Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Topamac

   100 mg, 200 mg filmdragerade tabletter
   topiramat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Topamac är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Topamac
   3. Hur du tar Topamac
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Topamac ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Topamac är och vad det används för

   Topamac tillhör en grupp av läkemedel som kallas antiepileptiska läkemedel. Det används:

   • ensamt för behandling av epileptiska anfall hos vuxna och barn över 6 års ålder

   • tillsammans med andra läkemedel för behandling av epileptiska anfall hos vuxna och barn 2 år eller äldre

   • för att förebygga migränhuvudvärk hos vuxna

   Topiramat som finns i Topamac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Topamac

   Ta inte Topamac:

   • om du är allergisk mot topiramat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)..

   • förebyggande mot migrän om du är gravid eller kan bli gravid och inte använder någon effektiv preventivmetod (se avsnitt ”Graviditet och amning” för ytterligare information).

   Om du är osäker på om ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Topamac.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Topamac om du:

   • har njurproblem, särskilt njursten, eller får njurdialys

   • har haft avvikelser i blod eller kroppsvätskor (metabolisk acidos)

   • har leverproblem

   • har ögonproblem, särskilt glaukom

   • har tillväxtproblem

   • står på fettrik diet (ketogen diet)

   • är gravid eller kan bli gravid (se avsnitt ”Graviditet och amning” för ytterligare information)

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Topamac.


   Det är viktigt att du inte slutar att ta din medicin utan att först rådfråga din läkare.


   Du ska också tala med din läkare innan du tar någon medicin innehållande topiramat, som ges till dig som alternativ till Topamac.


   Du kan gå ned i vikt om du använder Topamac, så din vikt bör kontrolleras regelbundet när du använder denna medicin. Om du går ned för mycket vikt eller om ett barn som använder denna medicin inte ökar tillräckligt i vikt, ska du rådfråga din läkare.


   Ett litet antal personer som har behandlas med läkemedel mot epilepsi, såsom Topamac, har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

   Andra läkemedel och Topamac

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Topamac och vissa andra läkemedel kan påverka varandra. Ibland behöver dosen av några av dina läkemedel eller Topamac justeras.


   Du ska särskilt informera läkare eller apotekspersonal om du tar:

   • andra läkemedel som ger försämrad eller nedsatt tankeförmåga, koncentration eller muskelkoordination (t.ex. läkemedel med dämpande effekt på centrala nervsystemet såsom muskelavslappnande och lugnande medel)

   • p-piller. Topamac kan göra dina p-piller mindre effektiva.

   Tala om för din läkare om dina menstruationsblödningar förändras under tiden du tar p-piller och Topamac.


   För lista över alla läkemedel som du tar. Visa denna lista för läkare och apotekspersonal innan du börjar med ett nytt läkemedel.


   Andra läkemedel som du bör diskutera med din läkare eller apotekspersonal innefattar övriga läkemedel mot epilepsi, risperidon, litium, hydroklortiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarazin, Johannesört (Hypericum perforatum) (ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel som används för att behandla depression).


   Om du inte är säker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Topamac.

   Topamac med mat och dryck

   Du kan ta Topamac med eller utan mat. Drick mycket vätska under dagen för att motverka njurstenar när du tar Topamac. Du bör undvika att dricka alkohol under tiden du tar Topamac.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Din läkare kommer att avgöra om du kan ta Topamac. Som för andra läkemedel mot epilepsi finns det risk för att det ofödda barnet skadas om Topamac används under graviditet. Se till att du helt förstår riskerna och fördelarna med att använda Topamac mot epilepsi under graviditet.


   Du får inte ta Topamac förebyggande mot migrän om du är gravid eller kan bli gravid och inte använder någon effektiv preventivmetod.


   Mödrar som ammar under tiden de tar Topamac måste informera läkaren så snart som möjligt om barnet drabbas av något ovanligt.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel, trötthet och synproblem kan förekomma under behandling med Topamac. Kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner utan att tala med din läkare först.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

   Topamac innehåller laktos

   Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Topamac

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Din läkare låter dig vanligtvis börja med en låg dos av Topamac och sakta öka dosen tills du har hittat den bästa dosen för dig.

   • Topamac tabletter ska sväljas hela. Undvik att tugga tabletterna eftersom de kan efterlämna en bitter smak.

   • Topamac kan tas före, under eller efter en måltid. Drick mycket vätska under dagen för att förebygga att det bildas njurstenar när du tar Topamac.

   Om du har tagit för stor mängd av Topamac

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   • Sök omedelbart läkare. Ta läkemedelsförpackningen med dig.

   • Du kan känna dig sömnig, trött eller mindre alert, sakna koordination, få tal- och koncentrationssvårigheter, få dubbelseende eller dimsyn, känna dig yr på grund av lågt blodtryck, känna dig nedstämd eller upprörd eller få magsmärtor eller krampanfall.


   Överdosering kan ske om du tar andra läkemedel tillsammans med Topamac.

   Om du har glömt att ta Topamac

   • Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt som vanligt. Om du missar två eller flera doser, kontakta din läkare.

   • Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Topamac

   Sluta inte att ta detta läkemedel om inte läkaren har sagt att du ska göra det. Dina symtom kan komma tillbaka. Om din läkare beslutar att avbryta behandlingen med detta läkemedel, kan dosen gradvis minskas under några dagar.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tala om för din läkare eller uppsök omedelbart läkare om du får följande biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Depression (ny eller försämrad)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Krampanfall

   • Ångest, irritabilitet, humörförändringar, förvirring, desorientering

   • Koncentrationsproblem, nedsatt tankeförmåga, minnesförlust, problem med minnet (ny, plötslig förändring eller ökad allvarlighetsgrad)

   • Njursten, täta eller smärtsamma urineringar

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Ökad surhetsgrad i blodet (kan orsaka orolig andning inklusive andnöd, aptitlöshet, illamående, kräkningar, överdriven trötthet och snabba eller ojämna hjärtslag)

   • Minskad eller förlorad förmåga att svettas

   • Ha tankar på allvarlig självskada, försök att orsaka allvarlig självskada

   • Förlust av en del av synfältet

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Glaukom som är en blockering av vätska i ögat och ger ökat tryck i ögat, smärta eller nedsatt syn


   Andra biverkningar inkluderar följande. Om de blir värre ska du kontakta läkare eller apotekspersonal:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Täppt, rinnande näsa eller halsont

   • Stickningar, smärta och/eller domningar i olika kroppsdelar

   • Sömnighet, trötthet

   • Yrsel

   • Illamående, diarré

   • Viktförlust

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Anemi (lågt blodvärde)

   • Allergiska reaktioner (som hudutslag, rodnad, klåda, ansiktssvullnad, nässelfeber)

   • Aptitlöshet, minskad aptit

   • Aggression, upphetsning, ilska

   • Svårigheter att somna eller att sova

   • Problem med tal eller talsvårigheter, sluddrigt tal

   • Klumpighet eller bristande koordination, känsla av ostadig gång

   • Minskad förmåga att slutföra rutinuppgifter

   • Minskad, förlust av, eller obefintligt smaksinne

   • Ofrivilliga darrningar eller skakningar, snabba okontrollerade ögonrörelser

   • Synstörningar som dubbelseende, dimsyn, försämrad synskärpa, svårighet att fokusera

   • Känsla av yrsel (vertigo), ringningar i öronen, ont i öronen

   • Andnöd

   • Hosta

   • Näsblod

   • Feber, känsla att inte vara kry, svaghet

   • Kräkningar, förstoppning, buksmärta eller obehag, matsmältningsbesvär, mag- eller tarminfektion

   • Muntorrhet

   • Håravfall

   • Klåda

   • Ledsmärta eller svullnad, muskelkramper eller muskelryckningar, muskelvärk eller svaghet, bröstsmärta

   • Viktökning

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Minskat antal blodplättar (blodkroppar som hjälper till att stoppa blödning), minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att skydda dig mot infektion, minskat kalium i blodet

   • Ökade leverenzymer, ökade eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) i blodet

   • Svullna körtlar i halsen, armhålan eller ljumsken

   • Ökad aptit

   • Förhöjt humör

   • Att höra, se eller känna saker som inte finns, allvarlig psykisk störning (psykos)

   • Inte visa och/eller känna känslor, ovanlig misstänksamhet, panikattack

   • Läs-, tal- och skrivsvårigheter

   • Rastlöshet, överaktivitet

   • Svårighet att tänka, minskad vakenhet eller uppmärksamhet

   • Minskade eller långsamma kroppsrörelser, ofrivilliga onormala eller upprepade muskelrörelser

   • Svimning

   • Onormal eller nedsatt känsel

   • Försämrat, förvrängt eller inget luktsinne

   • Ovanlig känsla eller känsla som kan föregå migrän eller en viss typ av anfall

   • Torra ögon, ljuskänslighet, ofrivilliga ögonlocksryckningar, rinnande ögon

   • Nedsatt eller förlorad hörsel, förlorad hörsel på ena örat

   • Långsam eller oregelbunden hjärtrytm, känsla att hjärtat slår i bröstet

   • Lågt blodtryck vid stående (därför kan vissa personer som tar Topamac känna sig svaga, yra eller kan svimma när de står upp eller plötslig sätter sig upp)

   • Rodnad, värmekänsla

   • Pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

   • Gaser, halsbränna, mättnad eller uppsvälldhet,

   • Blödande tandkött, ökad saliv, dreglande, dålig andedräkt

   • Intag av onormalt stora mängder vätska, ökad törst

   • Missfärgad hud

   • Muskelstelhet, smärta i sidan

   • Blod i urinen, inkontinens (brist på kontroll) av urin, brådskande önskan att urinera, smärta i sidan eller njursmärta

   • Svårighet att få eller hålla erektion, sexuell dysfunktion

   • Influensaliknande symtom

   • Kalla fingrar och tår

   • Berusningskänsla

   • Inlärningsproblem

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Onormalt förhöjt humör

   • Medvetslöshet

   • Blindhet på ett öga, tillfällig blindhet, nattblindhet

   • Synsvaghet

   • Svullnad i och runt ögonen

   • Domningar, stickningar och färgförändringar (vit, blå och sedan röd) i fingrar och tår när man utsätts för kyla

   • Leverinflammation, leversvikt

   • Stevens-Johnsons syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd som kan uppvisa sår i flera slemhinnor (t.ex. mun, näsa och ögon), hudutslag och blåsor

   • Onormal lukt i huden

   • Obehag i armar eller ben

   • Njursjukdom

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Makulopati är en sjukdom i gula fläcken, den lilla fläcken på näthinnan där synen är skarpast. Du ska uppsöka läkare om du märker en förändring eller försämring av synen.

   • Toxisk epidermal nekrolys, ett livshotande tillstånd besläktat med, men allvarligare än, Stevens-Johnsons syndrom, som kännetecknas av utbredd blåsbildning och sårskorpa av de yttre hudlagren (se sällsynta biverkningar).

   Barn och ungdomar

   Biverkningarna hos barn liknar i allmänhet dem som setts hos vuxna. Vissa biverkningar ses emellertid antingen oftare hos barn och/eller kan vara allvarligare hos barn än hos vuxna. Biverkningar som kan vara allvarligare innefattar minskad eller förlust av svettning och ökad surhetsgrad i blodet. Biverkningar som kan förekomma oftare hos barn inkluderar sjukdomar i de övre luftvägarna.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Topamac ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på burken/kartongen.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      

   • Den aktiva substansen är topiramat. Varje Topamac tablett innehåller 100 respektive 200 mg topiramat.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna:

   Laktosmonohydrat

   Pregelatiniserad majsstärkelse

   Mikrokristallin cellulosa

   Natriumstärkelseglykolat (typ A)

   Magnesiumstearat


   Filmdragering:

   OPADRY®, vit, gul, rosa1, karnaubavax

   1OPADRY innehåller hypromellos, makrogol, polysorbat 80 och som färgämnen titandioxid E171 och gul järnoxid E172 (100 mg) och röd järnoxid E172 (200 mg).

   Importör:

   Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare:

   Janssen-Cilag koncernen


   Ompackare:

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Topamac

  Filmdragerad tablett 200 mg 60 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 127141
  • Tillverkare: Medartuum AB

  887,64 kr

  Jämförpris: 14,79 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?