Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Trumenba

   injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
   Meningokock grupp B-vaccin (rekombinant, adsorberat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn ges detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Trumenba är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn ges Trumenba 
   3. Hur du använder Trumenba
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Trumenba ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Trumenba är och vad det används för

   Trumenba är ett vaccin som ges till personer från 10 års ålder och är avsett att förhindra invasiv meningokocksjukdom, orsakad av Neisseria meningitidisserogrupp B. Denna typ av bakterie kan orsaka allvarliga och ibland livshotande infektioner som t.ex. meningit (inflammation i hjärnans och ryggmärgens hinnor) och sepsis (blodförgiftning).

   Vaccinet innehåller två viktiga komponenter från ytan på bakterien.

   Vaccinet fungerar genom att hjälpa kroppen att bilda antikroppar (kroppens naturliga försvarssystem) som skyddar dig eller ditt barn mot denna sjukdom.

   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn ges Trumenba 

   Trumenba ska inte ges:

   • om du eller ditt barn är allergisk(t) mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska före vaccination med Trumenba. Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du eller ditt barn:

   • har en kraftig infektion med hög feber. I så fall kommer vaccinationen att skjutas upp. Förekomsten av en smärre infektion, t.ex. förkylning, bör inte leda till att vaccinationen skjuts upp, men tala med läkaren först.

   • har en blödningsrubbning eller lätt får blåmärken.

   • har ett nedsatt immunförsvar som kan försämra effekten av Trumenba för dig eller ditt barn.

   • har haft några problem efter en dos av Trumenba, till exempel en allergisk reaktion eller andningssvårigheter.

   Svimning, svimningskänsla eller andra stressrelaterade reaktioner kan inträffa som en reaktion på nålstick. Tala om för läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tidigare har upplevt den här typen av reaktion.

   Andra läkemedel och Trumenba

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du eller ditt barn använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, eller nyligen har fått något annat vaccin.

   Trumenba kan ges samtidigt med följande vaccinkomponenter: stelkramp, difteri, kikhosta (pertussis), poliovirus, papillomvirus och meningokocker serogrupperna A, C, Y, W.

   Administrering av Trumenba med andra vacciner än de som nämns ovan har inte studerats.

   Om du får fler än en vaccination samtidigt är det viktigt att olika injektionsställen används.

   Om du tar läkemedel som påverkar ditt immunsystem (till exempel strålningsbehandling, kortikosteroider eller någon typ av kemoterapi mot cancer) är det möjligt att effekten av Trumenba blir reducerad.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan Trumenba ges. Läkaren kan ändå rekommendera att du ska få Trumenba om du löper risk att få meningokocksjukdom.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Trumenba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Vissa av de effekter som nämns i avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar” kan emellertid tillfälligt påverka dig. Om detta sker ska du vänta tills effekten avtar innan du framför fordon eller använder maskiner.

   Trumenba innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Trumenba

   Trumenba ges till dig eller ditt barn av läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det injiceras i muskeln på överarmen.

   Det är viktigt att följa läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar så att du eller ditt barn genomför hela injektionsserien.

   Personer 10 år och äldre

   Du eller ditt barn kommer att få två injektioner av vaccinet. Den andra injektionen ges sex månader efter den första injektionen.

   Du eller ditt barn kommer få två injektioner som ges med minst en månads mellanrum samt en tredje injektion som ges minst fyra månader efter den andra injektionen.

   Eventuellt får du eller ditt barn en påfyllnadsdos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla vacciner kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   När Trumenba ges till dig eller ditt barn kan följande biverkningar förekomma:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Rodnad, svullnad och smärta på injektionsstället

   • Huvudvärk

   • Diarré

   • Illamående

   • Muskelvärk

   • Ledvärk

   • Frossa

   • Trötthet

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Kräkningar

   • Feber ≥ 38 °C

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Allergiska reaktioner

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Trumenba ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C).

   Sprutorna ska förvaras liggande i kylskåp för att minimera tiden för återdispergering.

   Får inte frysas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En dos (0,5 ml) innehåller:

   Aktiva substanser:


   Neisseria meningitidis serogrupp B fHbp, underfamilj A1,2,3

   60 mikrogram


   Neisseria meningitidis serogrupp B fHbp, underfamilj B1,2,3

   60 mikrogram


   1 Rekombinant lipidmodifierat fHbp (faktor H-bindande protein)

   2 Producerat i Escherichia coli-celler genom rekombinant DNA-teknik

   3 Adsorberat på aluminiumfosfat (0,25 milligram aluminium per dos)   Övriga innehållsämnen:

   Natriumklorid, histidin, vatten för injektionsvätskor och polysorbat 80 (E433).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Trumenba är en vit injektionsvätska, suspension, i en förfylld spruta.

   Förpackningsstorlek 1, 5 eller 10 förfyllda sprutor, med eller utan nålar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgien

   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

   Wyeth Pharmaceuticals

   New Lane

   Havant

   Hampshire PO9 2NG

   Storbritannien


   eller


   Pfizer Manufacturing Belgium N.V.

   Rijksweg 12

   B-2870 Puurs

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A./N.V.

   Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel: +370 52 51 4000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

   България

   Teл.: +359 2 970 4333

   Magyarország

   Pfizer Kft

   Tel: +36 1 488 3700

   Česká republika

   Pfizer PFE, spol. s r.o.

   Tel: + 420 283 004 111

   Malta

   Vivian Corporation Ltd.

   Tel: + 35621 344610

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: + 45 44 201 100

   Nederland

   Pfizer BV

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Deutschland

   Pfizer Pharma GmbH

   Tel: + 49 (0)30 550055-51000

   Norge

   Pfizer Norge AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel.: +372 666 7500

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

   Tel: + 43 (0)1 521 15-0

   Ελλάδα

   Pfizer Ελλάς A.E.

   Τηλ.: +30 210 6785 800

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 335 61 00

   España

   Pfizer, S.L.

   Tel:+34914909900

   Portugal

   Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

   Tel: (+351) 21 423 55 00

   France

   Pfizer

   Tél +33 1 58 07 34 40

   România

   Pfizer Romania S.R.L

   Tel: +40 (0) 21 207 28 00

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: + 385 1 3908 777

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: 1800 633 363 (toll free)

   +44 (0)1304 616161

   Slovenská republika

   Pfizer Luxembourg SARL,

   organizačná zložka

   Tel: + 421 2 3355 5500

   Ísland

   Icepharma hf

   Simi: + 354 540 8000

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

   Italia

   Pfizer Italia s.r.l

   Tel: +39 06 33 18 21

   Sverige

   Pfizer Innovations AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Κύπρος

   Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

   Tηλ: +357 22 817690

   United Kingdom

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0) 1304 616161

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel.: + 371 670 35 775   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http:www.ema.europa.eu.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Under förvaring kan en vit bottensats och en ofärgad supernatant observeras.

   Vaccinet ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning före administrering. Om några främmande partiklar och/eller variation i det fysiska utseendet observeras ska vaccinet inte administreras.

   Skaka noga före användning för att få en homogen vit suspension.

   Trumenba är endast avsett för intramuskulär användning. Får inte administreras intravaskulärt eller subkutant.

   Trumenba får inte blandas med andra vacciner i samma spruta.

   När det ges samtidigt med andra vacciner måste Trumenba ges på ett separat injektionsställe.

   Ej använt vaccin och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trumenba

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 531760
  • Tillverkare: Pfizer Innovations AB

  1.036,50 kr

  Jämförpris: 1.036,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?