Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   IRESSA

   250 mg filmdragerade tabletter
   gefitinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad IRESSA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar IRESSA
   3. Hur du tar IRESSA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur IRESSA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad IRESSA är och vad det används för

   IRESSA innehåller den aktiva substansen gefitinib som blockerar ett protein som kallas för epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR). Detta protein är involverat i tillväxt och spridning av cancerceller.

   IRESSA används för att behandla vuxna med icke småcellig lungcancer. Denna cancer är en sjukdom vid vilken maligna (cancer-) celler bildas i lungvävnaden.

   2. Vad du behöver veta innan du tar IRESSA

   Ta inte IRESSA

   • om du är allergisk mot gefitinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du ammar

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar IRESSA:

   • om du någon gång tidigare har haft andra problem med lungorna. En del lungbesvär kan förvärras vid behandling med IRESSA.

   • om du någon gång tidigare har haft problem med levern

   Barn och ungdomar

   IRESSA är inte avsett för barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och IRESSA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel:

   • Fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi).

   • Rifampicin (mot tuberkulos – TBC).

   • Itrakonazol (mot svampinfektioner).

   • Barbiturater (en typ av läkemedel som används mot sömnproblem).

   • Örtmediciner innehållande Johannesört (Hypericum perforatum, som används mot depression och ångest).

   • Protonpumpshämmare, H2-antagonister och antacida (mot magsår, magbesvär, halsbränna och för att minska syran i magen).

   Dessa läkemedel kan påverka effekten hos IRESSA.

   • Warfarin (en så kallad oral antikoagulant för att förhindra blodproppar). Om du använder ett läkemedel innehållande denna aktiva substans kan din läkare behöva ta blodprover oftare.

   Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar IRESSA.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel om du är gravid, kan tänkas bli gravid eller ammar.

   Det rekommenderas att du undviker att bli gravid då du behandlas med IRESSA eftersom IRESSA kan skada ditt barn.

   För ditt barns säkerhet, använd inte IRESSA om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Skulle du känna dig svag medan du använder detta läkemedel bör du vara försiktig med att köra bil eller använda maskiner.

   IRESSA innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   IRESSA innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du tar IRESSA

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Rekommenderad dos är 1 tablett (250 mg) dagligen.

   • Ta tabletten vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

   • Du kan ta tabletten tillsammans med mat eller utan mat.

   • Ta inte antacida (för att reducera mängden syra i magen) 2 timmar före eller 1 timme efter att du tar IRESSA.

   Om du har problem med att svälja tabletten kan du lösa upp den i ett halvt glas vatten som inte innehåller kolsyra. Använd inte någon annan vätska. Krossa inte tabletten. Snurra på glaset tills tabletten har löst sig. Detta kan ta upp till 20 minuter. Drick sedan vätskan genast. För att vara säker på att du fått i dig allt läkemedel ska du skölja glaset mycket noga med ett halvt glas vatten och dricka ur det.

   Om du har tagit för stor mängd av IRESSA

   Om du har tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att ta IRESSA

   Vad du ska göra om du har glömt ta en tablett beror på hur lång tid det är kvar till nästa dos.

   • Om det är 12 timmar eller mera till nästa dos: ta den glömda tabletten så snart du kommer på att du glömt den. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

   • Om det är mindre än 12 timmar tills du ska ta nästa dos: hoppa över den glömda dosen. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

   Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta din läkare genast om du får någon av följande biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:

   • Allergisk reaktion (vanlig) särskilt om symtomen omfattar svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, svårigheter att svälja, nässelfeber, nässelutslag och svårighet att andas.

   • Allvarlig andfåddhet, eller plötsligt förvärrad andfåddhet och eventuellt också hosta och feber. Detta kan betyda att du har fått en inflammation i lungorna som kallas ”interstitiell lungsjukdom”. Det drabbar ungefär 1 av 100 patienter som tar IRESSA och kan vara livshotande.

   • Allvarliga hudreaktioner (sällsynta) som drabbar stora delar av kroppen. Tecken på detta kan vara rodnad, smärta, sår, blåsor och avflagning av huden. Läppar, näsa, ögon och könsorgan kan också drabbas.

   • Uttorkning (vanligt) som orsakas av långvarig eller svår diarré, kräkningar, illamående eller aptitlöshet.

   • Ögonproblem (sällsynta) som smärta, rödögdhet, vattniga ögon, ljuskänslighet, synförändringar eller att ögonfransarna växer inåt. Detta kan betyda att du har ett sår på ögats yta (hornhinnan).

   Tala med din doktor så snart som möjligt om du får några av följande biverkningar:

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • Diarré

   • Kräkningar

   • Illamående

   • Hudreaktioner, såsom akneliknande utslag som ibland kliar och inkluderar torr och/eller sprucken hud

   • Aptitlöshet

   • Svaghet

   • Röd eller sårig mun

   • Ökning av leverenzymet alaninaminotransferas i blodprov - om för högt kan din doktor uppmana dig att sluta ta IRESSA

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • Torr mun

   • Torra, röda eller kliande ögon

   • Röda och ömma ögonlock

   • Nagelbesvär

   • Håravfall

   • Feber

   • Blödning (till exempel näsblod eller blod i urinen)

   • Protein i urinen (som syns i urinprov)

   • Ökning av bilirubin och leverenzymet aspartataminotransferas i blodprov - om för högt kan doktorn uppmana dig att sluta ta IRESSA

   • Ökade nivåer av kreatinin i blodprov (visar hur dina njurar fungerar)

   • Cystit (brännande känsla när man kissar och frekventa, akuta trängningar)

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Inflammation i bukspottkörteln. Det kännetecknas av mycket svår smärta i övre delen av magen och kraftigt illamående och kräkningar.

   • Inflammation i levern. Symtomen kan vara en allmän sjukdomskänsla med eller utan eventuell gulsot (huden och ögonvitorna blir gula). Denna biverkning är mindre vanlig, men vissa patienter har dött av den.

   • Hål (perforationer) i magtarmkanalen

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   • Inflammation i blodkärlen i huden. Det kan se ut som blåmärken eller fläckar med utslag på huden som inte bleknar bort.

   • Hemorragisk cystit (brännande känsla när man kissar och frekventa, akuta trängningar med blod i urinen)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur IRESSA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterförpackningen och folielaminatet efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är gefitinib. Varje tablett innehåller 250 mg gefitinib.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium, povidon (K29-32) (E1201), natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, hypromellos (E464), makrogol 300, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   IRESSA är en rund brun tablett märkt ”IRESSA 250” på ena sidan och slät på den andra sidan.

   IRESSA tillhandahålls i blisterförpackningar med 30 tabletter. Blisterfolien kan vara perforerad eller operforerad.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige

   Tillverkare

   AstraZeneca AB

   Gärtunavägen

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige

   AstraZeneca UK Limited,

   Macclesfield

   Cheshire

   SK10 2NA

   Storbritannien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB

   AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550


   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 (2) 44 55 000


   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11


   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111


   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: + 36 1 883 6500


   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62


   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: + 356 2277 8000


   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: + 49 41 03 7080


   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222


   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: +372 6549 600


   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: + 47 21 00 64 00


   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: + 30 2 106871500


   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0


   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: + 34 91 301 91 00


   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 22 245 73 00


   France

   AstraZeneca

   Tél: + 33 1 41 29 40 00


   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 434 61 00


   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000


   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: + 40 21 317 60 41


   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

   Tel: + 353 1609 7100


   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: + 386 1 51 35 600


   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000


   Slovenská republika

   AstraZeneca AB o.z.

   Tel: + 421 2 5737 7777


   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1


   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010


   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 22490305


   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: +46 8 553 26 000


   Latvija

   SIA

   AstraZeneca Latvija

   Tel: + 371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: + 44 1582 836 836   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-22


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  IRESSA

  Filmdragerad tablett 250 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 397084
  • Tillverkare: Cross Pharma AB

  42,50 kr

  Jämförpris: 1,42 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?