Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vectibix

   20 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning.
   panitumumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vectibix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vectibix
   3. Hur du använder Vectibix
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vectibix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vectibix är och vad det används för

   Vectibix används för behandling av metastaserad kolorektalcancer (cancer i tjocktarmen) hos vuxna patienter med en särskild typ av tumör som kallas “tumörer med vildtyp‑RAS”. Vectibix används ensamt eller i kombination med andra cancerläkemedel.

   Vectibix innehåller den aktiva substansen panitumumab, som tillhör en grupp läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar är proteiner som specifikt känner igen och fäster vid (binder till) andra unika proteiner i kroppen.

   Panitumumab känner igen och binder specifikt till ett protein som kallas epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR, epidermal growth factor receptor), som finns på ytan av vissa cancerceller. När tillväxtfaktorer (andra kroppsproteiner) binder till EGFR stimuleras cancercellen att växa och dela sig. Panitumumab binder till EGFR och hindrar på så sätt cancercellen från att få den information den behöver för att växa och dela sig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vectibix

   Använd inte Vectibix:

   • om du är allergisk mot panitumumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidigare har haft eller har interstitiell pneumonit (svullnader i lungorna som leder till hosta och andningssvårigheter) eller lungfibros (ärrbildning och förtjockning i lungorna med andfåddhet).

   • i kombination med oxaliplatinbaserad kemoterapi (läkemedel för att behandla cancer), om ditt RAS-test visar att du har tumör med muterad RAS eller om ditt RAS-mutationsstatus inte är känt. Rådfråga din läkare om du är osäker på ditt RAS-mutationsstatus.

   Varningar och försiktighet

   Du kan utveckla hudreaktioner eller kraftig svullnad och vävnadsskada. Om dessa symtom förvärras eller blir outhärdliga, tala omedelbart om det för läkaren eller sjuksköterskan. Om du får en allvarlig hudreaktion, kan din läkare rekommendera att dosen av Vectibix ändras. Om du får en allvarlig infektion eller feber på grund av hudreaktioner, kan din läkare besluta att avbryta behandlingen med Vectibix.

   Du bör begränsa din exponering för solen när du behandlas med Vectibix och om du får hudreaktioner, eftersom solljus kan förvärra dessa. Använd solskyddskräm och en skyddande huvudbonad om du ska vistas i solen. Din läkare kan uppmana dig att använda en fuktgivande kräm, solskyddskräm (solskyddsfaktor (SPF) > 15), topikal (utvärtes) steroidkräm (kortisonkräm) och/eller orala antibiotika för att hantera hudreaktioner som kan uppträda vid användning av Vectibix.

   Innan du börjar behandlingen med Vectibix kommer läkaren att kontrollera halten av olika ämnen i blodet, t.ex. magnesium, kalcium och kalium. Läkaren kommer också att kontrollera halten av magnesium och kalcium i blodet regelbundet under behandlingen och i upp till 8 veckor efter avslutad behandling. Om dessa halter är för låga, kan läkaren skriva ut lämpliga tillskott.

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du drabbas av kraftig diarré, eftersom du då kan förlora mycket vätska från kroppen (bli uttorkad) och detta kan skada dina njurar.

   Tala om för läkaren om du använder kontaktlinser och/eller om du tidigare har haft ögonproblem, t.ex. mycket torra ögon, inflammation i hornhinnan (ögats främre del) eller sår i hornhinnan.

   Om du utvecklar akut eller förvärrad rodnad och smärta i ögat, ökat tårflöde, dimsyn, och/eller ljuskänslighet, tala omedelbart om det för läkaren eller sjuksköterskan eftersom du kan behöva omedelbar behandling (se ”Eventuella biverkningar” nedan).

   Beroende på din ålder (äldre än 65 år) eller allmänna hälsa, kommer din läkare att prata med dig om dina förutsättningar att tolerera Vectibix tillsammans med din kemoterapi.

   Andra läkemedel och Vectibix

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

   Vectibix bör inte användas i kombination med bevacizumab (en annan monoklonal antikropp som används vid behandling av tarmcancer) eller med en kemoterapikombination som kallas ”IFL”.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Vectibix har inte testats på gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du är gravid, tror du är gravid eller planerar att bli gravid. Vectibix kan påverka det ofödda barnet eller din förmåga att behålla en graviditet.

   Om du är kvinna i fertil ålder ska du använda effektiva preventivmetoder under tiden du får behandling med Vectibix och 2 månaderna efter den sista dosen.

   Det är inte rekommenderat att du ammar under behandlingen med Vectibix samt 2 månader efter den sista dosen. Det är viktigt att berätta för läkaren om du planerar att amma.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tala med din läkare innan du kör bil eller använder maskiner eftersom vissa biverkningar kan påverka din förmåga att göra det på ett säkert sätt.

   Vectibix innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 0,150 mmol natrium (eller 3,45 mg natrium) per ml koncentrat. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Vectibix

   Den rekommenderade dosen Vectibix är 6 mg/kg (milligram per kilogram kroppsvikt) en gång varannan vecka. Behandlingen tar i allmänhet cirka 60 minuter.

   Vectibix administreras på vårdavdelning under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling med cancerläkemedel.

   Vectibix administreras intravenöst (i en ven) med en infusionspump (ett instrument som ger en långsam injektion).

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De allvarligaste biverkningarna och de huvudsakliga biverkningarna med Vectibix beskrivs nedan:

   Infusionsreaktioner

   Under eller efter behandlingen kan du drabbas av en infusionsreaktion. Sådana reaktioner kan vara milda eller måttliga (drabbar sannolikt cirka 5 av 100 personer som använder Vectibix), eller allvarliga (drabbar sannolikt 1 av 100 personer som använder Vectibix). Symtomen kan vara huvudvärk, utslag, klåda eller nässelutslag, vallningar, svullnad (ansikte, läppar, munnen, runt ögonen och svalget), snabb och oregelbunden hjärtrytm, snabb puls, svettningar, illamående, kräkningar, yrsel, andningssvårigheter eller sväljsvårigheter, eller ett blodtrycksfall som kan vara allvarligt eller livshotande och i mycket sällsynta fall leda till döden. Om du får något av dessa symtom ska du omedelbart tala med läkare. Läkaren kan besluta att sänka infusionshastigheten eller avsluta behandlingen med Vectibix.

   Allergiska reaktioner

   I mycket sällsynta fall har allvarliga allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner), med symtom som liknar dem vid en infusionsreaktion (se ”Infusionsreaktioner”), inträffat mer än 24 timmar efter behandlingen och lett till döden. Sök omedelbart läkarvård om du drabbas av symtom på en allergisk reaktion mot Vectibix, däribland andningssvårigheter, tryck över bröstet, kvävningskänsla, yrsel eller svimning.

   Hudreaktioner

   Hudreaktioner drabbar sannolikt cirka 94 av 100 personer som använder Vectibix. De är vanligen milda eller måttliga. Hudutslagen påminner i allmänhet om akne och drabbar ofta ansiktet, övre delen av bröstet och ryggen, men kan uppträda var som helst på kroppen. Vissa utslag är röda, kliar och fjällar och kan bli allvarliga. I vissa fall kan de orsaka infekterade sår som kräver läkemedelsbehandling och/eller en operation, och de kan också orsaka allvarliga hudreaktioner som i sällsynta fall är dödliga. I sällsynta fall kan patienter drabbas av blåsor på huden, i munnen, i ögonen och på könsorganen. Detta kan tyda på en allvarlig hudreaktion som kallas ”Stevens-Johnsons syndrom”. Blåsor på huden kan också tyda på en allvarlig hudreaktion som kallas ”toxisk epidermal nekrolys”. Om du får blåsor ska du omedelbart kontakta läkare. Långvarig exponering för solljus kan förvärra utslagen. Även torr hud, hudsprickor på fingrar och tår, infektion eller inflammation i nagelbädden på fingrar eller tår (paronyki) har rapporterats. Hudreaktionerna går i allmänhet tillbaka när behandlingen tillfälligt avbryts eller avslutas. Läkaren kan besluta att behandla utslagen, justera dosen eller avsluta behandlingen med Vectibix.

   Övriga biverkningar är:

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi), låg kaliumhalt i blodet (hypokalemi), låg magnesiumhalt i blodet (hypomagnesemi)

   • ögoninflammation (konjunktivit)

   • lokala eller utbredda utslag som kan vara knottriga (med eller utan fläckar), kliande, röda eller fjällande

   • håravfall (alopeci), sår i munnen och munsår (stomatit), inflammation i munnen (slemhinneinflammation)

   • diarré, illamående, kräkning, buksmärta, förstoppning, minskad aptit, viktminskning

   • extrem trötthet (fatigue), feber eller förhöjd temperatur (pyrexi), kraftlöshet (asteni), ansamling av vätska i armar och ben (perifert ödem)

   • ryggvärk

   • sömnsvårigheter (insomni)

   • hosta, dyspné (andningssvårigheter).

   Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • lågt antal vita blodkroppar (leukopeni), låg kalciumhalt i blodet (hypokalcemi), låg fosfathalt i blodet (hypofosfatemi), hög glukoshalt i blodet (hyperglykemi)

   • utväxt av ögonfransar, ökad tårbildning, ögonrodnad (okulär hyperemi), torra ögon, kliande ögon (ögonpruritus), ögonirritation, ögonlocksinflammation (blefarit)

   • sår i huden, sårskorpor, kraftig hårväxt (hypertrikos), rodnad och svullnad i handflator och fotsulor (hand-fotsyndrom), överdriven svettning (hyperhidros), hudreaktion (dermatit)

   • infektion som sprider sig under huden (cellulit), inflammation i hårsäckar (follikulit), lokaliserad infektion, hudutslag med varfyllda blåsor (pustulöst hudutslag), urinvägsinfektion

   • nagelbesvär, sköra naglar (onykoklas)

   • uttorkning (dehydrering)

   • muntorrhet, matsmältningsbesvär (dyspepsi), rektal blödning, läppinflammation (keilit), halsbränna (gastroesofageal reflux)

   • bröstsmärta, smärta, frossa, smärta i armar och ben, immunreaktion (överkänslighet), snabb hjärtrytm (takykardi)

   • blodpropp i lungorna (lungembolism), med symtom som bland annat plötslig andnöd eller bröstsmärta, näsblod (epistaxis), blodpropp i blodkärl (djup ventrombos), högt blodtryck (hypertoni), värmevallning

   • huvudvärk, yrsel, ångest.

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (cyanos)

   • ulcerös keratit (ett allvarligt tillstånd med sår i hornhinnan (ögats främre del) som kräver omedelbar behandling)

   • keratit (inflammation i hornhinnan (ögats främre del))

   • celldöd i huden (hudnekros)

   • allvarlig hudreaktion med blåsor på huden, i munnen, i ögonen och på könsorganen (Stevens‑Johnsons syndrom)

   • allvarlig hudreaktion med blåsor på huden (toxisk epidermal nekrolys)

   • ögonlocksirritation, spruckna läppar och/eller torra läppar, ögoninfektion, ögonlocksinfektion, nästorrhet, naglar som lossnar (onykolys), inåtväxande naglar, kraftig hårväxt (hirsutism)

   • inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vectibix ska förvaras

   Vectibix ska förvaras på den vårdavdelning där det används.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).

   Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Varje ml koncentrat innehåller 20 mg panitumumab. Varje injektionsflaska innehåller antingen 100 mg panitumumab i 5 ml eller 400 mg panitumumab i 20 ml.

   • Den aktiva substansen är panitumumab 20 mg/ml. Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumacetattrihydrat, ättiksyra (koncentrerad) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vectibix är en färglös vätska som kan innehålla synliga partiklar och som levereras i en injektionsflaska.

   Varje förpackning innehåller en injektionsflaska med koncentrat.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061

   4817 ZK Breda

   Nederländerna

   Tillverkare

   Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

   Pottery Road

   Dun Laoghaire

   Co Dublin

   Irland

   Tillverkare

   Amgen NV

   Arianelaan 5

   1200 Brussel

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   s.a. Amgen n.v.

   Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

   Lietuva

   Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

   Tel: +370 5 219 7474

   България

   Амджен България ЕООД

   Тел.: +359 (0)2 424 7440

   Luxembourg/Luxemburg

   s.a. Amgen

   Belgique/Belgien

   Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

   Česká republika

   Amgen s.r.o.

   Tel: +420 221 773 500

   Magyarország

   Amgen Kft.

   Tel.: +36 1 35 44 700

   Danmark

   Amgen filial af Amgen AB, Sverige

   Tlf: +45 39617500

   Malta

   Amgen B.V.

   The Netherlands

   Tel: +31 (0)76 5732500

   Deutschland

   AMGEN GmbH

   Tel.: +49 89 1490960

   Nederland

   Amgen B.V.

   Tel: +31 (0)76 5732500

   Eesti

   Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

   Tel: +372 586 09553

   Norge

   Amgen AB

   Tel: +47 23308000

   Ελλάδα

   Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

   Τηλ.: +30 210 3447000

   Österreich

   Amgen GmbH

   Tel: +43 (0)1 50 217

   España

   Amgen S.A.

   Tel: +34 93 600 18 60

   Polska

   Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 581 3000

   France

   Amgen S.A.S.

   Tél: +33 (0)9 69 363 363

   Portugal

   Amgen Biofarmacêutica, Lda.

   Tel: +351 21 4220550

   Hrvatska

   Amgen d.o.o.

   Tel: +385 (0)1 562 57 20

   România

   Amgen România SRL

   Tel: +4021 527 3000

   Ireland

   Amgen Limited

   United Kingdom

   Tel: +44 (0)1223 420305

   Slovenija

   AMGEN zdravila d.o.o.

   Tel: +386 (0)1 585 1767

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Amgen Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 321 114 49

   Italia

   Amgen S.r.l.

   Tel: +39 02 6241121

   Suomi/Finland

   Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

   Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

   Kύπρος

   C.A. Papaellinas Ltd

   Τηλ.: +357 22741 741

   Sverige

   Amgen AB

   Tel: +46 (0)8 6951100

   Latvija

   Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

   Tel: +371 257 25888

   United Kingdom

   Amgen Limited

   Tel: +44 (0)1223 420305

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   25 januari 2018.


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Vectibix är endast avsett för engångsbruk. Vectibix ska spädas med 9 mg/ml natriumkloridlösning (0,9 %) för injektion av vårdpersonal med hjälp av aseptisk teknik. Skaka inte injektionsflaskan kraftigt eller hantera den häftigt. Vectibix-lösningen ska kontrolleras visuellt innan den administreras. Lösningen ska vara färglös och kan innehålla synliga genomskinliga till vita, amorfa proteinpartiklar (som avlägsnas genom filtreringen in-line). Administrera inte Vectibix om lösningen inte ser ut som beskrivs ovan. Använd endast en hypodermisk nål som är 21-gauge eller mindre i diameter och dra upp tillräcklig mängd Vectibix för en dos på 6 mg/kg. Använd inte nålfri utrustning (t.ex. adaptrar till injektionsflaskor) för att dra upp innehållet. Späd i en total volym på 100 ml. Doser som överstiger 1 000 mg ska spädas i 150 ml 9 mg/ml natriumkloridlösning (0,9 %) för injektion. Den slutliga koncentrationen ska inte överstiga 10 mg/ml. Den spädda lösningen ska blandas försiktigt genom vändning, får inte skakas.

   Kassera injektionsflaskan med eventuell överbliven vätska efter engångsanvändningen.

   Infusionsslangen ska spolas med natriumkloridlösning före och efter administrering av Vectibix för att undvika blandning med andra läkemedel eller intravenösa lösningar.

   Vectibix måste administreras som en intravenös infusion via en infusionspump med ett lågproteinbindande in-line-filter med porstorlek på 0,2 eller 0,22 mikrometer, genom perifer eller central infart. Rekommenderad infusionstid är cirka 60 minuter. Doser som överstiger 1000 mg ska infunderas under cirka 90 minuter.

   Inga inkompatibiliteter har observerats mellan Vectibix och 9 mg/ml natriumkloridlösning (0,9 %) för injektion i påsar av polyvinylklorid eller polyolefin.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vectibix

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 119053
  • Tillverkare: Amgen AB

  17.339 kr

  Jämförpris: 866,95 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?