Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Velbe

   10 mg pulver till injektionsvätska, lösning
   Vinblastinsulfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Velbe är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Velbe
   3. Hur du använder Velbe
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Velbe ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Velbe är och vad det används för

   Det aktiva innehållsämnet är vinblastin. Vinblastin är ett cytostatikum som stör cellernas inre metabolism och hämmar celldelningen. Effekten ser man speciellt i celler som växer och delas snabbt, som t.ex. i cancerceller.

   Vinblastin är ett cytostatikum

   2. Vad du behöver veta innan du använder Velbe

   Använd inte Velbe

   • om du är allergisk (överkänslig) mot vinblastin

   • om du har bakteriell infektion som ska behandlas först

   • om antalet vita blodkroppar är mycket lågt såvida denna inte beror på sjukdomen som behandlas och som orsakar bristen på vita blodkroppar.

   Varningar och försiktighet

   • om du har ischemisk hjärtsjukdom eller nedsatt leverfunktion, tala om det för läkare innan behandlingen initieras

   • informera läkare omedelbart om du har ont i halsen, feber, frossa eller sår i munnen.

   Andra läkemedel och Velbe

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Dosen av fenytoin, som används mot epilepsi, bör eventuellt kontrolleras under behandlingen med vinblastin, eftersom samtidig användning av cancermediciner och fenytoin ökar risken för krampanfall.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Användning av Velbe rekommenderas inte under graviditet, till kvinnor som överväger graviditet eller under amning.

   Användning av Velbe rekommenderas inte under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Några biverkningar kan påverka reaktionsförmågan. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän du vet hurudan inverkan behandlingen med Velbe har.


   3. Hur du använder Velbe

   Läkaren ordinerar dig en individuell dos som är lämplig för dig. Velbe-injektion får endast ges av sjukvårdspersonal med erfarenhet av vinblastin.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Velbe orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är dosberoende. Förutom håravfall, minskning av vita blodkroppar och neurologisk (som påverkar nervsystemet) inverkan varar biverkningarna vanligen inte över 24 timmar. Neurologiska biverkningar är sällsynta, men de varar vanligen över ett dygn.

   Följande biverkningar har observerats under behandlingen med vinblastin:

   Blod: Minskning av vita blodkroppar och blodplättar

   Hud: Håravfall, lokala reaktioner på injektionsstället, makulopapulösa utslag

   Mag-tarmkanalen: Förstoppning, aptitlöshet, illamående, kräkningar, buksmärtor, tarmstopp, muninflammation, diarré, blödning i mag-tarmkanalen

   Nervsystemet: Känselstörningar, depression, huvudvärk, kramper, yrsel. Sällan nedsättning av hörseln eller yrsel, orsakade av skada i hörselnerven, speciellt om används i kombination med andra cytostatika som skadar hörselnerven (t.ex. cisplatin).

   Hjärt- och kärlsystemet: Hypertoni, mycket sällan hjärtinfarkt, bröstsmärtor

   Andningsvägar: Bronkospasm och andnöd om ges i kombination med ett annat cytostatikum, mitomycin

   Endokrina systemet: Sällan inadekvat utsöndring av antidiuretiskt hormon och därtill hörande natriumbrist då ovanligt stora mängder av natrium utsöndras i urin

   Övriga: Bensmärtor, svaghet, smärta på tumörstället, käksmärta. Illamående och kräkningar kan behandlas med medel mot illamående. Håravfallet är ofta partiellt och i några fall växer håret under underhållsbehandlingen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Velbe ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2ºC - 8ºC)

   Färdigberedd lösning förvaras 24 timmar vid 2ºC - 8ºC (i kylskåp).

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är vinblastinsulfat.

   • Inga hjälpämnen

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Velbe är nästan vitt pulver.

   Förpackning: Pulver till injektionsväska, lösning 1 x 10 mg

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Nordic Aps

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark

   Tillverkare

   STADApharm GmbH

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets/Finland hemsida.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-01


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   BRUKSANVISNING

   VELBE 10 mg

   Pulver till injektionsvätska, lösning

   Cytostatikum

   Endast för intravenös användning

   Deklaration

   En injektionsflaska innehåller: Vinblastinsulfat 10 mg.

   Handhavande

   Hantering av preparatet bör helst ske i skyddsbox, varvid skyddsrock och handskar bör användas. Finns ej skyddsbox tillgänglig bör utrustningen kompletteras med munskydd och skyddsglasögon. Om luft eller överskottslösning behöver tryckas ur sprutan före injektion, bör detta ske mot en steril kompress. Beträffande hantering och administreringsteknik hänvisas till angivna instruktioner.

   Färdigställande

   Injektionsvätskan beredes genom tillsats av 10 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml eller sterilt vatten. Tillsätt lösningsmedlet långsamt utefter injektionsflaskans vägg. På detta sätt undviks att det aktiva innehållsämnet sprids från flaskan till omgivningen. Beredd lösning är klar och färglös och har styrkan 1 mg/ml. Färdigberedd injektionsvätska har pH 4 – 5.

   Lämpligt är att förse eventuellt förfyllda sprutor med texten “Varning, får endast ges i.v. Intratekal injektion är fatal.”

   Injektionsteknik

   Velbe får endast ges intravenöst. Intratekalinjektion leder vanligen till döden.

   Iakttag stor noggrannhet vid beräkning av dosen. Velbe administreras intravenöst via flervägskran under pågående infusion eller som direkt intravenös injektion. Injektionen bör ta ca 1 minut.

   Hållbarhet och förvaring

   Preparatet skall förvaras vid 2ºC – 8ºC (i kylskåp). Färdigberedd lösning förvaras vid 2ºC - 8ºC (i kylskåp) och skall användas inom 24 timmar.

   Blandbarhet

   Velbe-lösningen får ej blandas med andra läkemedel och skall ej spädas med injektionsvätskor som ändrar pH.

   Observera

   Iakttag största försiktighet vid administrering. Om extravasalt läckage sker, ger detta upphov till kraftig vävnadsirritation och administreringen bör avbrytas omedelbart. Eventuellt kvarstående mängd bör ges i en annan ven. Lokal värme fördelar den feladministrerade dosen och brukar minska obehaget.

   Varning

   Observera: intratekaladministrering av Velbe är fatal.

   Efter oavsiktlig, intratekal administrering är akut, neurokirurgisk intervention nödvändig för att förebygga progredierande förlamning ledande till död. Hos ett mycket begränsat antal patienter har livshotande paralys med efterföljande död undvikits, dock med uttalad neurologisk sequele och med begränsad symptomregress i efterförloppet. Baserat på publicerat material om handläggningen av dessa svåra fall, dvs. en administrering av Velbe av misstag via en intratekal infart, bör följande behandling initieras omedelbart efter feladministreringen. I de fall som rapporterats har Ringer-laktat lösning använts vid spinalspolningen enligt nedan. Här är den dock ersatt med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml.

   1. Avlägsna via lumbalpunktion så mycket cerebrospinalvätska som ur säkerhetssynpunkt är möjligt.

   2. Inför en epiduralkateter i subaraknoidalrummet via en intervertebral infart superiort om den initiala lumbala infarten. Spola spinalkaviteten med Ringer- laktat lösning.

   3. Genast när färskt frusen plasma är tillhands, fortsätt spolning med Ringer- laktat lösning, där 25 ml frusen plasma är tillsatt till varje 1000 ml lösning.

   4. Låt en neurokirurg införa ett intraventrikulärt drän alternativt en kateter. Fortsätt med spinalspolning med vätskedränage via den lumbala utfarten och till ett slutet dränagesystem. Ringer-laktat lösning ges som kontinuerlig infusion med 150 ml/timme eller med 75 ml/timme när färskt frusen plasma har tillsatts. Infusionshastigheten skall justeras så att en proteinnivå av 1500 mg/l (150 mg/dl) bibehålls i spinalvätskan.

   Följande åtgärder har också beskrivits som tillägg utöver det ovan beskrivna, fastän de kanske inte är nödvändiga:

   • Glutaminsyra har administrerats intravenöst 10 mg över 24 timmar, följt av 500 mg peroralt 3 gånger dagligen under 1 månad.

   • Folinsyra har administrerats intravenöst som en 100 mg bolusdos och därefter infunderats med en hastighet av 25 mg/timme under 24 timmar, följt av en 25 mg bolusdos var 6:e timme under 1 vecka.

   • Pyridoxin har administrerats intravenöst 50 mg över 30 minuter var 8:e timme. Det är osäkert om dessa åtgärder kan reducera neurotoxiciteten.

   Skyddsinstruktioner

   Avfall (injektionsflaskor, kompresser, injektionssprutor etc.), som varit i kontakt med injektionsvätskan, skall hanteras enligt gällande regler för riskavfall. Om preparatet kommer i kontakt med ögonen, kan detta ge upphov till allvarlig irritation. Ögonen sköljs omedelbart och grundligt med vatten. Vid bestående irritation bör läkare kontaktas. I händelse av spill på huden sköljs noga med vatten.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Velbe®

  Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg 10 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 412039
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  269,50 kr

  Jämförpris: 26,95 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?