• Trometamol
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tribonat

   infusionsvätska, lösning
   trometamol
   natriumvätekarbonat, dinatriumfosfat (vattenfritt)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tribonat är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tribonat
   3. Hur du använder Tribonat
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tribonat ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tribonat är och vad det används för

   Tribonat är ett läkemedel som motverkar försurning av blodet (metabolisk/respiratorisk acidos). Tribonat används även i hjärt-lungmaskiner.

   De aktiva substanserna som finns i Tribonat kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tribonat

   Använd inte Tribonat

   • om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna trometamol, natriumvätekarbonat, eller dinatriumfosfat, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har problem med syresättningen av blodet (arteriellt koldioxidtryck över 6,5-7 kPa).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tribonat:

   • om du har nedsatt njurfunktion

   Andra läkemedel och Tribonat

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det finns inga kända interaktioner mellan Tribonat och andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Det finns ingen information om användning av Tribonat till gravida eller ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tribonat har inga kända effekter på förmågan att köra och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tribonat innehåller natriumvätekarbonat, dinatriumfosfat (vattenfritt)


   3. Hur du använder Tribonat

   Detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en ven (intravenöst) via ett dropp.

   Läkaren kommer att avgöra hur stor mängd infusionslösning du behöver. Det beror bland annat på ditt individuella behov av vätska och salter, hur gammal du är och hur mycket du väger.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • inflammation i ett ytligt blodkärl (tromboflebit)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tribonat ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är trometamol, natriumvätekarbonat, dinatriumfosfat (vattenfritt)

   • Övriga innehållsämnen är ättiksyra (koncentrerad) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lösningen är klar och ofärgad.

   Infusionsflaska av glas med en gummipropp av klorobutyl.

   100 ml

   10 x 100 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare

   Apotekets Produktion & Laboratorier AB

   Formvägen 5B

   906 21 Umeå


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-11


  Tribonat

  Infusionsvätska, lösning Trometamol 10 x 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 052496
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  2.263,50 kr

  Jämförpris: 2,26 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?