Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Veltassa

   8,4 g; 16,8 g; 25,2 g pulver till oralsuspension,
   patiromer (som patiromersorbitexkalcium)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Veltassa är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Veltassa
   3. Hur du tar Veltassa
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Veltassa ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Veltassa är och vad det används för

   Veltassa är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen patiromer.

   Veltassa används för behandling av vuxna med förhöjda nivåer av kalium i blodet.

   Förhöjt kalium i blodet kan påverka hur nerverna kontrollerar musklerna. Detta kan leda till svaghet eller till och med förlamning. Förhöjda nivåer av kalium kan också resultera i rubbningar i hjärtslagen, vilket kan ge allvarliga effekter på hjärtrytmen.

   Veltassa fungerar genom att binda till kalium i tarmen. Detta förhindrar att kalium kommer in i ditt blodomlopp och sänker därmed nivån av kalium i blodet till en normal nivå.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Veltassa

   Ta inte Veltassa

   • om du är allergisk mot patiromer eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Veltassa om du har:

   • problem med att svälja

   • svåra mag- eller tarmproblem

   • genomgått en större mag- eller tarmoperation

   Låg magnesiumhalt i blodet kan inträffa när du tar Veltassa. Din läkare kommer att kontrollera magnesiumhalten under din behandling med Veltassa under minst 1 månad och kan ordinera magnesiumtillskott vid behov.

   Veltassa innehåller sorbitol. Om din läkare har meddelat att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Innehållet av sorbitol är ungefär 4 g (10,4 kcal) per 8,4 g patiromer.

   Barn och ungdomar

   Ge inte Veltassa till barn under 18 år eftersom det inte har studerats inom denna åldersgrupp.

   Andra Läkemedel och Veltassa

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Veltassa kan påverka vissa läkemedel om de tas via munnen och samtidigt, som till exempel:

   • ciprofloxacin: ett läkemedel för behandling av bakterieinfektioner

   • levotyroxin: ett läkemedel för behandling av sköldkörtelhormonbrist

   • metformin: ett läkemedel för behandling av diabetes

   • kinidin: ett läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm.

   Ta alla mediciner som ska tas via munnen minst 3 timmar före eller efter att du tar Veltassa, såvida inte annat rekommenderats av läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Graviditet och Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Använd Veltassa under graviditet och amning bara om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

   Det är osannolikt att läkemedlet förs över till bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Veltassa har ingen eller försumbar effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du tar Veltassa

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   • startdos: 8,4 g patiromer

   • maximal dos: 25,2 g patiromer

   Din läkare kan justera dosen under behandlingsperioden beroende på kaliumnivåerna i ditt blod.

   Ta Veltassa minst 3 timmar före eller efter andra mediciner som ska tas via munnen, såvida inte annat rekommenderas av läkare eller apotekspersonal.

   Administreringssätt

   Blanda Veltassa med vatten och rör om tills det är ordentligt blandat, enligt följande:

   • Förbered cirka 40 ml (3 matskedar) vatten i ett glas.

   • Tillsätt det antal Veltassa dospåsar som behövs och rör om.

   • Tillsätt ytterligare cirka 40 ml (3 matskedar) vatten och rör om ordentligt. Pulvret löses inte upp, utan bildar en suspension som kan kännas kornig.

   • Du kan tillsätta mer vatten till blandningen för att lättare svälja medicinen.

   • Drick blandningen inom 1 timme efter beredning. Om det finns pulver kvar i glaset efter att du har druckit ska du tillsätta mer vatten, röra om och dricka det omedelbart. Du kan behöva göra detta igen för att se till att du har tagit allt pulver.

   Du kan använda äppeljuice eller tranbärsjuice istället för vatten. Andra vätskor kan inte användas eftersom de kan innehålla höga mängder kalium. Du bör endast dricka måttliga mängder tranbärsjuice (mindre än 400 ml per dag) eftersom den kan påverka andra mediciner.

   Ta den preparerade Veltassa-suspensionen tillsammans med eller utan mat, helst vid samma tid varje dag. Värm aldrig upp Veltassa eller tillsätt det till uppvärmd mat eller vätska.

   Ta inte Veltassa som torrt pulver.

   Om du använt för stor mängd av Veltassa

   Sluta ta Veltassa och rådgör omedelbart med läkare eller apotekspersonal

   Om du har glömt att ta Veltassa

   Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart som möjligt samma dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer mer än en dos ska du kontakta läkare.

   Om du slutar att ta Veltassa

   Sluta inte att ta läkemedlet utan att läkare har godkänt det eftersom kaliumnivån i blodet kan öka.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats:

   Vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • förstoppning

   • diarré

   • buksmärtor

   • gasbildning

   • låg magnesiumhalt i blodet har observerats i test

   Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • illamående

   • kräkningar

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Veltassa ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller dospåsen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras och transporteras kallt (2°C–8°C).

   När du har tagit emot Veltassa kan det förvaras i rumstemperatur (under 25°C) i upp till 6 månader.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är patiromer (som patiromersorbitexkalcium).

   • Veltassa 8,4 g pulver till oral suspension: varje dospåse innehåller 8,4 g patiromer.

   • Veltassa 16,8 g pulver till oral suspension: varje dospåse innehåller 16,8 g patiromer.

   • Veltassa 25,2 g pulver till oral suspension: varje dospåse innehåller 25,2 g patiromer.

   Övrigt innehållsämne är xantangummi.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pulvret till oral suspension är benvitt till ljust brunt, med enstaka vita partiklar.

   Veltassa finns i förpackningar med 30, 60 eller 90 dospåsar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

   100–101 Terrasse Boieldieu

   Tour Franklin La Défense 8

   92042 Paris La Défense Cedex

   Frankrike

   Tillverkare

   Vifor France

   100–101 Terrasse Boieldieu

   Tour Franklin La Défense 8

   92042 Paris La Défense Cedex

   Frankrike

   OM Pharma S.A.

   R. da Indústria, 2

   Quinta Grande

   Amadora, 2610­088

   Portugal

   Kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-06-06


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Veltassa

  Pulver till oral suspension 8,4 g 30 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 578950
  • Tillverkare: Vifor Pharma Nordiska AB

  2.953,25 kr

  Jämförpris: 98,44 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?