symtom du ska vara uppmärksam på:

   Allergiska reaktioner: Dessa är sällsynta hos personer som tar Ranitidin Sandoz. Symtomen omfattar:

   • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

   • svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem)

   • bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter

   • svimningskänsla, speciellt när man står upp

   • kollaps.

   Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Ranitidin Sandoz.

   Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Ranitidin Sandoz. Symtomen omfattar:

   • Hudutslag (erythema multiforme), som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett ljusare område, med en mörk ring runt kanten).

   Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Ranitidin Sandoz..

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • buksmärta, förstoppning, illamående.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • allergiska reaktioner, t.ex. nässelutslag, angioödem, feber, kramp i luftvägarna, lågt blodtryck och bröstsmärta

   • hudreaktioner

   • försämrad njurfunktion (vanligtvis lätt, normaliseras vid fortsatt behandling)

   • övergående förändringar i leverfunktionstester

   • leversvikt, ibland med dödlig utgång.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • allergisk chock

   • inflammation i blodkärlen (vaskulit)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

   • inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

   • långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi), rubbning i hjärtats retledningssystem (atrioventrikulärt block), ökad hjärtfrekvens (takykardi)

   • diarré

   • känsla av förvirring, depression, eller att se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

   • led- eller muskelvärk

   • huvudvärk, yrsel, dimsyn

   • ovanligt håravfall eller -förtunning (alopeci)

   • oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens)

   • ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

   • lågt antal vita blodkroppar

   • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig)

   • minskat antal av alla sorters blodkroppar

   • allvarlig hudreaktion (erythema multiforme)

   • ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Andnöd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ranitidin Sandoz ska förvaras

   Förvaras vid högst 30° C (gäller endast burk).

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är ranitidin (som ranitidinhydroklorid). Varje tablett innehåller 150 mg respektive 300 mg ranitidin.

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, hypromellos, makrogol, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ranitidin Sandoz 150 mg: gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med en skåra på den ena sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

   Ranitidin Sandoz 300 mg: gul, avlång, filmdragerad tablett med en skåra på den ena sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

   150 mg tabletter

   Al/Al-blister: 10, 20, 30, 50x1 (endos), 60, 90 tabletter.

   PE-burk (med torkmedel): 20, 250 tabletter.

   300 mg tabletter

   Al/Al-blister: 10 och 30 tabletter.

   PE-burk (med torkmedel): 250 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ranitidin Sandoz

  Filmdragerad tablett 150 mg 90 styck Blister

  • Varunummer: 532687
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  80 kr

  Jämförpris: 0,89 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?