Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Elanco Animal Health, Eli Lilly Danmark A/S, Lyskær 3E, 2 tv., DK-2730 Herlev, Danmark.

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Eli Lilly and Company, Speke Operations, Fleming Road, Speke, Liverpool L24 9LN, England.

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   TYLAN vet.injektionsvätska, lösning 200 mg/ml

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1ml innehåller:

   • Aktivt innehållsämne: tylosin.

   • Hjälpämnen: bensylalkohol, propylenglykol, vatten för injektionsvätskor.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Tylan Vet injektionsvätska är endast avsett för intramuskulärinjektion till svin, nöt, hund och katt.
   Tylan vet. hör till gruppen antibiotika.
   Används mot infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för tylosin, t ex:
   Nöt: lunginflammation, klövspaltsinflammation, inflammation i livmodern.
   Svin: akut dysenteri, inflammation i leder, lunginflammation.
   Hund och katt: luftvägsinfektioner, sårinfektioner.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid känd överkänslighet mot tylosin.
   Använd inte till hästar.

   6. BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Tylan vet. injektionsvätska ha biverkningar.
   I mycket sällsynta fall har följande biverkningar observerats hos djur som fått rekommenderad dos av tylosin:

   • Lokal reaktion på injektionsstället

   • Svullnad av vulva hos nötkreatur

   • Svullnad vid analöppningen, rektalt framfall, klåda och rodnad hos svin

   • Anafylaktisk chock och död

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din veterinär eller farmaceut.

   7. DJURSLAG

   Nöt, svin, hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Endast för intramuskulärt bruk. Normaldosen är beräknad efter 10 mg aktiv substans per kilo kroppsvikt (vilket motsvarar 5 ml injektionsvätska per 100 kg kroppsvikt) 2 gånger per dygn för samtliga djurslag. Om du upplever att Tylan vet. injektionsvätska inte ger avsedd effekt vänd dig till din veterinär eller farmaceut.

   Största injektionsvolym för nöt är begränsad till 15 ml per injektionsställe.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Injicera på olika ställen om upprepade injektioner ska ges.

   10. KARENSTID

   Slakt: Nöt 35 dygn; Svin 21 dygn,

   Mjölk: 7 dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25 ºC.
   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Då det är möjligt ska produkten endast användas baserat på känslighetstest av bakterier som isolerats från djuret. Användning av tylosin som avviker från dessa instruktioner kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot tylosin och kan minska effektiviteten av behandlingen med andra makrolidantibiotika pga potentiell korsresistens.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Försiktighet ska iakttas för att undvika självinjicering.

   Dräktighet och digivning:
   Inga negativa effekter har observerats

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
   Hos spädgrisar kan överdosering leda till chock och dödsfall.
   Giva av tylosin på 30 mg/kg (en intramuskulärinjektion) till svin i 5 dagar har inte gett tecken på förgiftning.
   Giva av tylosin på 44,1 mg/kg (en intramuskulärinjektion) till kalvar i 10 dagar har inte gett tecken på toxicitet.

   Blandbarhetsproblem
   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel lämnas till apotek för destruktion.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013-06-26

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Tylan Vet. injektionsvätska är förpackad i injektionsflaska av glas, 100 ml eller 50 ml. Flaskan innehåller tylosin 200 mg/ml.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tylan® vet.

  Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 571172
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  512,50 kr

  Jämförpris: 5,13 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?