Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Zomig Nasal

   2,5 mg/dos och 5 mg/dos nässpray lösning
   zolmitriptan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ZOMIG NASAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR ZOMIG NASAL
   3. HUR DU TAR ZOMIG NASAL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ZOMIG NASAL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ZOMIG NASAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Zomig Nasal innehåller zolmitriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner.


   Zomig Nasal används för behandling av huvudvärken vid migrän och Hortons huvudvärk.


   Huvudvärkssymtom orsakas troligen av en vidgning av blodkärlen i huvudet. Zomig Nasal anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att lindra huvudvärken och andra vanliga symtom vid attacken, såsom:

   • illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud under en migränattack.

   • rinnande och röda ögon (konjunktival injektion) och täppt eller rinnande näsa på samma sida som smärtan under ett Horton-anfall.


   Zomig Nasal hjälper bara när en huvudvärksattack har börjat. Zomig Nasal kan inte förhindra en attack.

   2. INNAN DU TAR ZOMIG NASAL

   Ta inte Zomig Nasal om:

   • Du är allergisk (överkänslig) mot zolmitriptan eller något av övriga innehållsämnen i Zomig Nasal (se avsnitt 6: Övriga upplysningar).

   • Du har högt blodtryck.

   • Du har eller har haft hjärtproblem, till exempel hjärtattack eller kärlkramp (bröstsmärta framkallad av motion eller ansträngning), Prinzmetals angina (bröstsmärta vid vila) eller hjärtrelaterade symtom såsom andfåddhet eller tryck över bröstet.

   • Du har haft en stroke (slaganfall) eller kortvariga stroke-liknande symtom (TIA, övergående cirkulationsstörning i hjärnan).

   • Du har allvarlig njursjukdom.

   • Du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän (innehållande till exempel ergotamin eller substanser som liknar ergotamin, såsom dihydroergotamin och metysergid) eller annat migränläkemedel tillhörande gruppen triptaner. Läs avsnittet ”Användning av andra läkemedel” för vidare information.


    Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Var särskilt försiktig med Zomig Nasal

   Tala med läkare innan du använder Zomig Nasal om:

   • Du tillhör riskgruppen för att få ischemisk hjärtsjukdom (dåligt blodflöde i kranskärlen). Risken är högre om du röker, har högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes eller om någon i din familj har ischemisk hjärtsjukdom.

   • Du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (ett slags oregelbundna hjärtslag).

   • Du har eller har haft leverproblem.

   • Du har huvudvärk som inte liknar din vanliga migränhuvudvärk eller huvudvärken orsakad av Hortons huvudvärk.

   • Du tar något annat läkemedel mot depression (se ”Användning av andra läkemedel” senare i detta avsnitt).

   Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen om du tar Zomig Nasal.


   Zomig Nasal rekommenderas inte till barn under 12 år eller vuxna över 65 år.


   Liksom andra läkemedel mot migrän kan överförbrukning av Zomig Nasal orsaka daglig huvudvärk eller förvärrad huvudvärk vid migrän. Rådgör med läkare om du tror att det drabbat dig. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen med Zomig Nasal för att komma till rätta med problemet.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


   Tala speciellt om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:


   Läkemedel mot migrän eller Hortons huvudvärk

   • Om du tar andra läkemedel än Zomig Nasal tillhörande gruppen triptaner bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zomig Nasal.

   • Efter att du tagit Zomig Nasal bör det gå minst 24 timmar innan du tar andra läkemedel än Zomig Nasal tillhörande gruppen triptaner.

   • Om du har tagit läkemedel innehållande ergotamin eller substans som liknar ergotamin (såsom dihydroergotamin eller metysergid) bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zomig Nasal.

   • Efter du har tagit Zomig Nasal bör det gå minst 6 timmar innan du tar något läkemedel som innehåller ergotamin eller någon substans som liknar ergotamin.


   Läkemedel mot depression

   • Moklobemid eller fluvoxamin

   • SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare)

   • SNRI-preparat (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare), till exempel venlafaxin, duloxetin


   Andra läkemedel

   • Cimetidin (matsmältningsbesvär eller magsår)

   • Kinolon-antibiotika, till exempel ciprofloxacin


   Om du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan risken för biverkningar öka.

   Användning av Zomig Nasal med mat och dryck

   Du kan ta Zomig Nasal med eller utan mat. Det påverkar inte sättet Zomig Nasal verkar på.

   Graviditet och amning

   • Det är inte känt om användning av Zomig Nasal under graviditeten är skadligt. Tala därför med din läkare före användning av Zomig Nasal om du är gravid eller försöker bli gravid.

   • Du ska inte amma inom 24 timmar efter att du tagit Zomig Nasal.

   Körförmåga och användning av maskiner

   • Vid en huvudvärksattack kan reaktionsförmågan tillfälligt försämras, vilket du bör tänka på när du kör bil eller använder maskiner.

   • Zomig Nasal påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör dock vänta och se hur Zomig Nasal påverkar dig, innan du provar någon av dessa aktiviteter.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR ZOMIG NASAL

   Zomig Nasal tillhandahålls i endosbehållare med nässpraymunstycke. Varje behållare innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan, vilket motsvarar 1 dos.


   Ta alltid Zomig Nasal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren kommer att besluta vilken dos du behöver, beroende på din sjukdom.


   Huvudvärk vid migrän

   Vuxna och Ungdomar (från 12 år)

   Vanlig dos är 1 spray (à 2,5 mg eller 5 mg) i ena näsborren. Det har ingen betydelse vilken näsborre som används. Du kan ta Zomig Nasal så fort du känner att migränhuvudvärken är på väg, men du kan även ta Zomig Nasal under ett pågående anfall. Dosen kan upprepas om migränsymtomen kvarstår efter 2 timmar eller om symtomen återkommer inom 24 timmar. Högst 2 spraydoser får tas per dygn. Om du ordinerats Zomig Nasal 2,5 mg/dos är den maximala dygnsdosen 5 mg. Om du har ordinerats Zomig Nasal 5 mg/dos är den maximala dygnsdosen 10 mg.


   Hortons huvudvärk

   Vuxna

   Vanlig dos är 5 mg eller 10 mg i ena näsborren. Näsan kan vara täppt på den sida där huvudvärken sitter. Om så är fallet, använd den näsborre som inte är täppt, på den motsatta sidan. Du bör ta Zomig Nasal så fort du känner att Horton-anfallet är på väg. Den maximala dygnsdosen är 10 mg. Använd därför inte mer än 1 dos av Zomig Nasal 10 mg eller 2 doser av Zomig Nasal 5 mg under 1 dygn.


   Tala med läkare om nässprayen inte ger tillräcklig effekt mot huvudvärken. Läkaren kan välja att höja dosen eller byta behandling.


   Hur du tar Zomig Nasal

   Läs denna bruksanvisning innan du använder Zomig Nasal.


   A.

   Skyddshylsan:

   • Skyddshylsan skyddar munstycket

   • Ta bort skyddshylsan innan du använder nässprayen.

   Skyddshylsan

   B.

   Munstycket:

   • Munstycket är den del som du ska föra in i näsan.

   • Läkemedlet sprutas ut från ett litet hål högst upp på munstycket.

   Munstycket

   C.

   Fingergreppet:

   • Här ska du hålla när du använder nässprayen.

   D.

   Kolven:

   • Det är denna del som du ska trycka på när du har fört in munstycket i näsan.

   • Nässprayen innehåller endast 1 dos och fungerar bara 1 gång.   Tryck inte på kolven förrän du har fört in munstycket i näsborren. När du trycker på kolven sprutas läkemedlet ut.


   1.

   • Snyt ur näsan försiktigt före användning.

   • Ta bort skyddshylsan.


   1

   Zomig Nasal

   2.

   • Håll nässprayen varsamt som på bild 2. Tryck inte på kolven än!   2

   Zomig Nasal

   3.

   • Blockera en näsborre genom att trycka ett finger mot sidan av näsan som på bild 3. (Om du redan har en näsborre blockerad som symptom av din sjukdom så så behöver du inte göra detta).

   • För in munstycket i den andra näsborren så långt som det känns behagligt.

   • Böj huvudet lätt bakåt och stäng munnen såsom på bild 3.

   • Andas in försiktigt genom näsan och tryck samtidigt hårt på kolven med tummen. Kolven kan vara lite trög och ett klick kan höras.

   • Håll kvar huvudet lätt tillbakalutat och ta bort munstycket från näsborren.

   • Andas försiktigt genom munnen 5-10 sekunder. Du kan känna vätska i näsan. Det betyder inte att dosen har gått förlorad eller att sprayningen har misslyckats. Det är normalt och känslan är övergående.

   3

   Zomig Nasal

   Om du har tagit för stor mängd av Zomig Nasal

   Om du fått i dig för stor mängd Zomig Nasal eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Zomig Nasal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa av symtomen som beskrivs nedan kan utgöra en del av själva migränattacken.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • Smakstörning


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Onormala sinnesförnimmelser, såsom stickningar i fingrar och tår eller ökad känslighet för beröring

   • Trötthet, yrsel eller värmekänsla

   • Huvudvärk

   • Hjärtklappning

   • Näsblod, obehagskänsla i näsan, nästäppa eller rinnande näsa (rinit)

   • Illamående, kräkningar

   • Magsmärta

   • Muntorrhet

   • Muskelsvaghet eller muskelvärk

   • Kraftlöshet

   • Tyngdkänsla, åtstramande känsla, smärta eller tryck i svalg, hals, armar och ben eller bröstkorg

   • Svårigheter att svälja


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • Ökad puls

   • Lätt blodtrycksförhöjning

   • Ökad urinmängd, tätare urinträngningar


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner, däribland urtikaria (nässelutslag), svullnande ansikte, läppar, mun, tunga och svalg. Om du tror att du har drabbats av en allergisk reaktion ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • Kärlkramp (smärta i bröstet, ofta framkallad av ansträngning), hjärtattack eller kramp i hjärtats blodkärl. Om du känner av bröstsmärtor eller andfåddhet efter du har tagit Zomig Nasal ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen.

   • Kramp i tarmens blodkärl, som kan orsaka skador på tarmen. Du kan känna av magsmärtor eller få blodig diarré. Om detta händer ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ZOMIG NASAL SKA FÖRVARAS

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25°C.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är zolmitriptan. 1 endosbehållare Zomig Nasal innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan.

   Övriga innehållsämnen är: citronsyra, dinatriumfosfat och renat vatten.

   Zomig Nasals utseende och förpackningsstorlekar

   • Zomig Nasal 2,5 mg/dos respektive 5 mg/dos är en nässpray i endosbehållare.

   • Zomig Nasal 2,5 mg/dos finns i förpackningar om 1, 2 eller 6 endosbehållare.

   • Zomig Nasal 5 mg/dos finns i förpackningar om 1, 2, 6 eller 18 endosbehållare.

   • Varje endosbehållare är en nässpray som är färdig att använda. Behållaren innehåller endast 1 dos.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Zomig kan även finnas tillgänglig som tablett 2,5 mg respektive 5 mg, samt som munsönderfallande tablett 2,5 mg respektive 5 mg.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje

   tel 08-553 260 00


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-06-08

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zomig® Nasal

  Nässpray, lösning 2,5 mg/dos 6 x 0,1 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 007967
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  460,19 kr

  Jämförpris: 76,70 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?