Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Tybost

   150 mg filmdragerade tabletter
   kobicistat
   para-orange aluminiumlack (E110)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tybost är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tybost
   3. Hur du använder Tybost
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tybost ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tybost är och vad det används för

   Tybost innehåller den aktiva substansen kobicistat.


   Tybost används till vuxna i åldern 18 år och äldre för att behandla infektion med hiv (humant immunbristvirus). Det tas tillsammans med atazanavir eller darunavir (som båda är proteashämmare) och fungerar som en booster (farmakokinetisk förstärkare) för att bidra till att förbättra deras effekt.


   Tybost behandlar inte din hiv direkt utan verkar genom att boosta nivåerna av atazanavir och darunavir i blodet. Det gör det genom att bromsa nedbrytningen av atazanavir och darunavir som då stannar kvar längre i kroppen.


   Detta läkemedel botar inte hiv-infektion. Medan du tar Tybost kan du fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med hiv-infektion. Du kan också överföra viruset till andra så det är viktigt att du vidtar försiktighetsåtgärder för att inte smitta andra människor.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tybost

   Använd inte Tybost

   • om du är allergisk mot kobicistat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 i denna bipacksedel).

   • Om du tar läkemedel som innehåller något av följande:

   -alfuzosin, används för att behandla förstorad prostatakörtel

   -amiodaron, kinidin, används för att korrigera oregelbundna hjärtslag

   -karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, används för att förhindra krampanfall

   -rifampicin, används för att förebygga och behandla tuberkulos och andra infektioner

   -dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, används för att behandla migränhuvudvärk

   -cisaprid, används för att lindra vissa magproblem

   -johannesört(Hypericum perforatum), ett naturläkemedel, används för depression och ångest

   -lovastatin, simvastatin, används för att sänka kolesterolhalten i blodet

   -pimozid, används för att behandla onormala tankar eller känslor

   -sildenafil, används för att behandla pulmonell arteriell hypertension – en lungsjukdom som gör det svårt att andas

   -midazolam (oralt administrerat), triazolam, används för att hjälpa dig sova och/eller minska ångest)

   →Om något av detta gäller dig, ska du inte ta Tybost och informera din läkare omedelbart.

   Varningar och försiktighet

   Din behandling med Tybost måste hela tiden följas upp av läkare.


   Du kan fortfarande överföra hivmedan du tar detta läkemedel, och det är därför viktigt att du vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika att smitta andra människor genom sexuell kontakt eller blodsmitta. Detta läkemedel behandlar inte din hiv infektion direkt.


   Tala med läkare innan du tar Tybost:


   • Om du tar en annan proteashämmare eller elvitegravir. Tybost som tas tillsammans med atazanavir eller darunavir ska inte användas med något annat antiviralt läkemedel som behöver boostas.

   • Tala med läkare eller apotekspersonal om du har eller har haft en njursjukdom eller om tester visat att du har problem med njurarna. Din läkare överväger noga om du ska behandlas med Tybost.

   • Tala med läkare eller apotekspersonal om du har eller har haft en allvarlig leversjukdom eller om tester visat att du har problem med levern. Din läkare överväger noga om du ska behandlas med Tybost.

   →Om något av detta gäller dig, tala med läkaren innan du tar Tybost.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år. Användning av Tybost hos barn och ungdomar har inte studerats.

   Andra läkemedel och Tybost

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Tybost kan påverka eller påverkas av andra läkemedel. Detta kan leda till att mängden Tybost eller andra läkemedel i blodet påverkas. Läkemedlen kanske då inte verkar på rätt sätt eller så kan eventuella biverkningar förvärras. I vissa fall kan läkaren behöva ändra dosen eller kontrollera mängden läkemedel i blodet.


   Läkemedel som du aldrig får ta med Tybost:

   -alfuzosin, används för att behandla förstorad prostatakörtel

   -amiodaron, kinidin, används för att korrigera oregelbundna hjärtslag

   -karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, används för att förhindra krampanfall

   -rifampicin, används för att förebygga och behandla tuberkulos och andra infektioner

   -dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, används för att behandla migränhuvudvärk

   -cisaprid, används för att lindra vissa magproblem

   -johannesört(Hypericum perforatum), ett naturläkemedel, används för depression och ångest

   -lovastatin, simvastatin, används för att sänka kolesterolhalten i blodet

   -pimozid, används för att behandla onormala tankar eller känslor

   -sildenafil, används för att behandla pulmonell arteriell hypertension – en lungsjukdom som gör det svårt att andas

   -midazolam (oralt administrerat), triazolam, används för att hjälpa dig sova och/eller minska ångest

   Om du tar något av dessa läkemedel, ska du inte ta Tybost och informera din läkare omedelbart.


   Läkemedel som används för att behandla hiv-infektion:

   Du ska inte ta Tybost med andra läkemedel som innehåller:

   ritonavir

   kobicistat

   Tala med läkare om du tar

   en annan proteashämmare

   elvitegravir

   efavirenz

   etravirin

   nevirapin

   maravirok

   →Informera läkaren om du tar något av dessa hiv-läkemedel.


   Andra typer av läkemedel:

   ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol ochflukonazol, läkemedel som används för behandling av svampinfektioner

   boceprevir, ett läkemedel som används för behandling av hepatit C-infektion

   klaritromycin och rifabutin, läkemedel som används för behandling av bakterieinfektioner som tuberkulos

   dasatinib, nilotinib, vinblastin och vinkristin, läkemedel som används för behandling av cancer

   Kortikosteroider inklusive betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednison, triamkinolon. Dessa läkemedel används för att behandla allergier, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, inflammationer i ögon, leder och muskler och andra inflammatoriska tillstånd. Om det inte finns några alternativ ska läkemedlet användas endast efter läkarbedömning och under noggrann övervakning av din läkare för biverkningar av kortikosteroider

   metformin, läkemedel som används för behandling av typ 2-diabetes

   orala eller implanterade hormonella antikonceptionsmedel som används för att förhindra graviditet

   amlodipin, digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol, mexiletin, nikardipin, nifedipin, propafenon, timololoch verapamil, läkemedel som används för behandling av hjärtbesvär

   bosentan, ett läkemedel som används för behandling av pulmonell arteriell hypertension

   dabigatran, rivaroxaban ochwarfarin, läkemedel som används för att tunna ut blodet

   salmeterol, ett läkemedel som används för behandling av astma

   atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin och rosuvastatin, läkemedel som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

   sildenafil och vardenafil, läkemedel som används för behandling av impotens och tadalafil, ett läkemedel som används för behandling av impotens och pulmonell hypertension

   trazodon, ett läkemedel som används för behandling av depression

   ciklosporin, sirolimus och takrolimus, läkemedel som används för att kontrollera kroppens immunförsvar efter en transplantation

   buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, perfenazin, risperidon, tioridazin, eller zolpidem, läkemedel som används för behandling av sjukdomar i nervsystemet

   kolchicin, ett läkemedel som används för behandling av gikt

   →Informera läkaren om du tar något av dessa läkemedel.


   →Tala om för läkaren om du tar något av dessa eller andra läkemedel. Du ska inte avbryta behandlingen utan att tala med din läkare.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

   • Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid. I så fall ska du inte ta Tybost om inte du och läkaren bestämmer att det är absolut nödvändigt. Läkaren kommer att diskutera fördelar och risker med att ta Tybost för dig och ditt barn.


   • Amma inte under behandling med Tybost. Det är okänt om den aktiva substansen i detta läkemedel kan passera över i människans bröstmjölk. Om du är en hiv infekterad kvinna ska du inte amma ditt spädbarn för att undvika överföring av hiv till barnet genom bröstmjölken.


   Tybost innehåller para-orange aluminiumlack (E110)

   Tala om för läkaren om du är allergisk mot para orange aluminiumlack (E110). Tybost innehåller para orange aluminiumlack som kan ge allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Tybost

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna:


   En tablett om dagen via munnen tillsammans med föda. Du får inte tugga, krossa eller dela tabletten.

   Tybost måste tas tillsammans med atazanavir (300 mg) eller darunavir (800 mg).


   Ta alltid den dos som läkaren har ordinerat för att garantera att läkemedlet är effektivt. Ändra inte dosen såvida inte läkaren säger åt dig att göra det.

   Om du har tagit för stor mängd av Tybost

   Om du av misstag tar mer än den ordinerade dosen av Tybost kan risken för biverkningar med detta läkemedel öka (se avsnitt 4 i denna bipacksedel).


   Kontakta omedelbart din läkare eller närmaste akutmottagning för att få råd. Spara flaskan så att du enkelt kan beskriva vad du har tagit.

   Om du har glömt att ta Tybost

   Det är viktigt att du inte missar någon dos Tybost.


   Om du missar en dos och märker det:

   • inom 12 timmar efter den tidpunkt då du brukar ta Tybost, måste du ta tabletten så snart som möjligt. Tabletten måste alltid tas med föda. Ta sedan nästa dos som vanligt i kombination med atazanavir eller darunavir.


   • 12 timmar eller mer efter den tidpunkt då du brukar ta Tybost, ta inte den missade dosen. Vänta och ta nästa dos med föda vid dess ordinarie tidpunkt.

   Sluta inte att ta Tybost

   Sluta inte att ta Tybost utan att prata med din läkare. Om du slutar att ta Tybost och atazanavir eller darunavir kan det allvarligt påverka framgången med framtida behandling som din läkare förskriver.


   Se till att alltid ha tillräckligt med Tybost så att du inte blir utan. När ditt förråd av Tybost börjar ta slut, skaffa mer från läkaren eller apotekspersonalen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid behandling av hiv infektion är det inte alltid möjligt att veta vilka av de oönskade effekterna som orsakas av Tybost, av andra läkemedel som du tar eller av hiv-sjukdomen. Följande biverkningar kan förekomma när Tybost tas tillsammans med atazanavir.


   Mycket vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos minst 1 av 10 behandlade patienter)

   •illamående

   •gul hy och/eller gula ögonvitor (gulsot)

   Vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos minst 1 av 100 behandlade patienter)

   •högt blodsocker (hyperglykemi)

   •ökad aptit, smakförändringar, muntorrhet

   •huvudvärk, yrsel

   •kräkningar, diarré, magont, problem med matsmältning vilket orsakar smärta efter måltid (dyspepsi), känsla av uppsvälldhet, gasbildning (flatulens)

   •ökade nivåer av bilirubin i blodet (hyperbilirubinemi)

   •hudutslag

   •sömnsvårighet, onormala drömmar, sömnighet, trötthet

   Mindre vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos minst 1 av 1 000 behandlade patienter)

   •blod i urinen (hematuri)

   •protein i urinen (proteinuri)

   •nedstämdhet

   •klåda

   •muskelvärk, svaghet

   •njurstenar

   •feber


   För mer information om biverkningarna av atazanavir eller darunavir, se bipacksedlarna för dessa läkemedel.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tybost ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är kobicistat. En filmdragerad tablett innehåller 150 mg kobicistat.


   Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna

   Kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, silikondioxid.


   Filmdragering

   Para-orange aluminiumlack (E110), makrogol 3350 (E1521), polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad) (E1203), talk (E553B), titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tybost filmdragerade tabletter är orange, runda, bikonvexa tabletter, präglade på ena sidan med ”GSI” och med slät yta på andra sidan.


   Tybost tillhandahålls i flaskor som innehåller 30 tabletter (med torkmedel i form av kiselgel i dospåse eller behållare som måste förvaras i flaskan för att skydda tabletterna mot fukt). Torkmedlet (kiselgel) finns i en separat dospåse eller behållare och ska inte sväljas.


   Följande förpackningsstorlekar finns tillgängliga: Ytterkartonger som innehåller 1 flaska med 30 filmdragerade tabletter och 90 (3 flaskor med 30) filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Gilead Sciences International Ltd.

   Cambridge

   CB21 6GT

   Storbritannien


   Tillverkare

   Gilead Sciences Ireland UC

   IDA Business & Technology Park

   Carrigtohill

   County Cork

   Irland   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

   België/Belgique/Belgien

   Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

   Tél/Tel: +32 (0) 24 01 35 50

   Lietuva

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

   България

   Gilead Sciences International Ltd.

   Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

   Luxembourg/Luxemburg

   Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

   Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

   Česká republika

   Gilead Sciences s.r.o.

   Tel: + 420 910 871 986

   Magyarország

   Gilead Sciences International Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

   Danmark

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

   Malta

   Gilead Sciences International Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

   Deutschland

   Gilead Sciences GmbH

   Tel: + 49 (0) 89 899890-0

   Nederland

   Gilead Sciences Netherlands B.V.

   Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

   Eesti

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

   Norge

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

   Ελλάδα

   Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

   Τηλ: + 30 210 8930 100

   Österreich

   Gilead Sciences GesmbH

   Tel: + 43 1 260 830

   España

   Gilead Sciences, S.L.

   Tel: + 34 91 378 98 30

   Polska

   Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 262 8702

   France

   Gilead Sciences

   Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

   Portugal

   Gilead Sciences, Lda.

   Tel: + 351 21 7928790

   Hrvatska

   Gilead Sciences International Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

   România

   Gilead Sciences International Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

   Ireland

   Gilead Sciences Ltd.

   Tel: + 353 214 825 999

   Slovenija

   Gilead Sciences International Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

   Ísland

   Gilead Sciences Sweden AB

   Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

   Slovenská republika

   Gilead Sciences International Ltd.

   Tel: + 421 232 121 210

   Italia

   Gilead Sciences S.r.l.

   Tel: + 39 02 439201

   Suomi/Finland

   Gilead Sciences Sweden AB

   Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

   Κύπρος

   Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

   Τηλ: + 30 210 8930 100

   Sverige

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

   Latvija

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

   United Kingdom

   Gilead Sciences Ltd.

   Tel: + 44 (0) 8000 113700


   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2017


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tybost

  Filmdragerad tablett 150 mg 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 426384
  • Tillverkare: Gilead Sciences Sweden AB

  446 kr

  Jämförspris: 14,87 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?