Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Votrient

   200 mg filmdragerade tabletter, 400 mg filmdragerade tabletter
   pazopanib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Votrient är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Votrient
   3. Hur du tar Votrient
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Votrient ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Votrient är och vad det används för

   Votrient är en typ av läkemedel som kallas för proteinkinashämmare. Det fungerar genom att hindra aktiviteten hos de proteiner som medverkar vid tillväxten och spridningen av cancerceller.

   Votrient ges till vuxna för att behandla:

   • njurcancer som är framskriden eller som har spridits till andra organ

   • vissa former av mjukdelssarkom, som är en typ av cancer som drabbar stödjevävnaderna i kroppen. Denna typ kan uppträda i muskler, blodkärl, fettvävnad eller i andra vävnader som stödjer, omger och skyddar organen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Votrient

   Ta inte Votrient

   • om du är allergisk mot pazopanib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Kontrollera med läkaren om du tror att detta stämmer in på dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Votrient.

   • om du har någon hjärtsjukdom

   • om du har någon leversjukdom

   • om du har haft hjärtsvikt eller hjärtinfarkt

   • om du tidigare har haft lungkollaps

   • om du haft problem med blödningar, blodpropp eller artärförträngning

   • om du haft mag- eller tarmproblem som t ex perforation (hål) eller fistlar (onormala gångar som bildas mellan delar av tarmen).

   • om du har sköldkörtelproblem.

   Berätta för din läkare om något av detta stämmer in på dig. Din läkare avgör om Votrient är lämpligt för dig. Du kan behöva extra tester för att kontrollera att ditt hjärta och din lever fungerar som de ska.

   Högt blodtryck och Votrient

   Votrient kan höja ditt blodtryck. Blodtrycket kontrolleras innan du tar Votrient och under den tid du tar det. Om du har högt blodtryck får du behandling med mediciner som sänker det.

   Tala om för läkaren om du har högt blodtryck.

   Om du ska genomgå en operation

   Läkaren avbryter behandlingen med Votrient minst 7 dagar före operationen, eftersom det kan påverka sårläkningen. Din behandling startar igen när såret har läkt tillräckligt.

   Tillstånd som du behöver vara observant på

   Votrient kan förvärra vissa tillstånd eller orsaka allvarliga biverkningar. Du måste vara observant på vissa symtom när du tar Votrient för att minska risken för problem, se avsnitt 4.

   Barn och ungdomar

   Votrient rekommenderas inte till personer under 18 års ålder. Det är ännu inte känt hur bra det fungerar i denna åldersgrupp. Detta läkemedel ska av säkerhetsskäl inte heller ges till barn yngre än 2 år.

   Andra läkemedel och Votrient

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Vissa läkemedel kan påverka Votrient eller göra det mer sannolikt att du får biverkningar. Votrient kan även påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Dessa omfattar:

   • klaritromycin, ketokonazol, itrakonazol, rifampicin, telitromycin, vorikonazol (används för att behandla infektioner).

   • atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (används för att behandla hiv)

   • nefazodon (används för att behandla depression)

   • simvastatin och eventuellt andra statiner (som används för att behandla höga kolesterolnivåer)

   • läkemedel som reducerar magsyra. Den typ av läkemedel som minskar magsyra (t.ex. protonpumpshämmare, H2-antagonister eller antacida) kan påverka hur Votrient ska tas. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska om råd.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa.

   Votrient med mat och dryck

   Ta inte Votrient tillsammans med mat, eftersom det påverkar hur läkemedlet tas upp av kroppen. Ta det minst två timmar efter en måltid eller en timme före en måltid (se avsnitt 3).

   Drick inte grapefruktjuice när du behandlas med Votrient eftersom det kan öka risken för biverkningar.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Votrient rekommenderas inte om du är gravid. Effekten av Votrient under graviditet är inte känd.

   • Tala om för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid

   • Använd en tillförlitlig preventivmetod under tiden du tar Votrient och minst 2 veckor efteråt för att förhindra graviditet

   • Om du blir gravid under behandlingen med Votrient, tala om det för läkaren.

   Amma inte under tiden du tar Votrient. Det är inte känt om innehållsämnena i Votrient går över i bröstmjölk. Tala med läkaren om detta.

   Män (gäller även de som har genomgått sterilisering/vasektomi) som har en partner som är, eller skulle kunna bli, gravid (gäller även om de använder andra preventivmetoder) ska använda kondom vid samlag under behandlingen med Votrient och minst 2 veckor efter den sista dosen.

   Fertiliteten kan påverkas av behandling med Votrient. Tala med läkaren om detta.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Votrient kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga eller användning av maskiner.

   • Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner dig yr, trött eller svag eller om du inte har tillräcklig energi.


   3. Hur du tar Votrient

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket du ska ta

   Den vanliga dosen är två Votrient 400 mg-tabletter (800 mg pazopanib) som tas en gång om dagen. Det är den maximala dosen per dag. Läkaren kan behöva minska dosen om du får biverkningar.

   När du ska ta det

   Ta inte Votrient tillsammans med mat. Ta det minst två timmar efter en måltid eller en timme före en måltid. Du kan t ex ta det två timmar efter frukost eller en timme före lunch. Ta Votrient vid ungefär samma tid varje dag.

   Svälj tabletterna hela, en i taget, tillsammans med vatten. Bryt inte sönder och krossa inte tabletterna eftersom det påverkar sättet på vilket läkemedlet tas upp av kroppen och det kan öka risken för biverkningar.

   Om du har tagit för stor mängd av Votrient

   Kontakta läkare eller apotekspersonal och be om råd om du har tagit för många tabletter. Visa förpackningen eller denna bipacksedel om möjligt.

   Om du har glömt att ta Votrient

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

   Sluta inte ta Votrient utan att ha rådgjort med läkare

   Ta Votrient så länge din läkare rekommenderar det. Sluta inte utan att läkaren talar om för dig att du ska göra det.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Möjliga allvarliga biverkningar

   Svullnad av hjärnan (reversibelt posteriort leukoencefalopatiskt syndrom).

   Votrient kan i sällsynta fall orsaka svullnad av hjärnan, vilket kan vara livshotande. Symtomen omfattar:

   • talförlust

   • synförändringar

   • kramper (ryckningar)

   • förvirring

   • högt blodtryck.

   Sluta ta Votrient och sök vård omgående om du får något av dessa symtom, eller om du får huvudvärk följt av något av dessa symtom.

   Hypertensiv kris (plötslig och kraftig blodtryckshöjning)

   Votrient kan ibland orsaka plötslig och kraftig blodtryckshöjning sk. hypertensiv kris. Läkaren kommer därför kontrollera ditt blodtryck under behandlingen med Votrient. Symtom på hypertensiv kris kan omfatta:

   • kraftig bröstsmärta

   • kraftig huvudvärk

   • dimsyn

   • förvirring

   • illamående

   • kräkning

   • kraftig oro

   • andnöd

   • krampanfall

   • svimning.

   Sluta ta Votrient och sök vård omgående om du får hypertensiv kris.

   Hjärtproblem

   Risken för detta kan vara högre för personer med ett existerande hjärtproblem eller som tar andra läkemedel. Du kommer därför att kontrolleras för hjärtproblem medan du tar Votrient.

   Hjärtdysfunktion/hjärtsvikt, hjärtinfarkt

   Votrient kan påverka hjärtats pumpförmåga och kan öka risken för hjärtinfarkt. Symtom omfattar:

   • oregelbunden eller snabb hjärtrytm

   • hjärtflimmer

   • svimning

   • bröstsmärta eller tryck över bröstet

   • smärta i armar, rygg, nacke eller käke

   • andnöd

   • bensvullnnad.

   Sök vård omgående om du får något av dessa symtom.

   Förändring av hjärtrytmmen (QT-förlängning)

   Votrient kan påverka hjärtrytmen, vilket hos en del personer kan utvecklas till ett hjärttillstånd som kan vara allvarligt och kallas för torsade de pointes. Detta kan ge mycket snabb hjärtrytm som kan leda till plötslig medvetslöshet.

   Tala om för läkaren om du märker några ovanliga förändringar av din hjärtverksamhet som t ex att hjärtat slår för snabbt eller för långsamt.

   Stroke

   Votrient öka risken för stroke. Symtom kan omfatta:

   • domningar eller svaghet av ena sidan av kroppen

   • svårighet att tala

   • huvudvärk

   • yrsel

   Sök vård omgående om du får något av dessa symtom.

   Blödning

   Votrient kan orsaka svår blödning i matsmältningssystemet (t.ex. magsäck, matstrupe, ändtarm eller tarm) eller i lungorna, njurarna, munnen, slidan och hjärnan, även om det är ovanligt. Symtom är t ex:

   • blod i avföringen eller svart avföring

   • blod i urinen

   • ont i magen

   • hosta eller blodiga kräkningar.

   Sök vård omgående om du får något av dessa symtom.

   Bristning i tarmen och fistel

   Votrient kan orsaka hål (bristning) i mag-tarmkanalen eller bildning av en onormal kanal mellan två delar av matsmältningsorganen (fistel). Symtom kan omfatta:

   • kraftig buksmärta

   • illamående och/eller kräkning

   • feber

   • hål (bristning) i mag-tarmkanalen från vilka blodig eller illaluktande vätska kommer ut.

   Sök vård omgående om du får något av dessa symtom.

   Leverproblem

   Votrient kan orsaka leverproblem som kan utvecklas till allvarliga tillstånd, t.ex. leverdysfunktion och leversvikt, vilket kan vara livshotande. Läkare kommer att kontrollera dina leverenzymer medan du tar Votrient. Tecken på att levern kanske inte fungerar normalt kan omfatta:

   • gulfärgad hud eller ögonvitor (gulsot)

   • mörkfärgad urin

   • trötthet

   • illamående

   • kräkning

   • förlorad aptit

   • smärta i höger sida av buken

   • lätt att få blåmärken.

   Sök vård omgående om du får något av dessa symtom.

   Blodpropp

   Djup ventrombos och lungemboli

   Votrient kan orsaka blodproppar, särskilt i benen (djup ventrombos), vilka även kan hamna i lungorna (lungemboli). Symtom kan omfatta:

   • kraftig bröstsmärta

   • andnöd

   • snabb andning

   • smärta i benet

   • svullnad i armar och händer eller ben och fötter.

   Trombotisk mikroangiopati

   Votrient kan orsaka blodproppar i de små blodkärlen i njurarna och hjärnan åtföljt av minskning av röda blodkroppar och celler som är involverade i blodkoagulation. Symtom kan omfatta:

   • lätt att få blåmärken

   • högt blodtryck

   • feber

   • förvirring

   • dåsighet

   • krampanfall

   • minskad urinmängd.

   Sök vård omgående om du får något av dessa symtom.

   Infektioner

   Infektioner som inträffar under behandling med Votrient kan vara allvarliga. Symtom på infektion kan omfatta:

   • feber

   • influensaliknande symtom som hosta, trötthet och värk i kroppen som inte försvinner

   • andnöd och/eller väsande andning

   • smärta vid urinering

   • skärsår, skrapsår eller sår som är rött, varmt, svullet eller smärtsamt.

   Sök vård omgående om du får något av dessa symtom.

   Lunginflammation

   Votrient kan i sällsynta fall orsaka lunginflammation (pneumonit), som hos vissa människor kan vara livshotande. Symtomen omfattar andfåddhet eller hosta, som inte försvinner. Du kommer att kontrolleras för eventuella lungproblem när du tar Votrient.

   Sök vård omgående om du får något av dessa symtom.

   Sköldkörtelproblem

   Votrient kan sänka mängden sköldkörtelhormon som produceras i din kropp. Detta kan orsaka viktökning och trötthet. Dina sköldkörtelhormonnivåer kommer att kontrolleras när du tar Votrient.

   Tala om för läkaren om du går upp mycket i vikt eller känner trötthet.

   Suddig eller nedsatt syn

   Votrient kan orsaka separation eller bristning av slemhinnan i den bakre delen av ögat (näthinneavlossning eller ruptur). Detta kan leda till suddig eller nedsatt syn.

   Tala om för läkaren om du upplever några synförändringar.

   Möjliga biverkningar (inklusive möjliga allvarliga biverkningar angivna under aktuellt frekvensområde).

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • högt blodtryck

   • diarré

   • illamående, kräkning

   • magsmärta

   • minskad aptit

   • viktminskning

   • förändrad smak eller förlust av smaksinnet

   • munsår

   • huvudvärk

   • tumörsmärta

   • brist på energi, känsla av svaghet eller trötthet

   • förändrad hårfärg

   • onormalt håravfall eller tunt hår

   • minskat hudpigment

   • hudutslag, eventuellt med flagning

   • rodnad och svullnad av handflator eller fotsulor.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir besvärande.

   Mycket vanliga biverkningar som kan visa sig i blod- eller urinprov:

   • ökade leverenzymvärden

   • minskade nivåer av albumin i blodet

   • protein i urinen

   • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levras)

   • minskat antal vita blodkroppar.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • magbesvär, uppspändhet, gasbildning

   • näsblödning

   • muntorrhet eller munsår

   • infektioner

   • onormal sömnighet

   • sömnsvårigheter

   • bröstsmärta, andnöd, benvärk och svullnad i ben/fötter. Detta kan vara tecken på blodpropp i kroppen (tromboembolism). Om en blodpropp lossnar kan den ta sig vidare till lungorna, vilket kan vara livshotande och till och med orsaka dödsfall.

   • hjärtat blir mindre effektivt på att pumpa runt blodet i kroppen (hjärtsvikt)

   • långsam puls

   • blödning i mun, ändtarm eller lungor

   • yrsel

   • dimsyn

   • värmevallningar

   • svullnad orsakad av vätskeansamling i ansikte, händer, anklar, fötter eller ögonlock

   • stickningar, svaghet eller domningar i händer, armar, ben eller fötter

   • hudutslag, rodnad, klåda, torr hud

   • nagelsjukdomar

   • brännande, stickande, kliande eller svidande känsla i huden

   • köldkänsla med frossa

   • kraftig svettning

   • uttorkning

   • muskel-, led-, sen- eller bröstsmärta, muskelkramper

   • heshet

   • andfåddhet

   • hosta

   • blodiga upphostningar

   • hicka

   • lungkollaps där luften kommer ner och fastnar mellan lunga och bröst, vilket ofta kan orsaka andnöd (pneumothorax).

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir besvärande.

   Vanliga biverkningar som kan visa sig i blod- eller urinprov:

   • underaktivitet i sköldkörteln

   • onormal leverfunktion

   • förhöjt bilirubin (ett ämne som produceras i levern)

   • förhöjt lipas (ett enzym som bidrar till matsmältningen)

   • förhöjt kreatinin (ett ämne som produceras i muskler)

   • förändrade halter av andra kemiska ämnen/enzymer i blodet. Din läkare informerar dig om resultaten av blodtesterna.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • stroke

   • tillfälligt minskad blodförsörjning till hjärnan (transitorisk ischemisk attack, TIA)

   • avbruten blodtillförsel till en del av hjärtat eller hjärtattack (hjärtinfarkt)

   • delvis avbruten blodtillförsel till en del av hjärtat (hjärtischemi)

   • blodproppar åtföljt av en minskning av röda blodkroppar och celler involverade i koagulation (trombotisk mikroangiopati, TMA), vilket kan skada organ såsom hjärna och njurar

   • ökat antal röda blodkroppar

   • plötslig andfåddhet, speciellt vid samtidig kraftig smärta i bröstet och/eller snabb andning (lungemboli)

   • svåra blödningar i magtarmkanalen (t.ex. magsäck, matstrupe eller tarm) eller i njurarna, slidan och hjärnan

   • hjärtrytmstörning (QT-förlängning)

   • hål (perforation) i magsäck eller tarm

   • bildning av onormal gång mellan delar av tarmen (fistel)

   • kraftig eller oregelbunden menstruation

   • plötsligt kraftigt förhöjt blodtryck (hypertensiv kris)

   • bukspottkörtelinflammation (pankreatit)

   • leverinflammation, nedsatt leverfunktion eller leverskada

   • gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot)

   • bukhinneinflammation (peritonit)

   • rinnande näsa

   • utslag som kan klia eller vara inflammerade (släta eller upphöjda fläckar eller blåsor)

   • täta avföringar

   • ökad känslighet i huden för solljus

   • minskad känsel eller känslighet, framförallt i huden

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

   • inflammation i lungan (pneumonit).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Votrient ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i Votrient är pazopanib (som hydroklorid).

    En tablett Votrient 200 mg innehåller 200 mg pazopanib.

    En tablett Votrient 400 mg innehåller 400 mg pazopanib.

   • Övriga innehållsämnen i 200 mg- och 400 mg-tabletterna är: hypromellos, makrogol 400, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, polysorbat 80, povidon (K30), natriumstärkelseglykolat, titandioxid (E171). 200 mg-tabletterna innehåller också röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Votrient 200 mg filmdragerade tabletter är kapselformade, rosa, märkta med GS JT på en sida. De tillhandahålls i burkar med 30 eller 90 tabletter.

   Votrient 400 mg filmdragerade tabletter är kapselformade, vita, märkta med GS UHL på en sida. De tillhandahålls i burkar med 30 eller 60 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar eller tablettstyrkor att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, Storbritannien

   Glaxo Wellcome, S.A., Avda. Extremadura, 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Spanien

   Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Storbritannien

   Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA Novartis Baltics

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-08


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Votrient

  Filmdragerad tablett 400 mg 60 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 370047
  • Tillverkare: Orifarm AB

  30.780,89 kr

  Jämförpris: 513,01 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?