Bild på Klyx®
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Klyx®

   1mg/ml+250mg/ml rektallösning
   dokusatnatrium och sorbitol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

   -

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Klyx® är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Klyx®
   3. Hur du använder Klyx®
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Klyx® ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Klyx® är och vad det används för

   Klyx utövar sin effekt genom att öka vatteninnehållet i avföringen. Hård avföring mjukas upp och därigenom underlättas tarmtömningen. Effekten inträder ca 5-20 minuter efter applicering. De normalt fungerande tarmreflexerna störs ej.

   Klyx används vid tillfällig förstoppning i ändtarmen, vid rengöring av ändtarmen före undersökning (rektoskopering), före röntgenundersökning av bäckenregionen samt före förlossning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Klyx®

   Använd inte Klyx®

   • om du är allergisk mot dokusatnatrium eller sorbitol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du lider av inflammatorisk tarmsjukdom

   • om du har tarmblödningar

   • om du har buksmärtor av okänt ursprung

   • om du har stopp i tarmkanalen

   Varningar och försiktighet

   Användning av rektallösningar kan skada tarmväggen och Klyx bör därför inte användas under mer än en veckas tid. Användning under längre tid än en vecka kan leda till irritation i tarmen och att natrium- och kaliumnivåerna i blodet rubbas.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats

   Amning

   Klyx har inga förväntade effekter på det barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Klyx har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du använder Klyx®

   Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna: Vid tillfällig förstoppning eller för rengöring av ändtarmen ges ett Klyx 120 ml eller vid behov ett Klyx 240 ml.

   Klyx värms lämpligen i vattenbad till kroppstemperatur före användning.

   Bruksanvisning

   1. För att skydda pipen är denna försedd med en hylsa

   Pipen är försedd med en hylsa

   2. Dra av hylsan med ett bestämt grepp

   Ta av hylsan

   3. Vrid av förslutningen på toppen av flaskans pip

   Vrid av förslutningen

   4. Flaskan är nu färdig att användas

   Flaskan är färdig att användas

   5. Smörj pipen med vaselin eller genom att pressa ut några droppar Klyx.

   6. Lägg dig på vänster sida med det vänstra benet utsträckt och det högra benet böjt framåt för att få balans

   7. Håll flaskan som visas i bild A nedan (håll inte som i bild B). För försiktigt in pipen i ändtarmen och pressa sedan långsamt ut lösningen. Om vätskan inte kan pressas ut ur flaskan kan det bero på att pipen ligger emot något. Försök då ändra pipens riktning.

   Bild A

   Bild B

   Håll så här

   Håll INTE så här

   8. Fortsätt att hålla flaskan sammanpressad medan du drar ut pipen, för att förhindra att vätskan åker tillbaka in i flaskan.

   9. Ligg kvar och försök att hålla kvar lösningen i tarmen ca 5 minuter, så att lösningen hinner verka. Besök sedan toaletten.

   10. Kasta bort den tömda flaskan. Det är normalt att en liten del av vätskan blir kvar i flaskan.

   Om du använt för stor mängd av Klyx®

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Enstaka fall av nässelutslag och svårare typer av allergi med blodtrycksfall och andningssvårigheter har rapporterats. Knipsmärtor och illamående kan förekomma.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Klyx® ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva innehållsämnena i 1 ml rektallösning är 1 mg dokusatnatrium och 250 mg sorbitol.

   • Övriga innehållsämnen är metylparahydroxybensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), natriumhydroxid, saltsyra och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rektallösningen är en ofärgad, ej helt klar, lätt simmig vätska

   Förpackningsstorlekar:

   120 ml: 1, 10, 30 och 100 st.

   240 ml: 1, 10 och 50 st.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ferring Läkemedel AB

   Box 4041

   203 11 Malmö

   040-691 69 00

   Tillverkare

   Ferring-Léčiva a.s.

   K Rybníku 475

   252 42 Jesenice near Prague

   Tjeckien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-16


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Klyx®

  Rektallösning 1mg/ml+250mg/ml 120 milliliter Flaska

  • Varunummer: 020003
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  54,50 kr

  Jämförpris: 54,50 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/klyx-rektallosning-1mg-per-ml-plus-250mg-per-ml-120-milliliter-flaska-57556/ 57556 Klyx® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/020003s.jpg 54.50 54.50 SEK Klyx InStock Meny Meny/Mage Meny/Mage/Förstoppning Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Rektallösning 1mg/ml+250mg/ml 120 milliliter Flaska