Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:
   VIRBAC S.A.
   1ère avenue – 2065m – L.I.D.
   06516 Carros
   FRANKRIKE

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Vetflurane1000 mg/g Inhalationsånga, vätska

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En milliliter innehåller:

   Aktiv substans:
   Isofluran 1000 mg/g.


   Klar, färglös vätska

   4. INDIKATION(ER)

   Induktion och underhåll av allmän anestesi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid benägenhet för malignhypertermi.
   Skall inte användas vid överkänslighet mot isofluran eller andra halogenerade ämnen.

   6. BIVERKNINGAR

   Isofluran framkallar hypotension och andningsdepression på ett dosrelaterat sätt. Hjärtarytmier och övergående bradykardi har rapporterats endast i sällsynta fall.
   Malignhypertermi har rapporterats i mycket sällsynta fall hos känsliga djur.
   Andningsstillestånd skall behandlas med assisterad ventilation.
   Vid fall av hjärtstillestånd skall en fullständig hjärt-lungräddning utföras.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hästar, hundar, katter, burfåglar, reptiler, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Samtidig användning av sedativa eller analgetiska läkemedel minskar sannolikt den nivå av isofluran som krävs för att producera och underhålla anestesi. Se avsnitt 12 för särskilda interaktioner.

   HÄST
   MAC för isofluran hos häst är cirka 1,31 %


   Premedicinering
   Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer. Följande läkemedel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guiafenesin, ketamin, morfin, petidin, tiamylal, tiopental och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör anpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


   Interaktioner
   Se avsnitt 12.


   Induktion
   Eftersom det normalt inte är praktiskt genomförbart att inducera anestesi på vuxna hästar med användning av isofluran, så ska induktion ske med hjälp av ett kortverkande barbiturat såsom tiopentalnatrium, ketamin eller guiafenesin. Därefter kan koncentrationer på 3 till 5 % isofluran användas för att uppnå önskat anestesidjup på 5 till 10 minuter.


   Isofluran vid en koncentration på 3 till 5 % i syrgas med högt flöde kan användas för induktion hos föl.


   Underhåll
   Anestesin kan underhållas genom användning av 1,5 % till 2,5 % isofluran.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


   HUND
   MAC för isofluran hos hund är cirka 1,28 %.


   Premedicinering
   Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används vid veterinära anestesiregimer. Följande medel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, epinefrin, glykopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, tiamylal, tiopental och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


   Interaktioner
   Se avsnitt 12.


   Induktion
   Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 5 % isofluran, med eller utan premedicinering.

   Underhåll
   Anestesi kan underhållas genom användning av 1,5 % till 2,5 % isofluran.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


   KATT
   MAC för isofluran hos katt är cirka 1,63 %.


   Premedicinering
   Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används vid veterinära anestesiregimer. Följande medel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atropin, diazepam, ketamin och oxymorfon. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


   Interaktioner:
   Se avsnitt 12.


   Induktion
   Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 4 % isofluran, med eller utan premedicinering.


   Underhåll
   Anestesi kan underhållas med användning av 1,5 % till 3 % isofluran.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lätt och snabbt.


   BURFÅGLAR
   Få MAC/ED50-värden har registrerats. Exempel är 1,34 % för prärietrana, 1,45 % för brevduva, reducerad till 0,89 % genom administreringen av midazolam, och 1,44 % för kakadua, reducerad till 1,08 % genom administrering av butorfanol-analgetika.


   Användning av isoflurananestesi har rapporterats för många arter, från småfåglar såsom zebrafink till stora fåglar såsom gam, örn och svan.


   Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
   Propofol har i litteraturen påvisats vara kompatibelt med isoflurananestesi för svanar.


   Interaktioner
   Se avsnitt 12.


   Induktion
   Induktion med 3 till 5 % isofluran går normalt snabbt. Induktion av anestesi med propofol, följt av isofluranunderhåll, har rapporterats för svanar.


   Underhåll
   Underhållsdosen beror på arten och individen. I allmänhet är 2 till 3 % lämpligt och säkert.
   Endast 0,6 till 1 % kan behövas för vissa stork- och hägerarter.
   Upp till 4 till 5 % kan behövas för vissa gamar och örnar.
   3,5 till 4 % kan behövas för vissa ankor och gäss.
   I allmänhet svarar fåglar mycket snabbt på förändringar i koncentrationen av isofluran.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


   REPTILER
   Litteraturen beskriver isofluran användning på en rad olika reptiler (ödlor, sköldpaddor, leguaner, kameleonter och ormar).
   ED50 för ökenleguan har fastställts till 3,14 % vid 35°C och 2,83 % vid 20°C.


   Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
   Se avsnitt 12.


   Induktion
   Induktion går vanligtvis snabbt vid 2 till 4 % isofluran.


   Underhåll
   1 till 3 % är en lämplig koncentration


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt


   RÅTTOR, MÖSS, HAMSTRAR, CHINCHILLOR, ÖKENRÅTTOR, MARSVIN OCH ILLRAR
   MAC för möss har citerats som 1,34 %, och för råtta som 1,38 %, 1,46 % och 2,4 %.


   Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
   Se avsnitt 12.


   Induktion
   Isoflurankoncentration 2 till 3 %.


   Underhåll
   Isoflurankoncentration 0,25 till 2 %.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.

   Djurart

   MAC (%)

   Induktion (%)

   Underhåll (%)

   Uppvakning

   Häst

   1.31

   3.0 – 5.0 (föl)

   1.5 – 2.5

   Lugnt och snabbt

   Hund

   1.28

   Upp till 5.0

   1.5 – 2.5

   Lugnt och snabbt

   Katt

   1.63

   Upp till 4.0

   1.5 – 3.0

   Lugnt och snabbt

   Burfåglar

   Se dosering

   3.0 – 5.0

   Se dosering

   Lugnt och snabbt

   Reptiler

   Se dosering

   2.0 – 4.0

   1.0 – 3.0

   Lugnt och snabbt

   Råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar

   1.34 (mus) 1.38/1.46/2.40 (råtta)

   2.0 – 3.0

   0.25 – 2.0

   Lugnt och snabbt


   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Isofluran ska administreras med en noggrant kalibrerad förgasare i ett lämpligt anestesisystem, eftersom anestesinivåer kan förändras snabbt och enkelt.


   Isofluran kan administreras i syrgas eller syrgas/lustgasblandningar.
   Värdena för MAC (minsta alveolära koncentration i syrgas) eller effektiv dos ED50 och de förslag på koncentrationer som anges nedan för djurslagen ska bara användas som vägledning eller utgångspunkt. De faktiska koncentrationerna som krävs i praktiken beror på många variabler, inklusive den samtidiga användningen av andra läkemedel under anestesiproceduren och patientens kliniska status.


   Isofluran kan användas tillsammans med andra veterinärmedicinska bedövningsmedel som normalt används för premedicinering, induktion och smärtlindring. Några specifika exempel ges i informationen om enskilda djurslag.


   Uppvaknandet från isoflurananestesi går vanligtvis lätt och snabbt. Patientens behov av smärtlindring ska beaktas innan narkosen avslutas.

   10. KARENSTIDER

   Häst: för kött och slaktbiprodukter: 2 dagar
   Produkten skall inte användas för behandling av ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25 ºC
   Skyddas mot direkt solljus och värme
   Förvaras i väl tillsluten originalflaska

   Använd inte efter utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i månaden.


   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar
   Metabolismen hos fåglar, och i viss utsträckning små däggdjur, påverkas starkare av sänkningar i kroppstemperatur på grund av en stor kroppsyta i förhållande till kroppsvikten. Läkemedelsmetabolism hos reptiler är långsam och i hög grad beroende av omgivande temperatur.
   Absorption, distribution och eliminering av isofluran är snabb, och det elimineras i stort sett oförändrat via lungorna. Dessa egenskaper gör att läkemedlet passar för patientgrupper, såsom gamla eller unga djur eller djur med försämrad lever-, njur- eller hjärtfunktion. Däremot bör dock bedövningsprotokoll avgöras från fall till fall.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Isofluran har få eller inga smärtstillande egenskaper. Passande analgesi ska alltid ges före operationen. Patientens behov av smärtlindring bör övervägas innan narkosen är avslutad.
   Användningen av produkten till patienter med hjärtsjukdom skall övervägas efter veterinärens risk/nytta bedömning.
   Det är viktigt att övervaka andning och puls avseende frekvens och egenskaper. Det är viktigt att upprätthålla fria luftvägar och att vävnaderna hålls tillräckligt syresatta medan narkosen pågår.
   När isofluran används för att bedöva ett djur med en huvudskada, bör man överväga om huruvida assisterad ventilation är lämpligt för att bibehålla normala CO2-nivåer, så att det cerebrala blodflödet inte ökar.
   Eftersom isofluran är ett andningsdepressivt medel rekommenderas det att övervakning sker av andningsfrekvens och -djup under narkos.


   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

   Dräktighet:

   Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning. Isofluran har använts på ett säkert sätt för narkos under kejsarsnitt på hund och katt.

   Laktation:

   Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   I händelse av en känd överkänslighet mot isofluran, får produkten inte hanteras.
   Ångorna skall ej inandas.
   Användare bör vända sig till ansvarig myndighet för råd avseende exponering för isofluran i arbetet. Behandlingslokalen skall vara utrustad med adekvat ventilation och utsug så att isofluranångor inte ansamlas. Alla ventilations- och utsugssystem måste genomgå regelbundet underhåll.
   Gravida och ammande kvinnor får inte komma i kontakt med läkemedlet och skall undvika lokaler för behandling och uppvaknande.
   Användning av ansiktsmask vid längre induktion och underhållsanestesi bör undvikas.
   Om möjligt skall kuffad endotrakealtub användas för administrering av produkten vid underhållsanestesi.
   För att skydda miljön anses det vara god praxis att använda kolfilter på överskottsutsug.
   Försiktighet bör iakttagas när isofluran fylls i förgasaren. Eventuellt spill skall avlägsnas omedelbart med t ex sågspån eller annat inert absorptionsmaterial.
   Tvätta eller skölj eventuellt stänk på hud eller i ögon omedelbart och undvik kontakt med munnen. Vid allvarligt olyckstillbud förorsakat av oavsiktlig exponering avlägsnas personen från exponeringskällan.
   Kontakta omedelbart läkare och visa bipacksedeln.
   Halogenerade anestesimedel kan orsaka leverskada. När det gäller isofluran är detta en idiosynkratisk reaktion som har observerats i mycket sällsynta fall efter upprepad exponering.
   Råd till läkare: Upprätthåll fria andningsvägar och ge symtomatisk och understödjande behandling. Observera att adrenalin och katekolaminer kan orsaka hjärtdysrytmier.


   Isofluran har rapporterats att interagera med torra koldioxidabsorbenter och bilda kolmonoxid. För att minimera risken för bildning av kolmonoxid i återandningskretsar och risken förhöjda karboxyhemoglobinnivåer bör koldioxidabsorbenter inte tillåtas att torka ut.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Samtidig inhalation av lustgas förstärker effekten av isofluran hos människa och liknande potentiering kan förväntas hos djur.
   Samtidig användning av sedativa eller analgetiska läkemedel minskar sannolikt den nivå av isofluran som krävs för att inducera och underhålla anestesi.
   Hos hästar har detomidin och xylazin rapporterats reducera MAC för isofluran.
   Hos hundar har morfin, oxymorfon, acepromazin, medetomidin samt midazolam rapporterats reducera MAC för isofluran. Samtidig administrering av midazolam/ketamin under isofluran anestesi kan leda till markanta kardiovaskulära effekter, speciellt arteriellhypotension. Dämpande effekter av propanolol på hjärtkontraktilitet minskas under isofluran-anestesi, vilket indikerar en måttlig grad av β-receptoraktivitet.


   Hos katter har intravenösadministrering av midazolam-butorfanol rapporterats att ändra flera hjärt-parametrar i isofluran-inducerade katter i likhet med epiduralfentanyl och medetomidin. Isofluran har visat sig minska känsligheten hos hjärtat för adrenalin (epinefrin).
   Hos kakaduor har butorfanol visat sig reducera MAC för isofluran.
   Hos duvor har midazolam rapporterats reducera MAC för isofluran.
   För reptiler och små däggdjur, finns inga data tillgängliga.
   Isofluran har en svagare sensibiliserande verkan på myokardiet, för cirkulerande dysrytmogena katekolaminer, än halotan.
   Isofluran kan brytas ned till koloxid via torra koldioxidabsorbenter.


   Överdosering
   Överdosering av isofluran kan leda till svår andningsdepression. Därför måste andningen övervakas noga och stödjas vid behov med extra syrgas och/eller assisterad ventilation.
   I fall av allvarlig hjärt-lungdepression skall tillförseln av isofluran avbrytas, andningssystemet genomspolas med syrgas, fria luftvägar säkerställas och assisterad eller kontrollerad ventilation med ren syrgas sättas in. Kardiovaskulär depression skall behandlas med plasmaexpander, pressorsubstanser, antiarytmika eller andra adekvata metoder.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall från sådant veterinärmedicinskt läkemedel skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-10-23

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Produkten packas i en kartong med gulfärgad glasflaska (Typ III) innehållande 100 ml eller 250 ml isofluran. Flaskorna har korkar med polyetyleninsida.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vetflurane

  Inhalationsånga, vätska 1000 mg/g 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 137317
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  376,50 kr

  Jämförpris: 1,51 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?