Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aloxi

   500 mikrogram mjuka kapslar
   palonosetron
   sorbitol (E420).

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aloxi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Aloxi
   3. Hur du använder Aloxi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aloxi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aloxi är och vad det används för

   Aloxi tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT3) antagonister.


   De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.


   Aloxi används för att förebygga illamående och kräkningar i samband med kemoterapi mot cancer hos vuxna patienter.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Aloxi

   Använd inte Aloxi

   • om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aloxi

   • om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen,

   • om du använder Aloxi tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa onormal hjärtrytm som amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon,

   • om du eller någon i familjen har eller har haft förändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall),

   • om du har andra hjärtproblem,

   • om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har behandlats.


   Användning av Aloxi de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny kemoterapicykel ska påbörjas.

   Barn

   Detta läkemedel rekommenderas inte till barn.

   Andra läkemedel och Aloxi

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive:

   SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression och/eller ångest.

   SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest.

   Aloxi med mat och dryck

   Aloxi kan tas med eller utan föda.

   Graviditet

   Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, kommer din läkare att sätta in behandling med Aloxi endast då det är absolut nödvändigt.

   Det är inte känt om Aloxi kan ge upphov till skadliga effekter när det används under graviditet.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta någon medicin om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det.


   Amning

   Det är inte känt om Aloxi passerar över i bröstmjölk.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Aloxi om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Aloxi kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   Aloxi innehåller sorbitol (E420).

   Om du vet att du inte tål vissa sockerarter kontaktar du din läkare innan du tar detta läkemedel.


   Aloxi kan innehålla spår av lecitin som utvinns ur sojabönan. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja, kontakta genast läkare om du märker något tecken på allergisk reaktion. Tecken kan vara svullad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter eller kollaps. Du kan även lägga märke till kliande utslag (nässelutslag).


   3. Hur du använder Aloxi

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Som regel tar du Aloxi-kapslar omkring 60 minuter innan kemoterapin påbörjas.


   Rekommenderad dos är en Aloxi-kapsel (500 mikrogram) som du kan ta med eller utan föda.

   Om du har tagit för stor mängd av Aloxi

   Vanlig dos är en Aloxi-kapsel. Om du tror att du har tagit för många kapslar, tala genast om det för läkaren.

   Om du har glömt att ta Aloxi

   Det är inte sannolikt att du glömmer att ta Aloxi men om du ändå tror att du har glömt att ta dosen tala genast om detta för läkaren.

   Om du slutar att ta Aloxi

   Aloxi används för att förebygga illamående och kräkning som orsakas av kemoterapi. Om du inte vill ta Aloxi, diskutera det med läkaren. Om du bestämmer dig för att inte ta Aloxi (eller annat liknande läkemedel), kan du vänta dig att kemoterapin kommer att orsaka illamående och/eller kräkning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Eventuella biverkningar och deras frekvenser anges nedan:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   huvudvärk


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   sömnproblem

   andfåddhet

   ögonsvullnad

   onormala elektriska impulser i hjärtat

   förstoppning

   illamående

   höga halter av pigmentet bilirubin i blodet (ett tecken på leverproblem)

   muskelsmärta


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   Allergisk reaktion. Tecken kan vara svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter eller kollaps. Du kan även lägga märke till kliande utslag (nässelutslag). Uppsök omedelbart läkare om du märker något av dessa tecken på allergisk reaktion.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aloxi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter ”EXP”.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är palonosetron.


    Varje kapsel innehåller 500 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).

   • Övriga innehållsämnen är mono/diglycerider av kapryl/kaprylsyra, polyglycerololeat, glycerol, renat vatten, butylhydroxianisol (BHA), gelatin, sorbitol (E420), titandioxid (E171), svart järnoxid (E172), polyvinylacetatftalat och makrogol 400.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aloxi 500 mikrogram mjuka kapslar är ljust beigefärgade, ogenomskinliga, ovala, märkta med logotypen ”AlO” i svart och fyllda med en klar gulaktig lösning. Kapslarna levereras i polyamid/aluminium/PVC-blister innehållande en eller fem kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

   Damastown

   Mulhuddart

   Dublin 15

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-24.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aloxi

  Kapsel, mjuk 500 mikrogram 5 styck Blister

  • Varunummer: 158992
  • Tillverkare: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

  2.923,50 kr

  Jämförspris: 584,70 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?