• Torasemid
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Vétoquinol SA

   Magny-Vernois

   70200 Lure

   FRANKRIKE

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   UpCard 0,75 mg; 3 mg; 7,5 mg och 18 mg tabletter för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller:


   UpCard 0,75 mg tabletter för hund

   0,75 mg torasemid

   UpCard 3 mg tabletter för hund

   3 mg torasemid

   UpCard 7,5 mg tabletter för hund

   7,5 mg torasemid

   UpCard 18 mg tabletter för hund

   18 mg torasemid

   UpCard 0,75 mg tabletter är avlånga vita till gulvita tabletter med 1 brytskåra på båda sidor. Tabletterna kan delas i lika stora delar.

   UpCard 3 mg, 7,5 mg och 18 mg tabletter är avlånga vita till gulvita tabletter med 3 brytskåror på båda sidor. Tabletterna kan delas i lika stora fjärdedelar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av kliniska tecken, inklusive ödem och utgjutning, relaterade till kroniskhjärtinsufficiens.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid njursvikt.

   Använd inte vid allvarlig uttorkning, låg blodvolym eller lågt blodtryck.

   Använd inte samtidigt med andra loopdiuretika.

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

   6. BIVERKNINGAR

   Ökning av njurblodparametrar och njurinsufficiens observeras mycket ofta vid behandling.

   Som ett resultat av den vätskedrivande verkan av torasemid observeras hemokoncentration och mycket ofta ökning av urinmängden och/eller överdriven törst.

   I fall av utdragen behandling kan elektrolytbrist (inklusive onormalt låga halter av kalium, klorid och magnesium i blodet) och uttorkning inträffa.

   Gastrointestinala tecken som omfattar kräkningar, minskad mängd av eller brist på avföringoch, i sällsynta fall, mjuk avföringkan observeras. Förekomst av mjuk avföring är övergående, lindrig och gör det inte nödvändigt att avbryta behandlingen.

   Hudrodnad i inneröron kan observeras.

   Frekvensen av biverkningar definieras enligt följande konvention:

   • mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur uppvisar biverkningar under en behandlingsomgång)

   • vanliga (fler än 1 men färre än 10 av 100 djur)

   • mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 av 1 000 djur)

   • sällsynta (fler än 1 men färre än 10 av 10 000 djur)

   • mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 djur, inklusive enstaka rapporter).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral användning.

   Den rekommenderade dosen av torasemid är 0,1 till 0,6 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen.

   Doseringen ska titreras för att bibehålla patientkomfort med beaktande av njurfunktion och elektrolytstatus. Om nivån av diures kräver en ändring kan dosen höjas eller sänkas inom det rekommenderade dosintervallet med steg på 0,1 mg/kg kroppsvikt. Om långvarig diuretikabehandling med detta läkemedel krävs ska behandlingen fortsätta vid den lägsta effektiva dosen när tecken på kroniskhjärtinsufficiens har kontrollerats och patienten är stabil.

   Frekventa upprepade undersökningar av hunden förbättrar fastställandet av en lämplig diuretisk dos.

   Det dagliga administreringsschemat kan anpassas för att kontrollera urineringsperioden efter behov.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   UpCard-tabletter kan administreras med eller utan föda.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Eventuella tablettdelar ska förvaras i blisterförpackningen eller i en stängd behållare i högst 7 dagar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   För hundar med akut kris med lungödem pleurautgjutning och/eller ascites som kräver akut behandling ska användning av injicerbara läkemedel övervägas först innan en oral behandling med diuretika påbörjas.

   Njurfunktion, hydreringsstatus och serumelektrolytstatus ska övervakas:

   • vid början av behandlingen

   • 24 till 48 timmar efter start av behandlingen

   • 24 till 48 timmar efter dosjustering

   • i händelse av biverkning.

   Dessa parametrar ska övervakas vid mycket regelbundna intervall när behandling pågår enligt bedömning av risk och nytta av den ansvariga veterinären.

   Torasemid ska användas med försiktighet i fall av diabetes mellitus och för hundar med tidigare föreskrivna höga doser av ett alternativt loopdiuretikum. Befintlig elektrolyt- och/eller vattenobalans ska åtgärdas för hundar före behandling med torasemid.

   Behandling med torasemid ska inte påbörjas för hundar som redan är kliniskt stabila på ett alternativt diuretikum för behandling av tecken på kroniskhjärtinsufficiens, förutom då detta är befogat med avseende på risken för destabilisering av det kliniska tillståndet och biverkningar enligt avsnitt 6.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Personer som är överkänsliga för torasemid eller andra sulfonamider ska ge läkemedlet med försiktighet.

   Denna produkt kan orsaka ökad urinering och/eller störningar i magtarmkanalen vid förtäring.

   Förvara tabletterna i blisterförpackningarna tills de ska användas och förvara blisterförpackningarna i den yttre kartongen.

   Vid oavsiktligt intag, särskilt för barn, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet och digivning:

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet eller laktation. Användning av UpCard rekommenderas inte under dräktighet eller laktation och inte heller för avelsdjur.

   Andra läkemedel och UpCard:

   Samtidig administrering av loopdiuretika och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan resultera i ett minskat natriuretiskt svar.

   Åtföljande användning av veterinärmedicinska läkemedel som påverkar elektrolytbalansen (kortikosteroider, amfotericin B, hjärtglykosider och andra diuretika) kräver noggrann övervakning.

   Samtidig användning av läkemedel som ökar risken för njurskada eller njurinsufficiens ska undvikas.

   Åtföljande användning av aminoglykosider eller cefalosporiner kan öka risken för nefrotoxicitet och ototoxicitet.

   Torasemid kan öka risken för sulfonamidallergi.

   Torasemid kan minska utsöndringen av salicylater via njurarna vilket leder till en ökad risk för toxicitet.

   Försiktighet ska iakttas vid administrering av torasemid tillsammans med andra höggradigt plasmaproteinbundna läkemedel. Eftersom proteinbindning underlättar utsöndring av torasemid via njurarna kan en minskning av bindningen på grund av konkurrens från ett annat läkemedel orsaka diuretisk resistens.

   Åtföljande administrering av torasemid med andra läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450-familjen 3A4 (t.ex. enalapril, buprenorfin, doxycyklin eller cyklosporin) och 2E1 (isofluran, sevofluran eller teofyllin) kan minska elimineringen från den systemiska cirkulationen.

   Effekten av blodtryckssänkande medel, särskilt angiotensinomvandlande enzym (ACE)-hämmare, kan förstärkas vid samtidig administrering av torasemid.

   Vid användning i kombination med hjärtbehandlingar (t.ex. ACE-hämmare eller digoxin) behöver kanske dosregimen modifieras beroende på djurets svar på behandlingen.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Doser över 0,8 mg/kg/dag har inte utvärderats i säkerhetsstudier eller kontrollerade kliniska studier på djurslaget. Det förväntas emellertid att överdos ökar risken för uttorkning, elektrolytobalans, njurinsufficiens, anorexi, viktminskning och kardiovaskulär kollaps.

   Behandlingen ska vara symtomatisk.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-08-06 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida (http://www.ema.europa.eu/).

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   UpCard-tabletter levereras i blisterförpackningar med 10 tabletter per blisterförpackning.

   Förpackningsstorlekarna är på 30 eller 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Baserat på en farmakodynamisk modelleringsstudie utförd på friska hundar vid doser på 0,1 och 0,6 mg torasemid/kg hade en enkeldos av torasemid cirka 20 gånger den diuretiska effekten av en enkeldos av furosemid.

  UpCard för hund

  Tablett 0,75 mg Torasemid 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 403377
  • Tillverkare: Vetoquinol Scandinavia AB

  217 kr

  Jämförpris: 7,23 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?