Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Burinex

   0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning
   Bumetanid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Burinex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Burinex
   3. Hur du använder Burinex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Burinex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Burinex är och vad det används för

   Burinex är ett urindrivande medel (diuretikum) som påskyndar utsöndringen av urin.

   Burinex används för behandling av vätskeansamling (ödem) i kroppen.


   Bumetanid som finns i Burinex kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Burinex

   Använd inte Burinex

   • om du är allergisk mot bumetanid, formaldehyd eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid tillstånd av förändrad vätske- och saltbalans i kroppen

   • vid nedsatt njur- och/eller leverfunktion

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Burinex.

   • Det förekommer mycket små mängder av formaldehyd i läkemedlet. På grund av risk för att utveckla en allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) bör försiktighet iakttas och patienten bör vara under medicinsk övervakning i minst 15 minuter efter behandling med Burinex.

   • vid kraftigt nedsatt leverfunktion, lågt blodtryck eller porfyri. Regelbunden kontroll av blodkoncentrationen av vissa elektrolyter kommer att göras eftersom Burinex kan förändra vätske- och saltbalansen i kroppen.

   • Om du har diabetes ska urin och blodglukos regelbundet kontrolleras.

   • Om du är överkänslig för sulfonamider eller tiazider kan det eventuellt finnas risk för att du även är överkänslig för Burinex.

   Andra läkemedel och Burinex

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Försiktighet ska iakttas vid samtidig användning av Burinex och vissa smärtstillande läkemedel (NSAID), vissa läkemedel som ges vid manodepressiv sjukdom (litium), andra vätskedrivande medel, vissa medel mot epilepsi (fenytoin), vissa typer av hjärtmedicin (digitalis), vissa medel mot högt blodtryck, preparat med kortisonverkan, laxermedel och vissa medel mot allvarliga svampinfektioner (amfotericin).

   Risk finns för hörselskada, speciellt vid höga doser av Burinex och vid samtidig behandling med andra hörselskadande läkemedel t.ex. aminoglykosider eller cefalosporiner (antibiotika), samt vid kraftigt nedsatt lever- eller njurfunktion.

   Försiktighet ska iakttagas vid samtidig tillförsel av röntgenkontrastmedel innehållande jod.

   Graviditet och amning

   Burinex ska ej användas under graviditeten. Det bör endast användas av gravida vid hjärtsvikt då fördelarna med behandlingen uppväger riskerna för fostret.

   Burinex ska ej användas under amning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Burinex

   Burinex kommer att administreras av hälso och sjukvårdspersonal.

   Du kommer att få detta läkemedel som en injektion i en ven (intravenös injektion) eller i en muskel (intramuskulär injektion). Doseringen och sättet att ge injektionen är beroende av dina speciella behov och din sjukdom och beslutas av din läkare.

   Om du använt för stor mängd av Burinex

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Överdosering kan orsaka elektrolytrubbningar, uttorkning och mycket stora urinmängder. Andra symtom kan vara huvudvärk, yrsel, förvirring, illamående, kräkningar, buksmärtor och muskelkramper.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan inträffa:

   Förändrad vätske- och saltbalans. Ändrad surhetsgrad i blodet. Förhöjt blodsocker och urinsyra i blodet. Minskad blodvolym i kroppen. Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning. Hudrodnad. Yrsel.


   I sällsynta fall allergiska reaktioner med symtom som nässelutslag och klåda, inflammation i blodkärl (vaskulit), muskelsmärta, ljuskänslighet, förändringar i blodbilden (leukopeni, trombocytopeni). Övergående hörselrubbning.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Burinex ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Förvaras vid högst 25°C.


   Burinex ska användas före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: Bumetanid 0,5 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är: Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, xylitol, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje ampull innehåller 4 ml injektionsvätska, lösning.

   Förpackningsstorlek: 5×4 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   LEO Pharma AB

   Box 404

   201 24 Malmö

   Tel. 040-35 22 00


   Tillverkare

   Cenexi

   52, rue Marcel et Jacques Gaucher

   94120 Fontenay-sous-Bois

   France


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-07-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Burinex®

  Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml 5 x 4 milliliter Ampull

  • Varunummer: 001009
  • Tillverkare: LEO Pharma AB

  89,34 kr

  Jämförspris: 4,47 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?