Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Panocod

   500 mg/30 mg tabletter respektive brustabletter
   paracetamol/kodein

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Panocod är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Panocod
   3. Hur du tar Panocod
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Panocod ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Panocod är och vad det används för

   Panocod innehåller paracetamol och kodein. Paracetamol har en smärtlindrande och febernedsättande effekt.

   Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol.

   Panocod tabletter och brustabletter används mot värk och smärttillstånd av olika slag hos vuxna.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Panocod

   Ta inte Panocod:

   • om du är allergisk mot paracetamol, kodein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av gallvägsbesvär

   • om du har svårt nedsatt leverfunktion

   • om du har svårighet att andas

   • om du snart ska föda barn eller om det är risk för för tidig födsel

   • om du ammar

   • om du vet att din kropp mycket snabbt omvandlar kodein till morfin

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Panocod:

   • om du har astma

   • om du använder bensodiazepiner (lugnande medel, sömnmedel och medel som används mot epilepsi)

   • om du är överkänslig mot vissa läkemedel mot feber eller smärta (acetylsalicylsyra, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

   • om du har nedsatt leverfunktion inklusive om du har en sjukdom som kallas Gilberts syndrom

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du är äldre

   • om du har blodbrist

   • om du är uttorkad eller undernärd

   • om du har långvarigt (kroniskt) alkoholintag inberäknat om du nyligen har slutat att dricka alkohol

   • om du har brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas

   • om du har prostataförstoring eller urinrörsförträngning

   • om du har någon inflammatorisk tarmsjukdom

   • om du har sjukdom som innebär nedsatt andningsfunktion

   • om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: ansträngd andning, illamående och kräkningar. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Ta aldrig mer Panocod än vad som står under doseringsanvisningen. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, ska du inte använda Panocod utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

   Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för nedsatt andningsfunktion och mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.

   Samtidig användning av alkohol ska undvikas, eftersom kombinationen kan orsaka sömnighet, nedsatt andningsfunktion, koma och även död. Se även rubrik ”Panocod med alkohol”.

   Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk. Använd inte Panocod utan läkarens ordination om du har alkoholproblem eller leverskada. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panocod. Använd inte Panocod tillsammans med alkohol.

   Leverskada kan uppträda även vid lägre doser, efter kortare tids behandling och då inga andra problem med levern föreligger.

   Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder, vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar, eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

   Om man använder Panocod under lång tid finns risk för beroendeutveckling.

   Tillvänjningsrisken med kodein jämfört med morfin är ringa men bör ej förbises.

   Långvarig användning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan försämra huvudvärken. Om du har eller tror att du har sådan huvudvärk bör du söka medicinsk rådgivning och avsluta behandlingen.

   På grund av sitt natriumsaltinnehåll ska Panocod brustabletter inte användas om saltfattig kost ordinerats och kan också vara olämpliga för dem som har högt blodtryck eller dålig hjärt/njurfunktion.

   Barn

   Panocod är inte godkänd till behandling av barn under 18 år.

   Andra läkemedel och Panocod

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel/naturläkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

   Samtidig användning av Panocod och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • andra starka smärtstillande läkemedel

   • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. vissa antihistaminer. bensodiazepiner och barbiturater)

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

   • muskelavslappnande läkemedel

   Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Panocod:

   • Kinidin (som används vid störningar av hjärtrytmen)

   • Neuroleptika (som är en grupp av läkemedel för vissa psykiska sjukdomar)

   • Antidepressiva läkemedel (används vid depressioner)

   • Warfarin och andra antivitamin-K läkemedel (blodförtunnande läkemedel). Kontakta läkaren om du tar fler än 2 brustabletter/tabletter Panocod per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

   • Kloramfenikol för injektion (läkemedel mot bakterieinfektioner). Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat användas.

   • Probenecid (används vid gikt)

   • Vissa läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, topiramat)

   • Rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

   • Kolestyramin (läkemedel mot höga blodfetter), Panocod och kolestyramin bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • Johannesörtextrakt (ingår i vissa naturläkemedel)

   • Metoklopramid, domperidon (läkemedel mot illamående)

   • Flukloxacillin (läkemedel mot infektioner)

   • Hostdämpande läkemedel

   • Läkemedel mot högt blodtryck

   • Tricykliska läkemedel mot depression (imipramin, amitriptylin)

   • MAO-hämmare (läkemedel mot depression, t.ex. tranylcypromin) . Panocod ska inte tas inom två veckor efter att behandling med MAO-hämmare avslutats.

   • Läkemedel mot diarré.

   • Buprenorfin (smärtstillande läkemedel)

   • Naltrexon (används som tilläggsbehandling vid alkoholberoende eller läkemedel mot t.ex. övervikt).

   • Vissa så kallade kelatbildande harts. Panocod och kelatbildande harts bör tas med minst två timmars mellanrum.

   Ta inte samtidigt andra läkemedel som innehåller paracetamol!

   Panocod med alkohol

   Samtidigt bruk av alkohol ska undvikas på grund av risk för nedsatt andningsfunktion. Se även avsnitt ”Varningar och försiktighet”.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Panocod kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare. Panocod ska undvikas under tre sista månaderna av graviditeten samt under förlossningen.

   Amning

   Ta inte Panocod om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjölk. 

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Panocod kan reaktionsförmågan nedsättas, och du kan bli trött och dåsig, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Panocod brustabletter innehåller sorbitol och natrium:

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar Panocod brustabletter.

   Panocod brustabletter innehåller 388 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du tar Panocod

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Observera!Högre doser än de rekommenderade kan innebära allvarliga risker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos för vuxna är 1-2 tabletter eller brustabletter 1-4 gånger dagligen, högst 8 tabletter eller brustabletter per dygn.

   Brustabletten löses i ett halvt glas vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av Panocod

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vid kraftig överdosering ska sjukhus omedelbart kontaktas (risk för leverskada). Det finns risk för leverskada även om man mår bra. Det är viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt om eventuell leverskada ska förhindras.

   Om du har glömt att ta Panocod

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Panocod och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på angioödem som förekommer hos upp till 1 av 1000 användare

   • En infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa. Detta kan tyda på en brist på vita blodkroppar (agranulocytos) vilket förekommer ett okänt antal användare.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Trötthet, illamående, förstoppning.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Kramp i gallvägarna kan förekomma hos personer som har benägenhet för detta.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Inflammation i bukspottkörteln, allergichock (anafylaktisk chock), minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni), allvarliga hudreaktioner.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Inflammation i levern som kan leda till leversvikt, kramp i luftvägarna, överkänslighet, förvirring, känsla av olust eller ledsamhet (dysfori), upprymdhet, risk för beroende av läkemedlet vid långtidsanvändning, krampanfall, huvudvärk, sömnighet, yrsel, sänkt medvetande (sedering), pupillsammandragning (mios), andningssvårigheter, kräkningar, muntorrhet, klåda, svårighet att kissa.

   Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i mycket sällsynta fall.

   Leverskada vid användning av paracetamol har uppträtt i samband med alkoholmissbruk. Vid långtidsbehandling kan risken för njurskador inte helt uteslutas.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Panocod ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Brustabletterna bör förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Panocod tabletter:

   • De aktiva substanserna är paracetamol 500 mg och kodein 30 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är stearinsyra, magnesiumstearat, polyvidon, mikrokristallin cellulosa, stärkelse, talk, kaliumsorbat, majsstärkelse och kroskarmellosnatrium.

   Panocod brustabletter:

   • De aktiva substanserna är paracetamol 500 mg och kodein 30 mg per brustablett.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol, sackarinnatrium, citronsyra, natriumbikarbonat, natriumlaurylsulfat, natriumkarbonat (vattenfri), polyvidon och dimetikon.

   Varje brustablett innehåller 388 mg natrium.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Panocod tabletter förekommer i tryckförpackningar om 20, 50 och 100 tabletter, endosförpackning om 2x49 tabletter samt glasburk om 2x150 tabletter.

   Panocod brustabletter förekommer i stripsförpackningar om 20, 48, 60 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Panocod®

  Brustablett 500 mg/30 mg 100 styck Strip

  • Varunummer: 161265
  • Tillverkare: Sanofi AB

  134,06 kr

  Jämförpris: 1,34 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.