Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   TRAVATAN

   40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad TRAVATAN är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder TRAVATAN
   3. Hur du använder TRAVATAN
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur TRAVATAN ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad TRAVATAN är och vad det används för

   TRAVATAN innehåller travoprost, ett av en grupp av läkemedel som kallas för prostaglandinanaloger. Det verkar genom att sänka trycket i ögat. Det kan användas ensamt eller med andra ögondroppar, t.ex. betablockerare som också sänker trycket i ögat.


   TRAVATAN används för att sänka högt tryck i ögat hos vuxna, ungdomar och barn från 2 månaders ålder. Detta tryck kan leda till en sjukdom som kallas glaukom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder TRAVATAN

   Använd inte TRAVATAN

   • om du är allergisk mot travoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Fråga din läkare om råd om detta gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   • TRAVATAN kan öka längden, tjockleken, färgen och/eller antalet på dina ögonfransar.Förändringar i ögonlocken inklusive ovanlig hårväxt eller i vävnaderna runt ögat har också observerats.

   • TRAVATAN kan ändra färgen på iris (den färgade delen av ditt öga). Denna förändring kan vara bestående. Det kan även uppstå en förändring av färgen på huden runt ögat.

   • Om du har opererats för grå starr (katarakt) ska du tala med din läkare innan du använder TRAVATAN.

   • Om du har eller har haft ögoninflammation (irit och uveit) ska du tala med din läkare innan du använder TRAVATAN.

   • TRAVATAN kan i sällsynta fall orsaka andfåddhet eller väsande andning eller förvärra symtom på astma. Om du är orolig för förändringar i ditt andningsmönster när du använder TRAVATAN, tala med din läkare så snart som möjligt.

   • Travoprost kan tas upp genom huden. Om något av läkemedlet kommer i kontakt med huden bör denna tvättas av så snart som möjligt. Detta är särskilt viktigt för kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida.

   • Om du använder mjuka kontaktlinser ska du inte ta dropparna medan linserna sitter i. När du har använt dropparna väntar du 15 minuter innan du sätter i linserna igen.

   Barn och ungdomar

   TRAVATAN kan användas hos barn från 2 månader till 18 år med samma dosering som för vuxna.

   Användning av TRAVATAN rekommenderas inte till barn under 2 månader.

   Andra läkemedel och TRAVATAN

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Använd inte TRAVATAN om du är gravid. Om du tror att du kan vara gravid ska du genast tala med din läkare. Om du kan bli gravid måste du använda lämpligt preventivmedel under användningen av detta läkemedel.


   Använd inte TRAVATAN om du ammar. TRAVATAN kan passera över i modersmjölken.


   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan uppleva att din syn blir dimmig direkt efter du tagit TRAVATAN. Du bör inte köra bil eller hantera maskiner förrän detta försvunnit.


   TRAVATAN innehåller makrogolglycerolhydroxistearat och propylenglykol som kan orsaka hudreaktioner och hudirritation.


   3. Hur du använder TRAVATAN


   Använd alltid detta läkemedel enligt din eller ditt barns läkares anvisningar. Rådfråga din eller ditt barns läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är

   En droppe i det påverkade ögat eller ögonen, en gång dagligen – på kvällen.

   Använd endast TRAVATAN i båda ögonen om din eller ditt barns läkare ordinerat det. Ta dropparna så länge som din eller ditt barns läkare ordinerat det.


   Använd TRAVATAN endast för att droppa i dina eller ditt barns öga/ögon.


   1.1

   2.2

   3.3

   4.4


   • Direkt innan du använder en flaska för första gången ska du riva upp skyddspåsen, ta ut flaskan (bild 1) och skriva upp datumet då du öppnade flaskan i det tomma utrymmet på kartongen.

   • Tvätta dina händer.


   • Skruva av locket.

   • Håll flaskan pekande nedåt mellan tummen och fingrarna.

   • Luta ditt eller ditt barns huvud bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här (bild 2).

   • Håll flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det hjälper till.

   • Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

   • Tryck försiktigt på flaskan för att frigöra en droppe TRAVATAN i taget. (bild 3)

   • När du tagit TRAVATAN ska du se till att ditt eller barnets öga är stängt och trycka lätt med ett finger i ögonvrån (bild 4) i minst 1 minut. Det förhindrar att TRAVATAN kommer ut i resten av kroppen.

   • Upprepa stegen för det andra ögat om du eller ditt barn använder droppar i båda ögonen.

   • Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.

   • Använd endast en flaska i taget. Öppna inte skyddspåsen förrän du behöver använda flaskan.


   Om en droppe missar ögat, försök igen.


   Om du eller ditt barn använder andra ögonpreparat, t.ex. ögondroppar eller ögonsalva, väntar du i minst 5 minuter mellan användningen av TRAVATAN och de andra ögonpreparaten.


   Om du eller ditt barn har använt för stor mängd av TRAVATAN

   Skölj ut allt läkemedel med varmt vatten. Tag inga fler droppar förrän det är tid för nästa ordinarie dos.

   Om du använt för stor mängd av TRAVATAN

   Skölj ut allt läkemedel med varmt vatten. Tag inga fler droppar förrän det är tid för din nästa ordinarie dos.

   Om du har glömt att använda TRAVATAN

   Fortsätt med nästa dos som planerat. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd aldrig mer än 1 droppe per dag i det/de påverkade ögat/ögonen.

   Om du slutar att använda TRAVATAN

   Sluta inte att använda TRAVATAN utan att först tala med din eller ditt barns läkare. Annars kan inte trycket i ditt eller ditt barns öga kontrolleras och detta kan leda till synförlust.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att ta TRAVATAN utan att ha talat med din eller ditt barns läkare.


   Följande biverkningar har setts med TRAVATAN:


   Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare


   Effekter i ögonen: rodnad i ögat


   Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare


   Effekter i ögonen: förändrad irisfärg (den färgade delen av ögat), ögonsmärta, obehag i ögat, torra ögon, kliande ögon, ögonirritation.


   Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare


   Effekter i ögonen: störningar i hornhinnan, ögoninflammation, irisinflammation, inflammation inuti ögat, inflammation i ögats yta med/utan ytskador, ljuskänslighet, utsöndring från ögat, ögonlocksinflammation, rodnad i ögonlocket, svullnad runt ögat, kliande ögonlock, nedsatt syn, dimsyn, ökad tårproduktion, inflammation eller infektion i bindehinnan (konjunktivit), nedre ögonlocket vänds utåt på ett onormalt sätt, grumling av ögat, krustabildning på ögonlocket, tillväxt av ögonfransarna, missfärgning av ögonfransarna, trötta ögon.


   Allmänna biverkningar: ökade allergiska symtom, huvudvärk, yrsel, oregelbundna hjärtslag, andnöd, astma, nästäppa, svalgirritation, mörkare hud runt ögat/ögonen, mörkare hud, onormal hårkvalitet, kraftig hårtillväxt.


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare


   Effekter i ögat: ljusblixtar, eksem på ögonlocken, svullna ögon, halo-fenomen, nedsatt känsel i ögat, inflammation i körtlarna i ögonlocken, pigmentering inne i ögat, ökad pupillstorlek, förändrad hårkvalitet i ögonfransarna.


   Allmänna biverkningar: virusinfektion i ögat, dålig smak i munnen, oregelbunden eller långsammare puls, höjt eller sänkt blodtryck, hosta, förändringar av rösten, obehag eller sår i magtarmkanalen, förstoppning, muntorrhet, rodnad eller klåda i huden, utslag, förändrad hårfärg, förlust av ögonfransar, smärta i muskler och skelett, allmän svaghet.


   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data


   Effekter i ögat: inflammation i ögats bakre delar, ögonen ser mer insjunkna ut.


   Allmänna biverkningar: depression, oro, känsla av falsk rörelse, ringningar i öronen, bröstsmärta, förvärrad astma, diarré, buksmärta, illamående, klåda, onormal hårväxt, ledsmärta, smärtsam eller ofrivillig urinering, förhöjt prostataspecifikt antigen.


   Hos barn och ungdomar är de vanligaste biverkningarna med TRAVATAN rodnad i ögat och tillväxt av ögonfransarna. Förekomsten för dessa båda biverkningar var högre hos barn och ungdomar än hos vuxna.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur TRAVATAN ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Det här läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsbetingelser.


   Du måste kassera flaskan 4 veckor efter att du först öppnat den för att förhindra infektioner, och använda en ny flaska. Skriv upp det datum som du öppnat den på avsett utrymme på kartongen.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är travoprost 40 mikrogram/ml.


   - Övriga innehållsämnen är Polyquaternium 1, makrogolglycerolhydroxistearat, propylenglykol, natriumklorid, borsyra, mannitol och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid har tillsatts för att hålla surhetsgraden (pH nivån) normal.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   TRAVATAN är en vätska (en klar, färglös lösning) som tillhandahålles i en förpackning med en 4 ml plastflaska med skruvkork. Varje flaska innehåller 2.5 ml travoprost och varje flaska är förpackad i en skyddspåse.


   Förpackningsstorlekar: 1 eller 3 flaskor.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Frimley Business Park

   Camberley GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   S.A. Alcon-Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   B-2870 Puurs

   Belgien


   Alcon Cusí S.A.

   Camil Fabra 58

   08320 El Masnou

   Spanien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Alcon NV

   + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

   Latvija

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   + 371 67 321 121

   Бългapия

   Алкон България ЕООД

   + 359 2 950 15 65

   Lietuva

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   atstovybė

   + 370 5 2 314 756

   Česká republika

   Alcon Pharmaceuticals

   (Czech Republic) s.r.o.

   + 420 225 775 111

   Magyarország

   Alcon Hungária

   Gyógyszerkereskedelmi Kft

   + 36-1-463-9080

   Danmark

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Nederland

   Alcon Nederland BV

   + 31 (0) 183 654321

   Deutschland

   Alcon Pharma GmbH

   + 49 (0)761 1304-0

   Norge

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Ελλάδα/Κύπρος

   Άλκον Λαμποράτορις

   Ελλάς ΑΕΒΕ

   + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

   Österreich

   Alcon Ophthalmika GmbH

   + 43 (0)1 596 69 70

   Eesti

   Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

   + 372 6 313 214

   Polska

   Alcon Polska Sp. z o.o.

   + 48 22 820 3450

   España

   Alcon Cusí, S.A.

   + 34 93 497 7000

   Portugal

   Alcon Portugal -

   Produtos e Equipamentos

   Oftalmológicos, Lda.

   + 351 214 400 300

   France

   Laboratoires Alcon

   + 33 (0)1 47 10 47 10

   România

   S.C. Alcon Romania S.R.L.

   + 40 21 203 93 24

   Hrvatska

   Alcon Farmaceutika d.o.o.

   + 385 1 4611 988

   Slovenija

   Alcon d.o.o.

   + 386 1 422 5280

   Ireland

   Malta

   United Kingdom

   Alcon Laboratories (UK) Ltd

   + 44 (0) 345 2669363 (United Kingdom)

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Alcon Division

   + 421 2 5441 0378

   Ísland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Suomi/Finland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Italia

   Alcon Italia S.p.A.

   + 39 02 81 80 31

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   + 46 8 732 32 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-20


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Travatan

  Ögondroppar, lösning 40 mikrogram/ml 2,5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 581969
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  182,62 kr

  Jämförspris: 91,31 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?