Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Wilzin

   25 mg och 50 mg hård kapsel
   zink

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD WILZIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR WILZIN
   3. HUR DU TAR WILZIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR WILZIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD WILZIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Wilzin tillhör läkemedelsgruppen Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning.

   Wilzin är indicerat för behandling av Wilsons sjukdom, som är en ovanlig ärftlig defekt i kopparutsöndringen. Koppar från maten, som inte kan elimineras på rätt sätt, ackumuleras först i levern och sedan i andra organ såsom ögonen och hjärnan. Detta kan eventuellt leda till leverskador och neurologiska störningar.

   Wilzin blockerar absorptionen av koppar från tarmen och förhindrar därigenom att koppar överförs till blodet och vidare ackumuleras i kroppen. Koppar som ej har absorberats utsöndras via avföringen.

   Wilsons sjukdom består under hela livet och därför är behovet av denna behandling livslång.

   2. INNAN DU TAR WILZIN

   Ta inte Wilzin:

   Om du är allergisk (överkänslig) mot zink eller något av övriga innehållsämnen i Wilzin.

   Var särskilt försiktig med Wilzin

   Wilzin rekommenderas vanligtvis inte som startbehandling hos patienter med tecken och symptom på Wilsons sjukdom på grund av att effekten inträder långsamt.

   Om du behandlas med ett annat anti-koppar-läkemedel, tex penicillamin, kan din doktor lägga till Wilzin innan den första behandlingen avslutas.

   Som med andra anti-koppar-läkemedel, såsom penicillamin, kan dina symptom bli värre efter att behandlingen har påbörjats. Om så är fallet måste du informera din läkare.

   För att kunna följa upp ditt tillstånd och din behandling kommer din läkare regelbundet att kontrollera ditt blod och din urin. På så sätt säkerställs att du får tillräcklig behandling. Monitorering kan påvisa otillräcklig behandling (överskott av koppar) eller överflödig behandling (kopparbrist), vilka båda kan vara skadliga, speciellt för växande barn och gravida kvinnor.

   Du bör tala med läkare om du upplever ovanlig muskelsvaghet eller onormal känsel i dina armar och ben då detta kan tyda på överdriven behandling.

   Intag av andra läkemedel:

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Rådfråga din doktor innan du tar några andra läkemedel som kan minska effekten av Wilzin såsom järn, kalciumtillskott, tetracykliner (antibiotika) eller fosfor. Omvänt kan effekten av vissa läkemedel, såsom järn, tetracykliner eller fluorokinoloner (antibiotika), minskas av Wilzin.

   Användning av Wilzin med mat och dryck

   Wilzin bör tas på fastande mage mellan måltider. Speciellt fibrer och en del mjölkprodukter kan försena absorption av zinksalter. En del patienter upplever obehag från magen efter morgondosen. Om du upplever detta, diskutera med din läkare.

   Denna biverkan kan minskas om morgondosen skjuts upp till mitt på förmiddagen (mellan frukost och lunch) eller om man tar första dosen Wilzin tillsammans med en mindre mängd mat som innehåller protein, såsom kött (men inte mjölk).

   Graviditet

   Rådfråga din läkare om du planerar att bli gravid. Det är mycket viktigt att man fortsätter med anti-koppar-behandlingen under hela graviditeten.

   Om du blir gravid under behandlingen med Wilzin kommer din läkare att bestämma vilken behandling och vilken dos som är bäst i din situation.

   Amning

   Amning bör undvikas om du behandlas med Wilzin. Diskutera detta med din läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har gjorts avseende påverkan på förmågan att köra och använda maskiner.

   Viktig information om några av hjälpämnena i Wilzin:

   Wilzin 50 mg hårda kapslar innehåller para-orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.


   3. HUR DU TAR WILZIN

   Ta alltid Wilzin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. För de olika dosregimerna finns Wilzin tillgängliga som 25 mg eller 50 mg hårda kapslar.

   • Vuxna:
    Den vanliga dosen är en hård kapsel av Wilzin 50 mg (eller två hårda kapslar av Wilzin 25 mg) tre gånger dagligen. Maximal dygnsdos är en hård kapsel av Wilzin 50 mg (eller två hårda kapslar av Wilzin 25 mg) 5 gånger dagligen.

   • Barn och ungdomar:
    De vanliga doserna är:

    • från 1 till 6 år: 1 hård kapsel av Wilzin 25 mg två gånger dagligen

    • från 6 till 16 år om kroppsvikten är under 57 kg: 1 hård kapsel av Wilzin 25 mg tre gånger dagligen

    • från 16 år eller om kroppsvikten är över 57 kg: 2 hårda kapslar av Wilzin 25 mg eller 1 hård kapsel av Wilzin 50 mg tre gånger dagligen.

   Ta alltid Wilzin på fastande mage, minst en timme före eller 2-3 timmar efter måltider. Om morgondosen inte tolereras väl (se avsnitt 4) är det möjligt att skjuta upp den till mitt på förmiddagen, mellan frukost och lunch. Det är också möjligt att ta Wilzin med lite protein, såsom kött.

   Om du har förskrivits Wilzin med ett annat anti-koppar-läkemedel, som tex. penicillamin, låt det gå minst en timme mellan de två medicinerna.

   Om du ger Wilzin till barn som inte kan svälja kapslarna, öppna kapseln och blanda pulvret med lite vatten (möjligtvis vatten smaksatt med socker eller sirap).

   Om du tagit för stor mängd av Wilzin:

   Om du tar mer Wilzin än vad som förskrivits kan du uppleva illamående, kräkningar och yrsel. Om så är fallet måste du rådfråga din läkare.

   Om du har glömt att ta Wilzin:

   Ta inte dubbla doser för att kompensera en dos du glömt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Wilzin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Dessa biverkningar kan inträffa enligt särskilda frekvenser, som definieras som följer:

   • mycket vanliga: drabbar fler än 1 på 10 användare

   • vanliga: drabbar 1 till 10 av 100 användare

   • mindre vanliga: drabbar 1 till 10 av 1000 användare

   • sällsynta: drabbar 1 till 10 av 10 000 användare

   • mycket sällsynta: drabbar färre än 1 av 10 000 användare

   • ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   Vanliga:

   • Efter intag av Wilzin kan magirritation förekomma, speciellt i början av behandlingen.

   • Förändringar i blodprover har rapporterats inklusive en ökning av vissa lever- och bukspottskörtelenzym.

   Mindre vanliga:

   • En minskning av röda och vita blodkroppar kan förekomma.

   Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR WILZIN SKA FÖRVARAS

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen, efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25ºC.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är zink. Varje hård kapsel innehåller 25 mg zink (vilket motsvarar 83,92 mg zinkacetatdihydrat) eller 50 mg zink (vilket motsvarar 167,84 mg zinkacetatdihydrat).

   • Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse och magnesiumstearat. Kapselhöljet innehåller gelatin, titandioxid (E171) samt antigen brilliantblått FCF (E133) för Wilzin 25 mg, eller para-orange (E110) för Wilzin 50 mg. Tryckfärgen innehåller svart järnoxid (E172) och shellac.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Wilzin 25 mg är en vattenblå hård kapsel, märkt ”93-376”.

   Wilzin 50 mg är en orange ogenomskinlig hård kapsel, märkt ”93-377”.

   Finns tillgängligt i förpackningar om 250 hårda kapslar i polyetenburkar med förslutning av polypropen och polyeten. Burkarna innehåller också en fyllning av bomull.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orphan Europe SARL

   Immeuble ”Le Wilson”

   70, avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Frankrike

   Tillverkare

   Orphan Europe SARL

   Immeuble ”Le Wilson”

   70, avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Frankrike

   eller

   Orphan Europe SARL

   Eco River Parc

   30, rue des Peupliers

   F-92000 Nanterre

   Frankrike

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Belgique/België/Belgien

   Recordati

   Tél/Tel: +32 2 46101 36

   Lietuva

   Recordati AB.

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Švedija

   България

   Orphan Europe SARL

   Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

   Франция

   Luxembourg/Luxemburg

   Recordati

   Tél/Tel: +32 2 46101 36

   Belgique/Belgien

   Česká republika

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francie

   Magyarország

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Franciaország

   Danmark

   Recordati AB.

   Tlf : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Malta

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 1 47 73 64 58

   Franza

   Deutschland

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Tel: +49 731 140 554 0


   Nederland

   Recordati

   Tel: +32 2 46101 36

   België

   Eesti

   Recordati AB.

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Rootsi

   Norge

   Recordati AB.

   Tlf : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Ελλάδα

   Orphan Europe SARL

   Τηλ : +33 1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Österreich

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Tel: +49 731 140 554 0

   Deutschland

   España

   Orphan Europe S.L.U.

   Tel: + 34 91 659 28 90

   Polska

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francja

   France

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Portugal

   Jaba Recordati S.A.

   Tel: +351 21 432 95 00

   Hrvatska

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francuska

   România

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Franţa

   Ireland

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Tel: +44 1491 414333

   United Kingdom

   Slovenija

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francija

   Ísland

   Recordati AB.

   Simi:+46 8 545 80 230

   Svíþjóð

   Slovenská republika

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francija

   Italia

   Orphan Europe (Italy) Srl

   Tel: +39 02 487 87 173

   Suomi/Finland

   Recordati AB.

   Puh/Tel : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Κύπρος

   Orphan Europe SARL

   Τηλ : +33 1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Sverige

   Recordati AB.

   Tel : +46 8 545 80 230


   Latvija

   Recordati AB.

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Zviedrija

   United Kingdom

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Tel: +44 (0)1491 414333


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   24/07/2018

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs) hemsida http://www.emea.europa.eu/ liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs) hemsida http://www.emea.europa.eu/ liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Wilzin

  Kapsel, hård 25 mg 250 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 021465
  • Tillverkare: Recordati AB

  2.223,95 kr

  Jämförpris: 8,90 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?