Bild på Ebastin Orifarm
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • Vid tillfälliga allergiska besvär som rinnsnuva, rinnande ögon och nysningar. Från 12 år.
 • Till personer känsliga för myggbett.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ebastin Orifarm

   10 mg filmdragerade tabletter
   ebastin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ebastin Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ebastin Orifarm
   3. Hur du använder Ebastin Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ebastin Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ebastin Orifarm är och vad det används för

   Ebastin Orifarm är ett antihistamin, vilket motverkar effekten av histamin. Histamin är ett ämne i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för allergiframkallande ämnen och som bland annat utlöser rinnsnuva, nästäppa och nysningar samt ögonbesvär såsom röda, rinnande och kliande ögon. Hos känsliga personer kan histamin även orsaka besvärande klåda och hudutslag efter myggbett.

   Ebastin Orifarm används vid tillfälliga allergiska besvär såsom röda, rinnande och kliande ögon samt rinnsnuva, nästäppa och nysningar. De allergiska besvären kan orsakas av bland annat pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Ebastin Orifarm kan också användas av personer som är känsliga för myggbett, vid tillfällig vistelse i myggrika områden.

   Ebastin som finns i Ebastin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ebastin Orifarm

   Använd inte Ebastin Orifarm

   • om du är allergisk mot ebastin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ebastin Orifarm:

   • om du har låga halter av kalium i blodet

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

   Barn och ungdomar

   Ebastin Orifarm ska ej ges till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Ebastin Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Nivåerna av ebastin (den aktiva substansen i Ebastin Orifarm) i blodet kan öka om ebastin tas tillsammans med

   • erytromycin (ett antibiotikum) eller

   • ketokonazol (används vid behandling av Cushings syndrom - när kroppen producerar ett överskott av kortisol) eller

   • itrakonazol (substans som används vid behandling av svampinfektioner).

   Om man tar ketokonazol eller erytromycin själva kan det orsaka uttalade förändringar i EKG.


   Nivåerna av ebastin (den aktiva substansen i Ebastin Orifarm) i blodet kan sänkas, och ebastineffekten minska, om ebastin tas tillsammans med rifampicin (en substans som används vid behandling av tuberkulos).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Det finns för närvarande ingen erfarenhet av säkerheten för det ofödda barnet. Av denna anledning bör du endast ta Ebastin Orifarm under graviditet om din läkare anser att den förväntade nyttan överväger de eventuella riskerna.

   Amning

   Du bör inte ta Ebastin Orifarm om du ammar, eftersom det inte är känt om den aktiva substansen passerar över till bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   De flesta patienter som behandlas med Ebastin Orifarm kan köra bil och utföra andra aktiviteter som kräver en bra reaktionsförmåga. Vid rekommenderade terapeutiska doser påverkar inte Ebastin Orifarm din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Som med alla läkemedel bör du emellertid vara uppmärksam på hur du reagerar efter att du tagit Ebastin Orifarm innan du kör bil eller utför komplicerade aktiviteter. Du kan känna dig dåsig eller yr. Läs även avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ebastin Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 1 tablett en gång dagligen i högst 14 dagar. Vid svårare symtom kan dosen ökas till 2 tabletter dagligen. Ebastin Orifarm ska ej ges till barn under 12 år.

   Ta Ebastin Orifarm 10 mg filmdragerade tabletter med vätska utan att tugga dem. Ebastin Orifarm kan intas oberoende av måltider.

   Vill du använda Ebastin Orifarm längre tid än 14 dagar bör du kontakta läkare för att utesluta en allvarligare orsak till besvären.

   Nedsatt njurfunktion

   Patienter med nedsatt njurfunktion kan ta samma dos som normalt rekommenderas.

   Nedsatt leverfunktion

   Patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion kan ta samma dos som normalt rekommenderas.

   Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion skall den dagliga dosen inte överstiga 10 mg.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser. Ta tabletterna med vätska utan att tugga dem. Tabletterna kan tas med eller utan mat.

   Om du har tagit för stor mängd av Ebastin Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det finns inget speciellt motgift mot den aktiva substansen ebastin.

   Beroende på hur allvarlig situationen är kommer läkaren att vidta lämpliga åtgärder (övervakning av vitala kroppsfunktioner, inklusive EKG-övervakning med utvärdering av QT-intervallet under minst 24 timmar, symtomatisk behandling och ventrikelsköljning).

   Om du har glömt att ta Ebastin Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Ebastin Orifarm

   Om du avbryter eller avslutar behandlingen i förtid, måste du räkna med att symptomen snart kommer tillbaka.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har observerats:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Huvudvärk

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare ):

   • Sömnighet

   • Muntorrhet

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Allergisk reaktion (såsom anafylaxi (allvarlig, livsfarlig allergisk reaktion som kräver omedelbar akut läkarvård) och svullnad t.ex. i halsen, läpparna eller händer (angioödem))

   • Allmän nervositet, sömnlöshet

   • Yrsel, minskad känsel, smakförändringar

   • Hjärtklappning, ökad puls

   • Buksmärtor, kräkning, illamående, matsmältningsproblem

   • Leverpåverkan, förhöjda levervärden i blodet (transaminaser, gamma-GT, alkaliska fosfataser och ökad bilirubin)

   • Nässelutslag, hudutslag, hudinflammation

   • Menstruationsrubbningar

   • Ödem (vätskeansamling i vävnaderna), utmattning


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Viktökning

   • Ökad aptit

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ebastin Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25° C.

   Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är:

   En filmdragerad tablett innehåller 10 mg ebastin.

   Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna:

   Mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Filmdragering:

   Hypromellos, titandioxid, makrogol 400.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ebastin Orifarm 10 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, runda filmdragerade tabletter med fasade kanter med en skåra på ena sidan och en diameter på 7,1 mm.

   Alu-PVC/PVDC blisterförpackning

   10, 15, 20 och 30 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Tyskland

   Ebastin Lindopharm 10 mg Filmtabletten

   Belgien

   Ebastine Teva 10 mg comprimés pelliculés/filmomhulde tabletten/Filmtabletten

   Finland

   Kestox 10 mg kalvopäällysteinen tabletti

   Norge

   Ebastin Orifarm 10 mg drasjerte tabletter

   Sverige

   Ebastin Orifarm 10 mg filmdragerade tabletter


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ebastin Orifarm

  Filmdragerad tablett 10 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 061426
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  119 kr

  Jämförpris: 3,97 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ebastin-orifarm-filmdragerad-tablett-10-mg-30-styck-blister-249679/ 249679 Ebastin Orifarm https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/061426s.jpg 119.00 119.00 SEK InStock Vid tillfällig allergi Meny Meny/Sår, bett & stick Meny/Sår, bett & stick/Insektsbett Beredningsform Beredningsform/Tablett Verkningssätt Verkningssätt/Antihistamin Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Utan kampanj 20% rabatt None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 10 mg 30 styck Blister