Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   DIFICLIR

   200 mg filmdragerade tabletter
   fidaxomicin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad DIFICLIR är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder DIFICLIR
   3. Hur du använder DIFICLIR
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur DIFICLIR ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad DIFICLIR är och vad det används för

   DIFICLIR är ett antibiotikum som innehåller den aktiva substansen fidaxomicin.

   DIFICLIR används till vuxna för att behandla infektioner i tjocktarmens slemhinna, orsakade av bakterier som kallas Clostridium difficile. Denna allvarliga sjukdom kan orsaka smärtsam, svår diarré. DIFICLIR verkar genom att döda bakterierna som orsakar infektionen och hjälper till att minska diarrén i samband med infektionen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder DIFICLIR

   Använd inte DIFICLIR

   • om du är allergisk mot fidaxomicin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

   Varningar och försiktighetsmått

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder DIFICLIR.

   Om du tror att du kan ha fått en allvarlig allergisk reaktion såsom svårt att andas (dyspné), svullnad av ansikte eller svalg (angioödem), svåra hudutslag eller svår klåda, sluta ta DIFICLIR och kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning (se avsnitt 4).

   Om du är allergisk mot makrolider (en typ av antibiotika), fråga din läkare innan du börjar använda detta läkemedel. Din läkare kommer att informera dig om detta läkemedel är lämpligt för dig.

   Om du har njur- eller leverproblem, fråga din läkare om råd innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att tala om för dig om detta läkemedel är lämpligt för dig.

   Det finns endast begränsade data om användning av fidaxomicin vid svåra fall av sjukdomen (t.ex. pseudomembranös kolit). Din läkare vet om din sjukdom tillhör de svåra kategorierna och kommer att tala om för dig om detta läkemedel är lämpligt för dig.

   Barn och ungdomar

   DIFICLIR bör inte användas till barn eller ungdomar under 18 år, eftersom det inte finns någon information om sådan användning hos denna patientgrupp.

   Andra läkemedel och DIFICLIR

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Blodnivåerna av DIFICLIR kan påverkas av andra läkemedel som du tar, och blodnivåer av andra läkemedel kan påverkas av att du tar DIFICLIR. Sådana läkemedel är exempelvis:

   • ciklosporin (ett läkemedel som används för att dämpa kroppens immunreaktioner. Det används

    t.ex. efter en organ- eller benmärgstransplantation, mot psoriasis eller eksem, reumatoid artrit

    eller nefrotiskt syndrom)

   • ketokonazol (ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner)

   • erytromycin (ett läkemedel som används för att behandla infektioner i öron, näsa, hals,

    bröstkorg och hud)

   • klaritromycin (ett läkemedel som används för att behandla infektioner i nedre luftvägarna,

    infektioner i hals och bihålor, infektioner i hud och vävnader och infektioner med Helicobacter

    pylori vid sår i magsäcken och tolvfingertarmen)

   • verapamil (ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller för att förhindra

    kärlkramp. Det kan också användas efter en hjärtinfarkt för att förhindra en ny infarkt)

   • dronedaron och amiodaron (läkemedel som används för att reglera hjärtrytmen)

   • dabigatranetexilat (ett läkemedel som används för att förhindra att det bildas blodproppar efter

    en höftleds- eller knäledsoperation)

   Du bör inte använda DIFICLIR i kombination med något av dessa läkemedel, om inte din läkare säger det. Om du använder något av dessa läkemedel, rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Graviditet och amning

   Du bör inte ta DIFICLIR om du är gravid, om inte din läkare säger att du ska göra det.

   Orsaken är att det inte är känt om fidaxomicin kan skada ditt barn.

   Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Det är inte känt om fidaxomicin passerar över i bröstmjölk, men det förväntas inte göra det.

   Om du är ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   DIFICLIR förväntas inte påverka din förmåga att köra bil, använda verktyg eller maskiner.


   3. Hur du använder DIFICLIR

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en tablett (200 mg), två gånger dagligen (en tablett var 12:e timme) under 10 dagar. Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Du kan ta DIFICLIR före, under eller efter måltid.

   Om du använt för stor mängd av DIFICLIR

   Om du har tagit fler tabletter än vad du borde, tala med en läkare. Ta med dig läkemedelsförpackningen så att läkaren vet vad du har tagit.

   Om du har glömt att använda DIFICLIR

   Ta tabletten så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. I så fall, hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda DIFICLIR

   Sluta inte att ta DIFICLIR om inte din läkare har rådgivit dig att göra det.

   Fortsätt att ta detta läkemedel tills kuren är avslutad, även om du känner dig bättre.

   Om du slutar att ta läkemedlet för tidigt kan infektionen komma tillbaka.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   En allvarlig allergisk reaktion kan uppstå, med bland annat andningssvårigheter(dyspné), svullnad av ansikte eller svalg(angioödem), svåra hudutslag eller svår klåda (pruritus) (se avsnitt 2). Om någon av dessa reaktioner uppstår, sluta ta DIFICLIR och kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning.

   De vanligaste biverkningarna (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är kräkningar, illamående och förstoppning.

   Andra eventuella biverkningar är:

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • minskad aptit

   • yrsel, huvudvärk

   • muntorrhet, förändrad smak (dysgeusi)

   • uppkördhet, gasbildning (flatulens)

   • vissa blodprover kan uppvisa ändrade nivåer, t.ex. förhöjda leverenzymer

    (alaninaminotransferas, ALAT)

   • ­hudutslag, klåda (pruritus)

   Inte kända biverkningar (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • ­svullnad av ansikte och svalg (angioödem), svårt att andas (dyspné)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur DIFICLIR ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är fidaxomicin. 1 filmdragerad tablett innehåller 200 mg fidaxomicin.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, hydroxipropylcellulosa,

    butylhydroxitoluen, natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat

    Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talk, polyetylenglykol och lecitin (soja).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   DIFICLIR 200 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, kapselformade tabletter, märkta med "FDX" på ena sidan och "200" på den andra sidan.

   DIFICLIR finns i:

   100 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade alu/alu-endosblister.

   20 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade alu/alu-endosblister.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Astellas Pharma Europe B.V.

   Sylviusweg 62

   2333 BE Leiden

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Astellas Pharma Europe B.V.

   Sylviusweg 62

   2333 BE Leiden

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Astellas Pharma B.V. Branch

   Tél/Tel: +32 (0)2 5580710


   Lietuva

   Biocodex UAB

   Tel: +370 37 408 681

   България

   Астелас Фарма ЕООД

   Teл.: +359 2 862 53 72

   Luxembourg/Luxemburg

   Astellas Pharma B.V. Branch

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

   Česká republika

   Astellas Pharma s.r.o.

   Tel: +420 236 080300

   Magyarország

   Astellas Pharma Kft.

   Tel.: +36 1577 8200

   Danmark

   Astellas Pharma a/s

   Tlf: +45 4343 0355

   Malta

   E.J. Busuttil Ltd.

   Tel: +356 21 447184

   Deutschland

   Astellas Pharma GmbH

   Tel: +49 (0)89 454401

   Nederland

   Astellas Pharma B.V.

   Tel: +31 (0)71 5455745

   Eesti

   Biocodex OÜ

   Tel: +372 6 056 014

   Norge

   Astellas Pharma

   Tlf: +47 6676 4600

   Ελλάδα

   Astellas Pharmaceuticals AEBE

   Tηλ: +30 210 8189900

   Österreich

   Astellas Pharma Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 8772668

   España

   Astellas Pharma S.A.

   Tel: +34 91 4952700

   Polska

   Astellas Pharma Sp. z o.o.

   Tel.: +48 225451 111

   France

   Astellas Pharma S.A.S.

   Tél: +33 (0)1 55917500

   Portugal

   Astellas Farma, Lda.

   Tel: +351 21 4401320

   Hrvatska

   Astellas d.o.o.

   Tel: + 385 1 670 01 02

   România

   S.C.Astellas Pharma SRL

   Tel: +40 (0)21 361 04 95

   Ireland

   Astellas Pharma Co. Ltd.

   Tel: +353 (0)1 4671555

   Slovenija

   Astellas Pharma d.o.o.

   Tel: +386 (0) 1 401 1417

   Ísland

   Vistor hf.

   Tel: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka

   Tel: +421 2 4444 2157

   Italia

   Astellas Pharma S.p.A.

   Tel: +39 02 921381

   Suomi/Finland

   Astellas Pharma

   Puh/Tel: +358 (0)9 85606000

   Κύπρος

   Astellas Pharmaceuticals AEBE

   Ελλάδα

   Tηλ: +30 210 8189900

   Sverige

   Astellas Pharma AB

   Tel: +46 (0)40-650 15 00

   Latvija

   Biocodex SIA

   Tel: +371 67 619365

   United Kingdom

   Astellas Pharma Ltd.

   Tel: +44 (0) 1784 419615


   Denna bipacksedel ändrades senast

   05/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  DIFICLIR

  Filmdragerad tablett 200 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 497012
  • Tillverkare: Astellas Pharma AB

  14.705,69 kr

  Jämförpris: 735,28 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?