• Apixaban
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Eliquis

   2,5 mg filmdragerade tabletter
   apixaban

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Eliquis är och vad det används för
   2.Vad du behöver veta innan du tar Eliquis
   3. Hur du tar Eliquis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Eliquis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Eliquis är och vad det används för

   Eliquis innehåller den aktiva substansen apixaban och tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia (blodförtunnande). Detta läkemedel bidrar till att förhindra att blodproppar bildas genom att blockera faktor Xa som är en viktig komponent vid levring av blodet.

   Eliquis används till vuxna:

   • för att förhindra att blodproppar (djupa ventromboser, DVT) bildas efter höft- eller knäledsoperationer. Efter en höft- eller knäledsoperation kan du löpa ökad risk att få blodproppar i venerna i benen. Det kan ge svullnad i benen med eller utan smärta. Om en blodpropp förflyttar sig från benen till lungorna kan den täppa till blodflödet och orsaka andfåddhet med eller utan bröstsmärta. Detta tillstånd (lungemboli) kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk vård.

   • för att förhindra att blodproppar bildas i hjärtat hos patienter med oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) och ytterligare minst en riskfaktor. Blodproppar kan lossna och transporteras till hjärnan och där orsaka en stroke, eller till andra organ och förhindra normalt blodflöde till dessa organ (vilket även kallas för systemembolism). En stroke kan vara livshotande och kräver omedelbar kontakt med sjukvården.


   • för att behandla blodproppar i benens vener (djup ventrombos) och i blodkärlen i lungorna (lungemboli) och för att förebygga att blodproppar återkommer i blodkärlen i benen och/eller lungorna.

   2.Vad du behöver veta innan du tar Eliquis

   Ta inte Eliquis om

   • du är allergisk mot apixaban eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • du blöder mycket

   • du har en sjukdom i ett organ i kroppen, som ökar risken för allvarlig blödning (såsom pågående eller nyligen inträffat sår i mage eller tarm, nyligen inträffad blödning i hjärnan)

   • du har en leversjukdom som leder till ökad blödningsrisk (hepatisk koagulopati)

   • du tar mediciner för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin, rivaroxaban, dabigatran eller heparin), förutom vid byte av blodförtunnande behandling, under tiden du har en ven- eller artärkateter och du får heparin för att hålla denna öppen eller om en slang förs in i blodkärlet (katererablation) för att behandla oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel om du har något av följande:

   • ökad blödningsrisk, som till exempel:

    • blödningsrubbningar, inklusive tillstånd som resulterar i minskad blodplättsaktivitet

    • mycket högt blodtryck som inte kontrolleras genom medicinering

    • du är 75 år eller äldre

    • du väger 60 kg eller mindre

   • allvarlig njursjukdom, eller om du går i dialys

   • problem med levern eller tidigare problem med levern
    Eliquis ska användas med försiktighet till patienter med tecken på förändrad leverfunktion.

   • haft en slang (kateter) eller fått en injektion i ryggraden (för anestesi eller smärtlindring). Din läkare kommer tala om för dig att ta Eliquis 5 timmar eller senare efter att katetern har tagits bort.

   • om du har en konstgjordhjärtklaff

   • om din läkare konstaterar att ditt blodtryck är instabilt eller om annan behandling eller kirurgiskt ingrepp för att ta bort blodproppen från lungorna planeras

   Var särskilt försiktig med Eliquis

   • Om du vet att du har en sjukdom som kallas antifosfolipidsyndrom (en störning i immunsystemet som ökar risken för att få blodproppar) ska du informera din läkare, som kommer att besluta om behandlingen kan behöva ändras.

   Om du behöver genomgå operation eller annat ingrepp som kan orsaka blödning, kan din läkare be dig att tillfälligt sluta ta denna medicin ett kort tag. Om du är osäker på om ett ingrepp kan orsaka blödning, rådfråga din läkare.

   Barn och ungdomar

   Eliquis rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Eliquis

   Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   En del läkemedel kan förstärka effekten av Eliquis och en del kan försvaga den. Din läkare avgör om du ska behandlas med Eliquis när du tar sådana läkemedel och hur noggrant du behöver övervakas.

   Följande läkemedel kan förstärka effekten av Eliquis och öka risken för oönskade blödningar.

   • vissa läkemedel mot svampinfektioner (t. ex. ketokonazol med flera)

   • vissa antivirala läkemedel mot HIV/AIDS (t.ex. ritonavir)

   • andra läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig (t.ex. enoxaparin med flera)

   • antiinflammatoriska och smärtlindrande läkemedel (t.ex. acetylsalicylsyra och naproxen). Särskilt om du är äldre än 75 år och tar acetylsalicylsyra, eftersom du då kan ha en förhöjd risk för blödning.

   • läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem (t.ex. diltiazem)

   • antidepressiva läkemedel, så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare

   Följande mediciner kan minska Eliquis förmåga att förebygga blodproppsbildning:

   • läkemedel mot epilepsi eller kramper (t.ex. fenytoin med flera)

   • johannesört (ett växtbaserat läkemedel mot depression)

   • läkemedel mot tuberkulos och andra infektioner (t.ex. rifampicin)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

   Eliquis effekter på graviditeten och det ofödda barnet är inte kända. Du ska inte ta Eliquis om du är gravid. Kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid när du behandlas med Eliquis.

   Det är inte känt om Eliquis passerar över i bröstmjölk. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel om du ammar. De kommer att rekommendera dig att antingen sluta med amningen eller att sluta/inte börja med Eliquis.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Eliquis har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Eliquis innehåller laktos (en sockerart).

   Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Eliquis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Dosering

   Svälj ned tabletten med ett glas vatten. Eliquis kan tas med eller utan mat.

   Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag för att få bästa effekt av behandlingen.

   Om du har svårt att svälja tabletten hel, ska du tala med din läkare om andra sätt att ta Eliquis. Tabletten kan krossas och blandas med vatten, eller 5 % glukoslösning, eller äppeljuice eller äppelmos, omedelbart innan du tar den.

   Instruktioner för krossning:

   • Krossa tabletterna i en mortel.

   • Överför allt pulver försiktigt till en lämplig behållare och blanda sedan pulvret med lite (t.ex. 30 ml (2 msk)) vatten eller någon av de andra vätskorna som nämnts ovan för att tillreda en blandning.

   • Svälj blandningen.

   • Skölj morteln du använde för att krossa tabletten samt behållaren med lite vatten eller någon av de andra vätskorna (t.ex. 30 ml), och svälj sköljvätskan.

   Vid behov kan din läkare också ge dig den krossade Eliquistabletten blandad i 60 ml vatten eller 5% glukoslösning, genom en slang via näsan till magen.

   Ta Eliquis enligt rekommendation för följande:

   För att förhindra att blodproppar bildas efter höft- eller knäledsoperationer.

   Den rekommenderade dosen är en tablett Eliquis 2,5 mg två gånger dagligen. Till exempel en på morgonen och en på kvällen.

   Du ska ta den första tabletten inom 12 till 24 timmar efter operationen.

   Om du har genomgått en större höftoperation tar du vanligen tabletterna i 32 till 38 dagar.

   Om du har genomgått en större knäoperation tar du vanligen tabletterna i 10 till 14 dagar.

   För att förhindra att blodproppar bildas i hjärtat hos patienter med oregelbunden hjärtrytm och ytterligare minst en riskfaktor.

   Den rekommenderade dosen är en tablett Eliquis 5 mg två gånger dagligen.

   Den rekommenderade dosen är en tablett Eliquis 2,5 mg två gånger dagligen om:

   • du har allvarligt nedsatt njurfunktion

   • om två eller flera av följande stämmer in på dig:

    • dina blodtestresultat tyder på dålig njurfunktion (serumkreatininvärdet är 1,5 mg/dl (133 µmol/l) eller högre)

    • du är 80 år eller äldre

    • du väger 60 kg eller mindre

   Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger dagligen, till exempel en på morgonen och en på kvällen. Läkaren avgör hur länge du måste fortsätta med behandlingen.

   För att behandla blodproppar i benens vener och blodproppar i lungorna

   Den rekommednerade dosen är två tabletter Eliquis 5 mg två gånger dagligen under de första 7 dagarna, till exempel två på morgonen och två på kvällen.

   Efter 7 dagar är den rekommenderade dosen en tablett Eliquis 5 mg två gånger dagligen, till exempel en på morgonen och en på kvällen.

   För att förebygga att blodproppar återkommer efter genomgången 6-månadersbehandling

   Den rekommenderade dosen är en tablett Eliquis 2,5 mg två gånger dagligen, till exempel en på morgonen och en på kvällen.

   Läkaren avgör hur länge du måste fortsätta med behandlingen.

   Din läkare kan byta ut din behandling med blodförtunnande enligt följande:

   • Byte från Eliquis till annan blodförtunnande medicin

    Sluta ta Eliquis. Påbörja behandlingen med annan blodförtunnande medicin (exempelvis heparin) vid tidpunkten då du skulle ha tagit nästa tablett.

   • Byte från annan blodförtunnande medicin till Eliquis

    Sluta ta annan blodförtunnande medicin. Påbörja behandlingen med Eliquis vid tidpunkten då du skulle ha fått nästa dos blodförtunnande, fortsätt sedan enligt instruktion.

   • Byte från behandling med blodförtunnande som innehåller vitamin K-antagonist (t.ex. warfarin) till Eliquis

    Sluta ta medicinen som innehåller vitamin K-antagonist. Din läkare behöver ta blodprover och informerar dig när du ska börja ta Eliquis.

   • Byte från Eliquis till blodförtunnande behandling som innehåller vitamin K-antagonist (t.ex. warfarin)

    Om din läkare informerar dig att du ska börja ta medicinen som innehåller en vitamin K-antagonist, ska du fortsätta ta Eliquis i minst 2 dagar efter din första dos av medicinen som innehåller en vitamin K-antagonist. Din läkare behöver ta blodprover och informerar dig när du ska sluta ta Eliquis.

   Patienter som genomgår konvertering

   Om din oregelbundna hjärtrytm behöver återställas till normal rytm genom en procedur som kallas konvertering, ska du ta Eliquis vid de tidpunkter som din läkare talat om för dig för att förhindra blodproppar i hjärnans blodkärl och i andra blodkärl i din kropp.

   Om du har tagit för stor mängd av Eliquis

   Tala omedelbart om för din läkare om du har tagit mer Eliquis är den föreskrivna dosen. Ta läkemedelsförpackningen med dig, även om tabletterna är slut.

   Om du tar mer Eliquis är rekommenderat kan du ha en ökad blödningsrisk. Om en blödning uppstår kan det krävas operation eller blodtransfusioner.

   Om du har glömt att ta Eliquis

   • Ta dosen så snart du kommer ihåg det och:

    • ta nästa dos Eliquis vid vanlig tid

    • fortsätt sedan som vanligt.

   Om du inte vet vad du ska göra eller om du har missat mer än dos ska du fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du slutar att ta Eliquis

   Sluta inte ta Eliquis utan att först tala med din läkare. Risken för blodproppar kan öka om du slutar med behandlingen för tidigt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Eliquis kan ges vid tre olika medicinska tillstånd. De kända biverkningarna, och i vilka frekvenser de förekommer, vid dessa medicinska tillstånd kan variera och listas separat nedan. Vid dessa tillstånd, är den allmänt vanligast förekommande biverkan av Eliquis, blödning, vilket kan vara livshotande och kräva omedelbar kontakt med sjukvården.

   Följande biverkningar är kända vid behandling med Eliquis för att förhindra bildandet av blodproppar efter knä- eller höftledsoperationer.

   Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

   • Blodbrist, som kan ge trötthet eller blekhet.

   • Blödning, bland annat:

    • blåmärken och svullnad

   • Illamående

   Mindre vanliga biverkningar(kan drabba upp till 1 av 100 personer)

   • Minskat antal blodplättar i blodet (kan påverka blodets levringsförmåga)

   • Blödning:

    • som inträffar efter operation, inklusive blåmärken och svullnad, blod eller läckande vätska från operationssår/-snitt (sårvätska) eller injektionsställe

    • i mage, tarm eller ljust/rött blod i avföringen

    • blod i urinen

    • från näsan

    • från slidan

   • Lågt blodtryck som kan ge svimningskänsla eller hjärtklappning

   • Blodprover kan visa:

    • onormal leverfunktion

    • förhöjda värden av vissa leverenzymer

    • ökat bilirubin, en nedbrytningsprodukt av röda blodkroppar som kan ge gulfärgning av hud och ögon.

   • Klåda

   Sällsynta biverkningar(kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som kan ge svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan och/eller halsen samt andningssvårigheter. Kontakta omedelbart din läkare om du får något av dessa symtom.

   • Blödning:

    • i en muskel

    • i ögonen

    • från tandköttet, samt blod i saliven vid upphostning

    • från ändtarmen

   • Håravfall

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Blödning:

    • i hjärnan eller i ryggraden,

    • i lungorna eller halsen

    • i munnen

    • i mage eller utrymmet bakom bukhålan

    • från en hemorroid

    • blod i avföringen eller i urinen som upptäcks vid laboratorietester

   • Hudutslag

   Följande biverkningar är kända vid behandling med Eliquis för att förhindra bildandet av blodproppar i hjärtat hos patienter med oregelbunden hjärtrytm och ytterligare minst en riskfaktor.

   Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

   • Blödning, bland annat:

    • i ögonen

    • i mage eller tarm

    • från ändtarmen

    • blod i urinen

    • från näsan

    • från tandköttet

    • blåmärken och svullnad

   • Blodbrist, som kan ge trötthet eller blekhet

   • Lågt blodtryck som kan ge svimningskänsla eller hjärtklappning

   • Illamående

   • Blodprover kan visa:

    • förhöjt gammaglutamyltransferas (GGT)

   Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

   • Blödning:

    • i hjärnan eller ryggraden

    • i munnen eller blod i saliven vid upphostning

    • i mage eller från slidan

    • ljust/rött blod i avföringen

    • blödning som inträffar efter operation, inklusive blåmärken och svullnad, blod eller läckande vätska från operationssår/-snitt (sårvätska) eller injektionsställe

    • från en hemorroid

    • blod i avföringen eller i urinen som upptäcks vid laboratorietester

   • Minskat antal blodplättar i blodet (kan påverka blodets levringsförmåga)

   • Blodprover kan visa:

    • onormal leverfunktion

    • förhöjda värden av vissa leverenzymer

    • ökat bilirubin, en nedbrytningsprodukt av röda blodkroppar som kan ge gulfärgning av hud och ögon

   • Hudutslag

   • Klåda

   • Håravfall

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som kan ge svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan och/eller halsen samt andningssvårigheter. Kontakta omedelbart din läkare om du får något av dessa symtom.

   Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

   • Blödning:

    • i lungorna eller halsen

    • i utrymmet bakom bukhålan

    • i en muskel

   Följande biverkningar är kända vid behandling med Eliquis för att behandla eller förebygga återkomst av blodproppar i benens vener och blodproppar i blodkärlen i lungorna.

   Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

   • Blödning, bland annat:

    • från näsan

    • från tandköttet

    • blod i urinen

    • blåmärken och svullnad

    • i magen, tarmarna, från ändtarmen

    • i munnen

    • från slidan

   • Blodbrist, som kan ge trötthet eller blekhet

   • Minskat antal blodplättar i blodet (kan påverka blodets levringsförmåga)

   • Illamående

   • Hudutslag

   • Blodprover kan visa:

    • förhöjt gammaglutamyltransferas (GGT) eller alaninaminotransferas (ALAT)


   Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

   • Lågt blodtryck som kan ge svimningskänsla eller hjärtklappning

   • Blödning:

    • i ögonen

    • i munnen eller blod i saliven vid upphostning

    • ljust/rött blod i avföringen

    • blod i avföringen eller i urinen som upptäcks vid laboratorietester

    • blödning som inträffar efter operation, inklusive blåmärken och svullnad, blod eller läckande vätska från operationssår/-snitt (sårvätska) eller injektionsställe

    • från en hemorroid

    • i en muskel

   • Klåda

   • Håravfall

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som kan ge svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan och/eller halsen samt andningssvårigheter. Kontakta omedelbart din läkare om du får något av dessa symtom.

   • Blodprover kan visa:

    • onormal leverfunktion

    • förhöjda värden av vissa leverenzymer

    • ökat bilirubin, en nedbrytningsprodukt av röda blodkroppar som kan ge gulfärgning av hud och ögon.

   Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

   • Blödning:

    • i hjärnan eller i ryggraden

    • i lungorna

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Blödning:

    • i mage eller utrymmet bakom bukhålan

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Eliquis ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och blisterförpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är apixaban. Varje tablett innehåller 2,5 mg apixaban.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Tablettkärna: vattenfri laktos (se avsnitt 2), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat (E470b).

    • Filmdragering: laktosmonohydrat (se avsnitt 2), hypromellos (E464), titandioxid (E171), triacetin, gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De filmdragerade tabletterna är gula, runda och märkta med ”893” på en sida och ”2½” på den andra sidan.

   • De levereras i blister i kartonger om 10, 20, 60, 168 och 200 filmdragerade tabletter.

   • Endosblister i kartonger om 60 x 1 och 100 x 1 filmdragerade tabletter för användning på sjukhus är också tillgängliga.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Patientkort: anvisningar om hantering

   I förpackningen med Eliquis finns ett patientkort tillsammans med bipacksedeln alternativt kan din läkare ge dig ett liknande kort.

   Detta patientinformationskort kan vara till hjälp för dig och upplyser andra läkare om att du tar Eliquis. Du ska alltid ha med dig detta kort.

   1. Ta kortet


   2. Riv loss delen med ditt språk (detta underlättas av de perforerade kanterna)


   3. Fyll i följande uppgifter eller be läkaren att göra det:


    • Namn:

    • Födelsedatum:

    • Indikation:

    • Dos: ........mg två gånger dagligen

    • Läkarens namn:

    • Läkarens telefonnummer:

   4. Vik ihop kortet och ha det alltid med dig

   Innehavare av godkännandet för försäljning

   Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

   Plaza 254
   Blanchardstown Corporate Park 2
   Dublin 15, D15 T867

   Irland

   Tillverkare

   Bristol-Myers Squibb S.r.l.

   Loc. Fontana del Ceraso

   03012 Anagni (FR)

   Italien

   Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

   Betriebsstätte Freiburg

   Mooswaldallee 1

   79090 Freiburg

   Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

   Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. +3705 2514000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   Тел.: +359 2 970 4333

   Luxembourg/Luxemburg

   N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

   Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

   Česká republika

   Pfizer PFE, spol. s r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Magyarország

   Pfizer Kft.

   Tel.: + 36 1 488 37 00

   Danmark

   Bristol-Myers Squibb

   Tlf: + 45 45 93 05 06

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd.

   Tel : + 356 21 22 01 74

   Deutschland

   Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

   Tel: + 49 89 121 42-0

   Nederland

   Bristol-Myers Squibb B.V.

   Tel: + 31 (0)30 300 2222

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Norge

   Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

   Tlf: + 47 67 55 53 50

   Ελλάδα

   PFIZER EΛΛAΣ A.E.

   Τηλ: +30 210 67 85 800

   Österreich

   Bristol-Myers Squibb GesmbH

   Tel: + 43 1 60 14 30

   España

   Bristol-Myers Squibb S.A.

   Tel: + 34 91 456 53 00

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 335 61 00

   France

   Bristol-Myers Squibb SARL

   Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

   Portugal

   Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A.

   Tel: + 351 21 440 70 00

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: + 385 1 3908 777

   România

   Pfizer România S.R.L.

   Tel: +40 21 207 28 00

   Ireland

   Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

   Tel: + 353 (0)1 483 3625

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími: + 354 540 8000

   Slovenská republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421-2-3355 5500

   Italia

   Bristol-Myers Squibb S.r.l.

   Tel: + 39 06 50 39 61

   Suomi/Finland

   Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

   Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

   Κύπρος

   PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)

   Τηλ: +357 22 817690

   Sverige

   Bristol-Myers Squibb AB

   Tel: + 46 8 704 71 00

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel: +371 670 35 775

   United Kingdom

   Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

   Tel: + 44 (0800) 731 1736


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2019


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Eliquis

  Filmdragerad tablett 2,5 mg Apixaban 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 375471
  • Tillverkare: Bristol-Myers Squibb AB

  247,81 kr

  Jämförpris: 12,39 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?