• Tigecyklin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tygacil

   50 mg pulver till infusionsvätska, lösning
   Tigecyklin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tygacil är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Tygacil
   3. Hur Tygacil ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tygacil ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tygacil är och vad det används för

   Tygacil är ett antibiotikum i gruppen glycylcykliner som verkar genom att stoppa tillväxten av bakterier som orsakar infektioner.

   Din läkare har förskrivit Tygacil för att du eller ditt barn på över 8 år har en av följande allvarliga infektioner.

   • Komplicerade infektioner i huden och mjukdelar (vävnaderna under huden), exkluderat fotinfektioner hos patienter med diabetes.

   • Komplicerad infektion i bukhålan

   Tygacil används endast när din läkare anser att andra antibiotika är olämpliga.

   2. Vad du behöver veta innan du får Tygacil

   Använd inte Tygacil

   • Om du är allergisk mot tigecyklin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du är allergisk mot tetracyklinantibiotika (t ex. minocyklin, doxycyklin, etc.) kan du vara allergisk mot tigecyklin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Tygacil:

   • Om såret inte läker normalt.

   • Om du lider av diarré innan du får Tygacil. Om du får diarré under eller efter din behandling, tala genast om det för din läkare. Ta inte några diarréläkemedel utan att först ha kontrollerat med din läkare.

   • Om du tidigare har haft några biverkningar på grund av antibiotika som tillhör tetracyklinklassen (t ex. hudsensibilisering för solljus, missfärgning av tänder som utvecklas, bukspottkörtelinflammation och ändring av vissa laboratorievärden ämnade att mäta hur bra ditt blod koagulerar).

   • Om du har, eller tidigare har haft leverproblem. Beroende på din levers kondition kan din läkare minska dosen för att undvika möjliga biverkningar.

   • Om du har en blockering av gallgångarna (kolestas).

   Under behandling med Tygacil:

   • Tala genast om för din läkare om du får symtom på en allergisk reaktion.

   • Tala genast om för din läkare om du får svåra magsmärtor, illamående och kräkningar. Dessa symtom kan vara tecken på bukspottkörtelinflammation (akut pankreatit).

   • För vissa svåra infektioner kan din läkare överväga att använda Tygacil tillsammans med andra antibiotika.

   • Din läkare kommer att kontrollera dig noggrant så att inte någon annan bakteriell infektion utvecklas. Om du drabbas av en annan bakteriell infektion kan läkaren eventuellt skriva ut ett annat antibiotikum som är specifikt för den infektionen.

   • Trots att antibiotika inklusive Tygacil verkar mot vissa bakterier kan andra bakterier och svamp fortsätta att växa. Detta kallas för överväxt. Din läkare kommer att följa upp möjliga infektioner och behandla dig om det är nödvändigt. Om du får Tygacil kommer din läkare att kontrollera dig noga så att inte någon annan infektion utvecklas, och behandla dig om det är nödvändigt.

   Barn

   Tygacil ska inte användas till barn under 8 års ålder eftersom det saknas data om säkerhet och effekt i denna åldersgrupp och då det kan orsaka permanenta defekter på tänderna, såsom missfärgning av tänder som utvecklas.

   Andra läkemedel och Tygacil

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tygacil kan förlänga vissa tester som mäter hur bra ditt blod koagulerar. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel för att undvika överskott av blodkoagulering (så kallade antikoagulantia). Om så är fallet kommer din läkare övervaka dig noggrant.

   Tygacil kan påverka effekten av p-piller. Tala med din läkare om behovet av ytterligare preventivmedel under användning av Tygacil.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Tygacil kan vara skadligt för fostret. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får Tygacil.

   Det är inte känt om Tygacil går över i modersmjölken. Rådfråga läkare innan du ammar ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tygacil kan orsaka biverkningar såsom yrsel. Detta kan försämra förmågan att framföra fordon och hantera maskiner.


   3. Hur Tygacil ges

   Tygacil kommer administreras till dig av läkare eller sjuksköterska.

   Rekommenderad dos till vuxna är 100 mg som en startdos följd av 50 mg var 12:e timme. Denna dos ges intravenöst (direkt in i blodet) under en period av 30 till 60 minuter.

   Rekommenderad dos till barn i åldern 8 till <12 år är 1,2 mg/kg som ges var 12:e timme intravenöst upp till maxdosen 50 mg var 12:e timme.

   Rekommenderad dos till ungdomar i åldern 12 till <18 år är 50 mg som ges var 12:e timme.

   Vanligtvis varar behandlingen i 5 till 14 dagar. Din läkare kommer att bestämma hur länge du kommer bli behandlad.

   Om du fått för stor mängd av Tygacil

   Om du är orolig över att du kan ha fått för stor mängd Tygacil ska du omedelbart tala med din läkare eller sjuksköterska.

   Om du har glömt en dos Tygacil

   Om du är orolig över att du kan ha missat en dos ska du omedelbart tala med din läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Tygacil orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Pseudomembranös kolit kan förekomma vid behandling med de flesta antibiotika, även Tygacil. Den visar sig som svår, ihållande eller blodig diarré i samband med magsmärtor eller feber. Detta kan vara tecken på allvarlig tarminflammation, som kan uppkomma under eller efter din behandling.

   Mycket vanliga biverkningar är (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Illamående, kräkningar, diarré

   Vanliga biverkningar är (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Abscess (varansamling), infektioner

   • Laboratoriemätvärden som visar att blodet har minskad förmåga att levra sig (koagulera)

   • Yrsel

   • Blodåderirritation av injektionen inklusive smärta, inflammation, svullnad och koagulation

   • Magsmärtor, matsmältningsproblem, aptitlöshet

   • Ökade leverenzymer, hyperbilirubinemi (överskott av gallfärgämne i blodet)

   • Klåda, hudutslag

   • Dålig eller långsam sårläkning

   • Huvudvärk

   • Förhöjda amylasvärden, vilket är ett enzym som finns i salivkörtlarna och bukspottkörteln, förhöjda värden av urinämne i blod (BUN)

   • Lunginflammation

   • Lågt blodsocker

   • Blodförgiftning/septisk chock (allvarligt medicinskt tillstånd som kan leda till att flera organ slutar fungera och död till följd av blodförgiftning)

   • Reaktion vid injektionsstället (smärta, rodnad, inflammation)

   • Låga halter av protein i blodet

   Mindre vanliga biverkningar är (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Akut pankreatit (bukspottkörtelinflammation, som kan resultera i svåra magsmärtor, illamående och kräkningar)

   • Gulsot (gulfärgning av huden), leverinflammation

   • Låga halter av blodplättar i blodet (som kan leda till ökad blödningsbenägenhet och blåmärken/hematom)

   Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Anafylaktiska/anafylaktoida överkänslighetsreaktioner (som kan variera från milda till svåra, inklusive plötslig, allmän allergisk reaktion som kan leda till livshotande chock [tex svårigheter att andas, blodtrycksfall, snabb puls]).

   • Leversvikt

   • Hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning på huden och hudavflagning (Stevens-Johnsons syndrom)

   • Låga halter av fibrinogen i blodet (ett protein som är inblandat i blodets koagulering)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tygacil ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaring efter beredning

   Efter att pulvret har lösts upp och spätts ut ska det administreras till dig omedelbart.

   Tygacil-lösningen ska vara gul till orange efter upplösning av pulvret; om inte ska lösningen kasseras.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är tigecyklin. Varje injektionsflaska innehåller 50 mg tigecyklin.

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, saltsyra och natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tygacil tillhandahålls som ett pulver för infusionsvätska i en injektionsflaska och ser ut som ett orange pulver eller kaka före spädning. Dessa injektionsflaskor distribueras till sjukhus i en förpackning om 10 st. Pulvret ska lösas upp i flaskan med en liten mängd lösning. Injektionsflaskan roteras försiktigt tills läkemedlet har lösts upp. Därefter ska lösningen från injektionsflaskan omedelbart sättas till en 100 ml infusionspåse eller till annan passande infusionsbehållare på sjukhuset, för intravenöst bruk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Tillverkare

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgien


   Wyeth Lederle S.r.l 

   Via Franco Gorgone Z.I.

   95100 Catania (CT)

   Italien


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A. / N.V.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. + 370 52 51 4000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   Teл:: +359 2 970 4333

   Magyarország

   Pfizer Kft.

   Tel: +36 1 488 3700

   Česká Republika

   Pfizer s.r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Malta

   Vivian Corporation Ltd.

   Tel: +35621 344610

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 201 100

   Nederland

   Pfizer BV

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Deutschland

   Pfizer Pharma PFE GmbH

   Tel: +49 (0)800 8535555 

   Norge

   Pfizer AS

   Tlf: +47 67 526 100

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel.: +372 666 7500

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   Ελλάδα

   Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

   Τηλ.: +30 210 67 85 800

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.,

   Tel.: +48 22 335 61 00

   España

   Pfizer, S.L.

   Tel:+34914909900

   Portugal

   Laboratórios Pfizer, Lda.

   Tel: (+351) 21 423 55 00

   France

   Pfizer

   Tél +33 (0) 1 58 07 34 40

   România

   Pfizer Romania S.R.L

   Tel: +40 (0) 21 207 28 00

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 3908 777

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

   farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: 1800 633 363 (toll free)

   +44 (0)1304 616161

   Slovenská Republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: + 421 2 3355 5500

   Ísland

   Icepharma hf

   Simi: +354 540 8000

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

   Italia

   Pfizer Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Sverige

   Pfizer AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Κύπρος

   Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch), Τηλ: +357 22 817690

   United Kingdom

   Pfizer Limited,

   Tel: +44 (0) 1304 616161

   Latvijā

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel.: + 371 670 35 775


   Denna bipacksedel ändrades senast

   04/2019 Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Hanteringsinstruktioner (se också 3. Hur Tygacil ges i denna bipacksedel)

   Pulvret ska spädas med 5,3 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning eller eller Ringer Laktat injektionsvätska, lösning för att uppnå en koncentration på 10 mg/ml tigecyklin. Injektionsflaskan ska roteras försiktigt tills den aktiva substansen har lösts upp. Därefter ska 5 ml rekonstituerad lösning från injektionsflaskan omedelbart dras upp och tillsättas en 100 ml infusionspåse eller annan passande infusionsbehållare (t.ex. glasflaska), för intravenöst bruk.

   För en 100 mg dos används 2 rekonstituerade injektionsflaskor till en 100 ml infusionpåse eller annan passande behållare (t.ex. glasflaska), för intravenöst bruk.

   OBS: Injektionsflaskan innehåller 6 % överskott. 5 ml spädd lösning är således lika med 50 mg aktiv substans. Rekonstituerad lösning ska vara gul till orange i färgen; om inte ska lösningen kasseras. Parenterala produkter ska före administrering inspekteras visuellt för främmande partiklar och missfärgning (t.ex. grön eller svart).

   Tigecyklin ska administreras intravenöst genom ett infusionsset eller genom en trevägskran. Om samma intravenösa infusionsset används för olika sekventiella infusioner av flera aktiva substanser ska infusionsslangarna sköljas före och efter infusion av tigecyklin med endera natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Injektion ska göras med en infusionsvätska som är kompatibel med tigecyklin och andra läkemedel via denna gemensamma infart.

   Kompatibla intravenösa lösningar är: natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning eller Ringer Laktat injektionsvätska, lösning.

   När administrering sker via en trevägskran har kompatibilitet mellan tigecyklin spädd i natriumklorid 9 mg/ml för injektion och följande medicinska produkter eller lösningar påvisats: amikacin, dobutamin, dopaminhydroklorid, gentamicin, haloperidol, Ringer laktat, lidokainhydroklorid, metoklopramid, morfin, noradrenalin, piperacillin/tazobaktam (EDTA-formulering) kaliumklorid, propofol, ranitidinhydroklorid, teofyllin och tobramycin.

   Tygacil får inte blandas med andra läkemedel, för vilka blandbarhetsdata saknas.

   Efter rekonstruktion och utspädning i påsen eller i passande infusionsbehållare (t ex glasflaska) bör tigecyklin användas omedelbart.

   Endast för engångsbruk, all oanvänd lösning ska kasseras.

  Tygacil®

  Pulver till infusionsvätska, lösning 50 mg Tigecyklin 10 x 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 434996
  • Tillverkare: Orifarm AB

  5.014,50 kr

  Jämförpris: 501,45 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?