Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Provera

   100 mg, 200 mg och 250 mg tabletter
   Medroxiprogesteronacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Provera är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Provera
   3. Hur du använder Provera
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Provera ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Provera är och vad det används för

   Provera innehåller medroxiprogesteronacetat. Medroxiprogesteronacetat är ett syntetiskt hormon som liknar det naturligt förekommande

   hormonet progesteron (kvinnligt könshormon).

   Provera används vid avancerad bröstcancer och vid livmodercancer. Exakt på vilket sätt det verksamma ämnet medroxiprogesteron hämmar tumörens tillväxt är inte känt.

   Medroxiprogesteronacetat som finns i Provera kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Provera

   Använd inte Provera

   Använd inte Provera:

   • om du är allergisk mot medroxiprogesteronacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • inflammation och proppbildning i ytlig ven och vid blodproppssjukdomar

   • blödning från livmodern där orsaken inte är känd

   • allvarlig leversjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Provera om du lider av följande:

   • blodproppssjukdom

   • högt blodtryck

   • migrän

   • njursjukdom

   • hjärtsjukdom

   • astma

   • epilepsi

   • förhöjda blodfetter

   • fetma

   • diabetes (sockersjuka)

   • depression.

   Andra läkemedel och Provera

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Provera ska ej användas under graviditet.

   Provera passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av

   Provera under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Provera har ingen eller obetydlig påverkan på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Provera

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos:

   Vid livmodercancer: 300 mg - 500 mg dagligen fördelat på 2 eller flera doser.

   Vid bröstcancer: 500 mg - 1000 mg dagligen fördelat på 2 eller flera doser.

   Om du använt för stor mängd av Provera

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Provera

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanligast förekommande är viktökning. Biverkningarna är beroende av dosens storlek och behandlingstidens längd.

   Sluta ta Provera och kontakta genast läkare om följande sällsynta och allvarliga biverkningar inträffar:

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Detta kan vara symtom på angioödem eller en allergisk reaktion.

   • Plötslig synförsämring (som t.ex. plötslig hel eller delvis synförlust eller dubbelseende) och migrän (svår huvudvärk). Detta kan vara symtom på en blodpropp.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Viktökning, huvudvärk, svullnad i kropp och ansikte, svettningar, darrningar, bröstspänningar, tromboflebit (inflammation i kärlvägg), sömnlöshet, nedstämdhet, illamående, kräkningar, sura uppstötningar, förstoppning, ökad behåring, acne, onormala menstruationsliknande blödningar, utebliven menstruation, smärtsam menstruation, minskad sexuell lust.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blodbildsförändringar, förhöjda kalkvärden i blodet, blodpropp, ökat blodtryck, hjärtklappning, kronisk hjärtsvikt, kraftigt ökat sömnbehov, yrsel, upprymdhet, koncentrationssvårigheter, förvirring, bröstmjölksutsöndring, påverkan på livmoderhalsen, diarré, muntorrhet, nässelutslag, klåda, hudutslag, håravfall, leverpåverkan, gulsot, glukos (socker) i urinen, synnedsättning, allmän sjukdomskänsla.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): erektionsproblem.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Provera ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är medroxiprogesteronacetat. En tablett innehåller 100 mg, 200 mg eller 250 mg medroxiprogesteronacetat.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, Byco C, makrogol 400, natriumstärkelseglykollat, natriumdokusat med natriumbensoat och magnesiumstearat.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletter 100 mg: runda, vita, skårade, diameter 7,9 mm, märkta U467.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

   Tabletter 200 mg: runda, vita, skårade, diameter 10,3 mm märkta U320.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

   Tabletter 250 mg: runda, vita, skårade, diameter 11,1 mm, märkta U403.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

   Brun tablettburk av glas med lock

   Provera tabletter 100 mg: 100 st

   Provera tabletter 200 mg: 50 st

   Provera tabletter 250 mg: 50 st

   Blister

   Provera tabletter 100 mg: 100 st

   Provera tabletter 200 mg: 50 st

   Provera tabletter 250 mg: 50 st

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   PFIZER AB

   191 90 Sollentuna

   Telefon: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Provera®

  Tablett 250 mg 50 styck Blister

  • Varunummer: 077164
  • Tillverkare: Pfizer AB

  533,24 kr

  Jämförpris: 10,66 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?