Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vamin

   14 g N/l elektrolytfri infusionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vamin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vamin
   3. Hur du använder Vamin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vamin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vamin är och vad det används för

   Vamin är en näringslösning som ges via dropp i en ven (intravenös infusion).

   De aktiva substanserna som finns i Vamin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vamin

   Använd inte Vamin

   • om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en medfödd störning i nedbrytningen av aminosyror.

   • om du har en leverskada som inte kan botas.

   • om du har svår urinförgiftning och dialysmöjligheter saknas.

   Andra läkemedel och Vamin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det finns inga kända interaktioner mellan Vamin och andra läkmedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Det finns inga kända risker med att använda Vamin vid graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inga kända risker med att använda Vamin vid bilkörning och användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Vamin

   Detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en ven (intravenöst) via ett dropp.

   Läkaren kommer att avgöra hur stor mängd infusionslösning du behöver. Det beror bland annat på kroppsvikt och ditt individuella behov av vätska och salter.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Inflammation i ett ytligt blodkärl (tromboflebit)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Frysningar

   • Illamående

   • Hudrodnad

   • Överkänslighetsreaktioner

   Övergående förändringar av leverprover har noterats i samband med intravenös nutrition, men orsaken är ej känd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vamin ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 oC. Får ej frysas.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är glycin, asparaginsyra, glutaminsyra, alanin, arginin, cystein, histidin, isoleucin, leucin, lysinacetat, metionin, fenylalanin, prolin, serin, treonin, tryptofan, tyrosin, valin.

   • Övriga innehållsämnen är koncentrerad ättiksyra och vatten för injektionsvätskor.

   Energiinnehållet är 1400 kJ (350 kcal)/liter.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glasflaska

   Förpackningsstorlekar:

   500 ml

   1000 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Austria GmbH

   Hafnerstraße 36

   8055 Graz

   Österrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-18


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Dosering:

   Upp till 1000 ml intravenöst i perifer eller central ven per dygn beroende på patientens behov. Kvävebehovet är, vid normalt nutritionstillstånd med ingen eller ringa metabolisk stress 0,10-0,15 g per kg och dygn, vid måttligt ökad metabolisk stress 0,15-0,20 g per kg och dygn och vid svårt katabola tillstånd (brännskada, sepsis och trauma) 0,20-0,25 g kväve per kg och dygn.

   Vid behov av 0,10-0,25 g kväve per kg och dygn ges 7-18 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri per kg och dygn. Vid kraftigt förhöjt kvävebehov rekommenderas Vamin 18 g N/l elektrolytfri. Infusionstiden för 1000 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri bör vara minst 8 timmar (högst 2,1 ml/min).

   Flera faktorer anses medverka till uppkomst av tromboflebit vid infusion i perifer ven, bl.a. kaliuminnehåll, infusionstid, infusionsvätskans pH och osmolalitet, ven- och kanylgrovlek.

   Tillsatser: 

   Till 1000 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri kan samtidigt eller var för sig sättas upp till 20 ml Tracel, 480 mmol Na+ och 480 mmol K+ som klorider, 24 mmol Ca2+ som glubionat och 48 mmol Mg2+ som sulfat. Då tillsats av fosfat erfordras kan till 1000 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri sättas upp till 120 ml Glycophos (organiskt fosfat) med eller utan tillsats av 48 mmol kalcium (som CaCl2), eller upp till 60 ml Addiphos (oorganiskt fosfat) med eller utan ytterligare tillsatser av Na+ 480 mmol, K+ 480 mmol som klorider och Mg2+ 48 mmol som sulfat. Observera att Tracel på grund av risk för utfällning, ej får sättas till lösning innehållande oorganiskt fosfat (t ex Addiphos). Tillsatser skall utföras aseptiskt.

   Blandning i ftalatfri plastpåse.

   Genom att använda strikt aseptisk teknik i miljöbänk kan följande blandningsrutin användas:

   I

   Till Vamin 14 g N/l elektrolytfri sättes:

   • Tracel

   • Glycophos

   • Elektrolyter

   II

   Till glukoslösningen sättes:

   • Addiphos eller annan oorganisk fosfatkälla (se Tracel under Tillsatser ovan).

   III

   Till Intralipid sättes:

   • Soluvit

   • Vitalipid Adult

   Blandningarna I och II överförs till en ftalatfri plastpåse. Därefter överförs blandning III till påsen, som försiktigt vänds tills en homogen blandning erhållits.

   I blandningen oxideras vitamin C av syre, varför halten sjunker. Några kliniska bristtillstånd av vitamin C vid långvarig intravenös nutrition inkluderande Soluvit har dock ej rapporterats.

   Gränser för i blandningen ingående komponenter:


   Intralipid 100 mg/ml

   Intralipid 200 mg/ml

   Intralipid 300 mg/ml

   Vamin 14 g N/l elektrolytfri

   1000 ml

   1000 ml

   1000 ml

   Intralipid

   500-1000 ml

   500-1000 ml

   200-500 ml

   Glukos 100-200 mg/ml   1000 ml

   Glukos 100-300 mg/ml

   1000 ml

   1000 ml


   Tracel

   0-10 ml

   0-10 ml

   0-10 ml

   Addiphos eller

   0-15 ml

   0-15 ml

   0-15 ml

   Glycophos

   0-30 ml

   0-30 ml

   0-30 ml

   Vitalipid Adult

   10 ml

   10 ml

   10 ml

   Soluvit

   1 flaska

   1 flaska

   1 flaska

   Elektrolytgränser i färdig blandning i påse:


   mmol/1000 ml

   Natrium

   0 - 150

   Kalium

   0 - 150

   Kalcium

   1,0 – 5,0

   Magnesium

   0,5 – 5,0

   Fosfat*

   15

   Klorid

   0 – 300

   Acetat

   0 – 150

   Zink

   0 – 0,1

   * inkluderar den fosfatmängd som finns i Intralipid.

   Ytterligare blandbarhetsdata finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vamin® 14 g N/l elektrolytfri

  Infusionsvätska, lösning 500 milliliter Flaska

  • Varunummer: 198718
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  182 kr

  Jämförpris: 0,36 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?