Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Wartec

   0,15 % kräm
   Podofyllotoxin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER WARTEC KRÄM
   3. HUR DU ANVÄNDER WARTEC KRÄM
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR WARTEC KRÄM SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Wartec kräm används för behandling av kondylom (könsvårtor). Hos män behandlas vårtor på penis och runt analöppning och hos kvinnor behandlas vårtor på yttre könsorganen. Smittan överförs sexuellt.

   Wartec kräm skall användas av patienter som av någon anledning inte kan använda Wartec lösning eftersom den senare har en bättre effekt med obetydligt fler biverkningar.


   Podofyllotoxinets verkningsmekanism är ej helt känd, men effekten antas bero på att de virusinfekterade cellernas tillväxt hämmas och därmed virusets förmåga att sprida sig till frisk vävnad hämmas. Därmed tillbakabildas vårtorna.

   2. INNAN DU ANVÄNDER WARTEC KRÄM

   Använd inte Wartec kräm:


   • om du är allergisk (överkänslig) mot podofyllotoxin eller något av övriga innehållsämnen i Wartec kräm (anges i avsnitt 6).

   • om dina vårtor finns på ytor med skadad eller blödande hud .

   Var särskilt försiktig med Wartec kräm:

   • Om dina vårtor täcker en yta större än 4 cm2 (ungefär samma storlek som ett frimärke), rekommenderas att behandlingen sker under direkt överinseende av

    sjukvårdspersonal.

   • Undvik att få Wartec kräm i ögonen eftersom det kan orsaka irritation. Om detta skulle ske, skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten och kontakta läkare.

   • Applicera inte Wartec kräm på vårtor på insidan av penis, slida eller ändtarmen. Wartec kräm ska endast appliceras på vårtor på den yttre huden.

   • Undvik att applicera Wartec kräm på den friska huden runt vårtan.

   • Sätt inte något förband (som t ex plåster) över ytan som behandlas med Wartec kräm.

   • Tvätta händerna grundligt efter varje behandling.

   • Du bör avstå från samlag under behandlingen med Wartec kräm. Du bör vänta med samlag tills vårtorna har försvunnit och din hud har läkt.


   • Om du har samlag måste du använda kondom för att förhindra spridning av genitala vårtor och för att skydda din partner från att komma i kontakt med podofyllotoxin (eftersom det är irriterande för huden).

   Barn och ungdomar

   Användningen av Wartec kräm rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom användningen i denna åldersgrupp inte har fastställts.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Wartec kräm rekommenderas inte för användning under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder något preventivmedel.

   • Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   • Använd ett säkert preventivmedel för att förhindra graviditet medan du använder Wartec kräm.

   • Om du blir gravid under behandlingen med Wartec kräm, tala med din läkare.


   Amning

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Wartec kräm under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända effekter.

   Viktig information om några hjälpämnen i Wartec kräm

   Butylhydroxianisol (E320), cetylalkohol, stearylakohol och sorbinsyra kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Butylhydroxianisol kan även vara irriterande för ögon och slemhinnor.

   Metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. HUR DU ANVÄNDER WARTEC KRÄM


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.


   Vanlig dos för vuxna är behandling två gånger om dagen, morgon och kväll, under tre dagar. Om vårtorna finns kvar efter första behandlingsperioden upprepas behandlingen efter 4 dagars uppehåll, 1-3 gånger med 4 dagars uppehåll mellan behandlingsperioderna - se exempel på schemat.


   Dag

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18

   19

   20

   21

   Morgon

   kväll

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W

   W


   Följ behandlingsschemat ovan, eller annat av läkaren förskrivet, noga. Behandlingsresultat blir inte bättre av att Du behandlar oftare.


   Bruksanvisning/instruktion

   1. Tvätta vårtområdet noggrant med tvål och vatten före behandling och torka torrt med t.ex. en pappershandduk eller servett.

   2. Stryk ett tunt lager av krämen, med hjälp av ett finger, på vårtorna en efter en tills alla vårtor har behandlats. Krämen ska masseras in.

   3. Undvik att få krämen utanför vårtorna, eftersom Wartec innehåller en aktiv läkemedelssubstans som kan orsaka skada på frisk hud vid långvarig kontakt.

   4. Tvätta av överflödig kräm utanför vårtorna med tvål och vatten.

   5. Tvätta händerna noggrant efter varje behandling.


   Nedanstående anvisning underlättar för kvinnor:


   Fäll upp spegeln och vik under locket, vilket spegeln skall stå på. Då hamnar den i bäst vinkel

   och riskerar inte att falla ihop.


   Fäll upp spegeln, stå på locket

   När Du ska behandla dig själv sätter Du dig lämpligast på badrumsgolvet med ryggen emot en vägg. Håll ihop fötterna och drag upp knäna. Skjut ut stjärten från väggen ca 10 cm.


   Spegelns placering

   Spegelns placering.

   Behåll fötterna tillsammans men låt knäna falla ut åt sidorna så långt det går. Spegeln placerar Du på ett sådant avstånd framför dig så att Du bekvämt kan se att behandla vårtorna. Sära blygdläpparna med fingrarna för bättre åtkomlighet.


   Behandling av vårtorna

   Om du har använt för stor mängd av Wartec kräm

   Om du oavsiktligt har använt för mycket kräm, tvätta bort krämen från behandlingsytan och kontakta läkare.


   Om någon sväljer Wartec kräm av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 genast. Ta gärna med tuben och denna bruksanvisning.

   Om du glömmer att använda Wartec kräm

   Applicera Wartec kräm så snart du kommer i håg det. Om det nästan är dags för din nästa dos, vänta tills dess. Använd inte dubbel dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Wartec kräm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   • Om du upplever någon av följande biverkningar, tvätta omedelbart bort Wartec kräm från huden med mild tvål och vatten och kontakta läkare: Svår smärta, blödning, klåda, svullnad, brännande eller stickande känsla i den behandlade huden.


   Mycket vanliga som kan förekomma hos fler än 1 på 10 personer:

   • avnötning av huden, irritation på behandlingsstället inklusive rodnad, klåda, brännande känsla, ömhet.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • allergisk reaktion

   • smärta, svullnad, blödning

   • frätskada, skador på eller förlust av översta hudlagret, vätskande sår

   • sår, sårskorpor, missfärgning av huden, torr hud, blåsor.

   Dessa biverkningar kan förekomma på hudytan där du använder krämen.


   Risken för biverkningar ökar om podofyllotoxin används på frisk omkringliggande hud eller slemhinna.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR WARTEC KRÄM SKA FÖRVARAS

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum på förpackningen.
   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är podofyllotoxin 1,5 mg/g.

   • Övriga innehållsämnen är renat vatten, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), sorbinsyra, fosforsyra, stearylalkohol, cetylalkohol, isopropylmyristat, flytande paraffin, medellångkedjiga triglycerider, butylhydroxianisol, (E320), emulgator E-2155 (som består av makrogol-7 stearyleter och makrogol-10 stearyleter).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aluminiumtub: 5g

   Varje förpackning innehåller en spegel.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd

   Finisklin Business Park

   Sligo, Irland


   Tillverkare

   Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd
   Finisklin Business Park
   Sligo, Irland


   eller

   Famar Nederland B.V.

   Industrieweg 1

   5531 AD Bladel

   Nederländerna


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   GlaxoSmithKline AB

   Box 516

   169 29 Solna

   Tel. 08-638 9300

   E-post: info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Wartec®

  Kräm 0,15 % 5 gram Tub

  • Varunummer: 485888
  • Tillverkare: Phoenix Labs

  183,31 kr

  Jämförpris: 36,66 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?