Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Vedrop

   50 mg/ml oral lösning
   Tokofersolan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vedrop är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Vedrop
   3. Hur du tar Vedrop
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vedrop ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vedrop är och vad det används för

   Vedrop innehåller E-vitamin (i form av tokofersolan). Det används för att behandla E-vitaminbrist på grund av bristfälligt upptag vid matsmältning (där näringen i magen inte lätt absorberas när maten smälts) hos patienter från födseln (fullgångna nyfödda) till 18 års ålder med kronisk kolestas (en ärftlig eller medfödd sjukdom där galla inte kan transporteras från levern till tarmen).

   2. Vad du behöver veta innan du tar Vedrop

   Ta inte Vedrop

   • om du är allergisk mot E-vitamin (d-alfa-tokoferol) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Vedrop får inte användas hos nyfödda för tidigt födda spädbarn.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Vedrop om du har:

   • problem med njurarna eller lider av uttorkning. Vedrop bör endast användas med varsamhet och din njurfunktion bör övervakas noga eftersom polyetylenglykol, en del av den aktiva substansen tokofersolan, kan skada dina njurar.

   • problem med levern. Vedrop bör endast användas med varsamhet och leverfunktionen bör övervakas noga.

   Andra läkemedel och Vedrop

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Tala om för läkare och apotekspersonal om du tar:

   • vissa läkemedel för förtunning av blodet (orala antikoagulantia som t.ex. warfarin). En läkare kommer då att ta regelbundna blodprov och kan eventuellt justera dosen för att undvika en högre risk för blödning.

   • fettlösliga vitaminer (t.ex. A, D, E eller K) eller avsevärt fettlösliga läkemedel (t.ex. kortikoider, cyklosporin, takrolimus eller antihistamin). Eftersom Vedrop kan öka upptaget under matsmältningen, kommer läkaren att övervaka behandlingseffekten och justera doserna vid behov.

   Graviditet och amning

   Inga kliniska uppgifter finns tillgängliga om exponering för detta läkemedel under graviditet. Informera läkare om du är gravid så att han/hon kan besluta om läkemedlet kan användas.

   Det finns inga uppgifter om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Informera läkare om du vill amma. Han/hon kommer att hjälpa dig bestämma vad som är bäst för dig och ditt barn.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Vedrop påverkar din förmåga att köra och använda maskiner.

   Vedrop innehåller natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumetylparahydroxibensoat (E215)  

   som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjt).

   Vedrop innehåller 0,18 mmol (4,1 mg) natrium per ml. Tala med läkare om du står på diet med kontrollerat natriumintag.


   3. Hur du tar Vedrop

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den vanliga dosen är 0,34 ml/kg/dag.

   Läkaren kommer att skriva ut dosen i ml.

   Dosen kommer att justeras av läkare i enlighet med E-vitaminnivån i ditt blod.

   Administreringssätt

   Svälj lösningen med eller utan vatten. Det bör endast användas med sprutan för oral användning som medföljer i förpackningen.

   Du kan ta Vedrop för eller efter en måltid, med eller utan vatten.

   Mätning av dosen:

   1- Öppna flaskan

   2- Placera sprutan, som medföljer i förpackningen, i flaskan

   Steg 1 och 2

   3- Fyll sprutan med vätskan genom att dra kolven upp till graderingen som motsvarar den mängd i milliliter (ml) som föreskrivits av läkare.

   Steg 3

   4- Ta ut sprutan ur flaska.

   5- Töm innehållet i sprutan genom att trycka ned kolven antingen:

   -direkt i munnen

   eller

   -i ett glas med vatten och drick sedan hela innehållet.

   Steg 4 och 5

   6- Stäng flaskan.

   7- Tvätta sprutan med vatten.

   Steg 6 och 7

   Om du har tagit för stor mängd av Vedrop

   Om du tar stora doser av E-vitamin kan du uppleva övergående diarré och ont i magen. Tala med läkare eller apotekspersonal om symptomen kvarstår i mer än två dagar.

   Om du har glömt att ta Vedrop

   Hoppa över den missade dosen och återgå till den normala doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Vedrop

   Avsluta inte behandlingen utan att rådfråga läkare efter som E-vitaminbrist kan komma tillbaka och påverka din hälsa. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du slutar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats:

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

   • Diarré

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

   • Asteni (svaghetskänsla)

   • Huvudvärk

   • Håravfall

   • Klåda

   • Utslag (hudreaktioner)

   • Onormal natriumnivå i blodet

   • Onormal kaliumnivå i blodet

   • Ökning av transaminaser (leverenzymer)

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Ont i magen

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vedrop ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Detta läkemedel behöver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Kassera flaskan en månad efter det första öppnandet, även om det finns lösning kvar i flaskan.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tokofersolan. Varje ml lösning innehåller 50 mg d-alfa-tokoferol i form av tokofersolan som motsvarar 74,5 IE tokoferol.

   • Övriga innehållsämnen är: kaliumsorbat, natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumetylparahydroxibensoat (E215) (se slutet av avsnitt 2 för ytterligare information om dessa 2 innehållsämnen), glycerol, dinatriumfosfatdodekahydrat, koncentrerad saltsyra och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vedrop är en svagt viskös och ljusgul oral lösning i en brun glasflaska som stängs med ett barnsäkert skruvlock. Flaskorna innehåller 10 ml, 20 ml eller 60 ml oral lösning. Varje kartong innehåller en flaska och en spruta för oral användning (en spruta på 1 ml med en flaska på 10 ml eller 20 ml, och en spruta på 2 ml med en flaska på 60 ml).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orphan Europe SARL

   Immeuble "Le Wilson"

   70, avenue du General de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Frankrike

   Tillverkare

   Orphan Europe SARL

   Immeuble ”Le Wilson”

   70, avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Frankrike

   eller

   Orphan Europe SARL

   Eco River Parc

   30, rue des Peupliers

   F-92000 Nanterre

   Frankrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique/België/Belgien

   Recordati

   Tél/Tel: +32 2 46101 36

   Lietuva

   Recordati AB.

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Švedija

   България

   Orphan Europe SARL 

   Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

   Франция

   Luxembourg/Luxemburg

   Recordati

   Tél/Tel: +32 2 46101 36

   Belgique/Belgien

   Česká republika

   Orphan Europe SARL 

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francie

   Magyarország

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Franciaország

   Danmark

   Recordati AB.

   Tlf : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Malta

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 1 47 73 64 58

   Franza

   Deutschland

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Tel: +49 731 140 554 0

   Nederland

   Recordati

   Tel: +32 2 46101 36

   België

   Eesti

   Recordati AB.

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Rootsi

   Norge

   Recordati AB.

   Tlf : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Ελλάδα

   Orphan Europe SARL

   Τηλ: +33 1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Österreich

   Orphan Europe (Germany) GmbH 

   Tel: +49 731 140 554 0

   Deutschland

   España

   Orphan Europe S.L.U. 

   Tel: + 34 91 659 28 90

   Polska

   Orphan Europe SARL 

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francja

   France

   Orphan Europe SARL 

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Portugal

   Jaba Recordati S.A. 

   Tel: +351 21 432 95 00

   Hrvatska

   Orphan Europe SARL 

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francuska

   România

   Orphan Europe SARL 

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Franţa

   Ireland

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Tel: +44 1491 414333

   United Kingdom

   Slovenija

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francija

   Ísland

   Recordati AB.

   Simi:+46 8 545 80 230

   Svíþjóð

   Slovenská republika

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58 Francúzsko

   Italia

   Orphan Europe (Italy) Srl

   Tel: +39 02 487 87 173

   Suomi/Finland

   Recordati AB.

   Puh/Tel : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Κύπρος

   Orphan Europe SARL

   Τηλ : +33 1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Sverige

   Recordati AB.

   Tel : +46 8 545 80 230

   Latvija

   Recordati AB.

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Zviedrija

   United Kingdom

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Tel: +44 (0)1491 414333


   Denna bipacksedel ändrades senast

   24/07/2018


    

   Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

   Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vedrop

  Oral lösning 50 mg/ml 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 406781
  • Tillverkare: Recordati AB

  2.227,93 kr

  Jämförpris: 37,13 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?