Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco GmbH

   Heinz-Lohmann-Str. 4

   27472 Cuxhaven

   Tyskland 

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Elanco France  S.A.S.
   26 Rue de la Chapelle
   F-68330 Huningue
   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Onsior 5 mg tabletter för hundar. Onsior 10 mg tabletter för hundar. Onsior 20 mg tabletter för hundar. Onsior 40 mg tabletter för hundar. robenacoxib

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller följande mängd robenacoxib och har märkningen ”NA” på den ena sidan och följande märkning på den andra:

   Robenacoxib/tablett

   Märkning

   5 mg

   AK

   10 mg

   BE

   20 mg

   CD

   40 mg

   BCK

   Tabletterna är runda, beigefärgade till bruna och utan brytskåra. Onsior tabletter är smaksatta och tas frivilligt av de flesta hundar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av smärta och inflammation vid kroniskosteoartrit hos hundar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas till hundar som lider av magsår eller har leversjukdom.
   Ska inte användas tillsammans med andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) eller kortikosteroider, läkemedel som ofta används vid behandling av smärta, inflammation och allergier.
   Ska inte användas vid överkänslighet mot robenacoxib eller mot något av innehållsämnena i tabletterna.
   Ska inte användas till dräktiga eller digivande tikar, eftersom säkerheten för robenacoxib inte har fastställts under dräktighet och digivning, och inte heller för hundar som används för avel.

   6. BIVERKNINGAR

   Biverkningar från mag–tarmkanalen var mycket vanliga, men de var i de flesta fall lindriga och gick över utan behandling. Kräkningar och mjuk avföring var mycket vanligt, aptitminskning och diarré var vanligt och blod i avföringen var mindre vanligt.

   Hos hundar som behandlats i upp till 2 veckor observerades ingen ökad leverenzymaktivitet. Vid långtidsbehandling var det dock vanligt med ökad leverenzymaktivitet. I de flesta fall ledde fortsatt behandling till att leverenzymaktiviteten antingen stabiliserades eller minskade. Ökad leverenzymaktivitet i samband med symtom på aptitlöshet, apati eller kräkningar var mindre vanligt. I mycket sällsynta fall kan letargi observeras.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Rekommenderad dos av robenacoxib är 1 mg/kg kroppsvikt, med doseringsintervallet 1–2 mg/kg. Ges 1 gång dagligen, vid samma tid varje dag, enligt nedanstående tabell.

   Kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter baserat på hundens storlek

   5 mg

   10 mg

   20 mg

   40 mg

   2,5 till < 5

   1 tablett

   5 till < 10

   1 tablett

   10 till < 20

   1 tablett

   20 till < 40

   1 tablett

   40 till 80

   2 tabletter

   Kliniskt svar ses vanligtvis inom en vecka. Behandlingen ska avbrytas efter 10 dagar om ingen påtaglig klinisk förbättring föreligger.

   Vid långtidsbehandling kan dosen Onsior, så snart kliniskt svar har observerats, justeras till lägsta effektiva individuella dos, som avspeglar att graden av smärta och inflammation i samband med kroniskosteoartrit kan variera över tid. Regelbunden uppföljning bör göras av veterinären.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ges oralt. Ska inte ges tillsammans med mat, då kliniska prövningar har visat att robenacoxib har bättre effekt när det ges utan mat eller minst 30 minuter före eller efter utfodring. Onsior tabletter är smaksatta och tas frivilligt av de flesta hundar. Tabletterna ska inte delas eller krossas.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten eller blistern efter Utg. dat.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   I kliniska studier sågs otillräckligt behandlingssvar hos 10–15 % av hundarna.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Detta veterinärmedicinska läkemedels säkerhet har inte fastställts för hundar som väger mindre än 2,5 kg eller är yngre än 3 månader.

   Vid långtidsbehandling ska leverenzymer kontrolleras i samband med behandlingsstart, t.ex. efter 2, 4 och 8 veckor. Därefter rekommenderas att man fortsätter med regelbundna kontroller, t.ex. var 3:e till var 6:e månad. Behandlingen ska avbrytas om leverenzymaktiviteten ökar markant eller om hunden uppvisar symtom såsom aptitlöshet, apati eller kräkningar i kombination med förhöjda leverenzymer.

   Användning till hundar med nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller till hundar som är uttorkade, har låg cirkulerande blodvolym eller har lågt blodtryck kan innebära ytterligare risker. Om användning inte kan undvikas måste dessa hundar följas med noggranna kontroller.

   Vid användning av detta veterinärmedicinska läkemedel till hundar med risk för magsår, eller till djur som tidigare har uppvisat intolerans mot andra NSAID, krävs strikt uppföljning av veterinär.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användning av det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Oavsiktligt intag hos små barn ökar risken för NSAID-biverkningar.

   För gravida kvinnor, i synnerhet i graviditetens slutskede, ökar långvarig hudexponering riskerna för fostret.

   Blandbarhetsproblem: Onsior får inte ges tillsammans med andra NSAID. Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan leda till ytterligare eller ökade biverkningar, och därför ska det vara en behandlingsfri period avseende sådana substanser på minst 24 timmar innan behandling med Onsior påbörjas. Vad gäller den behandlingsfria perioden ska dock hänsyn tas till de farmakokinetiska egenskaperna hos de läkemedel som använts tidigare.

   Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t ex diuretika eller ACE-hämmare ska följas med kliniska kontroller.

   Samtidig tillförsel av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas, då det kan finnas ökad risk för renaltoxicitet.

   Samtidig användning av andra aktiva substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera med robenacoxib om bindningen och därigenom medföra toxiska effekter.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-08-03. Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Onsior tabletter för hundar levereras pappkartonger innehållande 1, 2, 4 eller 10 blister. Varje blister innehåller 7 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Robenacoxib är en icke-steroidantiinflammatorisk substans (NSAID). Det hämmar selektivt enzymet cyklooxygenas-2 (COX-2), vilket ger upphov till smärta, inflammation eller feber. Enzymet cyklooxygenas-1 (COX-1), som har skyddande funktioner i exempelvis mag–tarmkanalen och njurarna, hämmas inte av robenacoxib.
   Hos hundar med inflammation som framkallats på konstgjord väg minskade robenacoxib smärta och inflammation med orala engångsdoser på mellan 0,5 och 8 mg/kg och snabbt insättande effekt (0,5 timme). I kliniska prövningar minskade detta läkemedel hälta och inflammation hos hundar med kroniskosteoartrit.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Onsior

  Tablett 20 mg 7 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 456689
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  115,50 kr

  Jämförpris: 16,50 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?