Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ceva Animal Health AB

   Annedalsvägen 9

   227 64 Lund

   Sverige

   Tel: +46 46 12 81 00

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Ceva Sante Animale

   Boulevard de la Communication

   Zone Autoroutiere

   53950 Louverne

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Amoxival vet 400 mg Tabletter Hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller: Amoxicillin 400 mg

   Hjälpämne innehållande natriumbensoat (E211)

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Hund: Behandling av bakteriella infektioner i mag-tarmkanal, andningsvägar och urogenitalia samt hud och sårinfektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för amoxicillin.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot amoxicillin eller andra β-laktamer eller något av hjälpämnena.

   Skall inte använda till djur med kraftigt nedsatt njurfunktion och samtidig onormalt låg urinproduktion.

   Skall inte användas till kanin, marsvin, hamster, ökenråttor eller chinchillor.

   Skall inte användas vid infektioner med β-laktamasproducerande bakterier eller när minskad känslighet mot β-laktamantibiotika föreligger.

   6. BIVERKNINGAR

   Efter administrering kan symtom från mag-tarmkanalen (diarré, kräkning) förekomma. Allergiska reaktioner kan någon gång uppträda. Vid allergiska reaktioner skall behandlingen avbrytas.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oralt intag (via munnen).

   10 mg amoxicillin/kg kroppsvikt två gånger dagligen under 5 på varandra följande dagar, eller längre, beroende på effekt.

   Tabletterna kan delas på mitten:

   Doseringstabell Amoxival 400 mg

   Kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter två gånger dagligen

   10-20

   0.5

   20-40

   1

   40-60

   1.5

   60-80

   2

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna är smaksatta och kan ges direkt i munnen eller blandas i maten om det är nödvändigt. För bästa möjliga upptag av amoxicillin, är det första administreringssättet att föredra och tabletterna bör då administreras skiljt från fodergiva.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25° C.

   Kvarvarande tablettdel skall förvaras i blistret och användas inom 12 timmar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistret och den yttre kartongen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Officiella, nationella och lokala riktlinjer beträffande korrekt användning av bredspektrumantibiotika bör beaktas.

   Användning av produkten skall om möjligt baseras på bestämningar av känslighet för antibiotika.

   Användning av denna produkt på annat sätt än vad som anges i produktresumén kan öka förekomsten av bakterier vilka är resistenta mot amoxicillin. Effekten av behandling med betalaktamantibiotika kan också minska.

   Försiktighet skall iakttagas vid användning till andra små växtätare än de som nämns under avsnitt 5 ” KONTRAINDIKATIONER”.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) vid injektion, inandning, intag eller hudkontakt.

   Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa ämnen kan ibland vara allvarliga.

   Personer som är överkänsliga för amoxicillin skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Hantera detta läkemedel med stor försiktighet för att undvika exponering, och vidta alla rekommenderade skyddsåtgärder.

   Om du utvecklar symtom efter en exponering, såsom hudutslag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter, är mer allvarliga symtom och kräver akut medicinsk vård.

   Tvätta händerna efter administrering.

   Användning under dräktighet och digivning

   Det veterinärmedecinska läkemedlet skall användas under dräktighet och digivning först efter risk-nyttabedömning utförd av veterinären.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Den baktericida (bakteriedödande) effekten av amoxicillin kan påverkas vid samtidig användning av bakteriostatiskt verkande (tillväxthämmande) antibiotika (makrolider, sulfonamider och tetracykliner).

   Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

   Amoxicillin har mycket låg toxicitet hos domesticerade köttätare. Bortsett från enstaka fall av diarré, som finns rapporterat vid användning av rekommenderad dos, finns det inga biverkningar att vänta sig från en oavsiktlig överdosering. Vid fall av överdosering, skulle ytterligare symtom som centralnervös excitation eller kramper kunna förekomma.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-04-03

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar :

   Kartong med 1 blister x 10 tabletter

   Kartong med 2 blister x 10 tabletter

   Kartong med 20 blister x 10 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Amoxival vet

  Tablett 400 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 098857
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  141 kr

  Jämförpris: 14,10 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?