Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   VaxigripTetra

   Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
   Quadrivalent influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra.

   • Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad VaxigripTetra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn använder VaxigripTetra
   3. Hur du använder VaxigripTetra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur VaxigripTetra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad VaxigripTetra är och vad det används för

   VaxigripTetra är ett vaccin. Detta vaccin hjälper till att skydda dig eller ditt barn mot influensa. Användning av VaxigripTetra ska baseras på officiella rekommendationer.

   När en person ges vaccinet VaxigripTetra börjar immunförsvaret (kroppens naturliga försvarssystem) att producera ett eget skydd (antikroppar) mot sjukdomen. Inga beståndsdelar i vaccinet kan orsaka influensa.

   Influensa är en sjukdom som kan spridas snabbt och som orsakas av olika virusstammar som kan förändras varje år. Baserat på varaktigheten av skyddet du får från vaccinet, samt att de cirkulerande stammarna kan ändras från år till år rekommenderas årlig vaccination. Störst risk att smittas av influensa föreligger under de kalla månaderna mellan oktober och mars. Om du eller ditt barn inte vaccinerades under hösten är det fortfarande klokt att vaccineras ända fram till våren eftersom du eller ditt barn då fortfarande riskerar att smittas av influensa. Din läkare kan rekommendera den lämpligaste tiden för dig att bli vaccinerad.

   VaxigripTetra är avsett att skydda dig eller ditt barn från de fyra virusstammar som ingår i vaccinet från ungefär 2 till 3 veckor efter injektionen. Om du eller ditt barn utsätts för influensavirus omedelbart innan eller efter vaccineringen kan ni dock fortfarande utveckla sjukdomen, eftersom inkubationsperioden för influensa är några dagar.

   Vaccinet skyddar inte dig eller ditt barn mot vanlig förkylning, trots att vissa symptom påminner om influensa.

   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn använder VaxigripTetra

   Använd inte VaxigripTetra

   • om du eller ditt barn är allergisk mot:

    • de aktiva substanserna, eller

    • något annat innehållsämne i detta vaccin, (anges i avsnitt 6), eller

    • eventuella beståndsdelar som kan finnas i mycket små mängder, såsom ägg (ovalbumin, hönsprotein) neomycin, formaldehyd eller oktoxinol‑9.

   • om du eller ditt barn har en sjukdom med hög eller måttlig feber eller en akut sjukdom bör vaccinationen skjutas upp tills efter tillfrisknandet.

   För att säkerställa att VaxigripTetra är lämpligt för dig eller ditt barn är det viktigt att informera läkare eller apotekspersonal om någon av nedanstående punkter gäller för dig eller ditt barn. Om det är något du inte förstår, be läkare eller apotekspersonal att förklara.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder VaxigripTetra.

   Tala om för läkare före vaccinationen om du eller ditt barn har:

   • nedsatt immunförsvar (har en immundefekt eller tar läkemedel som påverkar immunförsvaret)

   • problem med blödning eller lätt får blåmärken.

   Din läkare kommer att avgöra om du eller ditt barn bör få vaccinet.

   Svimning kan förekomma (oftast hos ungdomar) efter, eller till och med före, nålsticket. Tala därför om för läkare eller sjuksköterska om du eller ditt barn tidigare har svimmat i samband med nålstick.

   Liksom för alla vacciner finns risken att VaxigripTetra kanske inte ger fullt skydd hos alla patienter.

   Tala om för din eller ditt barns läkare att ni vaccinerats mot influensa om du eller ditt barn av någon anledning lämnar blodprov inom några dagar efter en influensavaccination. Detta ska göras eftersom falskt positivt blodprov har observerats hos ett fåtal patienter som nyligen blivit vaccinerade.

   Barn

   Användning av VaxigripTetra rekommenderas inte för barn under 6 månaders ålder.

   Andra läkemedel och VaxigripTetra

   Tala om för läkaren eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra vacciner eller andra läkemedel.

   • VaxigripTetra kan ges vid samma tillfälle som andra vacciner om de ges i olika armar eller ben.

   • Immunsvaret kan bli sämre vid behandling med läkemedel som hämmar immunförsvaret, till exempel kortikosteroider, cellgifter eller strålbehandling.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta vaccin.

   Din läkare eller apotekspersonal kan avgöra om du bör få VaxigripTetra.

   Körförmåga och användning av maskiner

   VaxigripTetra har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   VaxigripTetra innehåller kalium och natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol kalium (39 mg) och natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill ”kaliumfritt” och ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder VaxigripTetra

   Dosering

   Vuxna får en dos på 0,5 ml.

   Användning för barn

   Barn på mellan 6 månader och 17 års ålder får en dos på 0,5 ml.

   Om ditt barn är under 9 år och inte tidigare har vaccinerats mot influensa bör en andra dos på 0,5 ml ges efter ett minst 4 veckor.

   Hur VaxigripTetra ges

   Läkaren eller sjuksköterskan ger rekommenderad dos av vaccinet som en injektion in i en muskel eller under huden.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkaren eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner

   Uppsök omedelbart läkare om du eller ditt barn upplever följande:

   • Allvarliga allergiska reaktioner:

    • som kan leda till akuta besvär med lågt blodtryck, snabb, ytlig andning, snabb hjärtrytm och svag puls, kall, fuktig hud, yrsel och som kan leda till kollaps (chock). Dessa biverkningar har inte observerats för VaxigripTetra men har i sällsynta fall rapporterats för andra influensavacciner (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

    • svullnad som främst uppstår på huvudet och i halsen, inkluderat ansikte, läppar, tunga, svalg eller andra delar av kroppen och som kan leda till svårigheter att svälja eller andas (angioödem).

   • Allergiska reaktioner såsom hudreaktioner som kan sprida sig över kroppen med klåda, nässelutslag, hudutslag, rodnad.

   • Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) utom klåda, vilket är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   Andra rapporterade biverkningar hos vuxna och äldre

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk, muskelvärk (myalgi), allmän sjukdomskänsla (1), smärta vid injektionsstället.

    (1) Vanliga hos äldre

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Feber (2), frossa, reaktioner vid injektionsstället: rodnad (erytem), svullnad, förhårdnad.

    (2) Mindre vanliga hos äldre

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Yrsel (3), diarré, illamående (4), trötthet, reaktioner vid injektionsstället: blåmärken, klåda och värmekänsla.

    (3) Sällsynta hos vuxna (4) Sällsynta hos äldre

   • Värmevallningar: endast observerat hos äldre.

   • Svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske (lymfadenopati): endast observerat hos vuxna

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Avvikelser i förnimmelse av beröring, smärta, värme och kyla (parestesier), sömnighet, ökad svettning (hyperhidros), ovanlig trötthet eller svaghet, influensaliknande sjukdom

   • Ledsmärtor, obehag vid injektionsstället: endast observerat hos vuxna

   Andra rapporterade biverkningar hos barn mellan 3 och 17 år

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk, muskelvärk (myalgi), allmän sjukdomskänsla, frossa (5), reaktioner vid injektionsstället: smärta, svullnad, rodnad (erytem)(5), förhårdnad (5).

    (5) Vanligt mellan 9 och 17 års ålder

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Feber, blåmärke vid injektionsstället.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) hos barn mellan 3 och 8 år

   • Tillfälligt minskat antal av en viss sorts blodceller s.k. blodplättar; ett lågt antal av dessa kan förorsaka en ökad tendens att få blåmärken eller blödningar (övergående trombocytopeni): endast observerat hos ett barn på 3 år.

   • Jämrande, rastlöshet

   • Yrsel, diarré, kräkningar, smärtor i övre buken, ledsmärtor, trötthet, värmekänsla vid injektionsstället.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) hos barn mellan 9 och 17 år

   • Diarré, klåda vid injektionsstället.

   Andra rapporterade biverkningar hos barn mellan 6 och 35 månader

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Kräkningar (1), muskelvärk (myalgi) (2), irritabilitet (3), aptitlöshet (3), allmän sjukdomskänsla (2), feber.

   (1) Mindre vanliga hos barn mellan 24 och 35 månaders ålder, (2) Sällsynta hos barn yngre än 24 månader, (3) Sällsynta hos barn mellan 24 och 35 månaders ålder

   • Reaktioner vid injektionsstället: smärta/ömhet, rodnad (erytem).

   • Huvudvärk: endast observerat hos barn 24 månader och äldre.

   • Sömnighet, ovanlig gråt: endast observerat hos barn yngre än 24 månader.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Frossa: endast observerat hos barn 24 månader och äldre.

   • Reaktioner vid injektionsstället: förhårdnad, svullnad, blåmärke (ekkymos).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Diarré, överkänslighet.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Influensaliknande sjukdom, reaktioner vid injektionsstället: eksem, klåda.

   Hos barn mellan 6 månader och 8 år som fick två doser var biverkningarna likartade efter den första och den andra dosen. Färre biverkningar kan förekomma efter den andra dosen hos barn mellan 6 och 35 månaders ålder.

   De flesta biverkningarna som setts uppstod vanligtvis inom 3 dagar efter vaccinationen och försvann av sig själva inom 1 till 3 dagar efter uppkomst. De observerade biverkningarna var lindriga.

   Biverkningarna var totalt sett mindre vanliga hos äldre än hos vuxna och barn.

   Följande biverkningar har rapporterats efter administrering av Vaxigrip. Dessa biverkningar kan förekomma med VaxigripTetra:

   • Smärta längs med utbredningen av en nerv (neuralgi), anfall (konvulsioner), neurologiska störningar (påverkan på nerver) som kan orsaka nackstelhet, förvirring, domningar, smärta och svaghet i armar och ben, försämrad balans, försämrade reflexer, förlamning i delar av eller hela kroppen (encefalomyelit, neurit, Guillain-Barrés syndrom)

   • Kärlinflammation (vaskulit), vilket kan leda till hudutslag och i mycket sällsynta fall övergående njurproblem.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur VaxigripTetra ska förvaras

   Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2°C‑8°C). Får ej frysas. Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är: Influensavirus (inaktiverat, spjälkat) av följande stammar*:

   *framställda ur befruktade hönsägg från friska flockar

   **hemagglutinin

   A/ Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - liknande stam (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)

   15 mikrogram HA**

   A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - liknande stam (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, IVR-186)

   15 mikrogram HA**

   B/Colorado/06/2017 - liknande stam (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A)

   15 mikrogram HA**

   B/Phuket/3073/2013 - liknande stam (B/Phuket/3073/2013, vildtyp)

   15 mikrogram HA**

   Per 0,5 ml-dos


   Detta vaccin överensstämmer med rekommendationer från WHO (Världshälsoorganisationen, norra hemisfären) och beslut inom EU för säsongen 2018/2019.

   • Övriga innehållsämnen: en buffertlösning innehållande natriumklorid, kaliumklorid. dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdivätefosfat och vatten för injektionsvätskor.

   Vissa beståndsdelar såsom ägg (ovalbumin, hönsprotein) neomycin, formaldehyd eller oktoxinol‑9 kan förekomma i mycket små mängder (se avsnitt 2).

   VaxigripTetras utseende och förpackningsstorlekar

   Vaccinet är efter försiktig omskakning en färglös, opaliserande suspension.

   VaxigripTetra är en injektionsvätska i form av suspension i förfylld spruta med 0,5 ml, med fastsatt nål eller utan nål, i kartonger med 1, 10, eller 20 st. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi Pasteur Europe

   14 Espace Henry Vallée

   69007 Lyon

   Frankrike

   Tillverkare:

   Sanofi Pasteur - 1541 avenue Marcel Mérieux - 69280 Marcy l'Etoile - Frankrike

   Sanofi Pasteur - Parc Industriel d'Incarville - 27100 Val de Reuil - Frankrike

   Sanofi Aventis Zrt. - Campona utca 1. (Harbor Park) - 1225 Budapest – Ungern

   Lokal representant:

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm

   Tel: +46 8-634 50 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-07.


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Liksom med alla injicerbara vacciner bör lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig om en anafylaktisk reaktion skulle inträffa efter administrering av vaccinet.

   Vaccinet bör anta rumstemperatur före användning.

   Skaka före användning. Kontrolleras visuellt före användning.

   Vaccinet ska inte användas om det finns främmande partiklar i suspensionen.

   Det ska inte blandas med andra läkemedel i samma spruta.

   Vaccinet får inte injiceras rakt in i ett blodkärl.

   Se även avsnitt 3. Hur du använder VaxigripTetra

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  VaxigripTetra

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 x 0,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 454476
  • Tillverkare: Sanofi AB

  608 kr

  Jämförpris: 60,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?