• Acetylcystein
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Acetylcystein Meda

   200 mg brustabletter
   acetylcystein

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Acetylcystein Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Meda
   3. Hur du använder Acetylcystein Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Acetylcystein Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Acetylcystein Meda är och vad det används för

   Acetylcystein Meda löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

   Acetylcystein Meda används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).

   Acetylcystein som finns i Acetylcystein Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Meda

   Ta inte Acetylcystein Meda

   • om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acetylcystein Meda

   • om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Tala därför med läkare vid mer än tillfällig användning av Acetylcystein Meda under graviditet.

   Man vet inte om acetylcystein passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före regelbunden användning av Acetylcystein Meda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Acetylcystein Meda påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller att använda maskiner.

   Acetylcystein Meda innehåller laktos och natrium

   Om du inte tål vissa sockerarter (t.ex. laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Detta läkemedel innehåller 99,26 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per brustablett. Detta motsvarar 15 % högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


   3. Hur du använder Acetylcystein Meda

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Doseringsanvisning

   Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Administrationssätt

   Lös brustabletten i ½-1 glas vatten innan du tar den.

   Om du har tagit för stor mängd av Acetylcystein Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De symtom du kan uppleva om du tagit för stor dos Acetylcystein Meda är bland annat yrsel, hudutslag, kramp i luftrörens muskulatur, illamående och kräkningar.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men det alla användare behöver inte få dem.

   Om du märker några av nedanstående allvarliga biverkningar, sluta då ta Acetylcystein Meda och kontakta genast läkare:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • bronkospasm: kramp i luftrören som orsakar andnöd

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • angioödem: svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.

   Andra biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • diarré, 

   • illamående.

   Mindre vanliga:  (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • buksmärtor.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • hudutslag,

   • klåda,

   • nässelfeber.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Acetylcystein Meda ska förvaras

   Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

   Används före det utgångsdatum som står på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är acetylcystein. 1 brustablett innehåller: 200 mg.

   Övriga innehållsämnen: natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat, vattenfri laktos, mannitol, natriumcitratdihydrat, sötningsmedel (natriumcyklamat, sackarinnatrium), vattenfri citronsyra och smakämne (citronessens).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Acetylcystein Meda brustabletter har citronsmak

   Plaströr 25 st

   Plaströr med ytterkartong 100 st (4x25), 300 st (3x4x25) och 300 st (12x25)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel. 08-630 19 00

   Tillverkare

   Hermes Arzneimittel GmbH

   Hans-Urmiller-Ring 52

   82515 Wolfratshausen

   Tyskland.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-01


  Acetylcystein Meda

  Brustablett 200 mg Acetylcystein 3 x 4 x 25 styck Burk

  • Varunummer: 429100
  • Tillverkare: Meda AB

  246,58 kr

  Jämförpris: 0,82 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?