Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Biovet ApS, Kongevejen 66, 3480 Fredensborg, Danmark

   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

   Bioveta, a.s., Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Tjeckiska Republiken

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Xylavet 20 mg/ml, xylazin injektionsvätska, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Xylazin 20 mg (motsvarande 23,31 mg xylazinhydroklorid)

   Hjälpämnen:

   Metylparahydroxibensoat (E 218) 1,0 mg

   Natriumklorid

   Saltsyra (för justering av pH)

   Vatten för injektionsvätskor

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Sedering, smärtlindring och muskelavslappning vid undersökningar samt vid mindre kirurgiska ingrepp.

   Lugnande behandling inför sövning.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas:

   • till djur med njur-, lever-, hjärt- eller lungsjukdom.

   • till djur med obstruktion i matstrupen eller magsäcksomvridning.

   • till djur med diabetes

   6. BIVERKNINGAR

   Långsam hjärtfrekvens, lätt nedsatt andningsfunktion (som är dosberoende), sänkt andningsfrekvens, ökad urinutsöndring (polyuri), övergående hög halt av blodsocker (hyperglykemi) och låg halt av insulin i blodet (hypoinsulinemi), kortvarig höjning av blodtrycket vid start åtföljt av lågt blodtryck samt påverkad kroppstemperatur kan förekomma.

   Därutöver kan kräkningar hos hund och katt, minskad rörlighet i magtarmkanalen (tympanism hos nöt), ökad salivutsöndring och livmodersammandragningar förekomma.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, nöt, hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering

   Intramuskulärt

   Nöt:

   5–30 mg/100 kg (0,25–1,5 ml/100 kg).

   Hund:

   10–20 mg/10 kg (0,5–1 ml/10 kg).

   Katt:

   1–2 mg/kg (0,05–0,1 ml/1 kg).

   Intravenöst

   Nöt:

   3–10 mg/100 kg (0,15–0,5 ml/100 kg).

   Häst:

   60–100 mg/100 kg (3–5 ml/100 kg).

   Hund:

   5–10 mg/10 kg (0,25–0,5 ml/10 kg).

   Subkutant

   Hund:

   10–20 mg/10 kg (0,5–1 ml/10 kg).

   Katt:

   1–2 mg/kg (0,05-0,1 ml/1 kg).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För intramuskulär, subkutan eller intravenösinjektion.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter (nöt, häst):

   1 dag

   Mjölk:

   0 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Öppnad förpackning förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Kräkningar kan förekomma hos hund och katt och inträffar vanligen inom 3-5 minuter. Det rekommenderas att låta hundar och katter fasta i 12 timmar före operationen, men de bör ha fri tillgång till dricksvatten.

   Efter tillförsel av läkemedlet bör djuren ges möjlighet att vila tills full effekt har uppnåtts.

   Idisslare är mycket känsliga för xylazins verkan.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Vid oavsiktligt oralt intag eller självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln. KÖR INTE MOTORFORDON eftersom trötthet och blodtrycksförändringar kan uppstå.

   Undvik kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.

   Tvätta genast hud som kommit i kontakt med läkemedlet med stora mängder vatten.

   Avlägsna förorenade kläder som är i direktkontakt med hud.

   Om produkten oavsiktligt kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Om symtom uppstår, sök läkarhjälp.

   Gravida kvinnor skall iaktta extra försiktighet vid hantering av produkten, då exponering efter självinjektion kan orsaka kontraktioner av livmodern och minskat blodtryck hos fostret.

   Råd till läkare:

   Substansen är en alfa-2-adrenoreceptoragonist och symtom efter absorption kan omfatta kliniska effekter inklusive dosberoende sedation, andningsdepression, koma, bradykardi, hypotoni, muntorrhet och hyperglykemi. Ventrikulär arytmi har också rapporterats. Respiratoriska och hemodynamiska symtom skall behandlas symtomatiskt.

   Andra läkemedel och Xylavet

   Xylazin förstärker effekten av andra anestetika och doserna bör därför minskas vid samtidig användning. Effekterna och biverkningarna av xylazin försvagas vid användning av substanser med alfa-2-antagonistisk verkan.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Vid överdosering kan hjärtrytmstörningar, långsam hjärtfrekvens, sänkt andningsfrekvens och lågt blodtryck efter initial höjning av blodtrycket förekomma. Alfaadrenerga antagonister såsom atipamezol har visat sig vara användbara som motgift i vissa fall.

   Blandbarhetsproblem

   Xylazin skall inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-03-06

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För djur - receptbelagt.

   Förpackning:

   Injektionsflaska av glas typ I (1 ml, 5 ml) och typ II (20 ml, 50 ml och 100 ml) med klorbutylgummiförslutning (typ I) och aluminiumförsegling.

   Förpackningsstorlekar:

   1 x 1 ml, 10 x 1 ml,

   1 x 5 ml, 10 x 5 ml,

   1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml,

   1 x 50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml,

   1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xylavet

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 034858
  • Tillverkare: Bio Vet Aps

  340,50 kr

  Jämförpris: 6,81 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?