Bild på Bamyl®
 • Acetylsalicylsyra
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta, dämpar inflammation, sänkerr feber. Effekten kommer inom 30 min, varar i 4-6 tim.Värk från 7 år. Feber från 18 år.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bamyl

   500 mg brustablett
   Acetylsalicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bamyl är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bamyl
   3. Hur du använder Bamyl
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bamyl ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bamyl är och vad det används för

   Bamyl har smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande egenskaper. Bamyl är en brustablett och därför tas acetylsalicylsyran snabbt upp av kroppen. Bamyl brustabletter ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Tabletten börjar vanligen verka inom cirka 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.


   Detta läkemedel används vid smärttillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, led-och muskelsmärtor och menstruationssmärtor, feber vid förkylningssjukdomar samt efter läkares ordination ledgångsreumatism (reumatoid artrit).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bamyl

   Använd inte Bamyl

   • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation

   • om du har magsår

   • om du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • om du har skrumplever

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har svår njursjukdom

   • om du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten

   Varningar och försiktighet

   Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bamyl:

   • om du har astma

   • om du har lätt till måttlig hjärtsvikt

   • om du har njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel

   • om du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring

   • om du har haft magsår

   • om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel

   Barn och ungdomar

   Bamyl ska inte användas av barn under 14 år.


   Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

   Andra läkemedel och Bamyl

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


   Bamyl kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

   • blodproppar (t.ex. warfarin)

   • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

   • högt blodtryck (t.ex. diuretika)

   • smärta och inflammation (t.ex kortikosteroider, NSAID)

   • gikt (probenecid)

   • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

   • vissa läkemedel mot grön starr även kallat glaukom (t.ex. acetazolamid)

   • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin)

   • depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) t ex fluvoxamin)

   • manodepressiv sjukdom, schizofreni (litium, klozapin)

   • epilepsi (fenytoin, valproinsyra, karbamazepin)

   • diabetes typ II (sulfonureider)

   • höga blodfetter (nikotinsyra)

   Användning av Bamyl med mat och dryck

   Bamyl i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Gravida kvinnor ska inte använda Bamyl under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Bamyl ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


   Acetylsalicylsyra passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Bamyl under amning.


   Bamyl kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bamyl kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bamyl innehåller natrium

   Varje Bamyl brustablett innehåller 12 mmol natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Bamyl


   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och ungdomar över 14 år: 1-2 brustabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn. Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

   Användning för barn

   Bamyl ska inte ges till barn under 14 år.


   Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


   Brustabletten ska lösas upp i ½ glas vatten.

   Om du använt för stor mängd av Bamyl

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd.

   Om du har glömt att använda Bamyl

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Bamyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magbesvär, såsom sura uppstötningar, halsbränna och illamående. Ökad benägenhet för blödningar. Hjärtklappning, darrningar, oro, sömnlöshet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Trötthet, svettning, yrsel och öronsusningar. Överkänslighetsreaktioner såsom nässelutslag, hösnuva eller andnöd. Magsår och magblödning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Minskning av antal blodplättar (trombocytopeni), upplösning av de röda blodkropparna (hemolys) hos dem som har ärftlig brist på ämnesomsättningsenzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas, svår blödning från magtarmkanalen, svåra hudreaktioner, leverpåverkan, njurpåverkan.


   Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


   Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.


   Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med virussjukdomar, framförallt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnsvullnad och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bamyl ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: acetylsalicylsyra 500 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: vattenfri citronsyra, povidon, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat, simetikon, natriumdivätecitrat, natriumcitrat, mannitol, dokusatnatrium

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Bamyl brustabletterna är vita, plana, 22 mm diameter.


   Plaströr

   25 st

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon: 08-630 19 00

   Email: info@medasverige.se


   Tillverkare

   Hermes Arzneimittel GmbH

   Hans-Urmiller-Ring 52

   82515 Wolfratshausen

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-11-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bamyl®

  Brustablett 500 mg 25 styck Burk

  • Varunummer: 417881
  • Tillverkare: Meda AB

  44,50 kr

  Jämförspris: 1,78 kr / styck

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bamyl-brustablett-500-mg-25-styck-burk-57869/ 57869 Bamyl® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/417881s.jpg 44.50 44.50 SEK Bamyl InStock Acetylsalicylsyra Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Beredningsform Beredningsform/Brustablett Verksam substans Verksam substans/Acetylsalicylsyra Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Rygg- och nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Brustablett 500 mg 25 styck Burk