Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsingfors

   Finland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Bioveta, a.s.

   Komenského 212

   Ivanovice na Hané

   683 23 Tjeckien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Versiguard Rabies vet injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Inaktiverat rabiesvirus, SAD-stam Vnukovo-32 min. 2,0 IE/ml,

   aluminiumhydroxid 2,0 mg/ml, tiomersal 0,1 mg/ml.

   Svagt rosa lösning, som kan innehålla finpartikulär fällning.

   4. INDIKATION(ER)

   Aktiv immunisering av hund, katt, nötkreatur, svin, får, get, häst och iller (12 veckor gamla och äldre) för att förebygga infektion och död på grund av rabiesvirus.

   Immunitetens inträdande: 14–21 dagar efter den första vaccinationen.

   Immunitetens varaktighet:

   Hund: minst 3 år efter det första vaccinationsschemat.

   Katt, nötkreatur, svin, får, get, häst och iller: minst 1 år efter den första vaccinationen och 2 år efter förnyad vaccination.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte på djur som visar tecken på rabies eller som misstänks ha infekterats med rabiesvirus.

   6. BIVERKNINGAR

   Efter subkutanadministrering kan i sällsynta fall en övergående svullnad uppträda på injektionsstället hos alla djurslag. Svullnaden kan bli upp till 10 mm i diameter, och i sällsynta fall kan den medföra lätta besvär. Dessa reaktioner brukar avta inom 10 dagar.

   Efter intramuskuläradministrering kan i sällsynta fall en övergående lätt smärta (i sällsynta fall tillsammans med svullnad) uppträda på injektionsstället hos alla andra djurslag än hundar. Svullnaden kan bli upp till 2 cm i diameter. Dessa reaktioner brukar avta inom 7 dagar.

   Liksom med alla vacciner, kan i mycket sällsynta fall överkänslighetsreaktioner inträffa. I sådana fall ska lämplig behandling sättas in utan dröjsmål.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   – Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   – Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   – Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   – Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   – Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   7. DJURSLAG

   Hund, katt, nötkreatur, svin, får, get, häst och iller.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Hund: administreras subkutant.

   Alla andra djurslag: administreras subkutant eller intramuskulärt.

   Dos:

   En engångsdos på 1 ml är tillräcklig, oavsett ålder, vikt eller djurslag.

   Första vaccinationen:

   Alla djurslag kan vaccineras från 12 veckors ålder.

   Vid den första vaccinationen ges en engångsdos av vaccin.

   Förnyad vaccinering:

   Hund: En engångsdos av Versiguard Rabies ska ges vart tredje år. Mängden antikroppar minskar under de tre år som immuniteten varar, men hundarna är ändå skyddade om de provoceras. Vid resa till riskområden eller utanför EU, kan veterinärer föreslå extra rabiesvacciner för att säkerställa att vaccinerade hundar har en halt antikroppar över 0,5 IE/ml, som anses utgöra ett tillräckligt skydd, och att hundarna uppfyller kraven för resa (halten antikroppar ska vara minst 0,5 IE/ml).

   Katt, nötkreatur, svin, får, get, häst och iller:

   Djur ska omvaccineras med en dos vaccin 1 år efter den första vaccinationen.

   Efter den första påfyllnadsvaccineringen (som sker 1 år efter den första vaccinationen), ska djuren omvaccineras varannat år med en dos vaccin.

   Användning som spädningsvätska för Versican Plus-vacciner

   Innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus-vaccin kan beredas med innehållet i en injektionsflaska med Versiguard Rabies vet (i stället för spädningsvätska). När dessa har blandats, ska innehållet i flaskan vara rosa/rött eller gulaktigt samt lätt grumligt. Efter blandning ska vaccinerna ges omedelbart som subkutana injektioner (genom huden).

   När vaccinet ges tillsammans med övriga Vanguard-vacciner för hund

   Innan vaccinerna blandas med varandra ska båda Vanguard-vacciner beredas enligt anvisningarna i produktresuméerna. Efter beredning bör injektionsflaskan omskakas väl och sedan blandas med 1 ml Versiguard Rabies vet i antingen injektionsflaskan med Versiguard Rabies vet eller i sprutan. Versiguard Rabies vet ska omskakas väl före användning. De blandade vaccinerna omskakas försiktigt och ges sedan omedelbart som subkutana injektioner.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Skaka injektionsflaskan före användning.

   10. KARENSTIDER

   Hund, katt, iller: Ej relevant.

   Nötkreatur, svin, får, get, häst: 0 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 oC–8 oC).

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter ”EXP”.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 10 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Vaccinera endast friska djur.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet och digivning:

   Kan användas under dräktighet.

   Vaccinet har inte studerats i någon större omfattning på digivande djur. De begränsade data som finns tyder dock inte på någon ökad förekomst av biverkningar vid vaccination av digivande djur.

   Andra läkemedel och Versiguard Rabies vet:

   Hundar

   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras subkutant till hundar samma dag som övriga Vanguard-vacciner (Vanguard 7, Vanguard Plus 7, Vanguard Plus 5, Vanguard Plus 5L, Vanguard Pup, Vanguard Puppy, Vanguard CPV, Vanguard CPV +L, Vanguard DA2Pi, Vanguard DA2Pi+L, Vanguard Lepto ci i de länder där läkemedlen har försäljningstillstånd), antingen blandade med varandra eller på olika ställen. Immunitetens varaktighet för övriga Vanguard-vaccin har inte fastställts vid samtidig användning med Versiguard Rabies vet.

   När Versiguard Rabies vet och övriga Vanguard-vacciner för hundar ges samtidigt eller som blandning kan vaccinerade hundar uppvisa övergående svullnad (upp till 6 cm) på injektionsstället och övergående svullnad i lymfkörtlarna under underkäken och/eller i skulderbladen inom 4 timmar efter vaccinationen. Symtomen försvinner inom 24 timmar.

   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin också kan användas som spädningsvätska för levande försvagade vacciner av Versican Plus-vacciner (Versican Plus DHPPi, DHP, DP, P och Pi) och administreras subkutant till hundar. Efter administrering som blandning med Versican Plus-vacciner, är det vanligt att vaccinerade hundar uppvisar en övergående svullnad (upp till 5 cm) vid injektionsstället. Svullnaden kan ibland vara smärtsam, varm eller röd. Sådana svullnader försvinner antingen spontant eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination. Symtom från mag-tarmkanalen såsom diarré och kräkningar eller aptitlöshet och minskad aktivitet kan förekomma i sällsynta fall.

   Övriga djurslag

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel ska därför tas i varje enskilt fall.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Lokala reaktioner tenderade att bli större (upp till 12 mm i diameter) efter subkutan vaccination med en överdos, jämfört med en standarddos.

   Blandbarhetsproblem

   Blanda inte med övriga veterinärmedicinska läkemedel förutom med Vanguard-vacciner innehållande CDV, CAV, CPV, CPi och Leptospira eller Versican Plus-vacciner innehållande CDV, CAV CPV och/eller CPiV.

   Nationell lagstiftning för rabieskontroll kan kräva annat vaccinationsprogram än vad som rekommenderas (t.ex. mer frekventa vaccinationer) eller att begränsa rabiesvaccination till särskilda djurslag.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-03-20

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinet tillhandahålls i injektionsflaska av glas typ I (1 ml, 10 ml) enligt den europeiska farmakopén, och är försluten med gummipropp och aluminiumhätta.

   Vaccinet tillhandahålls i förpackningsstorlekarna 1 x 1 ml, 10 x 1 ml, 10 x 10 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta Orion Pharma Animal Health, Box 520, 19205 Sollentuna, Sverige

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Versiguard Rabies vet.

  Injektionsvätska, suspension 10 x 1 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 499054
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  610 kr

  Jämförpris: 61 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?