Bild på Ebastin Orifarm
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • Vid tillfälliga allergiska besvär som rinnsnuva, rinnande ögon och nysningar. Från 12 år.
 • Till personer känsliga för myggbett.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ebastin Orifarm

   10 mg filmdragerade tabletter
   ebastin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ebastin Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ebastin Orifarm
   3. Hur du använder Ebastin Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ebastin Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ebastin Orifarm är och vad det används för

   Ebastin Orifarm är ett antihistamin, vilket motverkar effekten av histamin. Histamin är ett ämne i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för allergiframkallande ämnen och som bland annat utlöser rinnsnuva, nästäppa och nysningar samt ögonbesvär såsom röda, rinnande och kliande ögon. Hos känsliga personer kan histamin även orsaka besvärande klåda och hudutslag efter myggbett.


   Ebastin Orifarm används vid tillfälliga allergiska besvär såsom röda, rinnande och kliande ögon samt rinnsnuva, nästäppa och nysningar. De allergiska besvären kan orsakas av bland annat pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Ebastin Orifarm kan också användas av personer som är känsliga för myggbett, vid tillfällig vistelse i myggrika områden.


   Ebastin som finns i Ebastin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ebastin Orifarm

   Använd inte Ebastin Orifarm


   • om du är allergisk mot ebastin eller mot något av annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Ebastin Orifarm ska inte användas för behandling av urtikaria hos ungdomar yngre än 18 år, och ska inte användas till barn under 12 år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ebastin Orifarm.


   Var särskilt försiktig med användning av Ebastin Orifarm:

   • om du har låga halter av kalium i blodet

   • om du har vissa EKG-förändringar (känd ökning av QTc-intervallet), vilket kan förekomma vid vissa hjärtsjukdomar

   • vid samtidig användning av vissa antibiotika (makrolidantibiotika såsom erytromycin) eller läkemedel som används för behandling av svampinfektioner (azoler såsom ketokonazol)

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

   Andra läkemedel och Ebastin Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Samtidig användning av Ebastin Orifarm och erytromycin (antibiotikum) eller ketokonazol (aktiv substans för behandling av svampinfektioner) kan leda till högre nivåer av ebastin i blodet.

   Ebastin Orifarm med mat och dryck

   Ebastin Orifarm kan intas oberoende av måltider.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det finns för närvarande ingen erfarenhet av säkerheten för det ofödda barnet. Av denna anledning bör du endast ta Ebastin Orifarm under graviditet om din läkare anser att den förväntade nyttan överväger de eventuella riskerna.


   Ta inte Ebastin Orifarm om du ammar ett spädbarn, eftersom det inte är känt om den aktiva substansen passerar över till modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   De flesta patienter som behandlas med Ebastin Orifarm kan köra bil och utföra andra aktiviteter som kräver en bra reaktionsförmåga. Som med alla läkemedel bör du emellertid vara uppmärksam på hur du reagerar efter att du tagit Ebastin Orifarm innan du kör bil eller utför komplicerade aktiviteter.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ebastin Orifarm

   Tag alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Rekommenderad dos är 1 tablett en gång dagligen i högst 14 dagar. Vid svårare symtom kan dosen ökas till 2 tabletter dagligen. Ebastin Orifarm ska ej ges till barn under 12 år.


   Ta Ebastin Orifarm 10 mg filmdragerade tabletter med vätska utan att tugga dem. Ebastin Orifarm kan intas oberoende av måltider.


   Vill du använda Ebastin Orifarm längre tid än 14 dagar bör du kontakta läkare för att utesluta en allvarligare orsak till besvären.


   Patienter med nedsatt njurfunktion:

   Hos patienter med nedsatt njurfunktion behöver dosen inte ändras vid behandling i upp till 5 dagar.


   Patienter med nedsatt leverfunktion:

   Hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion behöver dosen inte ändras vid behandling i upp till 7 dagar.

   Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion skall den dagliga dosen inte överstiga 10 mg.


   Tabletten kan delas i två lika stora doser. Ta Ebastin Orifarm med vätska utan att tugga dem. Ebastin Orifarm kan tas oberoende av måltid.


   Läkaren beslutar hur länge de ska användas.

   Om du tycker att effekten av Ebastin Orifarm är för stark eller svag, tala om det för din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Ebastin Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det finns inget speciellt motgift mot den aktiva substansen ebastin.

   Beroende på hur allvarlig situationen är kommer läkaren att vidta lämpliga åtgärder (övervakning av vitala kroppsfunktioner, inklusive EKG-övervakning under minst 24 timmar, symtomatisk behandling och ventrikelsköljning).

   Om du har glömt att ta Ebastin Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Ebastin Orifarm

   Om du avbryter eller avslutar behandlingen i förtid, måste du räkna med att symptomen snart kommer tillbaka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har observerats under behandling med Ebastin Orifarm med följande frekvenser.


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • Huvudvärk

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare 

   • Sömnighet

   • Muntorrhet

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

   • Allergisk reaktion (såsom anafylaxi (allvarlig, livsfarlig allergisk reaktion som kräver omedelbar akut läkarvård) och svullnad t.ex. i halsen, läpparna eller händer (angioödem))

   • Allmän nervositet, sömnlöshet

   • Yrsel, minskad känsel, smakförändringar

   • Hjärtklappning, ökad puls

   • Buksmärtor, kräkning, illamående, matsmältningsproblem

   • Leverpåverkan, förhöjda levervärden i blodet (transaminaser, gamma-GT, alkaliska fosfataser och ökad bilirubin)

   • Nässelutslag, hudutslag, hudinflammation

   • Menstruationsrubbningar

   • Ödem (vätskeansamling i vävnaderna), svaghet


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ebastin Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25° C.

   Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är:

   En filmdragerad tablett innhehåller 10 mg ebastin.


   Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna:

   Mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Filmdragering:

   Hypromellos, titandioxid, makrogol 400.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Ebastin Orifarm 10 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, runda filmdragerade tabletter med fasade kanter med en skåra på ena sidan och en diameter på 7,1 mm.


   Alu-PVC/PVDC blisterförpackning

   10, 15, 20 och 30 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Tyskland

   Ebastin Lindopharm 10 mg Filmtabletten

   Belgien

   Ebastine Teva 10 mg comprimés pelliculés/filmomhulde tabletten/Filmtabletten

   Finland

   Kestox 10 mg kalvopäällysteinen tabletti

   Norge

   Ebastin Orifarm 10 mg drasjerte tabletter

   Sverige

   Ebastin Orifarm 10 mg filmdragerade tabletter


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01–18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ebastin Orifarm

  Filmdragerad tablett 10 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 061426
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  119 kr

  Jämförpris: 3,97 kr / styck

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ebastin-orifarm-filmdragerad-tablett-10-mg-30-styck-blister-249679/ 249679 Ebastin Orifarm https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/061426s.jpg 119.00 119.00 SEK InStock Vid tillfällig allergi Meny Meny/Sår, bett & stick Meny/Sår, bett & stick/Insektsbett Beredningsform Beredningsform/Tablett Verkningssätt Verkningssätt/Antihistamin Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Utan kampanj 20% rabatt None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 10 mg 30 styck Blister