Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Umanbig

   180 IE/ml injektionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel..

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4..

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Umanbig är och vad det används för
   2. Innan du använder Umanbig
   3. Hur du använder Umanbig
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Umanbig ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Umanbig är och vad det används för

   Umanbig är en lösning av humant immunglobulin mot hepatit B. Immunglobuliner är blodproteiner och agerar som antikroppar.

   Umanbig används i följande fall:

   • för att förhindra återinfektion med hepatit B efter levertransplantation på grund av leversvikt orsakad av hepatit B.

   • för att snabbt ge tillgängliga antikroppar mot hepatit-B-virus för att förhindra hepatit B i följande fall:

    • hos icke immuniserade personer (dvs. personer som inte har vaccinerats mot hepatit B-virus, inklusive personer vars vaccination är ofullständig eller där uppgift om vaccination saknas) som oavsiktligt har utsatts för hepatit B-virus

    • hos hemodialyspatienter (dvs. personer som har svårt nedsatt njurfunktion och som kräver att blodet renas på konstgjord väg), tills vaccination har gett effekt

    • hos nyfödda barn till mödrar som är bärare av hepatit B-virus

    • hos personer som inte uppvisat immunsvar efter vaccination (dvs. personer där vaccinationen inte gett effekt), och för vilka en regelbunden förebyggande behandling är nödvändig på grund av kontinuerlig risk att bli smittad med hepatit B.

   Humant immunglobulin mot hepatit B som finns i Umanbig kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Innan du använder Umanbig

   Använd inte Umanbig

   om du är allergisk (överkänslig) mot humana immunglobuliner eller mot något av övriga innehållsämnen i Umanbig.

   Till exempel om du har brist på immunglobulin A (IgA), kan du utveckla antikroppar mot immunglobulin A i blodet. Umanbig innehåller små mängder av IgA och därmed kan svåra allergiska reaktioner uppkomma.

   Läkaren ska därför överväga fördelarna med behandlingen av Umanbig mot den möjliga risken för allergiska reaktioner.

   Var särskild försiktig med Umanbig

   Personen som ger Umanbig till dig bör se till att läkemedlet inte ges i ett blodkärl. Detta kan ge en akut (och allvarlig) sviktande funktion av cirkulationssystemet, känd som chock.

   Om du är bärare av HBsAg, finns ingen nytta med att använda detta läkemedel.

   Allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta.

   Humant hepatit B-immunglobulin kan i sällsynta fall orsaka blodtrycksfall med andningspåverkan, svimning, ibland med feber och hudreaktioner (anafylaktisk reaktion). Detta kan uppkomma även om du inte fått sådan reaktion vid tidigare behandling med immunglobulin.

   Om läkaren eller personen som ger läkemedlet till dig misstänker en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska behandlingen omedelbart avbrytas. Om chock uppkommer ska läkare följa medicinsk standardbehandling för chock.

   Detta läkemedel innehåller 3,9 mg natrium per ml. Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost, och är beroende av den totala dosen Umanbig.

   När läkemedel framställs av human plasma eller blod, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:

   • ett noggrant urval av blod- och plasmagivare, för att försäkra sig om att personer med risk för att vara smittbärare uteslutes

   • provtagning av donatorer för att säkerställa att det inte finns några infektionsämnen och/eller virus

   • åtgärder för att oskadliggöra eller ta bort virus under tillverkningen.

   Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.

   De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot virus, såsom HIV, hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och hepatit A virus (HAV).

   Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot virus såsom parvovirus B19.

   Immunglobuliner har inte kunnat sättas i samband med infektioner av hepatit A eller parvovirus B19, sannolikt beroende på att de antikroppar som finns i produkten har skyddande verkan.

   När du ges Umanbig rekommenderas starkt att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

   Effekt på blodprover

   Om du ska lämna blodprov efter du fått Umanbig ska du berätta för sjuksköterska eller läkare att du har fått detta läkemedel. Umanbig kan störa vissa tester för antikroppar mot röda blodkroppar.

   Barn

   Inga speciella åtgärder eller speciell övervakning krävs för barn.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Umanbig får inte blandas med andra läkemedel.

   Levande försvagade virusvacciner

   Umanbig kan påverka utvecklingen av immunsvaret på vaccin med levande försvagade virus som röda hund, påssjuka, mässling och vattkoppor. Användning av immunglobulin kan påverka effekten av dessa vacciner under en period om minst 3 månader. Efter administrering av Umanbig bör en period om minst 3 månader förflyta innan vaccination med levande försvagat virus utförs.

   Efter vaccination med levande försvagat virus bör tre-fyra veckor förflyta innan humant hepatit B-immunglobulin används. Om användning av humant hepatit B-immunglobulin är nödvändigt inom tre-fyra veckor efter vaccination, bör vaccination utföras igen tre månader efter användning av humant hepatit B-immunglobulin.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Graviditet

   Säkerheten beträffande användning under graviditet hos människa har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier för detta läkemedel och skall därför endast ges med försiktighet till gravida kvinnor och ammande mödrar. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på graviditetsförloppet eller på foster och nyfödda förväntas.

   Amning

   Immunglobuliner passerar över till bröstmjölk och kan bidra till överföringen av skyddande antikroppar till nyfödda.

   Fertilitet

   Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att ingen skadlig effekt på fertiliteten förväntas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter har observerats på förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Umanbig

   Umanbig bör ges som en injektion i en muskel (intramuskulärt).

   Läkemedlet ska anpassas efter rums- eller kroppstemperatur före användning.

   Avlägsna det yttersta skyddet från gummiproppen och dra upp lösningen i en injektionsspruta. Byt nål och injicera. När lösningen har dragits upp i injektionssprutan ska läkemedlet ges omedelbart.

   Lösningen är klar och färglös eller ljusgul till ljusbrun. Använd inte lösning som är grumlig eller innehåller partiklar.

   Om större volymer (över 2 ml för barn eller över 5 ml för vuxna) krävs, rekommenderas att dosen delas upp i flera doser och att de ges på olika injektionsställen.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   Dos

   Läkaren anpassar dosen till dig.

   Vanlig dos är följande:

   För att förhindra återinfektion med hepatit B efter levertransplantation på grund av leversvikt orsakad av hepatit B:

   Vuxna

   Den föreslagna doseringen är 2160 IE intramuskulärt var 15:e dag efter transplantationen, med undantag av den första veckan. Denna dosering ska modifieras under långtidsbehandlingen för att säkerställa en HBsAg-antikroppsnivå över 100 IE/l hos HBV-DNA-negativa patienter och över 500 IE/l hos HBV-DNA-positiva patienter.

   Samtidig användning av lämpligt virushämmande medel (läkemedel mot virus) bör övervägas, som standardbehandling för att förhindra återinfektion av hepatitit-B.

   Barn

   För förebyggande av återinfektion med hepatit B efter levertransplantation på grund av leversvikt orsakad av hepatit B finns ingen relevant användning hos barn.

   För att förhindra hepatit B i följande fall:

   • Förebyggande av hepatit B hos icke-immuniserade personer som oavsiktligt har utsatts för hepatit B-virus:

    minst 500 IE (internationella enheter), beroende på graden av exponering, snarast möjligt efter exponeringen och helst inom 24-72 timmar.

   • Förebyggande av hepatit B hos hemodialyspatienter:

    8-12 IE/kg men högst 500 IE, varannan månad tills vaccinationen har blivit effektiv

   • Förebyggande av hepatit B hos nyfödda barn till mödrar som är bärare av hepatit B-virus, vid födelsen eller snarast möjligt efter födelsen:

    30-100 IE/kg. Upprepad behandling med läkemedlet kan krävas tills vaccinationen har blivit effektiv.

   I alla dessa situationer rekommenderas vaccination mot hepatit B-virus starkt. Första vaccinationsdosen kan injiceras samma dag som humant immunglobulin mot hepatit B, dock på olika injektionsställen.

   Om du inte uppvisat immunsvar (inga mätbara hepatit B-antikroppar) efter vaccination och om regelbunden förebyggande behandling är nödvändig, kan läkare överväga att injicera 500 IE (till vuxna) och 8 IE/kg (till barn) varannan månad.

   Om du använt för stor mängd av Umanbig

   Följderna av överdosering är inte kända.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Umanbig orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Frekvensen av möjliga biverkningar listade nedan definieras enligt följande:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)

   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare)

   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Det finns inga säkra data beträffande biverkningsfrekvensen från kliniska studier. Följande biverkningar har rapporterats:

   Organ system

   Biverkningar

   Frekvens

   Immunsystemet

   Överkänslighet

   Ingen känd frekvens

   Anafylaktisk chock

   Ingen känd frekvens

   Centrala och perifera nervsystemet

   Huvudvärk

   Ingen känd frekvens

   Hjärtat

   Snabb hjärtrytm (takykardi)

   Ingen känd frekvens

   Blodkärl

   Sänkt blodtryck (hypotension)

   Ingen känd frekvens

   Magtarmkanalen

   Illamående

   Ingen känd frekvens

   Kräkningar

   Mycket sällsynta

   Hud och subkutan vävnad

   Hudreaktioner

   Ingen känd frekvens

   Hudrodnad (erytem)

   Ingen känd frekvens

   Klåda

   Ingen känd frekvens

   Muskuloskeletala systemet och bindväv

   Ledsmärta

   Ingen känd frekvens

   Allmänna symtom och/eller symtom vid administeringsstället

   Feber

   Ingen känd frekvens

   Allmän sjukdomskänsla

   Ingen känd frekvens

   Frossa

   Ingen känd frekvens

   Smärta vid administreringsstället

   Mindre vanliga

   På administreringsstället; svullnad, hudrodnad, förhårdnad, hetta, utslag, klåda

   Ingen känd frekvens

   För information om säkerhet beträffande överförbara smittämnen, se avsnitt 2 ”Innan du använder Umanbig”

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Barn

   Frekvens, typ och svårighetsgrad för biverkningar hos barn förväntas vara samma som hos vuxna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   SE-751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Umanbig ska förvaras

   Förvaras i kylskåp (2oC-8oC).

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte Umanbig om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar (se även ”Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar” under avsnitt 6 ”Övriga upplysningar”).

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är humant immunglobulin mot hepatit B.

   Umanbig 180 IE/ 1 ml

   Umanbig 540 IE/ 3 ml

   Humant protein

   100-180 g/l

   100-180 g/l

   av vilket humant immunglobulin G till minst

   90 %

   90 %

   antikroppar mot HBs antigen (anti - HBs) minst

   180 IE/injektionsflaska

   (180 IE/ml)

   540 IE/injektionsflaska

   (180 IE/ml)

   Fördelning av IgG subklasser:

   IgG1 63,7%

   IgG2 31,8%

   IgG3 3,3%

   IgG4 1,2%

   Högsta innehåll av IgA är 300 mikrogram/ml.

   Övriga innehållsämnen är glycin, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Umanbig är en injektionsvätska, lösning.

   Lösningen är klar och färglös eller ljusgul till ljusbrun. Under förvaring kan lösningen bli något grumlig eller bilda små mänger av partiklar.

   Umanbig 180 IE injektionsvätska, lösning: injektionsflaska med 1 ml innehållande 180 IE.

   Umanbig 540 IE injektionsvätska, lösning: injektionsflaska med 3 ml innehållande 540 IE.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Kedrion S.p.A. - Loc. Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca), Italien

   Tillverkare

   Kedrion S.p.A. - S.S. 7 bis Km 19,5, S. Antimo (Napoli), Italien

   Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EES under följande namn:

   DanmarkUman Big

   Italien UMAN BIG

   PolenUMAN BIG

   PortugalUman Big

   SverigeUmanbig 180 IE/ml Injektionsvätska, lösning

   TysklandUMAN BIG

   UngernUmanbig 180 NE/ml oldatos injekció

   ÖsterrikeUMAN BIG 180 I.E./ml Injektionslösung


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-04-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Umanbig

  Injektionsvätska, lösning 180 IE/ml 1 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 199954
  • Tillverkare: Scandinavian Biopharma Distribution AB

  3.682,50 kr

  Jämförpris: 3.682,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?