• Tolterodin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tolterodin STADA

   2 mg and 4 mg depotkapslar, hårda
   tolterodintartrat
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tolterodin STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tolterodin STADA
   3. Hur du använder Tolterodin STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tolterodin STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tolterodin STADA är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Tolterodin Stada är tolterodin. Tolterodin tillhör en klass av läkemedel som kallas antimuskarina läkemedel.

   Tolterodin Stada används för behandling av symtom på överaktiv blåsa. Om du har en överaktiv blåsa, så kan du uppleva att:

   • du har svårt att kontrollera vattenkastningen,

   • du behöver rusa till toaletten utan någon förvarning och/eller gå på toaletten ofta.

   Tolterodin som finns i Tolterodin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tolterodin STADA

   Använd inte Tolterodin STADA

   • om du är allergisk (överkänslig) mot tolterodin eller mot något av övriga innehållsämnen i Tolterodin Stada

   • om du har blåstömningssvårigheter (urinretention)

   • om du har obehandlat glaukom med trång kammarvinkel (ökat tryck i ögat som leder till nedsatt syn)

   • om du lider av myasthenia gravis (kraftig muskelsvaghet)

   • om du lider av allvarlig ulcerös kolit (sår och inflammation i tjocktarmen)

   • om du lider av toxisk megakolon (akut uttalad vidgning av tjocktarmen)

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Tolterodin Stada

   • Om du har svårigheter att kasta vatten och/eller svag urinstråle

   • Om du har mag-tarm problem som påverkar matpassagen och/eller matsmältningen

   • Om du lider av någon njursjukdom (nedsatt njurfunktion)

   • Om du har någon leversjukdom

   • Om du lider av någon nervrubbning som påverkar ditt blodtryck, tarm eller sexuella funktion (neuropati i autonoma nervsystemet)

   • Om du har hiatushernia (diafragmabråck)

   • Om du någon gång har haft problem med tömning av tarmen eller lidit av svår förstoppning (minskade mag-tarmrörelser)

   • Om du har någon hjärtsjukdom såsom:

    • ett onormalt elektrokardiogram (EKG)

    • långsam hjärtfrekvens (bradykardi)

    • eller tidigare har haft problem med hjärtat såsom:

     • kardiomyopati (svag hjärtmuskel)

     • myokardischemi (minskat blodflöde till hjärtat)

     • arytmi (oregelbunden hjärtverksamhet)

     • hjärtsvikt

   • Om du har onormalt låga nivåer av kalium (hypokalemi), kalcium (hypokalcemi) eller magnesium (hypomagnesemi) i blodet.

   Innan du börjar med behandling med Tolterodin Stada fråga din läkare eller apotekspersonal om du tror att något av ovanstående kan gälla dig.

   Andra läkemedel och Tolterodin STADA

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Tolterodin, den aktiva substansen i Tolterodin Stada, kan påverkas av och/eller påverka andra läkemedel.

   Därför rekommenderas inte intag av tolterodin samtidigt med:

   • vissa antibiotika (som innehåller t.ex. erytromycin, klaritromycin)

   • läkemedel som används för behandling av svampinfektioner (som innehåller t.ex. ketokonazol, itrakonazol)

   • läkemedel som används för behandling av HIV

   Tolterodin ska användas med försiktighet när det tas samtidigt med:

   • läkemedel som påverkar matpassagen (som innehåller t.ex. metoklopramid och cisaprid)

   • läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtverksamhet (som innehåller t.ex. amiodaron, sotalol, kinidin, prokainamid)

   • andra läkemedel med liknande verkningsmekanism som Tolterodin Stada har (antimuskarina egenskaper) eller läkemedel med motsatt verkningsmekanism som Tolterodin Stada (kolinerga egenskaper). Minskningen av gastrisk motilitet som orsakas av antimuskarina kan påverka absorptionen av andra läkemedel. Fråga läkare ifall du är osäker.

   Tolterodin STADA med mat, dryck och alkohol

   Tolterodin Stada kan tas före, efter eller under måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Du ska inte använda Tolterodin Stada om du är gravid. Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.

   Amning

   Det är okänt om tolterodin, den aktiva substansen i Tolterodin Stada, passerar över i modersmjölk. Amning rekommenderas inte vid användning av Tolterodin Stada.

   Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du tar någon medicin.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tolterodin Stada kan få dig att känna dig yr, trött eller påverka ditt seende. Din förmåga att köra bil eller hantera maskiner kan påverkas.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tolterodin STADA innehåller laktos

   Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Tolterodin STADA

   Dosering:

   Ta alltid Tolterodin Stada enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   De hårda depotkapslarna är för oral användning och ska sväljas hela.

   Tugga inte kapslarna

   Vuxna:

   Vanlig dos är en 4 mg depotkapsel dagligen.

   Patienter med njur- eller leveråkomma:

   Till patienter med en njur- eller leveråkomma kan läkaren sänka dosen till en 2 mg Tolterodin Stada dagligen.

   Användning för barn och ungdomar

   Tolterodin Stada rekommenderas inte till barn.

   Om du använt för stor mängd av Tolterodin STADA

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering inkluderar hallucinationer, excitation (upprymdhet), snabbare hjärtslag än vanligt, utvidgning av pupillen och oförmåga att urinera eller andas normalt.

   Om du har glömt att använda Tolterodin STADA

   Om du har glömt en dos då du brukar ta den, kan du ta den så snart du kommer ihåg det om det inte snart är dags för nästa dos. I så fall följer du i stället det vanliga dosschemat.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Tolterodin STADA

   Behandlingstid

   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge behandlingen med Tolterodin Stada kommer att pågå. Avbryt inte behandlingen tidigare för att du inte ser någon omedelbar effekt. Din blåsa behöver lite tid för att anpassa sig. Därför skall du fullfölja din behandling med depotkapslar som din läkare har förskrivit. Om du inte fått någon effekt efter avslutad behandling, tala med din läkare.

   Behandlingsnyttan ska utvärderas igen efter 2 eller 3 månader. Rådgör alltid med din läkare om du funderar på att avbryta behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om användning av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Tolterodin Stada orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Du bör omedelbart kontakta läkare eller uppsöka akutmottagning om du upplever tecken på angioödem såsom

   • uppsvällt ansikte, tunga och svalg

   • sväljningssvårigheter

   • nässelutslag och svårigheter att andas

   Du bör också uppsöka läkare om du upplever överkänslighet (såsom klåda, hudutslag, nässelutslag, andningssvårigheter). Sådana reaktioner är mindre vanligt förekommande (uppträder hos färre än 1 av 100 patienter).

   Kontakta läkare omedelbart eller uppsök akutmottagning om du upplever följande symtom:

   • bröstsmärtor, andningssvårigheter, uttalad trötthet (även vid vila), andningssvårigheter nattetid, uppsvullna ben.

   Dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt, vilket är mindre vanligt förekommande (uppträder hos färre än 1 av 100 patienter).

   Följande biverkningar har observerats under behandling med Tolterodin Stada med följande frekvens:

   Mycket vanliga biverkningar (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter):

   • muntorrhet

   Vanliga biverkningar (färre än 1 av 10 patienter):

   • bihåleinflammation

   • sömnighet

   • torra ögon

   • matsmältningsproblem (dyspepsi)

   • buksmärtor

   • smärta vid eller svårighet att kasta vatten

   • vätskeansamling i kroppen som orsakar svullnad (t e x i anklarna)

   • yrsel

   • huvudvärk

   • dimsyn

   • förstoppning

   • väderspänningar

   • diarré

   • trötthet

   Mindre vanliga biverkningar (färre än 1 av 100 patienter)

   • allergiska reaktioner

   • nervositet

   • hjärtklappning

   • oförmåga att tömma blåsan

   • svindel

   • hjärtsvikt

   • oregelbunden hjärtfrekvens

   • bröstsmärtor

   • myrkrypningar i fingrar och tår

   • minnesnedsättning

   Andra biverkningar som har rapporterats innefattar svåra allergiska reaktioner, förvirring, hallucinationer, ökad hjärtfrekvens, hudrodnad, halsbränna, kräkningar, angioödem, torr hud och desorientering. Det har också förekommit rapporter om förvärrade demenssymtom hos patienter som behandlas för demens.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tolterodin STADA ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte Tolterodin Stada efter utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   HDPE-burk: Hållbarhet efter första öppning är 200 dagar

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Tolterodin Stada 2 mg depotkapsel är 2 mg tolterodintartrat, motsvarande 1,37 mg tolterodin.

   Den aktiva substansen i Tolterodin Stada 4 mg depotkapsel är 4 mg tolterodintartrat, motsvarande 2,74 mg tolterodin.

   Övriga innehållsämnen är:

   Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, poly (vinylacetat), povidon, kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, natriumdokusat, magnesiumstearat, hydroxipropylmetylcellulosa

   Kapselhölje: indigokarmin (E132), kinolingult (endast i 2 mg) (E104), titandioxid (E171), gelatin

   Inre tablettbeläggning: etylcellulosa, trietylcitrat, metakrylsyra - etylakrylat-sampolymer, 1,2-propylenglykol

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tolterodin Stada är en hård depotkapsel, framtagen för att kunna doseras en gång om dagen.

   Tolterodin Stada 2 mg depotkapslar är ogenomskinlig grön - ogenomskinlig grön.

   Tolterodin Stada 4 mg depotkapslar är ljusblå ogenomskinlig - ljusblå ogenomskinlig.

   Tolterodin Stada 2 mg depotkapslar finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

   Blisterförpackningar som innehåller: 28, 30 eller 100 depotkapslar

   Burkar som innehåller 30 eller 100 kapslar

   Tolterodin Stada 4 mg depotkapslar finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

   Blisterförpackningar som innehåller: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 84, 98, 100, 112 eller 126 depotkapslar

   Burkar som innehåller 30 eller 100 kapslar

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande av försäljning

   Stada Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   D-61118 Bad Vilbel

   Tyskland

   Tillverkare

   Pharmathen S.A, Dervenakion 6, 153 51 Pallini Attiki, Grekland

   Pharmathen International S.A, Industrial Park Sapes, Block 5, 69300 Rodopi, Grekland

   Eurogenerics N.V, Heizel Esplanade B22, 1020 Brussels, Belgien

   LAMP SAN PROSPERO S.p.A, via della Pace, 25/A, 41030 San Prospero (Modena) Italien

   STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland

   PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev, Danmark

   Clonmel Healthcare Ltd, Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irland

   Lokal företrädare

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-02


  Tolterodin STADA

  Depotkapsel, hård 4 mg Tolterodin 100 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 030797
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  475,95 kr

  Jämförpris: 4,76 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?