Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Tremfya

   100 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   guselkumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tremfya är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tremfya
   3. Hur du använder Tremfya
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tremfya ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tremfya är och vad det används för

   Tremfya innehåller den aktiva substansen guselkumab vilken är en typ av protein som kallas monoklonal antikropp.

   Detta läkemedel verkar genom att blockera aktiviteten hos ett protein som kallas IL-23 som förekommer i förhöjda nivåer hos personer med psoriasis.

   Tremfya används för att behandla vuxna med måttlig till svår ”plackpsoriasis”, en inflammatorisk sjukdom som påverkar hud och naglar.

   Tremfya kan förbättra hudens tillstånd och naglarnas utseende och minska symtom såsom fjällning, hudömsning, flagning, klåda, smärta och sveda.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tremfya

   Använd inte Tremfya

   • om du är allergisk mot guselkumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Rådfråga läkare innan du använder Tremfya om du tror att du kan vara allergisk.

   • om du har en aktiv infektion, inklusive aktiv tuberkulos.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tremfya:

   • om du behandlas för en infektion

   • om du har en infektion som inte går över eller som är återkommande

   • om du har tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon som har tuberkulos

   • om du tror att du har en infektion eller har symtom på en infektion (se nedan under ”Var uppmärksam på infektioner och allergiska reaktioner”)

   • om du nyligen har fått en vaccination eller om du har en inplanerad vaccination under behandling med Tremfya.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tremfya om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

   Var uppmärksam på infektioner och allergiska reaktioner

   Tremfya kan eventuellt orsaka allvarliga biverkningar, inklusive allergiska reaktioner och infektioner. Du måste vara uppmärksam på tecken på dessa tillstånd när du tar Tremfya. Sluta använda Tremfya och tala om för läkaren eller sök vård omedelbart om du observerar några tecken på en eventuell allergisk reaktion eller en infektion.

   Tecken på infektioner kan innefatta feber eller influensaliknande symtom; muskelvärk; hosta; andfåddhet; brännande känsla när du kissar eller att du kissar oftare än vanligt; blod i upphostning (slem); viktminskning; diarré eller magont; varm, röd eller smärtande hud eller sår på kroppen som är annorlunda än din psoriasis.

   Allvarliga allergiska reaktioner, som kan innefatta symtom som nässelutslag och andfåddhet, har inträffat med Tremfya (se ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4).

   Barn och ungdomar

   Tremfya rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Tremfya

   Tala om för läkare eller apotekspersonal:

   • om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel

   • om du nyligen har fått eller ska få en vaccination. Du bör inte få vissa typer av vacciner (levande vacciner) medan du använder Tremfya.

   Graviditet och amning

   • Tremfya bör inte användas under graviditet eftersom effekterna av detta läkemedel hos gravida kvinnor inte är kända. Om du är fertil kvinna rekommenderas det att du undviker att bli gravid och du måste använda lämplig preventivmetod medan du använder Tremfya och i minst 12 veckor efter den sista dosen av Tremfya. Tala med läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   • Tala med läkare om du ammar eller planerar att amma. Du och läkaren ska besluta om du ska amma eller använda Tremfya.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Tremfya påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Tremfya

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket Tremfya som ges och hur länge

   Läkaren bestämmer hur länge du behöver använda Tremfya.

   • Dosen är 100 mg (innehållet i 1 förfylld spruta) och ges genom injektion under huden (subkutan injektion). Den kan ges av läkare eller sjuksköterska.

   • Du får nästa dos 4 veckor efter den första dosen, och därefter var 8:e vecka.

   I början injicerar läkaren eller sjuksköterskan Tremfya, men du kan tillsammans med din läkare bestämma att du ger Tremfya själv. I så fall får du nödvändig utbildning i hur du injicerar Tremfya. Tala med läkaren eller sjuksköterskan om du har några frågor om att ge dig själv en injektion. Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv förrän du har fått utbildning av läkare eller sjuksköterska.

   Läs noga igenom foldern ”Hanteringsanvisningar”, som levereras i kartongen, före användning för detaljerade anvisningar om hur du använder Tremfya.

   Om du har använt för stor mängd av Tremfya

   Informera läkaren om du har fått för stor mängd av Tremfya eller om dosen har givits tidigare än ordinerat.

   Om du har glömt att använda Tremfya

   Informera läkaren om du har glömt att injicera en dos av Tremfya.

   Om du slutar att använda Tremfya

   Du bör inte sluta använda Tremfya utan att först tala med läkare. Om du avslutar behandlingen kan symtom på psoriasis komma tillbaka.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Tala om för läkaren eller sök vård omedelbart om du får någon av följande biverkningar:

   Eventuell allvarlig allergisk reaktion – symtom kan innefatta:

   • svårighet att andas eller svälja

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

   • kraftig hudklåda, med röda utslag eller upphöjda knölar

   Övriga biverkningar

   Alla av de följande biverkningarna är lätta till måttliga. Tala omedelbart om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om någon av dessa biverkningar blir allvarliga.

   Vissa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • övre luftvägsinfektioner

   Vissa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • ledsmärta (artralgi)

   • diarré

   • magsjuka (gastroenterit)

   • rodnad vid injektionsstället

   • nässelutslag

   • svampinfektion i huden, till exempel mellan tårna (t.ex. fotsvamp)

   • herpes simplex-infektioner

   Vissa biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • smärta vid injektionsstället

   • allergisk reaktion

   • hudutslag

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tremfya ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på sprutans etikett och på ytterkartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.

   Får ej skakas.

   Använd inte detta läkemedel om läkemedlet är grumligt eller missfärgat eller innehåller stora partiklar. Ta ut kartongen ur kylskåpet och låt den förfyllda sprutan vara kvar i kartongen i 30 minuter så att den uppnår rumstemperatur före användning.

   Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är guselkumab. Varje förfylld spruta innehåller 100 mg guselkumab i 1 ml lösning.

   • Övriga innehållsämnen är histidin, histidinmonohydrokloridmonohydrat, polysorbat 80, sackaros och vatten för injektioner.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Injektionsvätska, lösning (injektion).Tremfya är en genomskinlig, färglös till ljusgul lösning. Det tillhandahålls i en kartong som innehåller en glasspruta med en engångsdos à 1 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Janssen-Cilag International NV

   Turnhoutseweg 30

   B-2340 Beerse

   Belgien

   Tillverkare

   Janssen Biologics B.V.

   Einsteinweg 101

   2333CB Leiden

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Janssen-Cilag AB

   Box 4042

   SE-16904 Solna

   Tel: +46 8 626 50 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   02/2019.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

   Hanteringsanvisningar Tremfya Förfylld spruta

   Bild 1

   Viktigt

   Om läkaren beslutar att du eller en vårdgivare kan ge dina Tremfya-injektioner hemma ska du få utbildning i att på rätt sätt förbereda och injicera Tremfya med den förfyllda sprutan innan du försöker injicera.

   Läs dessa hanteringsanvisningar innan du använder Tremfya förfylld spruta och varje gång du hämtar ut en ny spruta. Det kan finnas ny information. Dessa hanteringsanvisningar ersätter inte samtal med läkare om din sjukdom eller din behandling. Läs också bipacksedeln noga innan du påbörjar din injektion och diskutera eventuella frågor du har med läkare eller sjuksköterska.

   Den förfyllda sprutan med Tremfya är avsedd för injektion under huden och inte i en muskel eller ven. Efter injektionen dras nålen in i sprutan och låses fast.

   Förvaringsinformation:kylskåp 2-8 grader Celsius

   Förvara Tremfya och alla läkemedel utom räckhåll för barn.

   Skaka aldrig den förfyllda sprutan.

   Den förfyllda sprutans utseende

   Bild av spruta före injektion

   Bild av spruta efter injektion

   Bild av förpackningen

   Inspektera kartongen

   Ta ut kartongen med den förfyllda sprutan ur kylskåpet.
   Låt den förfyllda sprutan vara kvar i kartongen och låt den ligga på en plan
   yta i rumstemperatur i minst 30 minuter före användning.

   Värm inte upp den på något annat sätt.

   Kontrollera utgångsdatumet (”EXP”) på baksidan av kartongen.

   Använd den inte om utgångsdatumet har passerats.

   Injicera inte om perforeringarna på kartongen har brutits.
   Kontakta läkare eller apotekspersonal för en ny spruta.

   Bild av områden för injektionen

   Välj injektionsställe

   Välj mellan följande områden för injektionen:

   • Lårens framsida (rekommenderas)

   • Nedre delen av buken
    Använd inte området inom 5 centimeter från naveln.

   • Överarmarnas baksida (om en vårdgivare ger dig injektionen)

   Injicera inte i hud som är öm, har blåmärken, är röd, fjällig eller hård.

   Injicera inte i områden med ärr eller hudbristningar.

   Rengöring av injektionsstället

   Rengör injektionsstället

   Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.

   Torka av det valda injektionsstället med en alkoholservett
   och låt det torka.

   Du får inte röra, fläkta eller blåsa på injektionsstället
   när du har rengjort det.

   Inspektera vätskan

   Inspektera vätskan

   Ta ut den förfyllda sprutan ur kartongen.

   Kontrollera vätskan i visningsfönstret. Den ska vara
   genomskinlig till svagt gul och kan innehålla små vita eller
   genomskinliga partiklar. Det kan också hända att du ser en eller flera luftbubblor.
   Detta är normalt.

   Injicera inte om vätskan är grumlig eller missfärgad eller
   innehåller stora partiklar. Kontakta läkare eller apotekspersonal
   för en ny spruta om du är osäker.

   Bild 9

   Avtagning av nålskyddet

   Ta av nålskyddet

   Håll i sprutan och dra nålskyddet rakt av.
   Det är normalt att en droppe vätska syns.

   Injicera inom 5 minuter när du har tagit av nålskyddet.

   Sätt inte på nålskyddet igen eftersom det kan skada nålen.

   Vidrör inte nålen och låt den inte röra vid någon yta.

   Använd inte den förfyllda sprutan med Tremfya
   om du har tappat den. Kontakta läkare eller apotekspersonal för en ny spruta.

   Placera fingrarna och för in nålen i 45 graders vinkel mot huden

   Placera fingrarna och för in nålen

   Placera tummen, pekfingret och långfingret direkt
   under fingerflänsen, som på bilden.

   Vidrör inte kolven eller området ovanför fingerflänsen, eftersom
   det kan leda till att nålsäkerhetsenheten aktiveras.

   Nyp tag i huden på injektionsstället med den andra handen.
   Placera sprutan i cirka 45 graders vinkel mot huden.

   Det är viktigt att du nyper tag i tillräckligt mycket hud för att injicera under
   huden och inte i muskeln.

   För in nålen med en snabb, pilkastningsliknande rörelse.

   Släpp huden och byt grepp

   Släpp huden och byt grepp

   Fatta tag i sprutan med din lediga hand.

   Tryck in kolv

   Tryck in kolven

   Placera den andra handens tumme på kolven och
   tryck in kolven helt tills det tar stopp.

   Släpp trycket från kolven

   Släpp trycket från kolven

   Säkerhetsskyddet täcker nålen och låser fast den
   och nålen avlägsnas från huden.

   Bild 15

   Lägg den använda sprutan i en behållare för vassa föremål

   Kasta den använda förfyllda sprutan

   Lägg den använda sprutan i en behållare för vassa föremål direkt efter användning.

   Försäkra dig om att du kasserar behållaren enligt anvisningarna från läkare eller sjuksköterska när den är full.

   Kontrollera injektionsstället

   Kontrollera injektionsstället

   Det kan finnas en liten mängd blod eller vätska på injektionsstället. Tryck en bomullstuss eller en kompress mot huden tills blödningen stoppas.

   Gnid inte på injektionsstället.

   Täck injektionsstället med ett plåster om det behövs.

   Injektionen är nu klar!

   Vänd dig till din läkare om du behöver hjälp

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tremfya

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 100 mg 1 x 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 402801
  • Tillverkare: Janssen-Cilag AB

  21.513,17 kr

  Jämförpris: 21.513,17 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?