Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ventoline Diskus

   0,2 mg/dos inhalationspulver, avdeladdos
   salbutamol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus
   3. Hur du använder Ventoline Diskus
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för

   Ventoline Diskus är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas.

   Ventoline Diskus används för symtomlindring vid:

   • astma

   • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

   Ventoline Diskus ska användas för att lindra akuta besvär.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus

   Ta inte Ventoline Diskus:

   • om du är allergisk mot salbutamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ventoline Diskus.

   Före behandling med Ventoline Diskus påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

   • hjärt-kärlsjukdom

   • kärlkramp

   • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

   • tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet

   • diabetes (sockersjuka).

   Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Ventoline Diskus försämras, t.ex. om en tidigare effektiv dos inte ger symtomlindring i minst 3 timmar ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.

   Sluta att ta Ventoline och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra läkemedel och Ventoline Diskus

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventoline Diskus och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtryckssänkande läkemedel (beta-blockerare) kan upphäva effekten av Ventoline Diskus.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Ventoline Diskus under graviditeten.

   Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ventoline Diskus innehåller laktos

   Ventoline Diskus innehåller laktos i upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.


   3. Hur du använder Ventoline Diskus

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vuxna och barn i åldern 12 år och äldre

   Vanlig dos är 1 inhalation vid behov. Se Bruksanvisning för mer information.

   Barn (4-11 år)

   Vanlig dos för lindring av akut kramp i luftrören är 1 inhalation vid behov. Den totala

   användningen får inte överskrida 4 inhalationer dagligen.

   Vanlig dos vid kronisk behandling av astma är 1 inhalation fyra gånger dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Ventoline Diskus

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vid överdosering kan du få hjärtklappning, darrningar och huvudvärk.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar indelas i följande kategorier:

   mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

   vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100)

   mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100)

   sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000)

   mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000)

   Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.

   Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.

   Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.

   Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex klåda och hudutslag (nässelfeber) svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s k angioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (tecken på kärlkramp).*

   * Om bröstsmärta (tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.

   Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.

   Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras vid högst 30°C.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Ventoline Diskus är salbutamol. Varje dos innehåller 0,2 mg salbutamol (som salbutamolsulfat) och laktosmonohydrat 12,5 mg.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ventoline Diskus är en formgjuten blå plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade blisterdoser i en folieremsa.

   Ventoline Diskus är förpackad i kartonger i förpackningsstorlekarna 1x60 doser eller 3×60 doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

   Tel: 08-638 93 00

   E-post: info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-03-19


   Bruksanvisning

   Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Ventoline Diskus.

   STÄNGD

   ventoline_1a

   Inhalatorn öppnas i den här riktningen

   Ytterhölje


   Tumgrepp (för att öppna och stänga inhalatorn)

   ÖPPEN

   ventoline_2

   Ytterhölje

   Munstycke

   Frammatningsspak

   Tumgrepp

   Dosräknare

   Full 60

   Tom 0

   Dosräknaren anger hur många doser som finns kvar. Siffrorna 5 till 0 är markerade med RÖTT, för att varna när inhalatorn snart är tom.

   1. ÖPPNA

   Fatta tag om inhalatorn som

   på bilden och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går.

   ventoline_3

   2. MATA FRAM

   Håll inhalatorn med munstycket mot dig.

   För frammatningsspaken från dig, så långt det går - tills ett klick hörs.

   Ventoline Diskus är nu klar att användas.

   ventoline_4

   3. INHALERA

   • Gör en normal utandning.
    OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn.

   • För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen

   • Tag bort inhalatorn

   • Håll andan 5-10 sekunder

   • Andas ut

   ventoline_5

   4. STÄNG

   Du stänger inhalatorn genom att

   föra tumgreppet mot dig så långt

   det går.

   Ett klicks hörs när inhalatorn stängs.

   Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge.

   Inhalatorn är klar att användas på nytt.

   ventoline_6

   KOM IHÅG

   Förvara inhalatorn vid högst 30°C.


   Förvara inhalatorn stängd.


   Andas aldrig ut genom inhalatorn.


   Rör endast frammatningsspaken, när du ska inhalera

   Behöver ej rengöras

   Överskrid ej ordinerad dosering

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ventoline® Diskus®

  Inhalationspulver, avdelad dos 0,2 mg/dos 3 x 60 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 141549
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  170,46 kr

  Jämförpris: 0,95 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?