Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Clindamycin Orifarm

   150 mg hårda kapslar
   klindamycinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Clindamycin Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Orifarm
   3. Hur du använder Clindamycin Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Clindamycin Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Clindamycin Orifarm är och vad det används för

   Klindamycin som finns i Clindamycin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Clindamycin Orifarm 150 mg kapslar, hårda (kallade klindamycin kapslar i resten av denna bipacksedel) tillhör en grupp läkemedel som kallas antibiotika. Antibiotika används för att behandla infektioner. Klindamycin kapslar används för att döda vissa allvarliga bakteriella infektioner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Orifarm

   Använd inte klindamycin kapslar:

   Om du är allergisk mot klindamycin (det aktiva innehållsämnet i Clindamycin Orifarm kapslar), linkomycin (ett annat antibiotikum) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder klindamycin kapslar.

   • Om du har diarré eller om du brukar få diarré när du tar antibiotika eller om du tidigare haft problem med mage/tarmar. Om du drabbas av allvarlig, långvarig eller blodig diarré under eller efter användning av klindamycin kapslar måste du genast underrätta din läkare, eftersom det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen. Det kan vara ett tecken på tarminflammation (pseudomembranös kolit) som kan förekomma efter behandling med antibiotika.

   • Om du lider av problem med njurar eller lever

   • Om du lider av astma, eksem eller hösnuva

   • Om din läkare har talat om för dig att du är intolerant mot (inte tål) vissa typer av socker.

   Andra läkemedel och Clindamycin Orifarm

   Vissa läkemedel kan påverka klindamycins verkningsmekanism, eller så kan klindamycin påverka effektiviteten för andra läkemedel som intas samtidigt. Var noga med att informera din läkare ifall du tar något av följande läkemedel:


   • Erytromycin, ett antibiotikum som används för att behandla infektioner.

   • Muskelavslappnande medel som används vid operation eller sjukhusingrepp.

   • P-piller. Använd extra preventivmedel som t.ex. kondom medan du tar klindamycin kapslar och sju dagar efter din sista dos av klindamycin kapslar.

   • Warfarin eller liknande blodförtunnande läkemedel. Du kan få ökad blödningsbenägenhet. Din läkare kan behöva ta rutin blodprov för att kontrollera hur väl ditt blod kan koagulera.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Clindamycin Orifarm med mat och dryck

   Du kan ta kapslarna antingen före eller efter en måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Effekterna av klindamycin kapslar på foster är okända.


   Berätta för din läkare om du kommer att amma medan du tar klindamycin kapslar, eftersom klindamycin kan passera över till bröstmjölk.

   Din läkare kommer att avgöra huruvida klindamycin kapslarna är lämpliga för dig eller inte. Det är inte troligt att ett ammande spädbarn får i sig särskilt mycket av den aktiva substansen genom bröstmjölken. Men om ditt spädbarn skulle få blodig diarré eller visa tecken på sjukdom, kontakta genast din läkare. Avbryt amningen om detta inträffar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Användning av klindamycin kapslar har inga kända effekter på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Clindamycin Orifarm innehåller laktos

   Klindamycin kapslar innehåller laktos, som är en typ av socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Clindamycin Orifarm

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.


   Vuxna och äldre:

   Den vanliga dosen är 150-450 mg (1-3 kapslar) var sjätte timme, beroende på hur allvarlig infektionen är.


   Barn:

   Den vanliga dosen för barn är 3-6 mg per kg kroppsvikt var sjätte timme, beroende på hur allvarlig infektionen är. Din läkare kommer att räkna ut hur många kapslar ditt barn ska ta.


   Långvarig användning av Clindamycin Orifarm

   Din läkare kommer att besluta om du ska ta klindamycin kapslar under en längre tid och det kan hända att du får göra lever-, njur- och blodtester. Missa inte dessa kontroller hos din läkare.


   Långvarig användning kan göra dig mer utsatt för att få andra infektioner som inte blir hjälpta av behandlingen med klindamycin kapslar.

   Om du har tagit för stor mängd av Clindamycin Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen, oavsett om den innehåller några klindamycin kapslar eller inte om du blir ombedd att åka till närmaste akutavdelning. Ta inte fler kapslar förrän din läkare säger åt dig att göra det.

   Om du har glömt att ta Clindamycin Orifarm

   Om du kommer på att du glömt dosen redan efter några timmar, ta då genast dosen. Men om det nästan är dags för nästa dos, då ska du hoppa över den bortglömda dosen. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   Om du slutar att ta Clindamycin Orifarm

   Om du slutar att ta läkemedlet för snabbt kan din infektion komma tillbaka igen eller förvärras. Sluta inte att ta klindamycin kapslar förrän din läkare säger åt dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta genast din läkare om du känner av någon av följande biverkningar:

   • allvarlig, ihållande eller blodig diarré (som kan vara kopplad till magsmärta eller feber). Detta är en ovanlig biverkning som kan inträffa efter behandling med antibiotika och som kan vara ett tecken på en allvarlig tarminflammation.

   • tecken på en allvarlig allergisk reaktion så som plötslig väsande andhämtning, svårighet att andas, svullna ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om det kliar över hela kroppen).

   • blåsbildning och avskalning av stora hudpartier, feber, hosta, illamående och svullen gom, tunga eller läppar.

   • gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot).


   Andra eventuella biverkningar kan påverka:

   • Nervsystem: försämrad smakupplevelse

   • Hud: hudrodnad, hudutslag, klåda (nässelfeber)

   • Mage och tarmar: strupsår, halsont, illamående, uppkastningar, magsmärta och diarré

   • Blodsystem: minskat antal blodceller (syns på blodtester) som kan ge dig blåmärken eller blödningar eller försvaga immunförsvaret

   • Leverfunktion: syns på blodtester

   • Genitalområde: inflammation i vagina


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Clindamycin Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och blisterfolien. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är klindamycinhydroklorid motsvarande 150 mg klindamycin.

   Övriga innehållsämnen är:

   Kapselinnehåll: laktosmonohydrat, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat.

   Hölje: gelatin och titandioxid (E171)

   Tryckbläck: Shellack, järnoxid svart (E172), propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klindamycin kapslar är vita/vita hårda kapslar märkta ”CLIN 150” på kapselstommen. De finns tillgängliga i blisterförpackningar med 24, 30, 32, 40 eller 100 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56 048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-08-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clindamycin Orifarm

  Kapsel, hård 150 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 556414
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  511,65 kr

  Jämförpris: 5,12 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?