Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   VFEND

   40 mg/ml pulver till oralsuspension
   vorikonazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad VFEND är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder VFEND
   3. Hur du använder VFEND
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur VFEND ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad VFEND är och vad det används för

   VFEND innehåller den aktiva substansen vorikonazol. VFEND är ett läkemedel mot svamp-infektioner. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av de svampar som orsakar infektionerna.

   VFEND används för att behandla patienter (vuxna och barn från 2 års ålder) med:

   • invasiv aspergillos (en typ av svampinfektion som orsakas av Aspergillus sp)

   • candidemi (en annan typ av svampinfektion som orsakas av Candida sp) hos icke-neutropena patienter (patienter utan onormalt lågt antal vita blodkroppar)

   • svåra invasiva Candida sp. infektioner när svampen är motståndskraftig mot Flukonazol (ett annat svampläkemedel)

   • svåra svampinfektioner orsakade av Scedosporium sp. eller Fusarium sp. (två olika svamparter).

   VFEND är avsett för patienter med försämrade och eventuellt livshotande svampinfektioner.

   Förebyggande behandling hos stamcellstransplanterade patienter som löper hög risk att utveckla svampinfektion.

   Den här produkten ska endast användas under överinseende av läkare.

   2. Vad du behöver veta innan du använder VFEND

   Använd inte VFEND

   om du är allergisk mot vorikonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller har tagit några andra läkemedel, även receptfria sådana, eller naturläkemedel.

   Följande läkemedel får inte tas under din behandling med VFEND:

   • terfenadin (används mot allergi)

   • astemizol (används mot allergi)

   • cisaprid (används mot magbesvär)

   • pimozid (används vid behandling av psykisk sjukdom)

   • kinidin (används mot oregelbunden hjärtverksamhet)

   • rifampicin (används vid behandling av tuberkulos)

   • efavirenz (används vid behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer en gång dagligen

   • karbamazepin (används vid behandling av kramper)

   • fenobarbital (används mot svåra sömnbesvär och kramper)

   • ergotalkaloider (t.ex. ergotamin, dihydroergotamin; används mot migrän)

   • sirolimus (används till transplanterade patienter)

   • ritonavir (används vid behandling av HIV) vid doser om 400 mg eller mer två gånger dagligen

   • johannesört (naturläkemedel)

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder VFEND om:

   • du tidigare har fått en allergisk reaktion mot andra azoler

   • du har eller tidigare har haft en leversjukdom. Om du har en leversjukdom kan läkaren skriva ut en lägre dos VFEND. Läkaren ska även genom blodprover kontrollera din leverfunktion under tiden som du behandlas med VFEND

   • du har en känd sjukdom i hjärtats muskulatur, oregelbundna hjärtslag, långsamma hjärtslag eller en EKG-förändring som kallas ”långt QTc-syndrom”.

   Undvik allt solljus och exponering för solen under tiden du behandlas med VFEND. Det är viktigt att täcka utsatta delar av huden och att använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF), eftersom huden kan bli mer känslig för solens UV-strålar. Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.

   Medan du behandlas med VFEND ska du omedelbart tala om för läkaren om du får

   • solskada

   • hudutslag eller blåsor

   • skelettsmärta.

   Om du får ovanstående hudbesvär kan din läkare remittera dig till en hudläkare som efter en konsultation kan besluta att det är viktigt för dig att bli undersökt regelbundet. Det finns en liten risk att utveckla hudcancer under långtidsanvändning med VFEND.

   Din läkare kontrollerar lever- och njurfunktionen genom att ta vissa blodprover.

   Barn och ungdomar

   VFEND ska inte ges till barn under 2 års ålder.

   Andra läkemedel och VFEND

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   En del läkemedel kan påverka eller påverkas av samtidig användning av VFEND.

   Tala om för din läkare om du tar följande läkemedel eftersom VFEND inte ska tas samtidigt om det går att undvika:

   • ritonavir (för behandling av hiv) i doser om 100 mg två gånger dagligen.

   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom samtidig behandling med VFEND ska undvikas om möjligt, och dosjustering av vorikonazol kan behövas:

   • Rifabutin (för behandling av tuberkulos). Om du redan behandlas med rifabutin måste dina blodvärden och biverkningar följas.

   • Fenytoin (för behandling av epilepsi). Om du redan behandlas med fenytoin måste koncentrationen av fenytoin i blodet följas under behandlingen med VFEND och dosen kan behöva justeras.

   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom en dosjustering eller kontroll kan behöva göras för att se till att dessa läkemedel och/eller VFEND fortfarande har önskad effekt:

   • warfarin och andra antikoagulantia (t.ex. fenprokumon, acenokumarol) (används för att hämma blodets förmåga att levra sig)

   • ciklosporin (används till transplanterade patienter)

   • takrolimus (används till transplanterade patienter)

   • sulfonureider (t.ex. tolbutamid, glipizid och glyburid) (används mot diabetes)

   • statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin) (kolesterolsänkande läkemedel)

   • benzodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) (används mot svåra sömnbesvär och stress)

   • omeprazol (används vid behandling av magsår)

   • P-piller (om du tar VFEND samtidigt som du använder p-piller kan du få biverkningar som illamående och menstruationsrubbningar)

   • vinkaalkaloider (t.ex vinkristin och vinblastin) (används vid behandling av cancer)

   • indinavir och andra hiv-proteashämmare (används vid behandling av hiv)

   • icke-nukleosida omvänt transkriptas-hämmare (t.ex. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (används vid behandling av hiv) (vissa doser av efavirenz får INTE användas samtidigt som VFEND)

   • metadon (används för att behandla heroinmissbruk)

   • alfentanil och fentanyl och andra kortverkande opiater som sufentanil (smärtstillande läkemedel som används vid kirurgiska ingrepp)

   • oxykodon och andra långverkande opiater som hydrokodon (används vid medelsvår och svår smärta)

   • icke-steroida antiinflammatoriska medel (t.ex. ibuprofen, diklofenak) (används för att behandla smärta och inflammation)

   • flukonazol (används vid svampinfektioner)

   • everolimus (används vid behandling av avancerad njurcancer och hos transplanterade patienter)

   Graviditet, amning och fertilitet

   VFEND får inte tas under graviditet, om inte din läkare föreskrivit detta. Effektiv preventivmetod ska användas av kvinnor i fertil ålder. Kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid under tiden du tar VFEND.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   VFEND kan orsaka dimsyn eller obehaglig ljuskänslighet. Medan du upplever något sådant ska du inte köra bil, använda verktyg eller maskiner. Kontakta din läkare om du upplever detta.

   VFEND innehåller sackaros

   VFEND suspension innehåller 0,54 g sackaros per ml suspension. Om du fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar VFEND.


   3. Hur du använder VFEND

   Ta alltid VFEND enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare bestämmer din dos beroende på din vikt och den typ av infektion du har.

   Rekommenderad dos till vuxna (inklusive äldre patienter) är följande:


   Oralsuspension


   Patienter 40 kg eller över

   Patienter under 40 kg

   Dosen de första 24 timmarna

   (Laddningsdosering)

   400 mg (10 ml) var 12:e timme under de första 24 timmarna

   200 mg (5 ml) var 12:e timme under de första 24 timmarna

   Dos efter de första 24 timmarna (Underhållsdos)

   200 mg (5 ml) två gånger dagligen

   100 mg (2,5 ml) två gånger dagligen

   Beroende på hur behandlingen fungerar, kan läkaren ordinera en höjning av dosen till 300 mg två gånger dagligen

   Läkaren kan ordinera en sänkning av dosen om du har lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderad dos till barn och ungdomar är:

   Oralsuspension

   Barn från 2 år och upp till 12 år och ungdomar 12 -14 års ålder som väger mindre än 50 kg

   Ungdomar 12 -14 års ålder som väger mer än 50 kg; och ungdomar äldre än 14 år

   Dosen de första 24 timmarna

   (Laddningsdosering)

   Behandling kommer att påbörjas som en infusion

   400 mg var 12:e timme

   under de första 24 timmarna

   Dos efter de första 24 timmarna

   (Underhållsdos)

   9 mg/kg två gånger dagligen

   (maximal dos på 350 mg två gånger dagligen)

   200 mg två gånger dagligen

   Beroende på hur behandlingen fungerar så kan din läkare öka eller minska den dagliga dosen.

   Ta din suspension minst en timme före, eller två timmar efter måltid.

   Om du eller ditt barn tar VFEND för att förebygga svampinfektioner kan läkaren sluta att ge VFEND om du eller ditt barn utvecklar biverkningar orsakade av behandlingen.

   VFEND suspension får inte blandas med något annat läkemedel. Suspensionen får inte spädas ytterligare med vatten eller någon annan vätska.

   Instruktioner för beredning av suspensionen:

   Det rekommenderas att apotekspersonalen bereder VFEND suspensionen åt dig innan den expedieras till dig.

   VFEND suspension är färdigberedd då den är i vätskeform. Om den föreligger som ett torrt pulver, måste den orala suspensionen beredas enligt instruktionerna nedan.

   1. Knacka på flaskan för att lösgöra pulvret.

   2. Ta av locket.

   3. Tillsätt två doseringsmått (doseringsmått finns i kartongen) vatten (totalt 46 ml) i flaskan genom att fylla doseringsmåttet upp till den markerade linjen och sedan hälla vattnet i flaskan. Du ska alltid tillsätta totalt 46 ml vatten oberoende av vilken dos du ska ta.

   4. Sätt på locket och skaka flaskan kraftigt i ungefär 1 minut. Efter beredning måste suspensionens totala volym vara 75 ml.

   5. Ta av locket. Tryck in flaskadaptern i flaskhalsen (enligt bilden nedan). Adaptern tillhandahålls för att du ska kunna fylla den orala sprutan med läkemedel från flaskan. Sätt åter på locket på flaskan.

   6. Skriv utgångsdatum för den färdigberedda suspensionen på flasketiketten (hållbarheten för den färdigberedda lösningen är 14 dagar). All oanvänd suspension ska kastas efter detta datum.

   Blanda

   Användarinstruktion:

   Apotekspersonalen bör visa dig hur man mäter upp läkemedlet med hjälp av den orala flerdossprutan som tillhandahålls i förpackningen. Läs instruktionen nedan innan du använder VFEND suspension.

   1. Skaka den tillslutna flaskan med beredd suspension i ungefär 10 sekunder före användningen.

   Ta av locket.

   2. Ställ flaskan upprätt på en slät yta och för in spetsen på den orala sprutan i adaptern.

   3. Vänd flaskan upp och ned medan du håller den orala sprutan på plats. Dra sakta tillbaka kolven på den orala sprutan till den markering som markerar den dos du ska ta. För att mäta upp dosen korrekt ska den översta kanten på den svarta ringen vara i linje med markeringen på den orala sprutan.

   4. Om stora bubblor är synliga trycker du sakta tillbaka kolven in i sprutan. Detta tvingar tillbaka läkemedlet in i flaskan. Upprepa åter steg 3.

   5. Vänd åter flaskan upprätt med den orala sprutan fortfarande på plats. Ta bort den orala sprutan från flaskan.

   6. Placera spetsen på den orala sprutan i munnen. Rikta spetsen på den orala sprutan mot insidan av kinden. Tryck SAKTA in kolven i den orala sprutan. Spruta inte ut läkemedlet snabbt. Om läkemedlet ska ges till ett barn, se till att barnet sitter, eller hålls, upprätt innan du ger läkemedlet.

   7. Sätt tillbaka locket på flaskan, med flaskadaptern kvar. Rengör den orala sprutan enligt instruktionen nedan.

   Ta av locketOrala sprutan i adapternVänd flaskan upp och nedTa bort sprutan från adapternOrala sprutan i munnen

   Rengöring och förvaring av sprutan:

   1. Sprutan ska tvättas efter varje dosering. Dra ut kolven ur sprutan och tvätta båda delarna i varmt vatten med diskmedel. Skölj därefter med vatten.

   2. Torka de två delarna. Tryck tillbaka kolven in i sprutan. Förvara den på ett rent och säkert ställe tillsammans med läkemedlet.

   Om du har tagit för stor mängd VFEND

   Om du tar mer suspension än föreskrivet (eller om någon annan tar din suspension) måste du rådfråga läkare eller omedelbart åka till akutmottagningen på närmaste sjukhus. Ta med din flaska med VFEND suspension. Du kan märka av en onormal ljuskänslighet om du tar för mycket VFEND.

   Om du har glömt att ta VFEND

   Det är viktigt att du tar din VFEND suspension regelbundet vid samma tid varje dag. Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta VFEND

   Det har visats att effekten av ditt läkemedel väsentligt kan öka om alla doser tas vid den rätta tidpunk-ten. Om inte din läkare säger åt dig att sluta behandlingen är det därför viktigt att fortsätta ta VFEND som beskrivits ovan.

   Fortsätt att ta VFEND tills din läkare talar om för dig att sluta. Avbryt inte behandlingen i förtid eftersom din infektion då kanske inte läker ut. Patienter med försvagat immunsystem eller de med svåra infektioner kan behöva långtidsbehandling för att förhindra att infektionen återkommer.

   När behandling med VFEND avbryts av din läkare bör du inte märka någon effekt av detta.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. men alla användare behöver inte få dem.

   Om några biverkningar uppträder, är de flesta förmodligen obetydliga eller tillfälliga. Några kan dock vara allvarliga och kräva medicinsk vård.

   Allvarliga biverkningar – Sluta ta VFEND och sök omedelbart läkare

   • hudutslag

   • gulsot; förändringar i blodprov som testar leverns funktion

   • inflammation i bukspottkörteln.

   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • synnedsättning (synförändringar, inklusive dimsyn, förändrat färgseende, onormal överkänslighet för ljus, färgblindhet, ögonstörningar, upplevelse av halofenomen, nattblindhet, gungande synupplevelse, blixtar i synfältet, visuell aura, nedsatt synskärpa, förstärkt synupplevelse av ljus, förlust av delar av det normala synfältet, fläckar framför ögonen (flugseende))

   • feber

   • hudutslag

   • illamående, kräkningar, diarré

   • huvudvärk

   • svullna armar och ben

   • magsmärtor

   • andningssvårigheter

   • förhöjda leverenzymvärden.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • bihåleinflammation, inflammation i tandköttet, frossa, kraftlöshet

   • minskat antal, även kraftigt, av vissa typer av röda (ibland immunrelaterade) och/eller vita blodkroppar (ibland med feber), minskat antal trombocyter (blodplättar) - celler som hjälper till vid blodets levring

   • lågt blodsocker, sänkt halt av kalium i blodet, sänkt halt av natrium i blodet

   • oro, depression, förvirring, rastlöshet, sömnsvårigheter, hallucinationer

   • krampanfall, darrningar eller okontrollerade muskelrörelser, stickningar eller onormala hudförnimmelser, ökad muskelspänning, sömnighet, yrsel

   • blödning i ögat

   • hjärtrytmrubbningar, däribland mycket snabba hjärtslag, mycket långsamma hjärtslag, svimning

   • lågt blodtryck, inflammation i ett blodkärl (vilket kan ge upphov till blodpropp)

   • akuta andningsbesvär, smärta i bröstet, svullnad i ansiktet (mun, läppar och runt ögonen), vatten i lungorna

   • förstoppning, matsmältningsbesvär, inflammation i läpparna

   • gulsot, inflammation i levern och leverskada

   • hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning och fjällning av huden som kännetecknas av ett plant, rött hudområde som är täckt av små sammanflytande knottror, hudrodnad

   • klåda

   • håravfall

   • ryggsmärtor

   • njursvikt, blod i urinen, förändrade njurfunktionsvärden.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • influensaliknande symtom, irritation och inflammation i magtarmkanalen, inflammation i magtarmkanalen som orsakar antibiotikaassocierad diarré, inflammation i lymfkärlen

   • inflammation i den tunna hinna som täcker bukväggens insida och bukorganen

   • förstorade lymfkörtlar (ibland smärtsamma), benmärgssvikt, förhöjd halt av eosinofiler

   • försämrad binjurefunktion, underaktiv sköldkörtel

   • onormal hjärnfunktion, Parkinsonliknande symtom, nervskada som orsakar domningar, smärta, stickningar eller sveda i händer eller fötter

   • försämrad balans och koordinationsförmåga

   • hjärnsvullnad

   • dubbelseende, allvarliga tillstånd i ögat däribland: smärtor och inflammation av öga och ögonlock, onormala ögonrörelser, skada på synnerven som leder till synnedsättning, svullnad av synnervspapillen

   • nedsatt beröringssinne

   • förändrat smaksinne

   • hörselsvårigheter, öronringningar, vertigo

   • inflammation i vissa invärtes organ – bukspottkärteln och tolvfingertarmen, svullnad av och inflammation i tunga

   • leverförstoring, leversvikt, gallbesvär, gallsten

   • ledinflammation, inflammation i vener under huden (som kan vara förenad med blodproppsbildning)

   • njurinflammation, äggvita i urinen, njurskada

   • mycket snabb puls eller överhoppade hjärtslag, ibland med oregelbundna elektriska impulser

   • onormalt EKG

   • höjd halt av kolesterol i blodet, höjd halt av urea i blodet

   • allergiska hudreaktioner (ibland svåra), inklusive livshotande hudsjukdomar som orsakar smärtsamma blåsor och sår på hud och slemhinnor, särskilt i munnen, inflammation i huden, nässelutslag, solskada eller allvarliga hudreaktioner efter exponering för ljus eller sol, hudrodnad och hudirritation, röd eller lila missfärgning av huden som kan bero på sänkt antal trombocyter, eksem

   • reaktion vid infusionsstället.

   • allergiska reaktioner eller överdrivet immunsvar

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • överaktiv sköldkörtel

   • försämrad hjärnfunktion som är en allvarlig komplikation till leversjukdom

   • förlust av merparten av fibrerna i synnerven, grumling av hornhinnan, ofrivilliga ögonrörelser

   • bullös fotosensitivitet

   • en rubbning vid vilken kroppens immunsystem angriper delar av det perifera nervsystemet

   • rubbningar av hjärtrytmen eller överledningen i hjärtat (ibland livshotande)

   • livshotande allergisk reaktion

   • förändringar i blodets förmåga att levra sig

   • allergiska hudreaktioner (ibland svåra) inklusive snabb svullnad (ödem) av ”läderhuden” (dermis), subkutan vävnad, slemhinnor och vävnad under slemhinnor, kliande eller ömmande fläckar av tjock, röd hud med silverfärgade hudfjäll, irritation av huden och slemhinnorna, livshotande hudsjukdom som medför att stora delar av hudens yttersta skikt (epidermis) lossnar från underliggande hudskikt

   • små fläckar med torr och fjällande hud, ibland förtjockad med hudhorn.


   Biverkningar utan känd frekvens:

   • fräknar och pigmentfläckar.


   Andra viktiga biverkningar vars frekvens inte är känd men som omedelbart ska rapporteras till läkare

   • hudcancer

   • inflammation i vävnaden som omger skelettet

   • röda, fjällande fläckar eller ringformade hudförändringar som kan vara symtom på en autoimmun sjukdom som kallas kutan lupus erythematosus.


   Eftersom VFEND kan påverka lever och njurar bör din läkare kontrollera din lever- och njurfunktion genom att ta blodprover. Tala om för din läkare om du har ont i magen eller om din avföring har en annorlunda konsistens.

   Hudcancer har rapporterats hos patienter som behandlats med VFEND vid långtidsbehandling.

   Solskada eller svår hudreaktion efter exponering för ljus eller sol var vanligare hos barn. Om du eller ditt barn utvecklar hudförändringar kan läkaren remittera dig eller ditt barn till en dermatolog som efter konsultation kan besluta att det är viktigt att du eller ditt barn kommer på regelbundna kontroller. Förhöjda leverenzymvärden sågs också oftare hos barn.

   Om några av dessa biverkningar inte går över eller är besvärliga, tala om det för din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur VFEND ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Pulver till oral suspension: förvaras vid 2°C 8°C (i kylskåp) innan beredning.

   Den beredda suspensionen:

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Tillslut förpackningen väl.

   Oanvänd suspension ska kastas 14 dagar efter beredning.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är vorikonazol. Varje flaska innehåller 45 g pulver som efter beredning med vatten enligt rekommendation ger 70 ml suspension. En ml av den färdigberedda suspensionen innehåller 40 mg vorikonazol. (se avsnitt 3 ”Hur du använder VFEND”).

   - Övriga innehållsämnen är sackaros; kolloidal kiseldioxid; titandioxid; xantangummi; natriumcitrat; natriumbensoat; citronsyra; naturligt apelsinsmakämne.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   VFEND tillhandahålles som ett vitt till benvitt pulver till oral suspension som efter beredning med vatten ger en vit till benvit suspension med apelsinsmak.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgien

   Tillverkare:

   Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, France.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België / Belgique/Belgien

   Pfizer S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL

   filialas Lietuvoje

   Tel. +3705 2514000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   тел.: +3592 970 43 33

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A.

   Tél: +32 (0)2 554 62 11

   Ceská republika

   Pfizer s.r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Magyarország

   Pfizer Kft.

   Tel. + 36 1 488 37 00

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 20 11 00

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd.

   Tel : +356 21 22 01 74

   Deutschland

   Pfizer Pharma PFE GmbH

   Tel: +49 (0)800 8535555

   Nederland

   Pfizer bv

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Norge

   Pfizer AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Ελλάδα

   Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

   Τηλ.: +30 210 6785 800

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   España

   Pfizer, S.L.

   Tel: +34 91 490 99 00

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.,

   Tel.: +48 22 335 61 00

   France

   Pfizer PFE France

   Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

   Portugal

   Laboratórios Pfizer, Lda.

   Tel: + 351 214 235 500

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 3908 777

   România

   Pfizer România S.R.L.

   Tel: +40 (0)21 207 28 00

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: 1800 633 363 (avgiftsfri)

   +44 (0) 1304 616161

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: + 386(0)152 11 400

   Ísland

   Icepharma hf.,

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421–2–3355 5500

   Italia

   Pfizer Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy

   Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

   Κύπρος

   Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

   Τηλ: +357 22 817690

   Sverige

   Pfizer AB

   Tel: +46 (0)8 5505 2000

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Filiāle Latvijā

   Tel: +371 670 35 775

   United Kingdom

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0)1304 616161


   Denna bipacksedel ändrades senast

   12 december 2018 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vfend®

  Pulver till oral suspension 40 mg/ml 70 milliliter Flaska

  • Varunummer: 470756
  • Tillverkare: Pfizer AB

  7.336,94 kr

  Jämförpris: 104,81 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?