Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L

   Les Corts, 23

   08028 Barcelona

   Spanien


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   MEVET S.A.U

   Pol. Ind. El Segre, P410

   25191 Lleida

   Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Zorabel vet 50 mg/ml, oralsuspension för svin. Toltrazuril

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   toltrazuril 50 mg

   Hjälpämnen:

   Natriumbensoat (E211)

   2,1 mg

   Natriumpropionat (E281)

   2,1 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Förebyggande av tecken på koccidios (diarré orsakad av koccidier) hos spädgrisar (3-5 dagar gamla) i besättningar där koccidios orsakad av Isospora suis tidigare konstaterats.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin (spädgris, 3-5 dagar gamla).

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För oral användning.

   Individuell behandling.

   Varje spädgris behandlas med en engångsdos på 20 mg toltrazuril per kg kroppsvikt under 3:e – 5:e levnadsdygnet, vilket motsvarar 0,4 ml oralsuspension per kg kroppsvikt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små volymer, rekommenderas att en doseringsspruta med en noggrannhet på 0,1 ml används.

   Den orala suspensionen måste omskakas före användning.

   Behandling under ett sjukdomsutbrott har begränsad effekt, eftersom skada på tunntarmen redan uppstått.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 73 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Detta veterinärmedicinska läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   När behållaren först öppnas, beräknar du det datum när läkemedlet som återstår i behållaren ska slängas. Det datumet skriver du i rutan på behållarens etikett.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 3 månader.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Det rekommenderas att behandla alla spädgrisar i en kull. Hygieniska åtgärder kan minska risken för koccidios hos grisar. Det rekommenderas därför att samtidigt förbättra hygienen i lokalerna, särskilt med avseende på torrhet och renhet.


   Ytterligare understödjande behandling kan vara nödvändig för djur med diarré.


   Som med alla antiparasitmedel, kan frekvent och upprepad användning av antiprotozormedel från samma substansgrupp leda till resistensutveckling.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

   Personer som är överkänsliga för toltrazuril ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Undvik hud-och ögonkontakt med läkemedlet.

   Skölj omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

   Ät inte, drick inte och rök inte medan du använder läkemedlet.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   Inga kända, det förekommer t.ex. inga interaktioner när läkemedlet kombineras med järnsupplement.


   Blandbarhetsproblem:

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Oanvänt läkemedel eller avfall från detta skall destrueras i överensstämmelse med lokala riktlinjer.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-01-28

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Detta läkemedel är förpackat i högdensitetspolyeten, 100 ml, 250 ml eller 1 L flaskor med ett förseglat skruvlock av högdensitetspolyeten.

   Flaskan ligger i en ytterkartong.

   Förpackningsstorlekar: 100 ml, 250 ml och 15 x 250 ml (med ytterkartong) samt 1 liter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   För Sverige ombud:

   ScanVet Animal Health A/S

   Kongevejen 66, 3480 Fredensborg

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zorabel vet

  Oral suspension 50 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 461857
  • Tillverkare: Scanvet Animal Health A/S

  552,50 kr

  Jämförpris: 2,21 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?