Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Velphoro

   500 mg tuggtabletter
   järn som sukroferrioxihydroxid
   sackaros och stärkelse (kolhydrater)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Velphoro är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Velphoro
   3. Hur du tar Velphoro
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Velphoro ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Velphoro är och vad det används för

   Velphoro är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen sukroferrioxihydroxid, som består av järn, socker (sackaros) och stärkelse.

   Velphoro är för vuxna patienter som genomgår hemodialys eller peritonealdialys (procedurer som eliminerar giftiga ämnen från blodet) på grund av kronisk njursvikt. Det används för att hjälpa till att kontrollera fosfornivån i blodet när den är för hög (hyperfosfatemi).

   För mycket fosfor i blodet kan leda till att kalcium avlagras i vävnader (kalcifikation). Detta kan leda till att blodkärlen stelnar, vilket gör det svårare för blodet att pumpas runt i kroppen. Det kan också leda till kalciumavlagringar i mjuka vävnader och ben och därmed orsaka tillstånd såsom röda ögon, klåda och skelettsmärta.

   Velphoro verkar genom att binda fosfor från mat i din mag-tarmkanal. Detta minskar mängden fosfor som kan absorberas in i blodomloppet och sänker därmed fosfornivåerna i ditt blod.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Velphoro

   Ta inte Velphoro:

   • om du är allergisk mot sukroferrioxihydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du tidigare har haft onormal järnansamling i dina organ (hemokromatos)

   • om du har någon annan störning förknippad med för mycket järn.

   Om du är osäker, tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Velphoro:

   • om du har haft peritonit, en inflammation i bukhinnan (den tunna vävnaden på den inre bukväggen) inom de senaste 3 månaderna,

   • om du har signifikanta mag- och/eller leverproblem,

   • om du har genomgått större operationer i mage och/eller tarmar.

   Om du är osäker på om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Velphoro kan orsaka svart avföring. Eventuella blödningar från din mag-tarmkanal kan döljas av denna svarta avföring. Kontakta genast läkare om du har svart avföring och dessutom har symptom som ökad trötthet och andfåddhet (se avsnitt 4).

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt för Velphoro ähos barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Därför rekommenderas inte Velphoro till barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Velphoro

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Om du tar ett annat läkemedel som är känt för att påverkas av järn (t.ex. läkemedel innehållande den aktiva substansen alendronat (används för att behandla vissa skelettsjukdomar) eller doxycyklin (ett antibiotikum)) eller har potential att påverkas av järn (t.ex. läkemedel som innehåller den aktiva substansen levotyroxin (används för att behandla störning i sköldkörtelns funktion)), ska du se till att du tar det läkemedlet minst en timme innan du tar Velphoro eller minst två timmar efter att du har tagit Velphoro. Tala med din läkare om du är osäker.

   Graviditet och amning

   Det finns ingen information om effekterna av detta läkemedel om det tas under graviditet eller amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Din läkare informerar dig om ifall Velphoro ska användas under graviditet, baserat på nytta-riskbedömning vid användning under graviditet.

   Om du ammar kommer din läkare att diskutera med dig om amningen ska fortsätta eller om behandlingen med Velphoro ska fortsätta, där hänsyn tas till fördelen med Velphoro-behandling för dig och fördelen med amning för ditt barn.

   Det är osannolikt att läkemedlet förs över till modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen signifikant effekt på din förmåga att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner.

   Velphoro innehåller sackaros och stärkelse (kolhydrater)

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Velphoro kan vara skadligt för tänderna.

   Velphoro innehåller stärkelse. Om du har diabetes bör du uppmärksamma att en Velphoro-tablett motsvarar ungefär 1,4 g kolhydrater (0,116 brödenheter).


   3. Hur du tar Velphoro

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den vanligaste rekommenderade startdosen är motsvarande 1 500 mg järn dagligen (3 tabletter).

   Maximal rekommenderad dos är 3 000 mg järn (6 tabletter) dagligen.

   Din läkare kan justera dosen under behandlingsperioden beroende på fosfornivån i ditt blod.

   Administreringssätt

   • Velphoro ska endast tas via munnen.

   • Ta tabletten i samband med måltid och tugga den (vid behov kan du krossa tabletten för att göra det lättare för dig). Svälj INTE tabletten hel.

   • Det antal tabletter som du tar per dag ska delas upp mellan dagens måltider.

   • När du tar Velphoro ska du följa din rekommenderade diet och dina behandlingar som ordinerats av din läkare såsom kalciumtillskott, vitamin D3 eller calcimimetika.

   Endast för blisterförpackningar:

   • Dela förpackningen vid perforeringen.

   • Dra av pappersfolien i hörnet.

   • Tryck tabletten genom aluminiumfolien.

   Om du har tagit för stor mängd av Velphoro

   Om du råkar ta för många tabletter, ta inga fler och tala omedelbart med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att ta Velphoro

   Om du har glömt en dos, tar du nästa dos i vanlig tid tillsammans med en måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Velphoro

   Sluta inte att ta läkemedlet innan du har talat med din läkare eller apotekspersonal eftersom fosfornivån i ditt blod kan öka (se avsnitt 1).

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Svart avföring är mycket vanligt hos patienter som tar Velphoro. Kontakta genast läkare ifall du dessutom har symptom som ökad trötthet och andfåddhet (se avsnitt 2 "Varningar").

   Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som tar detta läkemedel:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): diarré (inträffar i allmänhet tidigt i behandlingen, och förbättras med tiden).

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): illamående (nausea), förstoppning, kräkningar, matsmältningsproblem, ont i mage/tarm, gas i magen, missfärgade tänder, förändrad smakupplevelse.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): väderspänningar (uppsvälld buk), maginflammation, obehag i buken, svårigheter att svälja, halsbränna och sura uppstötningar, missfärgning av tungan, låga eller höga kalciumnivåer i blodet påvisade i tester, trötthet, klåda, utslag, huvudvärk, andfåddhet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Velphoro ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn­ och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken eller blisterförpackningen efter bokstäverna ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhetstid efter öppnande av burken är 90 dagar.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • den aktiva substansen är järn som sukroferrioxihydroxid även känd som en blandning av polynukleär järn(III)-oxihydroxid, sackaros och stärkelser. Varje tuggtablett innehåller 500 mg järn som sukroferrioxihydroxid. Varje tablett innehåller även 750 mg sackaros och 700 mg stärkelser. Se avsnitt 2 för ytterligare information om sackaros och stärkelser.

   • Övriga innehållsämnen är skogsbärssmak, neohesperidindihydrochalkon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tuggtabletterna är bruna, cirkelformade och präglade med PA500 på ena sidan. Tabletternas diameter är 20 mm och de är 6,5 mm tjocka.

   Tabletterna är förpackade i barnsäkra blisterförpackningar av aluminium eller i polyetylenflaskor (HDPE). Flaskorna har ett barnsäkert polypropenlock och en försegling av folie.

   Velphoro finns i förpackningar med 30 eller 90 tuggtabletter. Flerpack finns för blisterförpackningarna med 90 tuggtabletter (som innehåller 3 separata förpackningar med 30 x 1 tuggtabletter i varje).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

   100-101 Terrasse Boieldieu
   Tour Franklin - La Défense 8
   92042 Paris la Défense Cedex
   Frankrike

   Tillverkare

   Vifor France SA

   100-101 Terrasse Boieldieu
   Tour Franklin - La Défense 8
   92042 Paris la Défense Cedex
   Frankrike

   För information om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännande för försäljning.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-20


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Velphoro

  Tuggtablett 500 mg 90 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 587946
  • Tillverkare: Vifor Pharma Nordiska AB

  1.762,91 kr

  Jämförpris: 19,59 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?