Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zyvoxid

   20 mg/ml granulat till oralsuspension
   linezolid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zyvoxid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zyvoxid
   3. Hur du använder Zyvoxid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zyvoxid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zyvoxid är och vad det används för

   Zyvoxid är ett antibiotikum ur oxazolidinonklassen som förhindrar tillväxten av vissa bakterier (patogener) som orsakar infektioner. Zyvoxid används för behandling av lunginflammation och vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om Zyvoxid är en passande behandling för din infektion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zyvoxid

   Använd inte Zyvoxid

   • om du är allergisk mot linezolid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du använder eller om du under de senaste 2 veckorna har använt någon monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare: exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan bland annat användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

   • om du ammar, eftersom Zyvoxid passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zyvoxid.

   Zyvoxid ska eventuellt inte användas om du svarar ja på någon av nedanstående frågor. Om så är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd inklusive ditt blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan behandling är mer lämplig för dig.

   Diskutera med din läkare om du är tveksam om någon av nedanstående frågor gäller dig.

   • Har du högt blodtryck, oavsett om du tar något läkemedel för det?

   • Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

   • Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symtom som diarré, rodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

   • Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning, förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

   Var särskilt försiktig med Zyvoxid

   Tala om för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel om du

   • lätt får blåmärken och börjar blöda

   • har blodbrist (litet antal röda blodkroppar)

   • är känslig för infektioner

   • tidigare har fått anfall

   • har lever- eller njurproblem och framför allt om du står på dialys

   • har diarré


   Tala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling råkar ut för

   • problem med synen, såsom dimsyn, förändrat färgseende, försämrad synskärpa eller begränsningar av synfältet.

   • känselförlust i armar eller ben eller stickningar eller myrkrypningar i armar eller ben.

   • diarré. Du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter du tagit antibiotika, inklusive Zyvoxid. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta din behandling med Zyvoxid och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller förlångsamma tarmrörelse.  

   • återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller snabbare andning.

   Andra läkemedel och Zyvoxid

   Det finns en risk att Zyvoxid ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar såsom förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Tala om för din läkare om du tar, eller under de senaste två veckorna har tagit, något av följande läkemedel eftersom Zyvoxid inte får användas om du redan använder eller nyligen har använt dem (se också avsnitt 2 ”Använd inte Zyvoxid”).

   • monoaminoxidashämmare (exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.


   Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande besluta att ge dig Zyvoxid men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck innan du påbörjar behandlingen samt fortlöpande under behandlingen. Din läkare kan också besluta att ge dig en annan lämpligare behandling.

   • avsvällande förkylningsmedel som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

   • vissa läkemedel som används för att behandla astma såsom salbutamol, terbutalin, fenoterol

   • vissa antidepressiva läkemedel kända som tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Det finns många sådana läkemedel såsom amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

   • läkemedel som används för att behandla migrän, såsom sumatriptan och zolmitriptan

   • läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, såsom adrenalin

   • läkemedel som höjer ditt blodtryck, såsom noradrenalin, dopamin och dobutamin

   • läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd såsom petidin

   • läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom såsom buspiron

   • läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, såsom warfarin.

   • ett antibiotikum som kallas rifampicin.

   Zyvoxid med mat, dryck och alkohol

   • Du kan ta Zyvoxid antingen innan, under eller efter måltid.

   • Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (såsom sojasås) och undvik att dricka alkohol (framförallt fatöl och vin). Detta eftersom Zyvoxid kan reagera med en substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat. Denna interaktion kan öka blodtrycket.

   • Informera din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska omedelbart om du upplever dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Effekten av Zyvoxid hos gravida är okänd. Därför bör Zyvoxid inte användas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 

   Du bör inte amma när du använder Zyvoxid eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zyvoxid kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och använda maskiner påverkas.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Zyvoxid innehåller hjälpämnen

   Aspartam

   Aspartam, som är ett sötningsmedel, omvandlas till viss del till fenylalanin i kroppen. Detta kan vara skadligt för patienter med fenylketonuri.

   Sackaros, sorbitol, mannitol och fruktos

   Detta läkemedel innehåller sackaros, mannitol, sorbitol och fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Sackaros och fruktos kan också vara skadligt för tänderna.

   Natrium

   Färdigberedd suspension innehåller 51 mg natrium per dos (8.5 mg per 5 ml). Innehållet av natrium bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.

   Etanol

   Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per 5 ml dos.


   3. Hur du använder Zyvoxid

   Vuxna

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Zyvoxid är ursprungligen granulat som uteslutande kommer att beredas av hälso- och sjukvårdspersonal till en oral suspension åt dig.

   Den rekommenderade dosen Zyvoxid suspension är sex doseringsskedar à 5 ml (600 mg linezolid) två gånger per dygn (var 12:e timme).

   Vänd flaskan med den färdigberedda suspensionen försiktigt några gånger före användning. SKAKAS EJ.

   Om du genomgår njurdialys ska Zyvoxid intas efter dialysen.

   Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar.

   Säkerheten och effektiviteten av detta läkemedel har inte fastställts vid behandling över 28 dagar. Din läkare kommer att avgöra hur länge du ska behandlas.

   Under tiden du tar Zyvoxid ska din läkare genomföra regelbundna blodtester för att kontrollera din blodbild.

   Din läkare ska kontrollera din syn om du får Zyvoxid under mer än 28 dagar.

   Användning för barn och ungdomar

   Zyvoxid används normalt inte för behandling hos barn och ungdomar (under 18 år).

   Om du använt för stor mängd av Zyvoxid

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Alternativt ta kontakt med apotekspersonal omedelbart.

   Om du har glömt att använda Zyvoxid

   Ta den glömda dosen så snart du kommer på det. Ta den efterföljande dosen 12 timmar efter detta och fortsätt sedan att ta din medicin var 12:e timme. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.  

   Om du slutar att använda Zyvoxid

   Det är viktigt att du fortsätter att ta Zyvoxid, om inte din läkare uppmanat dig att avsluta behandlingen.

   Tala omedelbart om för din läkare eller apotekspersonal om du avbryter behandlingen och dina ursprungliga symtom kommer tillbaka.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du upplever några av dessa biverkningar under behandlingen med Zyvoxid:

   De allvarliga biverkningarna (med frekvens inom parenteserna) av Zyvoxid är:

   • Allvarliga hudreaktioner (förekommer hos ett okänt antal användare), svullnad framförallt i ansiktet och på halsen (förekommer hos ett okänt antal användare), väsande andning och/eller svårigheter att andas (förekommer hos ett okänt antal användare). Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med Zyvoxid. Hudreaktioner såsom öm, rodnad och fjällande hud (dermatit) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare), utslag (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare), klåda (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

   • Problem med din syn såsom dimsyn (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare), förändrat färgseende (förekommer hos ett okänt antal användare), svårigheter att se detaljer (förekommer hos ett okänt antal användare) eller om du upplever att ditt synfält blir begränsat (kan förekomma hos upp till en av 1000 användare).

   • Allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer (kan förekomma hos upp till en av 1000 användare).

   • Återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning (förekommer hos ett okänt antal användare).

   • Krampanfall (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) har rapporterats med Zyvoxid. Du ska omedelbart kontakta din läkare om du upplever oro, konfusion, sinnesförvirring, stelhet, skakningar, svårigheter att koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2) (förekommer hos ett okänt antal användare).

   • Oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist (anemi) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

   • Förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare). Tecken på infektion kan inkludera feber (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare), ont i halsen kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare), munsår (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) och trötthet (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Inflammation i bukspottkörteln (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Kramper (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar korta, övergående symtom såsom synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal samt medvetslöshet) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Öronsusning (tinnitus) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med Zyvoxid i mer än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.

   Andra biverkningar innefattar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • svampinfektioner framförallt i slidan eller munhåla

   • huvudvärk

   • metallsmak i munnen

   • diarré, illamående eller kräkningar

   • förändring i vissa blodprovsresultat, inkluderande dem som visar din njur- eller leverfunktion eller blodsockernivå

   • sömnsvårigheter

   • ökat blodtryck

   • anemi (litet antal röda blodkroppar)

   • yrsel

   • lokaliserad eller generaliserad buksmärta

   • förstoppning

   • matsmältningsbesvär

   • lokaliserad smärta

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

   • känselförnimmelser såsom domningar och myrkrypningar

   • inflammation i vener (endast vid intravenös användning)

   • svullen, öm eller missfärgad av tunga

   • ökad urineringsfrekvens

   • frossa

   • ökad törst

   • ökade svettningar

   • påverkan på blodprovsresultat som proteinnivåer, salter eller enzymer som används som ett mått på njur-
    eller leverfunktionen

   • hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

   • njursvikt

   • minskat antal blodplättar

   • gaser i magen

   • smärta vid injektionsstället

   • förhöjt kreatinin

   • magont

   • påverkan på hjärtrytmen (t.ex. snabbare hjärtrytm)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell avlägsning)

   Följande biverkningar har också rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • håravfall

   • minskat antal blodkroppar

   • svaghet och/eller sensoriska förändringar

   5. Hur Zyvoxid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara flaskan in ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. datum.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Eventuell kvarvarande och oanvänd suspension ska kasseras senast 21 dagar efter beredning.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är linezolid. Efter beredning innehåller varje 5 ml suspension 100 mg linezolid.

   • Övriga innehållsämnen är sackaros, mannitol, mikrokristallin cellulosa (E460), natriumkarboxymetylcellulosa (E466), aspartam, vattenfri kiseldioxid (kolloidal) (E551), natriumcitrat, xantangummi, natriumbensoat, vattenfri citronsyra, natriumklorid, sötningsmedel (fruktos, maltodextrin (från majs), monoammonium, glycyrrhizinat, sorbitol). Smakämnen är apelsin-, pepparmint-, vanilj- och apelsingräddesmak.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zyvoxid granulat till oral suspension tillhandahålls i bruna flaskor innehållande vita till ljusgula, smaksatta granulat som kan innehålla klumpar som ger en vit till gul-orange apelsinsmakande lösning (suspension) när de bereds med vatten. Varje flaska levereras i kartong med en 2,5 ml/5 ml doseringssked.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Telefon: 08/550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Tillverkare:

   Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgien

   eller

   Pfizer Service Company, BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Zyvoxid: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Österrike

   Zyvox: Irland, Malta


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-03


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för beredning av oral suspension:

   Linezolid tillhandahålls som granulat som uteslutande kommer att beredas av hälso- och sjukvårdspersonal.

   Lös upp granulaten och bered med 123 ml vatten uppdelat i två ungefär lika stora delar för att ge 150 ml oral suspension. Suspensionen ska skakas kraftigt efter varje tillsats av vatten. Utseendet efter beredning är en vit till gul-orange suspension.

   Vänd försiktigt flaskan upp och ned några gånger före användning. SKAKA INTE.

   Den rekommenderade dosen Zyvoxid suspension är sex doseringsskedar à 5 ml (600 mg linezolid) två gånger per dygn (var 12:e timme).

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Se även avsnitt 3 ovan ”Hur du använder Zyvoxid”.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zyvoxid®

  Granulat till oral suspension 20 mg/ml 150 milliliter Flaska

  • Varunummer: 007356
  • Tillverkare: Pfizer AB

  2.560,62 kr

  Jämförpris: 17,07 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?