• Anastrozol
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Anastrozol Sandoz

   1 mg filmdragerade tabletter
   anastrozol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Anastrozol Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozol Sandoz
   3. Hur du använder Anastrozol Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Anastrozol Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Anastrozol Sandoz är och vad det används för

   Anastrozol Sandoz innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”. Anastrozol Sandoz används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.

   Anastrozol Sandoz verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.

   Anastrozol som finns i Anastrozol Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozol Sandoz

   Använd inte Anastrozol Sandoz

   • om du är allergisk mot anastrozol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

   Ta inte Anastrozol Sandoz om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozol Sandoz om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozol Sandoz

   • om du fortfarande menstruerar och inte har passerat klimakteriet.

   • om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anastrozol Sandoz”).

   • om du någonsin har haft ett tillstånd som påverkar styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs. benskörhet).

   • om du har problem med levern eller njurarna.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozol Sandoz om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

   Tala om för vårdpersonalen att du tar Anastrozol Sandoz om du uppsöker sjukhus.

   Andra läkemedel och Anastrozol Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozol Sandoz kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Anastrozol Sandoz.

   Ta inte Anastrozol Sandoz om du redan tar något av följande läkemedel:

   • Vissa läkemedel som används för behandling av bröstcancer (selektiva östrogenreceptormodulatorer), t.ex. läkemedel som innehåller tamoxifen. Detta på grund av att dessa läkemedel kan förhindra att Anastrozol Sandoz fungerar som det ska.

   • Läkemedel som innehåller östrogen, exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).

    Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

   • Ett läkemedel som kallas en ”LHRH-analog”. Dessa omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Ta inte Anastrozol Sandoz om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Anastrozol Sandoz om du blir gravid och tala med din läkare.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Anastrozol Sandoz kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de tar Anastrozol Sandoz. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Anastrozol Sandoz innehåller laktos

   Anastrozol Sandoz innehåller laktos, som är ett slags socker.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Anastrozol Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Rekommenderad dos är en tablett en gång per dag.

   • Försök ta tabletten vid samma tid varje dag.

   • Svälj tabletten hel med vatten.

   • Det spelar ingen roll om du tar Anastrozol Sandoz före, tillsammans med eller efter maten.

   Fortsätt att ta Anastrozol Sandoz så länge som läkaren har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år.

   Användning för barn och ungdomar

   Anastrozol Sandoz ska inte ges till barn och ungdomar.

   Om du använt för stor mängd av Anastrozol Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

   kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och (09) 471 977 i Finland)

   för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Anastrozol Sandoz

   Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.

   Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Anastrozol Sandoz

   Sluta inte ta tabletterna om inte läkaren säger åt dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk

   • Värmevallningar

   • Illamående

   • Hudutslag

   • Smärta eller stelhet i lederna

   • Ledinflammation (artrit)

   • Svaghetskänsla

   • Benvävnadsförlust (osteoporos).

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Aptitlöshet

   • Förhöjda eller höga nivåer av en fettsubstans som kallas kolesterol i blodet. Detta kan ses i ett blodprov.

   • Sömnighet

   • Karpaltunnelsyndrom (stickningar, smärta, kyla, svaghet i delar av handen)

   • Diarré

   • Illamående (kräkningar)

   • Förändrade blodprover som visar hur din lever fungerar

   • Glesare hårväxt (håravfall)

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som omfattar ansikte, läppar eller tunga

   • Skelettsmärta

   • Vaginal torrhet

   • Blödningar från vagina (oftast under de första behandlingsveckorna – tala med läkare om blödningarna fortsätter)

   • Muskelsmärta.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Förändringar av vissa blodprover som visar hur din lever fungerar (gamma-GT och bilirubin)

   • Leverinflammation (hepatit)

   • Nässelutslag

   • Triggerfinger (ett tillstånd där ett finger eller tummen fastnar i böjd position)

   • Ökade mängder kalcium i blodet. Om du drabbas av illamående, kräkningar och törst bör du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska, eftersom ditt blod kan behöva testas.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • En sällsynt hudinflammation som kan omfatta röda fläckar eller blåsor

   • Hudutslag som orsakas av överkänslighet (som kan bero på en allergisk eller anafylaktoid reaktion)

   • Inflammation i de små blodkärlen, vilket orsakar röd- eller purpurfärgning av huden. Mycket sällsynta symtom med led-, magsäcks- och njursmärtor kan förekomma; detta kallas ”Henoch-Schönleins purpura”.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • En ytterst allvarlig hudreaktion med sår eller blåsor på huden. Detta kallas ”Stevens Johnsons syndrom”.

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) med halssvullnad som kan göra det svårt att svälja eller andas. Detta kallas ”angioödem”.

   Om något av detta drabbar dig ska du ringa efter ambulans eller genast uppsöka läkare. Du kan behöva akut medicinsk behandling.

   Effekter på skelettet

   • Anastrozol Sandoz minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Anastrozol Sandoz ska förvaras

   PVC/aluminium blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   HDPE burk: Förvaras vid högst 30 ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvara dina tabletter på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn. Dina tabletter kan vara skadliga för dem.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara tabletterna i originalförpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är anastrozol

   1 filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol

   Övriga innehållsämnen är

   tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat typ A, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydroxipropylcellulosa

   tablettöverdrag: Opadry II vit: laktosmonohydrat, hypromellos, makrogol 4000, titandioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Anastrozol Sandoz är en vit, rund och bikonvex filmdragerad tablett märkt med ”A1” på den ena sidan och finns tillgänglig i PVC/aluminium blisterförpackningar eller HDPE burk med: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn

   Danmark

   Tillverkare:

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-12-09


  Anastrozol Sandoz

  Filmdragerad tablett 1 mg Anastrozol 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 425938
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  971,49 kr

  Jämförpris: 9,71 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?