Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aciclovir Orion

   200 mg, 400 mg och 800 mg tabletter
   aciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aciclovir Orion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Aciclovir Orion
   3. Hur du använder Aciclovir Orion
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aciclovir Orion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aciclovir Orion är och vad det används för

   2. Vad du behöver veta innan du använder Aciclovir Orion

   Använd inte Aciclovir Orion

   Ta inte Aciclovir Orion:

   • om du är allergisk mot aciklovir eller valaciklovir, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciclovir Orion om

   • du är över 65 år

   • om du har nedsatt njurfunktion

    För att undvika uttorkning är det viktigt att du dricker mycket vatten medan du tar Aciclovir Orion tabletter, särskilt om du är äldre eller tar höga doser av Aciclovir Orion.

    Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciclovir Orion.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av vissa läkemedel kan påverkas av, eller påverka effekten av Aciclovir Orion, om de tas samtidigt som Aciclovir Orion.

   Särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • probenecid (används vid gikt)

   • cimetidin (används för att hämma syrautsöndringen i magsäcken)

   • mykofenolatmofetil (används för att förhindra att organ stöts bort efter transplantation).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Möjliga effekter av aciklovir på förmågan att köra bil och använda maskiner har inte studerats. Vissa biverkningar som yrsel, dåsighet eller sömnighet kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Undvik att framföra fordon eller använda maskiner innan du vet hur du påverkas av Aciclovir Orion.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Aciclovir Orion

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen du ska ta beror på vad du tar Aciclovir Orion mot.

   Läkaren kan behöva justera dosen av Aciclovir Orion om:

   • det ges till ett barn

   • du är äldre

   • du har problem med njurarna

   • ditt immunsystem inte fungerar som det ska eller om du har infektioner.

   Rekommenderad dos till vuxna är:

   Behandling av Herpes simplex-infektioner:

   1 tablett à 200 mg 5 gånger dagligen (var 4e timme) i 5 dagar. Behandlingen ska påbörjas så tidigt som möjligt. Vid svåra infektioner kan en längre behandlingsperiod behövas.

   Förebyggande behandling av Herpes simplex-infektioner:

   1 tablett à 200 mg 4 gånger dagligen (var 6e timme) eller 1 tablett à 400 mg två gånger dagligen (var 12e timme).

   Behandling av vattkoppor och bältros:

   1 tablett à 800 mg 5 gånger dagligen, i 7 dagar.

   Äldre och patienter med nedsatt njurfunktion

   Till patienter med nedsatt njurfunktion eller äldre patienter vars njurfunktion är nedsatt ska den dagliga dosen reduceras genom att intervallet mellan doserna förlängs. För äldre personer är det särskilt viktigt att dricka mycket vätska under behandlingen med Aciclovir Orion.

   Användning för barn och ungdomar

   Behandling av herpes simplexinfektioner:

   Barn från 3 mån-2 år: 100 mg 5 gånger dagligen (var 4e timme) i 5 dagar.

   Barn över 2 år: 1 tablett à 200 mg 5 gånger dagligen (var 4e timme) i 5 dagar.

   Förebyggande behandling av Herpes simplex-infektioner hos barn med nedsatt immunförsvar:

   Barn från 3 mån-2 år: 100 mg 4 gånger dagligen, ungefär var 6e timme).

   Barn över 2 år: 200 mg 4 gånger dagligen, ungefär var 6e timme).

   Behandling av vattkoppor:

   > 6år

   1 tablett á 800 mg aciklovir 4 gånger dagligen

   2- 6 år

   1 tablett á 400 mg aciklovir 4 gånger dagligen

   < 2 år

   1 tablett á 200 mg aciklovir 4 gånger dagligen

   Behandlingstiden är 5 dagar. Doseringen kan beräknas mer noggrant enligt följande: 20 mg aciklovir/kg kroppsvikt (överskrid inte 800 mg aciklovir per individuell dos) aciklovir 4 gånger dagligen. En flytande formulering av aciklovir kan vara mer lämplig för små barn.

   Om du använt för stor mängd av Aciclovir Orion

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tag med förpackningen.

   Om du har glömt att använda Aciclovir Orion

   Om du glömt att ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Men om det nästan är tid för nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Aciclovir Orion och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   Svår allergisk reaktion (anafylaktisk och/eller angioödem) (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer):

   Kan ge symtom såsom:

   • plötsligt uppkommen nässelutslag

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen

   • andnöd, väsande andning eller andningssvårigheter

   • kollaps.

   Andra möjliga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk, yrsel

   • illamående, buksmärtor, diarré

   • klåda, hudutslag (inklusive hudirritation vid exponering för starkt solljus, fotosensitivitet)

   • trötthet, feber.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • hudutslag som kliar och liknar nässelutslag

   • håravfall

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • ökning av urea och kreatinin

   • förhöjning av levervärdena (bilirubin leverenzymer)

   • andningssvårigheter (dyspné)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi)

   • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

   • minskat antal blodplättar, celler som hjälper blodet levra sig (trombocytopeni)

   • oro, förvirring

   • skakningar eller darrningar

   • ostadig gång och oförmåga att samordna rörelser, talsvårigheter, hallucinationer (att se eller höra saker som inte finns), oförmåga att tänka klart och dåligt ömdömme, kramper, onormalt sömnig eller dåsig, encefalopati (en typ av störning i hjärnan), medvetslöshet (koma).

   • inflammation i levern, vilket kan ge gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor)

   • smärta i nedre delen av ryggen, i höjd med njurarna eller precis över höften (njursmärta som kan vara förknippad med njursvikt).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala
   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Aciclovir Orion ska förvaras

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aciklovir. En tablett innehåller 200 mg, 400 mg eller 800 mg aciklovir.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A) och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   200 mg: Vit, rund, bikonvex tablett med en diameter på 9 mm, märkt med ”200” på ena sidan.

   400 mg: Vit, rund, bikonvex tablett med en diameter på 11 mm.

   800 mg: Vit, avlång, bikonvex tablett med brytskåra på ena sidan, 19,3 mm lång och 10,5 mm bred.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

   Aciclovir Orion finns tillgänglig som:

   Aluminium/PVC blister.

   200 mg: 25 tabletter

   400 mg: 56 och 70 tabletter

   800 mg: 35 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orion Corporation

   Orionvägen 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

   Orion Pharma AB, Sollentuna, medinfo@orionpharma.com 

   Tillverkare

   Orion Corporation Orion Pharma

   Orionvägen 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   Orion Corporation Orion Pharma

   Joensuunkatu 7

   FI-24100 Salo

   Finland

   Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

   19, Pelplinska Street

   83-200 Starogard Gdanski

   Polen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aciclovir Orion

  Tablett 200 mg 25 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 029120
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  106,87 kr

  Jämförpris: 4,27 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?