Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zinacef 250 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Zinacef 750 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Zinacef 1,5 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning


   cefuroxim

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zinacef är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Zinacef
   3. Hur Zinacef ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zinacef ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zinacef är och vad det används för

   Zinacef är ett antibiotikum som används till vuxna och barn. Det verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas för cefalosporiner.

   Zinacef används för att behandla infektioner i:

   • lungorna eller bröstet

   • urinvägarna

   • huden och mjukdelarna

   • buken.

   Zinacef används också:

   • för att förebygga infektioner under kirurgiska ingrepp.

   Din läkare kan testa vilken typ av bakterier som orsakar din infektion och följa upp om bakterierna är känsliga för Zinacef under behandlingen.

   Cefuroxim som finns i Zinacef kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Zinacef

   Du får inte ges Zinacef:

   • om du är allergisk mot några cefalosporinantibiotika eller något annat innehållsämne i Zinacef (anges i avsnitt 6).

   • om du någon gång har haft en allergisk reaktion (överkänslighet) mot någon annan typ av betalaktamantibiotikum (penicilliner, monobaktamer, karbapenemer).

   • Tala om för läkaren innan du börjar med Zinacef om du tror att detta stämmer in på dig. Du får inte ges Zinacef.

   Var särskilt försiktig med Zinacef

   Du måste vara uppmärksam på vissa symtom som t.ex. allergiska reaktioner, hudutslag, rubbningar i magtarmkanalen som t.ex. diarré eller svampinfektioner när du ges Zinacef. Detta minskar risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på” i avsnitt 4. Om du har fått någon allergisk reaktion mot andra antibiotika som t.ex. penicillin, kan du även vara allergisk mot Zinacef.

   Om du behöver genomgå ett blod- eller urintest

   Zinacef kan påverka resultaten av urin- eller blodtester för socker och ett blodtest som kallas för Coombs test. Om du ska genomgå tester:

   • Tala om för personen som tar provet att du har fått Zinacef.

   Andra läkemedel och Zinacef

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka Zinacef eller göra det mer sannolikt att du får biverkningar. Dessa omfattar:

   • antibiotika av aminoglykosidtyp

   • urindrivande tabletter (diuretika), t.ex. furosemid

   • probenecid

   • blodförtunnande läkemedel som ges via munnen.

   • Tala om för läkaren om detta stämmer in på dig. Du kan behöva extra kontroller för övervakning av din njurfunktion när du tar Zinacef.

   P-piller

   Zinacef kan försämra effekten av p-piller. Om du tar p-piller när du behandlas med Zinacef behöver du också använda en barriärmetod (t.ex. kondom). Fråga din läkare om råd.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Tala om för läkaren innan du ges Zinacef:

   • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid

   • om du ammar.

   Läkaren överväger fördelen med att behandla dig med Zinacef mot risken för ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd inte maskiner om du inte känner dig bra. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Zinacef innehåller natrium

   Du behöver ta hänsyn till det om du äter natriumkontrollerad kost.

   Zinacef, styrka

   Mängd per injektionsflaska

   250 mg

   14 mg

   750 mg

   42 mg

   1,5 g

   83 mg


   3. Hur Zinacef ges

   Zinacef ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Det kan ges som ett dropp (intravenös infusion) eller som en injektion direkt i en ven eller i en muskel.

   Vanlig dos

   Rätt dos av Zinacef för dig fastställs av läkaren och beror på: infektionens svårighetsgrad och typ, om du tar någon annan typ av antibiotika, din vikt och ålder, hur väl dina njurar fungerar.

   Nyfödda barn (0–3 veckor)

   För varje kg barnet väger ges det 30 till 100 mg Zinacef per dygn uppdelat på två eller tre doser.

   Spädbarn (över 3 veckor) och barn

   För varje kg spädbarnet eller barnet väger ges det 30 till 100 mg Zinacef per dygn uppdelat på tre eller fyra doser.

   Vuxna och ungdomar

   750 mg till 1,5 g Zinacef två, tre eller fyra gånger dagligen. Högsta dos: 6 g per dygn.

   Patienter med njurproblem

   Om du har njurproblem kan läkaren ändra dosen.

   • Tala om för läkaren om detta gäller dig.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Zinacef orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på

   Ett fåtal personer som tar Zinacef får en allergisk reaktion eller en hudreaktion som kan vara allvarlig.
   Symtom på dessa reaktioner är bland annat:

   • allvarlig allergisk reaktion. Tecken är bland annat upphöjda och kliande utslag, svullnad, ibland i ansiktet eller munnen som gör det svårt att andas.

   • hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten).

   • ett utbrett utslag med blåsor och fjällande hud. (Dessa kan vara tecken på Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys).

   Övriga symtom som du bör vara uppmärksam på när du tar Zinacef inkluderar:

   svampinfektioner i sällsynta fall kan läkemedel som Zinacef orsaka en överväxt av jästsvamp (Candida) i kroppen som kan leda till svampinfektioner (t.ex. torsk). Denna biverkan är mer trolig om du tar Zinacef under lång tid.

   svår diarré (pseudomembranös kolit). Läkemedel som Zinacef kan orsaka inflammation i tjocktarmen, vilket orsakar svår diarré, vanligtvis med blod och slem, magsmärta, feber.

   • Kontakta omedelbart en läkare eller sköterska om du får något av dessa symtom.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan drabba upp till 1 av 10 personer:

   • smärta vid injektionsstället, svullnad och rodnad längs en ven.

   • Tala om för läkaren om något av detta besvärar dig.

   Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • ökning av ämnen (enzymer) som produceras av levern

   • förändrat antal vita blodkroppar (neutropeni eller eosinofili)

   • låga nivåer av röda blodkroppar (blodbrist).

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan drabba upp till 1 av 100 personer:

   • hudutslag, kliande upphöjda utslag (nässelfeber)

   • diarré, illamående, magsmärta.

   • Tala om för läkaren om du får någon av dessa biverkningar.

   Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • låga nivåer av vita blodkroppar (leukopeni)

   • ökning av bilirubin (ett ämne som produceras av levern)

   • positivt Coombs´test.

   Andra biverkningar

   Andra biverkningar har drabbat ett fåtal personer men det är inte känt hur ofta de förekommer:

   • svampinfektioner

   • förhöjd temperatur (feber)

   • allergiska reaktioner

   • inflammation i tjocktarmen, vilket orsakar diarré, vanligtvis med blod och slem, magsmärta

   • inflammation i njurarna och blodkärlen

   • röda blodkroppar som bryts ner för snabbt (hemolytisk anemi)

   • hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten) erythema multiforme.

   • Tala om för läkaren om du får någon av dessa biverkningar.

   Biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levras – trombocytopeni)

   • förhöjda nivåer av ureakväve och serumkreatinin i blodet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zinacef ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Läkaren eller sköterskan tar hand om eventuell medicin som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är cefuroximnatrium som motsvarar 250 mg, 750 mg respektive 1.5 g.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zinacef tillhandahålls i följande storlekar i glasflaskor med gummiproppar och aluminiumförslutning med ”flipp-off” lock i plast:

   Pulver till injektions-/infusionsvätska lösning: 5x250 mg, 5x750 mg och 5x1,5 g

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

   Tel: 08-638 93 00

   E-post: info.produkt@gsk.com

   Tillverkare

   GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A

   Via A. Fleming, 2

   37135 Verona

   Italien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   250 mg pulver till injektions- eller infusionsvätska, lösning

   Österrike – Curocef

   Danmark, Finland, Ungern, Irland, Litauen, Malta, Norge, Sverige, Storbritannien – Zinacef

   Italien – Curoxim

   Frankrike – Zinnat

   750 mg pulver till injektions- eller infusionsvätska, lösning

   Österrike – Curocef

   Belgien, Cypern, Tjeckiska Republiken, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige, Storbritannien – Zinacef

   Italien – Curoxim

   Frankrike – Zinnat

   1,5 g pulver till injektions- eller infusionsvätska, lösning

   Österrike – Curocef

   Belgien, Cypern, Tjeckiska Republiken, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Slovenien, Sverige, Storbritannien – Zinacef

   Frankrike – Zinnat


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-07.


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Beredningsanvisningar

   Tillsatsvolymer och koncentrationer, vilket kan vara användbart när fraktionsdoser behövs.

   Tillsatsvolymer och koncentrationer, vilket kan vara användbart när fraktionsdoser behövs.

   Injektionsflaskans storlek

   Administreringsväg

   Beredningsform

   Mängd vatten som ska tillsättas (ml)

   Ungefärlig cefuroximkoncentration

   (mg/ml)**

   250 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

   250 mg

   intramuskulärt

   intravenös bolus

   intravenös infusion

   suspension

   lösning

   lösning

   1 ml

   minst 2 ml

   minst 2 ml*

   216

   116

   116

   750 mg pulver till injektions-/ infusionsvätska, lösning

   750 mg

   intramuskulärt

   intravenös bolus

   intravenös infusion

   suspension

   lösning

   lösning

   3 ml

   minst 6 ml

   minst 6 ml*

   216

   116

   116

   1,5 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

   1,5 g

   intramuskulärt

   intravenös bolus

   intravenös infusion

   suspension

   lösning

   lösning

   6 ml

   minst 15 ml

   15 ml*

   216

   94

   94

   * Beredd lösning som ska tillsättas till 50 eller 100 ml kompatibel infusionsvätska (se information om kompatibilitet nedan)

   ** Den erhållna cefuroximlösningens volym i beredningen ökar på grund av läkemedelssubstansens förskjutningsfaktor och ger angivna koncentrationer i mg/ml.

   Kompatibilitet

   1,5 g cefuroximnatrium berett med 15 ml vatten för injektionsvätskor kan tillsättas till metronidazol injektionsvätska (500 mg/100 ml) och båda behåller sin aktivitet i 24 timmar under 25 ºC.

   1,5 g cefuroximnatrium är kompatibelt med azlocillin 1 g (i 15 ml) eller 5 g (i 50 ml) i upp till 24 timmar vid 4 ºC eller 6 timmar under 25 ºC.

   Cefuroximnatrium (5 mg/ml) i xylitol (50 mg/ml eller 100 mg/ml) kan förvaras i upp till 24 timmar vid 25 ºC.

   Cefuroximnatrium är kompatibelt med vattenlösningar som innehåller upp till 1 % lidokainhydroklorid.

   Cefuroximnatrium är kompatibelt med följande infusionsvätskor. Det behåller effekten i upp till 24 timmar vid rumstemperatur i:

   natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %)

   glukoslösning 50 mg/ml (5 %)

   natriumkloridlösning 1,8 mg/ml (0,18 %) plus glukoslösning 40 mg/ml (4 %)

   glukoslösning 50 mg/ml (5 %) och natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %)

   glukoslösning 50 mg/ml (5 %) och natriumkloridlösning 4,5 mg/ml (0,45 %)

   glukoslösning 50 mg/ml (5 %) och natriumkloridlösning 2,25 mg/ml (0,225 %)

   glukoslösning 100 mg/ml (10 %)

   invertsocker i vatten för injektionsvätskor 100 mg/ml (10%)

   Ringerlösning

   Ringerlaktatlösning

   M/6 natriumlaktatlösning

   Natriumlaktatlösning (Hartmanns lösning)

   Stabiliteten hos cefuroximnatrium i natriumkloridlösning 9 mg/ml och i glukoslösning 50 mg/ml påverkas inte av förekomsten av hydrokortisonnatriumfosfat.

   Cefuroximnatrium har även befunnits kompatibelt i 24 timmar vid rumstemperatur när det tillblandats i intravenös infusion med:

   Heparin (10 och 50 enheter/ml) i natriumkloridlösning 9 mg/ml;

   kaliumklorid (10 och 40 mEq/l) i natriumkloridlösning 9 mg/ml.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zinacef

  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1,5 g 5 x 1500 milligram Flaska

  • Varunummer: 116004
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  373,50 kr

  Jämförpris: 0,05 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?