Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Norflex

   100 mg depottablett
   orfenadrincitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Norflex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Norflex
   3. Hur du tar Norflex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Norflex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Norflex är och vad det används för

   Norflex verkar muskelavslappnande.

   Norflex används för att dämpa muskelsmärta i samband med muskelsträckningar, ryggskott, skelettskador och halsvred.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Norflex

   Ta inte Norflex

   • om du är allergisk mot orfenadrincitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Norflex om du har någon av följande sjukdomar:

   - om du har hjärtklappning

   - om du har förstorad prostata

   - om du har grön starr (glaukom)

   Om du har en grund främre ögonkammare och trång kammarvinkel kan behandlingen utlösa attack av akut grön starr orsakad av pupillvidgning, men detta tillstånd är mycket ovanligt.

   Andra läkemedel och Norflex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av Norflex kan påverka eller påverkas om andra läkemedel intas samtidigt, till exempel:

   • antihistaminer (läkemedel vid allergier)

   • spasmolytika (läkemedel mot vissa tarmproblem)

   • tricykliska antidepressiva medel (läkemedel mot depressioner)

   • MAO-hämmare (läkemedel mot depressioner och Parkinsons sjukdom)

   • fentiaziner (läkemedel mot psykiska sjukdomar)

   • dopaminerga antiparkinsonmedel inkluderande amantidin (läkemedel som används vid parkinssons sjukdom)

   • antiarytmiska medel som disopyramid (läkemedel vid oregelbunden hjärtrytm).

   • alkohol kan minska effekten av Norflex

   • opioider (morfinliknande läkemedel) eftersom det kan orsaka dåsighet och försämrad andningsförmåga

   Norflex kan minska mag- tarmkanalens rörlighet och därigenom påverka upptaget av andra läkemedel som tas via munnen.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Användning under graviditet och amning rekommenderas inte.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Norflex kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Norflex innehåller laktos

   Norflex innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Norflex

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos för vuxna är 1 depottablett 2 gånger dagligen (morgon och kväll).

   Depottabletten ska sväljas hel. Får inte delas eller krossas.

   Om du upplever att effekten av Norflex är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonalen.

   Om du använt för stor mängd av Norflex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering kan vara oro, förstorade pupiller, lågt blodtryck, långsamma eller oregelbundna hjärtslag, kramper och försämrad andning.

   Om du har glömt att ta Norflex

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd depottablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Trötthet, yrsel, illamående, dimsyn och muntorrhet.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Sinnesvillor (hallucinationer), förvirring, darrningar, svårigheter att ställa in ögat, hjärtklappning, förstoppning och svårigheter att urinera.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Norflex ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. Dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är orfenadrincitrat.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, akacia, etylcellulosa, magnesiumstearat och kolloidal kiseldioxid.

   Läkemedlets förpackningsstorlekar

   60 st depottabletter i blisterförpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   tel: 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Norflex®

  Depottablett 100 mg 60 styck Blister

  • Varunummer: 533158
  • Tillverkare: Meda AB

  166,85 kr

  Jämförpris: 2,78 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?