Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vimpat

   10 mg/ml Infusionsvätska, lösning
   Lakosamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vimpat är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vimpat
   3. Hur du använder Vimpat
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vimpat ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vimpat är och vad det används för

   Lakosamid (Vimpat) används för att behandla en särskild form av epilepsi (se nedan) hos patienter från 16 år.
   Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Vimpat används för den form av epilepsi där anfallen till att börja med endast påverkar den ena hjärnhalvan, men därefter kan spridas till större områden i båda hjärnhalvorna (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering).

   Du har fått Vimpat av din läkare för att minska antalet anfall.

   Vimpat kan användas som enda behandling eller tillsammans med andra läkemedel mot epilepsi.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vimpat

   Använd inte Vimpat

   • om du är allergisk mot lakosamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du är osäker på om du är allergisk ska du diskutera med din läkare.

   • om du lider av en särskild typ av hjärtrytmrubbningar
    (AV-block av andra eller tredje graden (II eller III))

   Varningar och försiktighet

   Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex lakosamid, har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart läkare.


   Tala med läkare innan du tar Vimpat om du lider av hjärtproblem som har att göra med försämrad elektrisk överledning i hjärtat (AV-block, förmaksflimmer och förmaksfladder) eller av svår hjärtsjukdom som hjärtsvikt eller hjärtinfarkt. Symtom på AV-block är långsam eller oregelbunden puls, yrsel eller svimningskänsla. Vid förmaksflimmer eller fladder, kan du uppleva hjärtklappning, snabb eller oregelbunden puls och andfåddhet.


   Vimpat kan orsaka yrsel, vilket kan öka risken för olycks­händelse eller fall. Därför bör du vara försiktig tills du är van vid de effekter som läkemedlet kan ha.

   Barn och ungdomar

   Vimpat rekommenderas inte för barn och ungdomar under 16 år. Säkerhet och effekt är inte känd i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Vimpat

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel för hjärtproblem eller om du tar något läkemedel som kan orsaka en avvikelse vid EKG (elektrokardiogram) som kallas förlängd PQ-tid, t ex karbamazepin, lamotrigin, pregabalin (läkemedel för att behandla epilepsi) och läkemedel för att behandla vissa typer av oregelbunden hjärtrytm eller hjärtsvikt. Om du inte är säker på om de läkemedel du tar kan ha denna effekt, diskutera detta med din läkare.

   Läkemedel som t ex flukonazol, itrakonazol, ketokonazol (läkemedel för att behandla svampinfektioner), ritonavir (ett läkemedel för att behandla hiv-infektion), klaritromycin, rifampicin (läkemedel för att behandla bakterieinfektioner) och Johannesört (ett läkemedel för att behandla lindrig ångest) kan påverka hur levern bryter ner lakosamid

   Vimpat med alkohol

   Som en försiktighetsåtgärd, använd inte Vimpat tillsammans med alkohol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det rekommenderas inte att ta Vimpat om du är gravid eftersom effekterna av Vimpat på graviditet och foster är okända. Informera omedelbart läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid; läkaren beslutar om du ska ta Vimpat.


   Amning rekommenderas inte medan du tar Vimpat eftersom det är okänt om Vimpat passerar över i modersmjölk. Informera omedelbart läkare om du ammar; läkaren beslutar om du ska ta Vimpat.


   Forskning har visat en ökad risk för missbildningar hos barn till mödrar som tar läkemedel mot epilepsi. Å andra sidan får effektiv epilepsibehandling inte avbrytas eftersom försämring av sjukdomen är skadlig för både modern och det ofödda barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vimpat kan orsaka yrsel eller dimsyn. Detta kan påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän du vet om läkemedlet påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

   Vimpat innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 2,6 mmol (eller 59,8 mg) natrium per injektionsflaska. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Vimpat

   Behandling med Vimpat kan inledas antingen genom att läkemedlet ges oralt (via munnen) eller intravenöst (som infusion i en ven). Infusionsvätskan är en alternativ behandlingsform för korttidsbehandling när Vimpat inte kan tas via munnen. Den kommer att ges som en infusion i en ven av sjukvårdspersonal.
   Det är möjligt att byta direkt från behandling via munnen till infusion och tvärtom.
   Din totala dagliga dos och hur ofta du ska ta medicinen förblir densamma.
   Administrering av en laddningsdos har inte studerats hos patienter med status epilepticus.


   Dosering
   Vimpat måste administreras 2 gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.

   När du tar Vimpat som enda behandling:

   Behandlingen med Vimpat inleds ofta med 100 mg per dag varav hälften (50 mg) ges på morgonen och hälften (50 mg) ges på kvällen. Behandlingen med Vimpat kan också inledas med 200 mg per dag varav hälften (100 mg) ges på morgonen och hälften (100 mg) ges på kvällen. Daglig underhållsdos är mellan 200 mg och 600 mg.


   När du tar Vimpat tillsammans med andra läkemedel mot epilepsi:

   Behandlingen med Vimpat inleds ofta med 100 mg per dag, varav hälften (50 mg) ges på morgonen och hälften (50 mg) ges på kvällen. Daglig underhållsdos är mellan 200 mg och 400 mg.


   Din läkare kan besluta att Vimpat-behandlingen ska börja med en enkel laddningsdos på 200 mg, följt ungefär 12 timmar senare av en underhållsdosering. En laddningsdos bör ges under medicinsk övervakning.


   Om du har problem med njurarna eller levern kan läkaren använda en annan dos.


   Hur Vimpat ges till dig

   Vimpat ges som en infusion i en ven (intravenöst) av sjukvårdspersonal. Det ges under 15-60 minuter.


   Hur länge Vimpat infusionsvätska ska användas
   Läkaren bestämmer hur många dagar du ska få infusionerna. Det finns erfarenhet med infusion två gånger dagligen i upp till 5 dagar. För långtidsbehandling finns Vimpat tabletter och sirap.

   Om du slutar att använda Vimpat

   Om läkaren beslutar att avsluta din behandling med Vimpat kommer han/hon att sänka dosen stegvis.
   Detta görs för att förhindra att dina symtom kommer tillbaka eller blir värre.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar i centrala nervsystemet, såsom yrsel, kan öka efter en laddningsdos.


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • Yrsel, huvudvärk

   • Illamående

   • Dubbelseende (diplopi)


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • Balanssvårigheter, svårigheter att koordinera dina rörelser, problem med minnet, sömnighet, skakningar (tremor), problem med att tänka eller hitta ord, snabba och okontrollerade ögonrörelser (nystagmus), stickningar (parestesi)

   • Dimsyn

   • Stark yrsel (svindel)

   • Kräkningar, förstoppning, gasbildning i magen eller tarmarna, diarré

   • Klåda

   • Fall, blåmärken

   • Trötthet, gångsvårigheter, onormal trötthet eller svaghet (asteni), berusningskänsla

   • Depression

   • Förvirring

   • Minskad känsel eller känslighet, svårighet att artikulera ord, uppmärksamhetsstörning

   • Öron-sus, -ringningar eller -visslingar

   • Matspjälkningsbesvär, muntorrhet

   • Irritabilitet

   • Muskelspasmer

   • Hudutslag

   • Svårt att sova


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • Långsam hjärtrytm

   • Störningar i hjärtats retledningssystem

   • Överdriven känsla av välbefinnande

   • Allergisk reaktion mot läkemedlet

   • Avvikelser i leverfunktionstest, leverskada

   • Självmordsförsök

   • Tankar på självmord eller att skada dig själv

   • Hjärtklappning och/eller snabb eller oregelbunden puls

   • Aggression

   • Upprördhet

   • Onormalt tänkande och/eller förlorad kontakt med verkligheten

   • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansikte, hals, händer, fötter, vrister eller nedre delen av benen

   • Nässelfeber

   • Hallucinationer (att se och/eller höra saker som inte är verkliga)

   • Svimning


   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   • Allvarlig minskning av en viss typ av vita blodkroppar (agranulocytos)

   • Allvarlig hudreaktion vilken kan innefatta influensaliknande symtom, utslag i ansiktet, utbrett hudutslag med hög feber, ökade nivåer av leverenzymer som ses i blodprover och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler) och förstorade lymfkörtlar

   • Utbrett hudutslag med blåsor och hudavlossning, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganet (Stevens-Johnsons syndrom) och en allvarligare form som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)


   Intravenösadministrering
   Intravenös administrering (injektion i en ven) kan orsaka lokala biverkningar som:

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • Smärta eller obehag på injektionsstället

   • Irritation


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • Rodnad


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vimpat ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25°C.


   Varje injektionsflaska med Vimpat infusionsvätska får endast användas en gång (engångsbruk).

   Eventuell oanvänd lösning ska kastas.


   Endast klar lösning fri från partiklar och utan färgförändringar ska användas.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushålls­avfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är lakosamid.
   1 ml infusionsvätska av Vimpat innehåller 10 mg lakosamid.
   En injektionsflaska innehåller 20 ml Vimpat infusionsvätska motsvarande 200 mg lakosamid.


   Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vimpat 10 mg/ml infusionsvätska är en klar färglös lösning.
   Vimpat infusionsvätska, lösning, tillhandahålls i förpackningar om 1 injektionsflaska eller 5 injektionsflaskor. Varje injektionsflaska innehåller 20 ml.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bryssel, Belgien


   Tillverkare

   UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien
   eller
   Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred-Nobel Strasse 10, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   UCB Pharma SA/NV

   Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

   Lietuva

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)

   България

   Ю СИ БИ България ЕООД

   Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

   Luxembourg/Luxemburg

   UCB Pharma SA/NV

   Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

   Česká republika

   UCB s.r.o.

   Tel: + 420 221 773 411

   Magyarország

   UCB Magyarország Kft.

   Tel.: + 36-(1) 391 0060

   Danmark

   UCB Nordic A/S

   Tlf: + 45 / 32 46 24 00

   Malta

   Pharmasud Ltd.

   Tel: + 356 / 21 37 64 36

   Deutschland

   UCB Pharma GmbH

   Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

   Nederland

   UCB Pharma B.V.

   Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

   Eesti

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

   Norge

   UCB Nordic A/S

   Tlf: + 45 / 32 46 24 00

   Ελλάδα

   UCB Α.Ε.

   Τηλ: + 30 / 2109974000

   Österreich

   UCB Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0) 1 291 80 00

   España

   UCB Pharma, S.A.

   Tel: + 34 / 91 570 34 44

   Polska

   UCB Pharma Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 22 696 99 20

   France

   UCB Pharma S.A.

   Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

   Portugal

   Bial – Portela & Cª, S.A.

   Tel: + 351 22 986 6100

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: +385 (0) 1 230 34 46

   România

   UCB Pharma Romania S.R.L.

   Tel: + 40 21 300 29 04

   Ireland

   UCB (Pharma) Ireland Ltd.

   Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

   Slovenija

   Medis, d.o.o.

   Tel: + 386 1 589 69 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Simi: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   UCB s.r.o., organizačná zložka

   Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

   Italia

   UCB Pharma S.p.A.

   Tel: + 39 / 02 300 791

   Suomi/Finland

   UCB Pharma Oy Finland

   Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

   Κύπρος

   Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

   Τηλ: + 357 22 34 74 40

   Sverige

   UCB Nordic A/S

   Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

   Latvija

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

   United Kingdom

   UCB Pharma Ltd.

   Tel : + 44 / (0)1753 534 655


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-03


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Varje injektionsflaska med Vimpat infusionsvätska får endast användas en gång (engångsbruk). Eventuell oanvänd lösning ska kastas (se avsnitt 3).


   Vimpat infusionsvätska, lösning, kan ges utan ytterligare spädning eller spädas med följande lösningar: natriumklorid 9 mg/ml (0,9%), glukos 50 mg/ml (5%) eller Ringerlaktatlösning.


   Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8°C såvida inte spädningen skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats under 24 timmar vid temperaturer upp till 25°C för produkt som blandats med dessa spädningsmedel och förvarats i glas eller PVC-påsar.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vimpat

  Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml 20 milliliter Flaska

  • Varunummer: 161209
  • Tillverkare: UCB Nordic A/S

  435 kr

  Jämförspris: 21,75 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?