Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Trelegy Ellipta

   92 mikrogram/55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, avdeladdos
   flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. 

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Trelegy Ellipta är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Trelegy Ellipta
   3. Hur du använder Trelegy Ellipta
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Trelegy Ellipta ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Trelegy Ellipta är och vad det används för

   Vad Trelegy Ellipta är

   Trelegy Ellipta innehåller tre aktiva substanser: flutikasonfuroat, umeklidinium och vilanterol. Flutikasonfuroat hör till en läkemedelsgrupp som kallas kortikosteroider, eller bara kortison. Umeklidinium och vilanterol hör till en läkemedelsgrupp som kallas bronkdilaterare.

   Vad Trelegy Ellipta används för

   Trelegy Ellipta används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna. KOL är en kronisk sjukdom som kännetecknas av andningssvårigheter som långsamt försämras.

   Vid KOL drar musklerna runt luftvägarna ihop sig, vilket gör det svårt att andas. Detta läkemedel vidgar dessa muskler, minskar svullnaden och irritationen i de små luftvägarna och gör så att luft lättare kan passera in i och ut ur lungorna. När läkemedlet används regelbundet kan det bidra till att underlätta din andning och minska effekterna av KOL på ditt dagliga liv.

   Trelegy Ellipta ska användas varje dag och inte bara när du har andnings­problem eller andra symtom på KOL. Det ska inte användas för att lindra ett akut anfall av andfåddhet eller väsande/pipande andning. Om du får ett sådant anfall måste du använda en snabbverkande inhalator (t.ex. salbutamol).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Trelegy Ellipta

   Använd inte Trelegy Ellipta

   • om du är allergisk mot flutikasonfuroat, umeklidinium, vilanterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Trelegy Ellipta

   • om du har astma (använd inte Trelegy Ellipta för att behandla astma)

   • om du har hjärtproblem eller högt blodtryck

   • om du har problem med levern

   • om du har lungtuberkulos (TB) eller några andra långvariga eller obehandlade infektioner

   • om du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

   • om du har förstorad prostata, svårt att kissa eller ett hinder i urinblåsan

   • om du har epilepsi

   • om du har problem med sköldkörteln

   • om du har låg kaliumnivå i blodet

   • om du har diabetes

   • om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Tala med läkare om du tror att något av detta gäller dig.

   Akuta andningssvårigheter

   Om du känner dig trång i bröstet, får hosta, väsande andning eller blir andfådd omedelbart efter att du har använt Trelegy Ellipta-inhalatorn:

   • Sluta använda detta läkemedel och sök vård omedelbart. Detta kan vara ett allvarligt tillstånd som kallas paradoxal bronkospasm.

   Ögonproblem under behandling med Trelegy Ellipta

   Om du får smärta eller obehag i ögonen, tillfälligt suddig syn, ser ljusringar eller färgade prickar eller om du får röda ögon under behandling med Trelegy Ellipta:

   • Sluta använda detta läkemedel och sök vård omedelbart. Detta kan vara symtom på akut trångvinkelglaukom.

   Infektion i lungorna

   Eftersom du använder detta läkemedel för KOL, kan risken för att få en infektion i lungorna, dvs. lunginflammation, vara förhöjd. Se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar” för information om vilka symtom man bör vara uppmärksam på när man använder detta läkemedel.

   • Tala så snart som möjligt om för läkaren om du får något av dessa symtom.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Trelegy Ellipta

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka funktionen hos detta läkemedel eller öka risken för biverkningar. Dessa läkemedel är:

   • betablockerare (som propanolol) för att behandla högt blodtryck och andra hjärtproblem

   • ketokonazol och itrakonazol, för att behandla svampinfektioner

   • klaritromycin och telitromycin för att behandla bakterieinfektioner

   • ritonavir och kobicistat för att behandla hiv-infektion

   • läkemedel som sänker nivån av kalium i blodet, t.ex. vissa diuretika (vätskedrivande tabletter)

   • andra långverkande läkemedel som liknar detta läkemedel och som används för att behandla andningsproblem, t.ex. tiotropium och indakaterol. Använd inte Trelegy Ellipta om du redan använder sådana läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel. Din läkare kan vilja göra noggranna kontroller om du tar något av dessa läkemedel eftersom de kan öka biverkningarna av Trelegy Ellipta.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Använd inte detta läkemedel om du är gravid om inte din läkare har sagt att du kan göra det.

   Det är inte känt om innehållsämnena i detta läkemedel kan passera över i bröstmjölk. Om du ammar måste du rådfråga din läkare innan du använder Trelegy Ellipta. Använd inte detta läkemedel om du ammar såvida inte din läkare har sagt att du kan göra det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel påverkar sannolikt inte din förmåga att köra något fordon eller använda maskiner.

   Trelegy Ellipta innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Trelegy Ellipta

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en inhalation en gång dagligen vid samma tidpunkt varje dag. Du behöver bara inhalera en gång om dagen eftersom effekten av detta läkemedel varar i 24 timmar.

   Använd inte mer läkemedel än läkaren säger att du ska använda.

   Använd Trelegy Ellipta regelbundet

   Det är mycket viktigt att du använder Trelegy Ellipta varje dag enligt läkarens anvisningar. Det hjälper dig att vara symtomfri under hela dagen och natten.

   Trelegy Ellipta ska inte användas för att lindra ett akut anfall av andfåddhet eller väsande/pipande andning. Om du får ett sådant anfall måste du använda en snabbverkande inhalator (t.ex. salbutamol).

   Så här använder du inhalatorn

   Fullständig information finns i ”Anvisningar steg-för-steg” i den här bipacksedeln.

   När tråget öppnats är Trelegy Ellipta redo att användas.

   Om dina symtom inte blir bättre

   Om dina KOL-symtom (andfåddhet, väsande/pipande andning, hosta) inte förbättras eller blir sämre, eller om du använder din snabbverkande inhalator oftare än du brukar:

   • kontakta läkare så snart som möjligt.

   Om du använt för stor mängd av Trelegy Ellipta

   Om du använder för stor mängd av detta läkemedel ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal för att få råd. Du kan behöva läkarvård. Visa om möjligt inhalatorn, förpackningen eller denna bipacksedel. Det kan hända att ditt hjärta slår snabbare än normalt, att du känner dig darrig, får synrubbningar, blir torr i munnen eller får huvudvärk.

   Om du har glömt att använda Trelegy Ellipta

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos vid den vanliga tiden. Om du får väsande/pipande andning eller blir andfådd ska du använda din snabbverkande inhalator (t.ex. salbutamol) och sedan söka läkare.

   Om du slutar att använda Trelegy Ellipta

   Använd detta läkemedel så länge som läkaren rekommenderar. Sluta inte att använda det om inte läkaren säger åt dig att göra det, inte ens om du känner dig bättre. Dina symtom kan förvärras.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Akuta andningssvårigheter

   Om din andning eller ditt väsande försämras direkt efter att du har använt detta läkemedel ska du sluta använda det och omedelbart söka vård.

   Lunginflammationhos KOL-patienter (vanlig biverkning)

   Tala om för läkaren om du får något av följande symtom medan du tar Trelegy Ellipta eftersom de kan vara symtom på lunginflammation:

   • feber eller frossa

   • ökad slemproduktion, förändrad färg på slemmet

   • ökad hosta eller ökade andningssvårigheter.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

   • ömmande, upphöjda fläckar i munhåla eller svalg orsakade av svampinfektion (candidainfektion). Genom att skölja munnen med vatten omedelbart efter att du har tagit Trelegy Ellipta kan du förhindra denna biverkan.

   • infektion i näsan, bihålorna eller svalget

   • övre luftvägsinfektion

   • kliande, rinnande eller täppt näsa

   • smärtor längre bak i munnen och i svalget

   • bihåleinflammation

   • inflammation i lungorna (bronkit)

   • influensa

   • vanlig förkylning

   • huvudvärk

   • hosta

   • smärtsam och frekvent urinering (kan vara tecken på urinvägsinfektion)

   • ledsmärta

   • ryggvärk

   • förstoppning.

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

   • oregelbundna hjärtslag

   • snabbare hjärtslag

   • heshet

   • försvagat skelett, vilket kan leda till frakturer.

   Andra biverkningar utan känd frekvens

   Andra biverkningar har rapporterats men har ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • dimsyn.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Trelegy Ellipta ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, tråget och inhalatorn efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvara inhalatorn i den förseglade förpackningen och ta inte ur den förrän strax före första användandet. Fuktkänsligt. När folieförpackningen har öppnats kan inhalatorn användas i upp till 6 veckor från dagen då folieförpackningen har öppnats.

   Om du förvarar läkemedlet i kylskåp ska inhalatorn tillåtas anta rumstemperatur under minst en timme före användningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är flutikasonfuroat, umeklidiniumbromid och vilanterol.

   Varje enskild inhalation ger en avgiven dos (den dos som lämnar munstycket) på 92 mikrogram flutikasonfuroat, 65 mikrogram umeklidiniumbromid, motsvarande 55 mikrogram umeklidinium, och 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 under ”Trelegy Ellipta innehåller laktos”) och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ellipta-inhalatorn är av ljusgrå plast och har ett beigt skyddslock över munstycket samt en dosräknare. Den är förpackad i ett folietråg med folielock som kan dras av. I förpackningen finns en påse med torkmedel för att minska fuktigheten.

   De aktiva substanserna är ett vitt pulver i separata blisterremsor inuti inhalatorn. Varje inhalator innehåller antingen 14 eller 30 doser (14 eller 30 dagars förbrukning). Flerpack om 90 doser (3 inhalatorer med vardera 30 doser) (90 dagars förbrukning) finns också. Eventuellt finns inte alla förpackningsstorlekar i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline Trading Services Limited.

   Currabinny

   Co. Cork

   Irland

   Tillverkare

   Glaxo Operations UK Limited (under namnet Glaxo Wellcome Operations)

   Priory Street

   Ware

   Hertfordshire SG12 0DJ

   Storbritannien

   Glaxo Wellcome Production

   Zone Industrielle No.2,

   23 Rue Lavoisier,

   27000 Evreux

   Frankrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline, s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36 1 225 5300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Limited

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

   produkt.info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 6938100

   nlinfo@gsk.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00


   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com

   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   Portugal

   GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 385 1 6051 999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel: + 39 (0)45 9218 111

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 397000

   gskcyprus@gsk.com 

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK Ltd

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-29


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Anvisningar steg-för-steg

   Vad är inhalatorn?

   När du använder Trelegy Ellipta för första gången behöver du inte kontrollera att inhalatorn fungerar korrekt. Den innehåller uppmätta doser och är klar att användas direkt.

   Förpackningen med din Trelegy Ellipta-inhalator innehåller

   Förpackningsinnehåll

   Inhalatorn är förpackad i ett tråg. Öppna inte tråget förrän du är redo att inhalera en dos av läkemedlet. När du är redo att använda din inhalator dra av locket för att öppna tråget. Tråget innehåller en påse torkmedel för att minska fuktigheten. Kasta bort påsen med torkmedel – den får inte öppnas och torkmedlet får inte förtäras eller inandas.

   Kasta påsen med torkmedel

   När inhalatorn plockas upp ur tråget är den i ”låst” läge. Öppna inte inhalatorn förrän du är redo att inhalera en dos av läkemedlet. När folietråget har öppnats, skriv ”kasseringsdatum” i avsett utrymme på inhalatorns etikett och på kartongen. ”Kasseringsdatum” är 6 veckor från den dag du öppnade folietråget. Efter detta datum ska inhalatorn inte längre användas. Folietråget kan kastas efter första öppnandet.

   Steg-för-steg-anvisningarna nedan för Ellipta-inhalatorn med 30 doser (30 dagars förbrukning) gäller även för Ellipta-inhalatorn med 14 doser (14 dagars förbrukning).

   1. Läs detta innan du börjar

   Om du öppnar och stänger skyddslocket på inhalatorn utan att inhalera läkemedlet, har dosen gått förlorad.

   Dosen finns kvar inuti inhalatorn men det går inte längre att inhalera den.

   Man kan inte av misstag ta för mycket läkemedel eller ta dubbel dos i en och samma inhalation.

   Bild över inhalatorn

   Även för inhalatorn med 14 doser kommer halva dosräknaren vara rödfärgad när det är färre än 10 doser kvar och likaså kommer halva dosräknaren vara rödfärgad och visa 0 när den sista dosen tagits. Dosräknaren kommer att bli helröd om skyddslocket öppnas igen.

   2. Förbereda en dos

   Vänta med att öppna skyddslocket tills du är redo att ta dosen. Skaka inte inhalatorn.

   • Skjut skyddslocket neråt tills du hör ett ”klick”.

   Skjut skyddslocket neråt tills du hör ett klick

   Nu är läkemedlet klart att inhaleras.

   Dosräknaren räknar ner 1 dos.

   • Om dosräknaren inte räknar ner när du hör klickljudet kommer inhalatorn inte att avge något läkemedel. Ta med inhalatorn till apoteket för att få hjälp.

   • Skaka aldrig inhalatorn.

   3. Inhalera läkemedlet

   • Håll inhalatorn bort från munnen och andas ut så mycket som känns bekvämt.
    Andas inte ut i inhalatorn.

   • Sätt munstycket mellan läpparna och slut läpparna tätt runt munstycket.
    Täpp inte till luftventilerna med fingrarna.

   Forma läpparna runt munstycket

   • Ta ett långt, jämnt och djupt andetag. Håll andan så länge som möjligt (åtminstone 3-4 sekunder).

   • Ta bort inhalatorn från munnen.

   • Andas ut långsamt och försiktigt.

   Det kan hända att du varken känner smak av eller känner att du har fått i dig läkemedlet, även om du använder inhalatorn på rätt sätt.

   Om du vill kan du rengöra munstycket med en torr pappershandduk/servett, innan du stänger locket.

   4. Stäng inhalatorn och skölj munnen.

   • För upp skyddslocket igen så långt det går för att skydda munstycket.

   För upp skyddslocket

   • Skölj munnen med vatten när du har använt inhalatorn, svälj inte.

    På så sätt minskar risken för biverkningar i form av ont i munnen eller svalget.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trelegy Ellipta

  Inhalationspulver, avdelad dos 92 mikrogram/55 mikrogram/22 mikrogram 30 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 391529
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  631,50 kr

  Jämförpris: 21,05 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?